Page 105

9

trong toán môđun, khi một môđun là một số nguyên tố p, bộ các số nguyên dương mod p, cùng với thao tác toán học , là một trường có hạn, ví dụ., một miền tích phân có hạn là tất cả cá yếu tố bên cạnh 0 có một nghịch đảo gấp nhiều lần. Bộ các số nguyên dương này được xem là một trường Galois GF(p). Phần tử số nguyên tố của GF(p)là một số nguyên a, 1 ≤ a≤ p, đó là a, a2, ... ap-1, bằng 1,2,.. p-1. ví dụ, với p=7, một phần tử số nguyên tố là a=3, khi a=3, a2 =a, a3= 6, a4= 4, a5= 5 và a6= 1. Các phần tử số nguyên tố luôn tồn tại. Sự tiếp cận khoá kiểu này rất hữu ích, nó phải đượclàm với một xử lý sự xác nhận các thực thể. ( có một số điểm trong quá trình thiết lập mộtkhoá với nhóm khác nếu bạn không thực sự chắc chắn ai ở nhóm kia) Ảnh hưởng này sẽ tiếp tục sau ở trong sách, trong quá trình thảo luận về sự xác nhận, sự tin cậy, và các dịch vụ vẹn toàn dữ liệu và các liên quan của chúng. Lý do chính mà tại sao nguồn gốc khoá Diffie – Hellman tốt hơn so với sự mã hoá khoá chung của các khoá chính là ảnh hưởng những hạn chế của nó đối với sự tổn thương hệ thống mã. Với sự mã hoá khoá –chung, nếu hệ thống mã bị ngắt hoặc nếu khoá riêng đã bị hỏng, tất cả các khoá chính đã bảo vệ theo hệ thống đó, và tất cả các phương tiện đã được bảo vệ theo những khoá chính đều bị hỏng. Nếu một nguồn Diffie- Hellman bị hỏng, chỉ duy nhất phương tiện đã được bảo vệ theo một khoá chính bị hỏng. Sự xác nhận lỗi mà phá huỷ một công nghệ mật mã khác đã không bị thay đổi bởi Diffie- Hellman, và ngược lại. 4.8 Sự phân bố của các khoá hệ thống mã khoá- chung Các yêu cầu phân bố khoá cho các hệ thống mã khoá- chung đã kế thừa từ các hệ thống mã đối xứng khác. Với một hệ thống mã đối xứng, nó cần thiết để thay thế các bản sao chép của một khoá dưới quyền kiểm soát của hia nhóm sẽ sử dụng nó để bảo vệ truyền thông giữa họ, trong khi nắm giữ các kiến thức về bí mật khoá từ những nhóm khác. Với một hệ thống khoáchung, nó cần thiết để thay thế một khoá ( khoá riêng) dưới quyền kiểm soát của một nhóm, nắm giữ kiến thức về bí mật của nó từ những nhóm khác. Tại cùng thời điểm đó, một khoá có liên quan ( khoá chung) được tạo ra cho bất kỳ ai mà muốn liên lạc một cách an toàn với người nắm giữ khoá riêng.

Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Advertisement