Page 1

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 Sa môn : TRÍ HẢI dịch Thượng Tọa -Thích Thanh Giác biên soạn KHÓA LỄ KỶ NIỆM NGÀY VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 17 - 11

PHẬT NÓI

KINH DI ĐÀ nghĩa 1


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ

2


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  Sa môn : TRÍ HẢI dịch Thượng Tọa -Thích Thanh Giác biên soạn

PHẬT NÓI

KINH A DI ĐÀ nghĩa !

3


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO PL.2553 –

DL .2009

CÚNG DÀNG GIẢ PHÚC ĐẲNG HÀ SA

Bát cơm xin khắp ngàn nhà, Chiếc thân đơn độc bước xa dặm trường, Chỉ vì sinh tử vô thường, Xuân qua thu lại hoằng dương độ đời.

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TỔ IN KINH VĨNH HOẰNG Thực4hiện

Địa chỉ : Chùa Cao Linh – Bắc Hà - Bắc Sơn - An Dương


5


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 6


NGHI THỨC 

LỄ KINH A DI ĐÀ

HẾT THẢY CUNG KÍNH  Dốc lòng kính lạy : Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương ( 3 lễ )

ooo

 Nguyện hương thơm mây lành kết tụ Cõi pháp giới biến đủ mười phương Vô biên trong cảnh Phật đường Trang nghiêm vô lượng tâm hương tỏ bày Đạo Bồ Tát đủ đầy tiến hóa Như Lai hương thành quả chu viên (1 lễ - chuông – quỳ xuống chắp tay - chủ sám đọc )

7


Phục nguyện : Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, chứng minh đệ tử chúng con, một dạ chí thành, quỳ trước điện Phật trang nghiêm, thiết lễ ............nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kết tường. Ngưỡng nguyện đức Đạo Sư A Di Đà Phật gia hộ cho kẻ mù được thấy, kể điếc được nghe, người đau khổ được an vui. Lại nguyên : Hết thảy chúng sinh, phiền não dứt sạch, xa lìa khổ ách, nghiệp chướng tiêu trừ, bốn mùa khỏe mạnh, thân tâm an lạc, niềm tin vững chắc, phúc thọ tăng long, mọi việc hanh thông, gia đình hưng thịnh, quyến thuộc khang ninh, pháp giới chúng sinh, cùng lên bờ giác ! Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát ma ha tát ( 3 lần - chuông )

CÚNG DÀNG RỒI  Hết thảy cung kính ! Dốc lòng kính lạy Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương . ( 1 lễ )ooo

 Sắc thân chư Phật khác thường, Thế gian khôn sánh, ai đương ai bì, Cao siêu bất khả tư nghì, Nên con đỉnh lễ không gì chuyển lay. Thân sắc vô tận Như Lai, Trí tuệ vô lượng đức tài vô biên, Hết thảy pháp trụ thường xuyên, Cho nên con được về nương tựa nhờ. Sức trí nguyện lớn vô bờ Độ cho khắp cả mê mờ quần sinh 8


Khiến bỏ tham giận sân si, Nước kia thanh tịnh được sinh tức thời. Con nay ba nghiệp sạch rồi Quy y lễ tán xin ngài chứng minh Nguyện cùng hết thảy chúng sinh An vui nước Phật đồng sinh được về .

 Án ! Phạ Nhật La Vật ( 3 lần )ooo

CỬU BÁI TỊNH ĐỘ 01 – CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ :

Thường Tịch Quang Tịnh độ A - Di – Đà - Như - Lai Pháp thân mầu thanh tịnh Khắp pháp giới chư Phật . ( 1 lễ )ooo

02 – CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ :

Thực Báo Trang Nghiêm Độ A – Di – Đà – Như - Lai Thân tướng hải vi trần Khắp pháp giới chư Phật. ( 1 lễ )ooo

03 – CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ :

Phương Tiện Thánh Cư độ A- Di –Đà – Như - Lai Thân trang nghiêm giải thoát Khắp pháp giới chư Phật. ( 1 lễ )ooo

04 – CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ :

Cõi An Lạc Phương Tây A- Di – Đà – Như - Lai 9


Thân căn giới đại thừa Khắp pháp giới chư Phật ( 1 lễ )ooo

05 – CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ :

Cõi An Lạc Phương Tây A - Di – Đà – Như - Lai Thân hóa đến mười phưong Khắp pháp giới chư Phật ( 1 lễ )ooo

06 – CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ :

Cõi An Lạc Phương Tây Giáo - Hành - Lý ba kinh Cùng phô bày chính pháp Khắp pháp giới tôn Pháp ( 1 lễ )ooo

07 – CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ :

Cõi An Lạc Phương Tây Bồ Tát Quán Thế Âm Thân vàng ròng sáng chói Khắp pháp giới Bồ tát ( 1 lễ )ooo

08 – CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ :

Cõi An Lạc Phương Tây Bồ Tát Đại Thế Chí Thân trí sáng vô biên Khắp pháp giới Bồ tát ( 1 lễ )ooo

09 – CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ :

Cõi An Lạc Phương Tây Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Thân Phúc Tuệ nhị nghiêm Khắp pháp giới Thánh Chúng ( 1 lễ )ooo

10


Con nay khắp vì Bốn ân Ba cõi Pháp giới chúng sinh đều nguyện dứt trừ ba chướng , quy mệnh sám hối : ( 1 lễ )ooo

Chúng con xin hết lòng sám hối : Cùng chúng sinh pháp giới tỏ bầy, Từ vô thủy kiếp tới nay, Vô minh che lấp chẳng hay biết gì. Nên lầm lỗi mê si tạo tác, Do sáu căn theo pháp chẳng lành, Cùng ba nghiệp nối nhau hành, Mười điều ác phạm, rộng thành vô biên. Năm Vô Gián triền miên chúng tội, Không thể nào nói nổi cho cùng, Mười phương chư Phật không ngừng, Phóng quang soi sạch, sáng trưng trong đời. Pháp đầy ắp ngập trời hương vị, Lại lý mầu thường trụ vô ngần, Con từ vô thủy duyên trần, Ba nghiệp tăm tối, sáu căn mê mờ. Chẳng phân biệt, chẳng nghe chẳng thấy, Theo nghiệp duyên từ đấy nổi trôi, Trong vòng sinh tử luân hồi, Trải muôn nghìn kiếp, chưa rời thoát ra. Kinh rằng : Đức Giá Na biến hóa, Pháp âm truyền khắp cả mười phương, Phật ở nơi Thường Tịch Quang, Nên biết các pháp Như Lai đạo màu. Nghiệp Vô Minh dắt con rong chạy, Nên Bồ Đề chẳng thấy sạch trong, Cảnh giải thoát mà lại buộc tròng, Nay mới tỏ ngộ một lòng ăn năn. 11


