Page 80

B's public key

Plain text

a

B's private key

b

Ciphertext

Encrypt

Plain text

Decrypt (a) Encryption Mode

A's private key

Plain text

a

A's public key

b

Ciphertext

Encrypt

Plain text

Decrypt (b) Authentication Mode

Figure 4-2: A Public-key Cryptosystem

Hình 4-2 Hệ thống mã khoá chung Chú ý: B’s public key: khoá chung của B mã hoá. B’s private key: khoá riêng của B độ xác nhận Phaintext: Văn bản rõ của A Ciphertext: Văn bản mã của A

(a): Encryption mode: chế độ (b): Authentication Mode: Chế A’s private key: khóa riêng A’s public key: khoá chung

Hệ thống phải có đặc tính là những kiến thức của khoá chung đã đưa ra, nó sẽ không thể thực hiện được để xác định khoá riêng. Sự tiếp cận hai khoá có thể đơn giản hoá sự quản lý khoá bằng số lượng khoá tối thiểu cần thiết để quản lý và lưu trữ trong mạng, và tạo khẳ năng các khoá được xây dựng thông qua các hệ thống không được bảo vệ như là các dịch vụ thư mục chung. Có hai chế độ sử dụng hệ thống mã khoá – chung, phụ thuộc vào khoá chung nào đ ược sử dụng như là một khoá mã hoá hoặc khoá giải mã ( xem

Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Advertisement