Page 118

Các sách tham khảo [BAL1] [BIH1] [BIH2]

[BRA1] [BR1]

[DEN1] [DEN2]

[DEN3]

D.M. Balenson, “ Sự phân bố tự động các khoá mật mã sử dụng Tiêu chuẩn Quản lý Khoá thể chế Tài chính”, Tạp chí truyền thông IEEE, tập 23, số 9( 9/1985), pp.41-46.a E. Biham và A. Shamir, “ Sự phân tích m ã khác nhau của DES như là các hệ thống mã,” Tạp chí của Ngành mật mã tập 4, số 1( 1991), pp3-72.. E. Biham và A. Shamir, “ Sự phân tích khác nhau về bản đày đủ của DES chu kỳ 16,” trong E. Brickell (Ed), Thuận lợi trong ngành mật mã- mật mã ’92 ( chú thích của bài giảng trong Khoa học máy tính 740), Springer- Verlag, Berlin,1993, pp.487-496. G.Brassard, Ngành mật mã hiện đại: một hướng dẫn học( chú thích bài giảng trong Khoa học máy tính 325), Springer- Verlag, Berlin,1988. E.F. Brickel, “ Một cuộc điều tra sụ thực thi phần cứng của RSA,” trong G. Brassard(Ed.),Thuận lợi trong ngành mật mã- mật mã ’89 ( Chú thích bài giảng trong Khoa học máy tính 435), Springer Verlag, Berlin, 1990, pp. 368370. D.E.Denning, Sưk ghi mật mã và An toàn dữ liệu, Addison- Wesley, Đọc, MA, 1982. D.E. Denning, “ Tiêu chuẩn mã hoá dữ liệu 15 năm của sự nghiên cứu chung”, Quá trình xử lý của hội nghị các ứng dụng an toàn máy tính thông thường lần thứ 6, Tucson, AZ, 12/1990, Tạp chí xã hội máy tính IEEE, Los Alamitos, CA, 1990,pp.x-xv. D.E Denning, “ Các chữ ký kỹ thuật số với RSA và các hệ thống mã khoáchung khác,” các truyền thông của ACM, tập 27, số4 (4/1984), pp.388-392.

[D IF1] W . Diffie và M. Hellman, “ Các thư mục mới trong quá trình ghi mã hoá,” Sự chuyển đổi IEEE theo học thuyết thông tin, tập ,IT22, số.6(1976), pp.644-654. [D IF2] W. Diffie, “ Mười năm đầu của ngành mật mã khoá chung,” trong Gustavus J. Simmons (Ed.), Ngành mật mã đương thời : Khoa học về tính vẹn toàn thông tin, Tạp chí IEEE, New York, 1992,pp.136175. [D US1]

[EBE1]

S.R. Dusse và B.S, Kaliski, Jr., “ Một thư viện mật mã cho hãng Motrrola DSP56000, “ trong I.B.Damard (Ed.), Thuận lợi trong ngành mật mã- mã hoá số 0 ’90 ( Chú thích bài giảng trong Khoa học máy tính 473), Springer Verlag, Berlin, 1991, pp. 230-244. H.Eberle, “ Sự thực thi DES tốc độ cao cho các sự thực thi mạng”, trong E. Brickell (Ed.), thuận lợi trong ngành mật mã- mật mã ’92 ( Chú thích bài giảng trong Khoa học máy tính 740), Springer Verlag, Berlin, 1993, pp. 521539.

[ELG1] T.ElGamal, “ Một hệ thống khoá chung và một cơ cấu chữ ký dựa trên các thuật toán loga rời rạc, “Sự chuyển đổi IEEE theo học thuyết thông tin, tập .IT-31, số.4(1985), pp.469-72.

Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Advertisement