Trước chư Phật đem thân phụng đối, Xin phát lồ sám hối đức Từ Tôn, Con cùng chúng sinh muôn loài, Đều bởi ba độc, sáu căn gây làm. Từ vô thủy đã ham gây tạo, Hoặc vị lai hiện tại do mình, Hoắc nghe, hoặc thấy làm thinh, Hoặc xui người khác, mà mình vui theo. Hoặc là nhớ, hoặc là quên sạch, Hoặc chẳng hay, chẳng biết lỗi chi, Hoặc là nghi hoặc chẳng nghi, Hoặc là che giấu, hoặc là chẳng che. Hết thẩy tội dầu rằng nặng nhẹ, Rốt ráo đều sạch sẽ tiêu tan, Con xin sám hối tâm can, Sáu căn ba nghiệp nhẹ nhàng sạch tinh. Để được trọn căn lành tu bổ, Hồi hướng về Tịnh Độ trang nghiêm, Chúng sinh đều được như nguyền, Đồng sinh An Dưỡng nương duyên Di Đà. Nguyện chư Phật mười phương hằng độ, Khiến cho con được chỗ căn lành, Hiện tiền tăng tiến tinh anh, Nhân duyên Tịnh Độ để dành lâm chung. Thân chính niệm tâm cùng nghe tỏ, Tận mắt nhìn thấy rõ Di Đà, Cùng chư Thánh Chúng cầm hoa, Tiếp con trong khoảng sát na trước Ngài, Đủ đạo hạnh tâm khai Bồ Tát, Độ chúng sinh rộng khắp Bồ Đề. ( 1lễ ) OOO 12


Sám hối phát nguyện rồi ,quy mệnh lễ A Di Đà Phật cùng khắp cả Tam Bảo mười phương. (3 LỄ) OOO

( Lễ xong ngồi kiết già , khởi chuông mõ bình tọa tụng )

TÁN HƯƠNG Kim lư vừa bén chiên đàn, Khắp trong cõi pháp Đạo Tràng thơm thay, Hiện thành mây báu kết tường, Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành , Pháp thân toàn thể hiện tiền, Chứng minh hương nguyện phúc liền ban cho. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát . (3 LẦN ) 1 VÁI OOO

THẦN CHÚ SẠCH KHẨU NGHIỆP Tu lị tu lị , ma ha tu lị , tu tu lị tát bà ha. (3 LẦN) O

THẦN CHÚ SẠCH THÂN NGHIỆP Tu đa lị , tu đa lị ,tu ma lị,sa bà ha. (3 LẦN) O

THẦN CHÚ SẠCH BA NGHIỆP Án `sa phạ ,bà phạ truật đa sa phạ , đạt mạ sa phạ , bà phạ truật độ hám. ( 3 LẦN) O

THẦN CHÚ AN THỔ ĐỊ A Nam mô tam mãn đá một đà nẫm , án độ rộ độ rô,địa vĩ tát bà ha. (3 LẦN) O

THẦN CHÚ PHẢ CÚNG DÀNG Án ! Nga nga nẵng,tam bà phạ phiệt nhật ra hộc. (3 LẦN) OOO 13


 KỆ KHAI KINH Pháp Phật cao sâu rất nhiệm mầu Trăm nghìn muôn kiếp dễ gặp đâu Con nay nghe thấy xin vâng giữ Chân nghĩa Như Lai nguyện hiểu sâu. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 LẦN) OOO

Nam mô khai bảo tạng Bồ tát ma ha tát (3 LẦN) OOO

KINH DI ĐÀ NGHĨA Phật nói kinh A Di Đà, Chính tôi nghe đúng thực không sai, Thường theo Phật ngàn hai trăm rưỡi, Toàn những là bậc đại Tỷ Kheo, Chứng A La Hán đã lâu, Chúng đều quen biết, không đâu không tường.

 Có một thời ở vườn Trưởng giả, Cấp Cô Độc, cây của Kỳ Đà. Nước là Xá Vệ không xa, Bấy giờ Phật tự nói ra kinh này. Bậc tuổi cao đã dày công đức, Ngài Xá Lợi cùng ngài Mục Liên, Ngài Ca Diếp, ngài Chiên Duyên, Ngài Câu Hy, cũng cùng liền Bà Đa, Át Nan Đà cùng là Chu lỵ, 14


Nan Đà rồi La Hầu con quý, Kiều Ba Đề cũng lại ở đây, Tân Đầu Lư với lại ngài Ca Lưu, Kiếp Tân la, Bạc Câu la cũng, Đâu Lâu Đà là những bậc trên. Cùng chư Bồ Tát Thánh Hiền, Văn Thù Sư Lợi, đứng trên mọi người, Con vua Pháp chính ngài hơn nhất. A Dật Đa Bồ Tát cùng đây Bồ Tát Càn Đà ha Đề, Ngài Thường Tinh tiến cũng về rất đông. Các bậc lớn thật không còn thiếu, Vua Thích Đề cũng chịu khó theo , Chư thiên không biết bao nhiêu, Tất cả đại chúng cùng vân tập về . (chuông)

 Bấy giờ Phật gọi thầy Xá Lợi, Bảo cho rằng từ cõi ta đây, Đi sang thẳng phía phương Tây, Qua mười muôn ức cõi thời tới nơi. Có thế giới tuyệt vời sung sướng, Có Phật là Vô Lượng Thọ Quang, Hiện đương thuyết Pháp rõ ràng, Vậy Thầy có biết vì cơn cớ gì? Sao lại gọi nước kia Cực Sướng, Chúng sinh trong đều hưởng thuần vui, Khổ đau tuyệt tích tăm hơi, Cho nên mới gọi cõi đời rất vui. (chuông)

Xá Lợi Phất! Lại coi xem đã, Cõi nước kia khắp cả trong ngoài, Đường đi có bẩy hàng cây, Bẩy lần lưới phủ, bẩy lần lan bao. 15


Toàn là chất bạc vàng châu báu, Tất cả đều vây nhiễu xung quanh, Nước kia vì đấy thành danh, Gọi là Cực Lạc sạch sanh vui vầy. (chuông)

Xá Lợi Phất! Lại đây mới lạ, Cõi nước kia có cả hồ ao, Toàn là thất bảo quý sao, Nước tám công đức, dồi dào ở trong. Đáy ao cũng tuyệt không chút đất, Cát dưới đều toàn chất vàng thôi, Bốn bên đường bậc hẳn hoi, Pha lê vàng bạc cùng là lưu ly. Hợp lại coi cực kỳ đẹp mắt, Trên lại còn lầu gác nguy nga, Cũng đem vàng bạc xà cừ, Xích châu, mã não, lưu ly mọi loài. Sửa đổi hết trong ngoài như một, Sen trong ao hoa tốt lạ thường, Bánh xe cũng chỉ ngang ngang, Mùi hương mầu nhiệm sạch thơm khác thường,

