Page 81

hình 4-2). Mục đích để tồn tại những thư mục chung là chứa đựng những khoá chung cho sự thiết lập các n óm liên lạc. Sử dung những khoá này như là những khoá mã hoá, bất kỳ nhóm nào đều có thể gửi tin nhắn tin cậy tới bất kỳ nhóm nào khác. Chỉ duy nhất người nắm giữ các khoá riêng tương quan có thể đọc tin nhắn đó. Đây là chế độ mã hoá. Bằng cách sử dụng khoá đã phát hành như là khoá giải mã, mật mã khoá chung có thể được sử dụng cho sự xác nhận nguồn gốc dữ liệu và cho quá trình đảm bảo tính vẹn toàn của một tin nhắn. Trong trường hợp ai đó có thể nắm giữ được khoá giải mã thư mục và có thể từ đó đọc thông tin. Người đọc cũng biết rằng chỉ duy nhất người nắm giữ khoá riêng tương quan có thể tạo tin nhắn đó. Đây là chế độ sự xác nhận. Hệ thống mã khoá chung có thể thao tác ở cả các chế độ này được gọi là hệ thống mã khoá chung đảo ngược. Một vài hệ thống mã khoá chung có thể thao tác ở chế độ xác nhận nhưng không ở chế độ mã hoá. Chúng được biết như là các hệ thống mã khoá – chung không đảo ngược. Các hệ thống mã khoá – chung đưa ra một sự thách thức lớn hơn nhiều đối với người thiết kế thuật toán hơn là các hệ thống mã đối xứng, bởi vì khoá chung đại diện thông tin truyền thống mà có thể được sử dụng để tấn công các thuật toán. Các hệ thống khoá -chung hiện tại sử dụng dựa vào độ dài của chúng trên những xác nhận cơ bản cụ thể, là vấn đề toán học rất khó giải quyết.

Thuật toán RSA

RSA là một hệ thống mã khoá – chung đảo ngược, được đặt tên sau khi người phát hiện ra nó là Rivest, Shamir, và Adleman, từ MIT. Mô hình của hệ thống được xuất bản lần đầu tiên vào năm1978 [RIV1]. Thực tế nó đưa ra cách sử dụng là trong khi tìm kiếm các số lớn đầu tiên tương đối dễ, thì sản xuất ra sản phẩm của hai trong số các số đó được mà đ ã từng không thể làm đ ược. Một cặp khoá RSA được tạo như sau. Một số nguyên e được chọn, là một số mũ chung. Hai số lớn chính, p và q, sau đó được lựa chọn một cách ngẫu nhiên, phù hợp với điều kiện là ( p-1) và e không có các số chia chung, và (q-1) và e không có các số chia chung5. Các môđun chung có giá trịn n= pq. Giá trị của n và e cùng nhóm khoá chung. Một số m ũ riêng, d, sau đó

Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Advertisement