Page 115

Tóm tắt

Các công nghệ mật mã là những khối xây dựng quan trọng trong sự thực thi của bất kỳ một dịch vụ an toàn nào. Một hệ thống mã định nghĩa sự truyền dịch sự mã hoá và sự giải mã , mà phụ thuộc vào các giá trị của các khoá. Một hệ thống mã đối xứng sử dụng một khoá cho cả hai sự truyền dịch đó. Một hệ thống mã khoá chung sử dụng sự phân chia các khoá cho mỗi sự truyền dịch. Chỉ duy nhất hệ thống mã đối xứng chuẩn hoá chung là tiêu chuẩn Mã hoá Dữ liệu của Mỹ (DES), mà đã từng được sử dụng rộng rãi vào những năm 1970. theo những thuận lợi của công nghệ, sự tồn tại hữu ích của một DES mã hoá đơn đang dừng lại. Tuy nhiên, sử dụng nhiều hệ thống mã hoá DES có thể cung cấp sự bảo vệ cho nhiều ứng dụng trong vài năm tới. Các hệ thống mã khoá- chung có thể có một chế độ mã hoá và một chế độ xác thực. Thuật toán RSA là một thuật toán nghịch đảo, ví dụ., nó có thể thao tác trong cả hai chế đọ. Độ dài của RSA phụ thuộc vào độ phức tạp của quá trình phân tích thành thừa số các sản phẩm thành hai số nguyên tố lớn. Sự lựa chọn một cỡ môđun chính xác có thể tạo cho RSA mạnh tuỳ tiện. Thuật toán ElGamal là một thuật toán khoá- chung thay đổi, độ dài của nó phụ thuộc vào mức độ tính các loga rời rạc. Các giá trị kiểm thử tính vẹn toàn hoặc các dấu niêm phong là những công cụ tạo ra một phụ lục cho tin nhắn đã được truyền, sử dụng một khoá bí mật. Nghĩa là nó tạo khẳ năng cho người nhận biết cái khoá để kiểm tra rằng nguồn và nội dung của tin nhắn đó chính xác. Trong giao thức ngân hàng, phụ lục được biết như là mã xác nhận tin nhắn, và quá trình tạo phụ lục chung nhất dùng thuật toán DES. Một quá trình tạo phụ lục thay đổi có thể dùng một hàm phân cắt. Một chữ ký điện tử là một đương lượng điện tử để phân loại nguồn của một tin nhắn đã được viết dưa trên cơ bản cảu chữ ký đã đưa. Một chữ ký kỹ thuật số mạnh hơn một dấu niêm phong trong đó người nhận không có khẳ năng tạo ra một chữ ký kỹ thuật số mà không khác biệt so với chữ ký mà người gửi đã tạo. Các chữ ký kỹ thuật số thường sử dụng các hệ thống mã khoá – chung, kết hợp với hàm phân cắt. Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 9796 định nghĩa một thủ tục chữ ký kỹ thuật số để sử dụng với thuật toán của RSA. Chính phủ Mỹ đã đề nghị Tiêu chuẩn Chữ ký Kỹ thuật số sử dụng một tiếp cận luân phiên dựa trên thuật toán ElGamal. Sự thiết kế

Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Advertisement