Đủ bốn sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, Đều theo mầu ánh sáng hiện ra. (chuông)

Thầy Xá Lợi! Mà coi cõi đó, Nước trang nghiêm thế, thực là trang nghiêm,

Bởi công đức gây lên được thế. Lại còn đây thầy sẽ xem xem, Tiếng Thiên nhạc vẫn vang rền, Đất là vàng tốt, ngày đêm sáu thời. Hoa Mạn Đà trên trời mưa xuống, Mọi người đều hứng lấy đem về, Túi này đựng lấy hoa kia. Hằng ngày sáng sớm đem đi cúng dàng. 16


Dâng khắp cả mười muôn ức Phật, Bao nơi mà giây phút về ngay, Cơm xong dạo gót chơi bời, Thầy Xá Lợi Phất! Thử coi xem nào, Cõi Cực Lạc biết bao công đức, Đấy mới là đúng thực trang nghiêm. (chuông)

Lại còn đây nữa Thầy xem: Nước kia có đủ thứ chim dị kỳ, Hình dung đẹp thiếu chi mầu sắc, Bạch Hạc cùng Khổng Tước rất xinh, Anh Vũ, Xá Lợi cùng mình, Ca Lăng Tần cũng cùng sinh một thời, Các chim ấy đêm ngày kêu hót, Thốt ra toàn tiếng ngọt như ru. Diễn thành đủ các phép tu, Năm căn, năm sức, bảy chi Bồ Đề Tám đường chính như chia thật rõ, Chúng sinh trong cõi đó nghe rồi, Đều là niệm Phật tức thời, Pháp, Tăng cũng niệm không ai chịu ngừng. (chuông)

Xá Lợi Phất! Thầy đừng có bảo, Chim ấy là tội báo sinh ra, Bởi vì cõi Đức Di Đà, Địa ngục, ma đói cùng là súc sinh, Ba thứ ấy sạch sanh chẳng có. Xá Lợi thầy! Nên rõ cõi kia, Cái tên “xấu” đã không thì, Làm gì có thật chim kia bao giờ. Các chim ấy chẳng qua là Phật. Muốn làm cho tiếng Pháp chan hòa. Nên Ngài mới biến hóa ra . (chuông) 17


Thầy Xá Lợi Phất! Qua xem đây này, Cõi Phật kia so đây xa khác, Gió hiu hiu thổi các hàng cây, Cùng là lưới phủ trên đây, Phát ra những tiếng êm tai lạ thường, Thật không khác trăm ngàn âm nhạc, Cùng một thời khua tất cả lên, Ai nghe thấy bỗng tự nhiên, Lòng nhớ Phật, Pháp, Tăng liền có ngay. Xá Lợi Phất! Xem đây càng rõ, Cõi Phật kia còn có đâu hơn, Gây lên rực rỡ muôn phần, Đều do phúc đức công huân của Ngài. (chuông)

Xá lợi Phất! Lòng thầy có hiểu, A Di Đà là hiệu làm sao? Hào quang Phật sáng biết bao, Soi mười phương chẳng nước nào là không, Đến đâu tựa trăng trong nước biếc, A Di Đà mới thật xứng tên. Thầy Xá Lợi! Lại coi xem, Đức Di Đà thọ vô biên, vô lường, Cả nhân dân sống ngang như Phật, Kể kiếp đời tính thật khó ra, Thế nên tên gọi Di Đà. Này Thầy Xá Lợi! Nghe mà nghĩ coi, Đức Di Đà lên ngôi thành Phật, Đến nay là mười kiếp chu viên. Lại còn đây nữa thầy xem! Phật kia còn có vô biên, vô lường. Các đệ tử Thanh Văn, La Hán, Không thể nào tính toán mà hay, Các Bồ Tát cũng nhường này, Thầy Xá Lợi Phất! Xem đây thế nào? 18


Cõi Phật kia xiết bao công đức, Gây lên thành đúng thực trang nghiêm. (chuông)

Lại còn đây nữa thầy xem! Cõi nước Cực Lạc ai lên đấy rồi, Hết thảy đều lên ngôi Bất Thoái, Phật sắp thành cũng lại rất đông. Chỉ một kiếp nữa là xong, Đọc các số ấy khó lòng tính ra… Tạm lấy số hằng sa mà kể, Gọi rất nhiều cho dễ hiểu thôi. Xá Lợi Phất! Ai nghe rồi, Cố nên phát nguyện tới nơi kẻo hoài, Vì ở với thuần người thật tốt, Vui cùng nhau mãi suốt đời đời. Xá Lợi Phất! Phải có những người: Nhân duyên, phúc đức rất dầy thiện căn, Thì mới được sinh sang nước ấy. Xá Lợi Thầy! Xem đấy quý không, Nếu như ai có thực lòng, Trai lành, gái tốt đều không phân bì, Được nghe nói A Di Đà Phật, Là tên Ngài liền chấp trì ngay, Một ngày luôn đến bảy ngày, Một lòng chẳng rối tức thời thành công, Người ấy lúc mình cùng, số tận, Các Thánh cùng Phật hiện tới ngay, Hiện ra trước mắt cho coi, Lòng người ấy, lúc tắt hơi êm đềm, Tức khắc được sinh lên Cực Lạc, Đấy chính là cõi nước Như Lai. Ta xem thấy sự lợi này, Nói cho Thầy biết để Thầy xét suy, Nếu có ai được nghe ta nói, 19


Nên cố cầu sinh cõi Phật kia. (chuông)

Này! Thầy Xá Lợi lặng nghe, Nay ta khen ngợi Phật A Di Đà, Công đức ngài muôn đời khôn kể. Ở phương Đông cũng có Phật như, Là ngài A Bệ Như Lai, Cùng Tu Di Tướng ,rồi ngài Tu Di, Phật Tu Di Quang và ngài Diệu Âm. Phật như thế kể bàn sao xiết, Cát sông Hằng, tỷ thật đúng thay, Các Ngài ở nước các Ngài, Hiện ra tướng lưỡi rộng dài phủ che, Ba nghìn cõi không hề chút thiếu, Nói đúng lời khuyên bảo chúng sinh, Khuyên nên một dạ tin kinh, Xiết bao công đức gây thành cõi kia, Chư Phật đều hộ trì tưởng nhớ. (chuông)

