Page 25

Starting nmap V.2.53 by fyodor@insecure.org Interesting ports on (192.168.1.1): Port State Protocol Service 25 open tcp smtp 443 open tcp https Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up ) scanned in 1 second Trong ví dụ trước đây, nmap cung cấp những tính năng quét giả nhằm đánh lừa giữa những thao tác quét cổng hợp thức và quét cổng giả. Một đặc tính quét rất hữu hiệu nữa đó là thực hiện ident scanning. Ident (xem RFC 1413 –http://www.ietf.org/rfc/rfc1413.txt) được sử dụng xác định đối tượng sử dụng của một kết nối TCP cụ thể bằng cách liên lạc với cổng 113. Rất nhiều phiên bản ident sẽ thực sự đáp ứng được người chủ của một quá trình vốn chỉ đặc trưng cho một cổng nhất định. Tuy nhiên, điều này quả là hiệu quả chống lại mục tiêu UNIX. [tsunami] nmap -I 192.168.1.10 Starting nmap V.2.53 by fyodor@insecure.org Port State Protocol 22 open tcp 25 open tcp 80 open tcp 110 open tcp 113 open tcp 6000 open tcp

Service ssh smtp http pop-3 auth X11

Owner root root root root root root

Chú ý rằng trong ví dụ trên ta thực sự có thể xác định được người chủ của mỗi quá trình. Nếu đọc giả tinh ý có thể nhận thấy rằng máy chủ web đang chạy với tư cách là “root” chú không phải là một đối tượng sử dụng không có đặc quyền “nobody”. Đây là một thao tác bảo mật vô cùng lỏng lẻo. Do vậy bằng cách thực hiện quét ident scan ta có thể biết được rằng nếu như dịch vụ HTTP bị phá bằng cách cho phép một đối tượng sử dụng không hợp thức chạy lệnh thì kẻ tấn công sẽ ngay lập tức có thể truy nhập gốc. Thủ thuật quét cuối cùng mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó là FTP bounce scanning (quét nảy). Hobbit đã biến hình thức tấn công FTP bounce thành một hiện tượng đáng chú ý. Trong tài liệu gửi tới Bugtraq vào năm 1995 (http://www.securityfocus.com/templates/archive.pike?list=1&199507120620. CAA18176@narq.avian.org), Hobbit đã nêu ra một số lỗ hổng cố hữu trong giao thức FTP (RFC 959 –http://www.ietf.org/rfc/rfc0959.txt). Về bản chất thì hình thức FTP bounce attack là một phương pháp chuyển các kết nối thông qua một máy chủ FTP bằng cách lạm dụng sự hỗ chợ cho những kết nối FTP ủy quyền. Như Hobbit đã nêu ra trong bản thông báo của mình FTP bounce attack “có thể sử dụng để gửi những thư và tin thức ảo không thể bị phát hiện, tấn công vào nhiều vùng của máy chủ, làm đầy đĩa, vượt qua firewall, nói chung là nó gây khó chịu và rất khó bị phát hiện.” Ngoài ra bạn có thể đẩy

Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Advertisement