Page 116

phù hợp với các hàm phân cắt kèm theo là một tác vụ khó, và một tập hợp đã hạn chế các lựa chọn dáng tin tồn tại. Ứng dụng của tất cả các công nghệ mật mã phụ thuộc vào sự quản lý của các khoá mật mã. Tất cả các khoá đều có giới hạn thời gian sử dụng. Vòng tròn đời sống của một khoá liên quan đến một vài pha như là sự phát sinh, sự phân bố, sự hoạt động/ngưng hoạt động,sự huủy bỏ và sự kết thúc. Sự phân bố các khoá bí mật có thể được hoàn thành sử dụng các hệ thống mã đối xứng. Các khoá chính được phân bố mã hoá theo khoá mã hoá các khoá. Tiêu chuẩn ANSI X9.17 cho phép ba cấp bậc mã hoá. Để giữ các số của các khoá quản lý được, các trung tâm phân bố khoá trực tuyến hoặc các trung tâm biên dịch khoá được yêu cầu. Các khoá bí mật cảu hệ thống mã đối xứng có thể cũng được phân bố mã hoá theo một hệ thốngkhoá- chung đảo nghịch như là RSA.Công nghệ Diffie- Hellman tạo khẳ năng cho hai nhóm nhận một khoá bí mật trực tuyến . Trong quá trình quản lý khoá của các hệ thống mã khoá- chung, nó rất quan trọng để phân bố các khoá chung như là một người sử dụng được đảm bảo là anh ta sẽ có khoá chung chính xác. Vì vậy các khoá chung được phân bố theo các dạng chứng chỉ, đã ký bởi một giấy chứng thực đáng tin cậy. Thông thường, yêu cầu nhiều giấy chứng thực.Các giấy chứng thực có thể chứng nhận các khoá chung lẫn nhau để chứng nhận các chuỗi đang kết nối các nhóm đang ký và đang phân loại. Tiếp cận này có thể được mở rộng cho phạm vi toàn cầu, với một cây phân cấp các giấy chứng thực. dự an Thư điên tử trợ giúp sự bí mật mạng (PEM) cung cấp một trường hợp giá trị nghiên cứu sự xây dựng của những cây phân cấp giấy chứng nhận như vậy. Bài tập 1.

Miêu tả những khác nhau cơ bản giữa hệ thống mật mã đối xứng và hệ thống mật mã khoá chung. Các hệ thống mật mã đối xứng được sử dụng phù hợp nhất cho những mục đích nào? Các hệ thống mật mã khoá chung được sử dụng phù hợp nhất cho những mụ đích nào?

2. Để cung cấp một dịch vụ dữ liệu toàn bộ, các phương thức trói buộc và phản hồi của DES có thể góp phần bảo vệ chống lại việc xem lại hay việc đặt mua lại các mục dữ liệu như thế nào? 3 Một hàm phân cắt đóng vai trò gì trong công nghệ đóng dấu và chữ ký số? Những đặc điểm thiết yếu của hàm này.

Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Advertisement