Xá Lợi này! Còn ở phương Nam. Có Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng, Danh văn Quang, Đại Diễm Kiên hai Ngài, Tu Di Đăng Như Lai, Tinh Tiến Đức của Ngài khôn đếm kể sao. Phật như thế số rất nhiều, Cát sông Hằng mấy bấy nhiêu các Ngài, Các Ngài ở nước các Ngài, Hiện ra tướng lưỡi rộng dài phủ che, Ba nghìn cõi không hề chút thiếu, Nói đúng lời khuyên bảo chúng sinh, Khuyên nên một dạ tin kinh, Xiết bao công đức gây thành cõi kia, Chư Phật đều hộ trì tưởng nhớ. (chuông) 20


Xá Lợi này! Còn ở phương Tây. Có Vô Lượng Thọ Như Lai, Phật Vô Lượng Tướng cùng Ngài Đại Quang, Bảo Tướng, Vô Lượng Tràng hai vị, Tịnh Quang cùng xiết kể Như Lai. Các Ngài ở nước các Ngài, Hiện ra tướng lưỡi rộng dài phủ che, Ba nghìn cõi không hề chút thiếu, Nói đúng lời khuyên bảo chúng sinh, Khuyên nên một dạ tin kinh, Xiết bao công đức gây thành cõi kia, Chư Phật đều hộ trì tưởng nhớ. (chuông)

Xá Lợi này! Còn về phương Bắc. Phật Diễm Kiên hiện đương có đấy, Tối Thắng Âm cùng ngài Nan Trữ, Nhật Sinh, Võng Minh cũng là, Hằng hà sa khó mà ai hay. Các Ngài ở nước các Ngài, Hiện ra tướng lưỡi rộng dài phủ che, Ba nghìn cõi không hề chút thiếu , Nói đúng lời khuyên bảo chúng sinh, Khuyên nên một dạ tin kinh, Xiết bao công đức gây thành cõi kia, Chư Phật đều hộ trì tưởng nhớ. (chuông)

Xá Lợi này! Còn ở Hạ phương. Có Ngài Sư Tử, Danh Văn, Danh Quang, Đạt Ma, Pháp Chàng Như Lai,

Trì Pháp Phật, các Ngài như thế, Cát sông Hằng sánh tỷ nhiều thay. Các ngài ở nước các Ngài, Hiện ra tướng lưỡi rộng dài phủ che, Ba nghìn cõi không hề chút thiếu, 21


Nói đúng lời khuyên bảo chúng sinh, Khuyên nên một dạ tin kinh, Xiết bao công đức gây thành cõi kia, Chư Phật đều hộ trì tưởng nhớ. (chuông)

Xá Lợi này! Còn ở Thượng phương. Phật Phạm Âm, Phật Tú Vương, Phật Hương Thượng với Hương Quang hai Ngài,

Đại Diễm Kiên cùng các ngài Tạp Sắc, Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật Như Lai, Sa La Thụ Vương Thế Tôn, Kiến Nhất Thiết Nghĩa cùng ngài Bảo Hoa, Tu Di Sơn Phật Đà như thế, Cát sông Hằng sánh tỷ không sai. Các Ngài ở nước các Ngài, Hiện ra tướng lưỡi rộng dài phủ che, Ba nghìn cõi không hề chút thiếu, Nói đúng lời khuyên bảo chúng sinh, Khuyên nên một dạ tin kinh, Xiết bao công đức gây thành cõi kia, Chư Phật đều hộ trì tưởng nhớ. (chuông)

Xá Lợi thầy! Lòng có nghĩ ra? Sao kinh này lại gọi là, Hết thẩy chư Phật giữ mà nhớ không. Xá lợi Phất! Là chung hết thẩy, Gái trai lành nghe thấy là may, Người nghe chịu giữ kinh này, Cùng tên chư Phật đêm ngày niệm luôn. Những người ấy chẳng còn sợ sệt, Chư Phật đều giúp hết sức cho, Còn ngôi thứ cũng chẳng lo, Tới nơi thành Phật dễ hồ ai hơn. Xá Lợi Phất! Chớ còn lưỡng lự, 22


Đều nên tin lời của ta đây, Với lời chư Phật cho hay, Thầy xem như đã có ai phát nguyền. Giờ hay sau, nguyện lên cõi ấy, Những người này đều tới không lui, Ngôi thành Phật chứng hẳn hoi, Nước kia người đã sang rồi rất đông. Nay về sau cũng không phải thiếu, Thế nên ta khuyên bảo cho hay, Trai lành, gái tốt những ai, Nếu tin nên phát nguyện ngay đợi gì? Nguyện sinh sang nước kia Cực Sướng. (chuông)

Xá Lợi thầy! Nên tưởng nhớ coi, Nay ta khen các Phật rồi, Rất nhiều công đức khó hay nghĩ bàn. Chư Phật cũng lại khen ta có Công đức ta thật khó khôn lường. Nói rằng “ việc rất khó làm”, “Thích Ca Văn Phật, không ngần ngại chi” “Ở cõi nước cực kỳ khổ sở” “Đời bẩn nhơ xấu đủ năm căn” “Kiếp cùng ý kiến, đục lầm” “Chúng sinh Phiền não mệnh, thuần bẩn nhơ”

“Ở cõi này tu mà thành Phật” “Thương chúng sinh nói Pháp nhiệm mầu” “Thế gian đều khó tin sâu”, Xá Lợi! Nên biết ta đâu ngại nào, Ở đời xấu ngầu ngầu năm thứ, Làm việc này thực khó lắm thay, Đạo Bồ Đề được chứng đây, Lại vì khắp cả trong ngoài thế gian, Nói phép này người tin thật khó, Là một điều hiếm có xưa nay. 23


(chuông)

Kinh này Phật nói xong rồi, Xá Lợi Phất với các thầy Tỷ Kheo. Tất cả có bao nhiêu thính giả: Trời, Người, cùng hết thảy Tu la, Được nghe lời Phật nói ra, Vui mừng tin giữ lễ mà bước đi. Phật nói kinh A Di Đà xong. Thần chú nhổ hết cội rễ nghiệp chướng được sinh lên cõi Phật: Nẵng mồ a di đá bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tì, a di lị đá tất đam bà tì, a di lị đá, tì ca lan đế, a di lị đá, tì ca lan đá, già di lị già, già na chỉ đá, ca lệ sa bà ha. ( 3 lần )

BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Hàng ngày tụng Di Đà kinh sám, Thấy rõ ràng bốn tám lời nguyền, Độ người khỏi chốn nhân thiên, Đưa về Cực lạc phúc duyên lương nhờ. Muốn đặng tỏ căn nguyên dường đó, Con cầu Thầy chỉ rõ mọi đường. Nay con hiệp lại một chương, Hiến cho chúng bạn biết đường tới nơi. Suy tính lại từ đời quá khứ, Phật hiệu là Thế Tự Tại Vương. Bốn mươi hai kiếp náu nương, 24


