Page 117

4. Miêu tả ngắn gọn các vai trò mà kỹ thuật mật mã của mã hoá/giải mã, đóng dấu, chữ ký số đóng trong việc cung cấp các dịch vụ an toàn sau đây (a) Tính tin cậy; (b) Tính vẹn toàn dữ liệu:; (c) Xác thực nguồn gốc dữ liệu; (d) Kiểm soát truy cập; và (e) Sự công nhận các bằng chứng về nguồn gốc. 5. Các sự kiện chính có thể xảy ra trong suốt vòng đời của khoá và đặc thù của chúng trong trường hợp: (a) một khoá được sử dụng cho viết lại mật mã; và (b) một khoá được sử dụng cho chữ ký số. 6. Sự khác nhau cơ bản giữa quản lý các khoá của các hệ thống mật mã đối xứng và quản lý các khoá của hệ thống mật mã khoá chung?

7. Người B muốn sử dụng một khoá chung của người A để kiểm tra chữ ký tin nhắn từ người A. Xác thực có thẩm quyền duy nhất mà người B tin là Z. Khóa chung của người A do cấp có thẩm quyền X công nhận. Xác thực có thẩm quyền Y chuẩn bị chứng nhận khoá chung của X, và Z có thể chứng nhận khoá chung của Y. Người B sẽ cần chứng nhận gì? Người B nên thực hiện sự kiểm tra nào đối với những giấy chứng nhận này? 8. Với trường hợp tương tự như ở câu 7 nếu một kẻ xâm nhập E biết được khoá cá nhân của chứng nhận có thẩm quyền Y và muốn làm giả chữ ký của người A trên tin nhắn gửi cho người B, thì E sẽ phải tạo chuỗi chứng nhận gì để đi kèm với chữ ký giả mạo? 9. Giả sử người A muốn gửi một tệp tin tin cậy lớn tới nhiều người- người B,C và D- tất cả những người này đều có khoá đôi RSA. Tệp tin sẽ được gửi đi được mã hoá để không người nào ngoài A,B,C hay D có thể biết được nội dung của nó bằng cách kiểm soát việc truyền tin. Thay vì gửi những tin nhắn riêng biệt cho từng người B,C hay D, A muốn tạo ra chỉ một tin nhắn bao gồm một phiên bản được mã hoá của nội dung tệp tin. Điều này được thực hiện như thế nào?

Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Advertisement