Ở nơi trần thế mở đường độ sinh. Cũng thuở ấy tại thành Phật trụ, Một đại vương quốc độ rộng xa, Tên Ngài là Kiều Thi Ca, Ấy là tiền kiếp Di Đà Pháp Vương. Tới chầu Phật thường nghe chính Pháp, Chẳng bao lâu chân tính phát minh, Ngôi vua sự nghiệp kinh thiên, Thảy đều bố thí tự mình xuất gia. Phật Tự Tại lợi tha truyền mệnh, Đặt hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo, Bồ Đề hột giống vừa gieo, Trổ sinh trí tuệ với nhiều dũng tâm. Một bữa nọ thân lâm Phật bệ, Quanh ba vòng đỉnh lễ Như Lai, Lạy rồi, quì gối chắp tay, Xin Ngài chứng chiếu lòng con sở cầu. Như con đặng phúc sau thành Phật, Xin chứng minh tứ thập bát nguyền, Nguyện nào cũng đặng chu viên, Như còn thiếu sót con liền chẳng lên. Nguyên thứ nhất : Khi con thành Phật, Thì nước con là nước tịnh thanh, Ngục hình, Ngã quỷ, Súc sinh, Thảy đều chẳng có, sinh thành nơi đây. Nguyện thứ hai: Nước này tịnh giới, Đàn bà cùng con gái tịch nhiên, Những người trong cõi Nhân, Thiên, Cùng loài cầm thú cần chuyên tu hành, 25


Thảy đều đặng hóa sinh thọ cảm , Thất bảo trì, Cửu phẩm liên hoa. Nguyện thứ ba: Tiên, người tuy khác , Hình dung đồng một sắc vàng y, Mặt mày nghiêm chỉnh phương phi, Trắng ngần, đẹp đẽ không chi ví bằng. Lại nhân dân chúng sinh trong nước, Muốn uống ăn, hoá đủ sẵn sàng. Bát kia thất bảo trắng ngần, Trăm món ngon lạ khỏi cần sắm mua, Ăn xong rồi khí liền thâu hết, Chẳng rửa, lau cũng chẳng bận tâm. Nguyện thứ tư: Nhân thiên trong nước, Đủ ba hai tướng đẹp đoan trang, Thanh tịnh tinh khiết đồng đều, Thân không sai biệt, vẹn tròn mười phân. Nguyện thứ năm: Hóa sinh khỏi dục, Người người đều đắc túc Mệnh Thông, Rõ điều tiên kiếp xa trông, Hằng hà sa số, như đồng kim sinh. Nguyện thứ sáu: Chúng sinh vạn ức, Đắc thần thông Thiên Nhãn tịnh quang, Thấy toàn vũ trụ mười phương, Trùng trùng duyên khởi thế gian tỏ tường. Nguyện thứ bảy :Tây Phương dân chúng, Thiên Nhĩ Thông đắc dụng nghe xa, Những lời thuyết Pháp vang xa, 26


Của trăm ngàn ức, Phật Đà khẩu tuyên. Nguyện thứ tám :Nhân thiên trong nước, Tha Tâm Thông biết được chẳng sai, Những điều tâm niệm mỗi loài, Thập phương thế giới không ngoài tính linh. Nguyện thứ chín :Chúng sinh quốc độ, Thần Túc Thông đắc ngộ dong chơi, Bao hàm thế giới nơi nơi, Vượt qua một mạch, mau thời hơn bay. Nguyện thứ mười: Chúng sinh đều ví, Huyễn thân là mộng mị mà thôi, Vậy nên lòng chẳng nhiễm đời, Tính không tham muốn, khắp nơi vui cười. Nguyện mười một: Dân thời thanh tịnh, Trụ vào nơi thực tính trạm nhiên, Ly như loạn tưởng đảo điên, Đắc độ phân biệt, mãn viên Niết Bàn. Nguyện mười hai: Ánh quang con chói, Khắp cùng nơi chỗ tối khúc quanh, Thiên, Nhân cùng với súc sinh, Thấy liền đăng khởi lòng thành quy y. Nguyện mười ba: Dân trong quốc độ, Thảy thảy đồng trường thọ miên miên, Không sao biết đặng số niên, Sống lâu vô lượng, vô biên kiếp đời. 27


Nguyện mười bốn: Thiên Nhân trên giải, Hiệp cùng nhau đếm mãi dân cư, Không hề rõ biết số dư, Tại An Dưỡng quốc nhiều như cát Hằng. Nguyện mười năm: Mười phương thế giới, Thiên Nhân cùng các loại súc sinh, Hóa thân về cõi Lạc thành, Chứng ngôi Duyên Giác, Thanh Văn trùng trùng.

Ngồi thiền tọa tấm lòng tịch tịnh, Hiệp cùng nhau tính tuổi ít nhiều , Chẳng hề biết đặng bao nhiêu , Ngàn muôn ức kiếp số nhiều khó phân. Nguyện mười sáu:Chúng dân từ thiện, Tai chẳng nghe những chuyện không lành, Có đâu sự ác tự hành, Những điều nghiệp chướng tan thành vô danh. Nguyện mười bảy: Khi con thành Phật Danh hiệu con vang khắp mười phương, Phật và đại chúng tán dương , Còn dân trong nước lại vương con hoài. Thiên, nhân với các loài thú vật Niệm danh con cho thật chí thành Sinh lòng vui vẻ, hiền lành Lâm chung sẽ đặng hóa sinh sen vàng. Nguyện mười tám :Nhân Thiên mười cõi , Nếu dốc lòng ra khỏi bến mê , Hiệu con thập niệm chuyên bề , Lâm chung sẽ đặng sinh về Lạc Bang, 28


Trừ những kẻ hung tàn hỗn tạp, Cùng những người Phật Pháp dễ khinh, Ai mang tội ấy vào mình, A -Tỳ địa ngục thọ hình chung thân. Nguyện mười chín : Tiên người phát ý, Tâm Bồ Đề trì giới chí trai, Lục Ba La mật quảng khai, Làm nhiều công đức chẳng sai một thì. Khi thọ mệnh tới kỳ viên mãn, Có con và các bậc Thánh hiền, Phóng quang tiếp dẫn vãng sinh, Đặng làm Bồ Tát tại thành Lạc bang. Nguyện hai mươi : Thiên, Nhân, cầm thú, Trong mười phương vũ trụ khôn lường, Trước đà tạo tội thường thường, Sau nghe danh Phật tỏ tường cung khai, Cầu sám hối, trì trai, giới sát, Nguyện làm lành nước Phật mong sinh, Lâm chung sẽ đặng công lành, Khỏi tam đồ khổ hoá sinh Liên Đài . Nguyện hai mốt :Thanh Văn, Duyên Giác, Trong nước con đều đắc oai thần, Hào quang tỏ, rạng vô ngần, Biện tài thuyết Pháp ngang phần Pháp Vương .

Nguyện hai hai : Chúng dân mới tới, Quả vô sinh bất thoái chứng liền , Lại thêm quả Phật siêu nhiên, Ngoại trừ những vị bản nguyền độ sinh. 29


Con sẽ giúp cho thành sở mộ, Tới tha phương tế độ hàm linh, Hạnh tu Bồ Tát rất tinh, Lại còn lấy sức oai linh độ trì. Cho người ấy tinh chuyên tiến bộ, Cùng chúng sinh tín thọ pháp huyền, Bồ Đề,tịch diệt, Phổ Hiền , Tiến thêm Tối thắng, cần chuyên tu hành . Nguyện hai ba :Các hàng Bồ Tát, Muốn cúng dường Chư Phật đâu đâu, Hoa hương, anh lạc, trân châu, Liền đi khắp đủ, vừa hầu bữa ăn . Nguyện hai bốn :Thiên, nhân vũ trụ, Nghe danh con sắm đủ mọi đàng, Hương, hoa, đăng, chúc huy hoàng, Tràng phan, bảo cái cúng dàng Như Lai . Tạo tháp tự, trì trai, thanh tịnh, Làm việc lành tâm định tưởng con, Tưởng luôn trọn một ngày thôi, Chắc là sẽ đặng nước con về liền . Nguyện hai năm :Nước con Bồ Tát, Nhất Thiết Trí chứng đặng không sai, Giảng kinh, thuyết Phật độ sinh, Làm cho dân chúng nguyện thân đắc thành. Lại còn giảng Pháp trọn lành, Hướng về đạo lớn tâm thời chẳng hai, Đặng chứng lên ngôi kia bất thoái, Chẳng thoái lui địa vị cao siêu.

30


Nguyện hai sáu :Na La Diên chiếu, Nguyệt quang minh trí tuệ biện tài, Thuyết kinh hành đạo những lời, Ngời ngời tiếng ngọc, ngời ngời chuông ngân. Khiến dân chúng chuyên trì thiện niệm, Cứ đường ngay tiệm tiệm lướt đi, Nếu ai muốn nói chuyện gì, Người kia hiểu ý tức thì khỏi phân. Nguyện hai bảy :Các đồ nhật dụng, Quốc độ con thiệt đúng tinh minh, Chói ngời hình sắc đẹp xinh, Dầu thiên nhãn chẳng nhìn hình đặng đâu. Lại hóa ra muôn ngàn báu vật, Muốn cúng dường chư Phật, Thánh Hiền, Ước ra thì có đủ liền, Cúng dâng khắp cả về miền chưa trưa. Nguyện hai tám : Mọi đường công đức, Bồ Tát nào chưa được hoàn toàn, Đặng nghe đặng thấy đạo tràng, Bề cao cho đến bốn ngàn Na Do. Nguyện hai chín :Ai vừa đọc tụng, Hoặc thọ trì phúng tụng chư Kinh, Đặng tài biện luận thông minh, Lại thêm Bát Nhã, trí lành cao siêu . Nguyện ba mươi :Giảng điều pháp lý, Đầy viên thông, đầy trí tuệ thâm, Nghĩa kinh cùng với pháp âm, Ví rằng vi diệu cao thâm vô cùng. 31


Nguyện ba mốt :Ánh quang minh chiếu, Nơi đầu con tuyệt diệu dễ dàng, Mặt trời cùng ánh mặt trăng, Tuy là sáng tỏ không bằng Phật quang. Nguyện ba hai :Giáp vòng địa lợi, Từ đất bằng lên tới hư không, Thảy đều lầu, các, điện, cung, Cùng là cây trái, ao, sông, cửa, nhà, Các thứ ấy đều là trân bảo, Cùng bách thiên hoa báu hương thơm, Hiệp nhau thành tạo kết đơm, Trao dồi trang sức, sắc hương tuyệt vời, Mùi hương ấy xông ra khắp đủ, Cả mười phương hưởng thụ cấp kỳ, Chúng sinh hạnh nguyện chuyên trì, Tin và tưởng Phật đều thì vãng sinh. Nguyện ba ba :Bất kỳ nhân, thú, Trong mười phương vũ trụ vân vân, Nhờ hào quang chiếu đến thân, Từ hoà tâm tính hơn dân cõi trời. Nguyện ba tư :Chư tôn Bồ Tát, Ở phương nào nghe đặng danh con, Quy y tinh tiến vừa tròn, Định, thiền bình đẳng phục hồi bản nguyên, Đắc Pháp nhẫn lên ngôi chính giác, Đặng thấy thường các bậc Như Lai. Nguyện ba năm :Mười phương thế giới, 32


Nếu nữ nhân nhàm chán thân mình, Phát tâm tín niệm danh con, Thân sau tránh khỏi phục hồi nữ thân. Trong nước lại không còn thân nữ, Hồ ao sen nở hoá sinh bảy màu . Nguyện ba sáu :Tiên, người mười cảnh, Nghe danh con đỉnh lễ theo về, Vui mà tu hạnh Bồ Đề, Người người cung kính, một bề tán dương . Nguyện ba bảy : Thiên, Nhân kính lễ, Nếu văn danh được lĩnh pháp lành, Phẩm hạnh chiến thắng thù hằn, Không tên bất thiện sống vùng đất con. Cho tất cả dân lành trong nước, Độ chúng sinh, khắp cả mọi phương, Ước nguyền sẽ đặng như lòng, Bao nhiêu nghiệp ác, ba đường khỏi mang. Nguyện ba tám :Nhân dân trong nước, Muốn áo quần, khăn, lược, mũ, giầy, Thảy đều hoá đủ sẵn bày , Khỏi mua, khỏi giặt, khỏi may, cực lòng. Nguyện ba chín :Lạc Bang dân chúng, Cùng nhất tâm định trụ không rời, Thảy đồng với các Tỳ Kheo Chứng phần Vô Lậu hết theo sự đời, Tham thân, chấp ngã quyết dời, Cho tâm mát mẻ, cho đời sạch trong.

33


Nguyện bốn mươi :Nước của con, Hoàn toàn tinh sạch, chiếu soi một màu, Chư Bồ Tát ví như muốn thấy, Nhìn trong ao bảo thọ hiện ra, Muôn hình muôn sắc đủ gồm, Cảnh nào Phật ấy như là soi gương . Nguyện bốn mốt :Quốc trung Bồ Tát , Thảy thảy đồng dũng mãnh kiên cần , Mỗi người đều đặng kim thân, Ba hai tướng tốt mười phân sắc màu, Thuyết các pháp gồm thâu đạo Phật, Cũng y như chư Phật đương thời. Nguyện bốn hai :Chúng sinh bổ xứ, Cho dù sinh ra ở bốn phương , Vĩnh ly đường ác giữ mình, Đều được viên mãn như lòng cầu xin . Lại nguyện cho chúng dân trong nước, Không có lòng uế trược, dâm ô, Cũng không có tính tục thô, Cùng là nóng giận hồ đồ ngu si. Nguyện bốn ba :Thiên nhân mười cõi, Nghe danh con tu hạnh Bồ Đề, Kiếp sau sinh đặng làm người, Nơi nhà Tôn Quý, huân tu chuyên cần . Lại độ cho dân lành nước đó, Thương kính nhau, ví tợ ruột rà, Không lời qua lại bất hòa, Không ganh không ghét, sinh ra tranh giành.

34


Nguyện bốn bốn :Tha phương Bồ Tát , Nghe danh con tinh tiến phụng hành , Thảy đều đặng phép tịnh thanh , Định thần, giải thoát, phúc lành ban ra. Như ai muốn cúng dường Phật, Pháp Trong một giờ đi khắp Hà sa Tuy là đường sá rất xa Định thần không lạc, thiền na chẳng lìa. Nguyện bốn năm : Giúp đời giải thoát, Thâm tổng trì thành Phật kiên tâm, Cúng dàng vô lượng vô biên , Phổ Đẳng tam muội lòng thành hiến dâng . Nguyện bốn sáu : Ai ai trong nước, Chí mong cầu nghe được Pháp kinh , Tự nhiên sở nguyện đắc thành , Không chờ mời thỉnh thường tình thế gian . Nguyện bốn bảy : là như vầy, Tha phương Bồ tát về đầy nước con, Danh hiệu đó, nghe rồi chuyên niệm, Hướng thân lên tâm bất nhị nguyên. Tổng trì hoan hỷ tiếp nghênh , Dốc lòng kiên nhẫn cần chuyên tu hành , Bồ Tát ấy chẳng lui địa vị, Hoan hỷ tâm quyết định tiến tu . Lời nguyện bốn tám báu màu, Tha phương Bồ Tát khấu đầu quy y, Chư vị ấy đắc kỳ sở nguyện , Nhất, nhị, tam, nhẫn thiện Pháp Vương . 35


Pháp môn của Phật khôn lường, Thập phương vũ trụ dẫn đường chúng sinh.

 Khi Pháp Tạng nguyện xong bốn tám, Cõi Tam thiên, sáu điệu rung rinh, Hương hoa mưa xuống khắp thành, Hư không phát tiếng :Chắc thành Như Lai .

 Đức Di Đà khi Ngài thành Phật, Đến ngày nay đặng thập kiếp trung, Từ bi hỉ xả viên dung, Độ người giải thoát số không xiết bàn. Như ai muốn Lạc Bang sinh trưởng, Hiệu Di Đà niệm tưởng tinh chuyên, Niệm cho diệt tội tiêu khiên, Đắc nhiều phúc đức nhân duyên vẹn phần. Khi lâm mạng an phần định tính, A Di Đà chúng Thánh hiện tiền. Lòng không điên đảo chư duyên, Đặng phần chính tín về miền Tây Phương.

SÁM HỐI VĂN Đại Từ Đại Bi,thương chúng sinh Đại Hỷ Đại Xả cứu hàm thức Tướng tốt sáng ngời dụng nghiêm thân Chúng con chí tâm quy mệnh lễ.

 Nam mô quy y Kim Cương Thương Sư quy y Phật, 36


quy y Pháp, quy y Tăng. Con nay phát tâm, Chẳng vì tự cầu, Phúc báo nhân thiên, Cùng quả Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Con chỉ y theo, Quả tối Thượng Thừa, Phát tâm Bồ Đề, Nguyện cùng chúng sinh, Trong cùng pháp giới, Nhất thời đồng loạt, Đều chứng được quả, Vô Thượng Bồ Đề. (1 tiếng chuông)

Nam-mô quy y cùng tận khắp mười phương cõi hư không hết thảy chư Phật. Nam-mô quy y cùng tận khắp mười phương cõi hư không hết thảy tôn Pháp. Nam-mô quy y cùng tận khắp mười phương cõi hư không hết thảy Hiền-Thánh-Tăng. Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chính BiếnTri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ , Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nam mô Phổ Quang Phật. Nam mô Phổ Minh Phật. Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật.

Nam mô Chiên Đàn Quang Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tiến Phật. 37


Nam mô Tuệ Cự Chiếu Phật. Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. Nam mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nam mô Đại Cường Tinh Tiến Dũng Mãnh Phật.

Nam mô Đại Bi Quang Phật. Nam mô Từ Lực Vương Phật. Nam mô Từ Tạng Phật. Nam mô Chiên Đàn Hốt Trang Nghiêm Thắng Phật. Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật. Nam mô Hiền Thiện Ý Phật. Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Kim Hoa Quang Phật. Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. Nam mô Bất Động Trí Quang Phật. Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. Nam mô Tài Quang Minh Phật. Nam mô Trí Tuệ Thắng Phật. Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật. Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Quang Phật. Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật .

Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nam mô Tuệ Chàng Thắng Vương Phật. Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật.

Nam mô Diệu Âm Thắng Phật. Nam mô Thường Quang Tràng Phật. 38


Nam mô Quán Thế Đăng Phật. Nam mô Tuệ Uy Đăng Vương Phật. Nam mô Pháp Thắng Vương Phật. Nam mô Tu Di Quang Phật. Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật. Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. Nam mô Đại Tuệ Lực Vương Phật. Nam mô A Sơ Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. Nam mô Tài Quang Phật. Nam mô Kim Hải Quang Phật. Nam mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật.

Nam mô Đại Thông Quang Phật. Nam mô Nhất Thiết Pháp Chàng Mãn Vương Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. O Nam mô Kim Cương Bất Hoại Phật. Nam mô Bảo Quang Phật. Nam mô Long Tôn Vương Phật. Nam mô Tinh Tiến Quân Phật. Nam mô Tinh Tiến Hỷ Phật. Nam mô Bảo Hỏa Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Nam mô Hiện Vô Ngu Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Phật. Nam mô Vô Cấu Phật. Nam mô Ly Cấu Phật. Nam mô Dũng Thí Phật. Nam mô Thanh Tịnh Phật. Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật. Nam mô Ta Lưu Na Phật. Nam mô Thủy Thiên Phật. Nam mô Kiên Đức Phật. Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật. 39


Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. Nam mô Quang Đức Phật. Nam mô Vô Ưu Đức Phật. Nam mô Na La Diên Phật. Nam mô Công Đức Hoa Phật. Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật. Nam mô Tài Công Đức Phật. Nam mô Đức Niệm Phật. Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. Nam mô Thiên Du Bộ Phật. Nam mô Chu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật. Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trù Sa La Thụ Vương Phật. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. ( chuông)

Đúng thực như thế hết thảy thế giới, Chư Phật Thế Tôn trong khắp mười phương, Hiện hữu trong đời tất cả các Ngài, Thương xót chúng con, hoặc con đời này, Hay là đời trước nhiều kiếp xa xưa, Đến tận ngày nay tạo ra các tội, Hoặc tự mình làm hoặc bảo người làm, Hoặc thấy người làm sinh lòng hoan hỷ, Như trộm của người của mười phương Tăng, Hay của Thường trụ hoặc tự mình lấy, Hoặc bảo người lấy hay thấy người lấy, Sinh lòng Hoan hỷ, tất cả các tội, Năm tội Vô Gián, mười điều bất thiện, 40


Hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, Hay thấy người làm, mà vui mừng theo, Hoặc có che dấu hoặc không che dấu, Hoặc tự mình phạm, hoặc bảo người phạm, Hay thấy người phạm, mà vui mừng theo. Bao nhiêu tội chướng con đã gây ra, Đáng đọa Địa ngục, Ngã quỷ, Súc sinh, Nơi chốn biên địa nghèo khổ đọa đày, Đau thương như thế, vô lượng vô biên, Tất cả các tội mà con đã phạm , Cầu xin chư Phật, các đấng Như Lai, Cho con sám hối hết mọi lỗi lầm. Hết thảy phúc đức thiện quả nhân duyên, Do con tu được ở hiện đời này, Hay nhiều đời trước như hành Bố thí, Hoặc giữ tịnh giới, thí cho chúng sinh, Cơm ăn, áo mặc hoặc tu tịnh hạnh, Làm gương cho đời gieo hạt giống lành, Vào tâm chúng sinh tăng trưởng thiện căn, Thành tựu tuệ mệnh nay xin hồi hướng, Vô Thượng Bồ Đề, như đời quá khứ, Vị lai, hiện tại chư Phật hồi hướng, Con nay hồi hướng cũng lại như vậy ( chuông)

Những tội lỗi con đều sám hối, Các phúc lành rất đỗi vui theo, Thỉnh Phật công đức bấy nhiêu , Nguyện thành Vô Thượng trí mầu nhiệm thay. Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, Trong chúng sinh thắng đại Thánh Vương, Biển khơi công đức khôn lường, Con nay quy mệnh nguyện hương cúng dàng. ( chuông)

Trong pháp giới mười phương khắp chốn, 41


Cả ba đời các đấng Pháp Vương, Con lấy ba nghiệp thanh lương, Lễ khắp tất cả mười phương vẹn toàn. Uy thần lực Phổ Hiền hạnh nguyện, Trước Như Lai khắp hiện tự thân, Mỗi thân hiện sái trần thân, Nhất nhất lễ khắp sái trần Thế Tôn. ( chuông)

Trong một trần có trần số Phật, Đều ở trong hội bậc thượng nhân, Khắp cùng thế giới bụi trần, Tin sâu chư Phật đủ phần đầy trong. Dùng hết thảy âm thanh như biển, Diệu ngôn từ biến chuyển khắp nơi, Vị lai hết thảy kiếp đời, Ngợi khen chư Phật đức ngời biển khơi. ( chuông)

Dâng hoa đẹp tỏa mùi thơm ngát, Cùng hương xoa kỹ nhạc lọng tàn, Kìa như đồ tốt trang hoàng, Con dâng chư Phật cúng dàng thanh lương. Y tối thắng cùng hương tối thắng, Với đuốc đèn hương phấn hương xông, Thảy đều như Diệu Cao Phong, Cúng dàng chư Phật con đồng dâng lên. ( chuông)

Tâm thắng giải mênh mông con dụng, Phật ba đời hết thảy cũng tin, Đều nương hạnh nguyện Phổ Hiền, Cúng dàng chư Phật khắp miền nước non. Bao nghiệp ác xưa con tạo xới , Đều do si cùng với tham sân, Sinh ra từ miệng, ý, thân, Con nay sám hối ăn năn đủ đường. 42


Chúng sinh cả mười phương đều khắp, Hữu học cùng vô học Nhị Thừa, Chư Phật Bồ Tát bao nhiêu, Công đức hết thảy con theo vui mừng. ( chuông)

Thế gian đặng trong mười phương nước, Có vị nào mới chứng Bồ Đề, Con nay đều xin thỉnh về, Giảng truyền diệu pháp chủ đề truyền ban. Chư Phật định Niết Bàn nhập diệt, Con chí thành tha thiết ân cần, Xin Phật ở mãi cõi trần, Cứu độ lợi lạc muôn phần chúng sinh. Bao nhiêu phúc cúng dàng lễ tán, Thỉnh Phật trụ thế, Pháp luân chuyển hoài , Vui theo sám hối thiện căn, Hồi sinh hướng Phật cao thăng Bồ Đề. ( chuông)

Nguyện đem công đức hướng về, Hồi hướng chân Pháp giới Phật Đà, Tính tướng Phật, Pháp, Tăng Già, Hải ấn tam muội dung hòa tục, chân. Biển công đức vô ngần như thế, Hồi hướng con cả thảy đều xin, Nơi thân, khẩu, ý chúng sinh, Khi thấy chính Pháp hoặc mình chê bai. Bao nghiệp chướng sâu xa như vậy, Đều tiêu tan diệt tận vô dư, Niệm niệm pháp giới chí chu, Chúng sinh rộng độ đồng tu chẳng lùi. Diệt thế giới bầu trời có thể, Nghiệp chúng sinh hết cả não phiền, Bốn Pháp rộng lớn vô biên, 43


Nguyện con hồi hướng cũng lên như vầy.  Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát . ( 3 lần )

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH Đức Bồ Tát hiệu Quán tự Tại Dầy công tu tuệ mới mở mang Chân Như một ánh linh quang Chiếu soi năm uẩn đều không có gì Bát Nhã tuệ soi đi khắp chốn Dứt mọi đường khốn khổ tai nàn Xá lợi! Tâm chớ nghi nan Sắc kia nào khác, cái không đâu mà Cái không nọ nào xa cái sắc Sắc là không, không sắc như nhau Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu Chân không xét cũng một mầu thế thôi Này Xá Lợi! Nghĩ coi có phải Những pháp không xét lại thực là: Chẳng sinh, chẳng diệt đó mà Sạch dơ, thêm bớt cũng là chân không Ấy vậy phải xét thông mọi lẽ Như hư không, sắc vẻ gì đâu Thọ, tưởng, hành, thức sạch lầu Nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt còn đâu nương nhờ 44


Thân, ý cũng hững hờ như thế Lục trần kia cũng kể là không Đã không nhãn giới suốt thông Đến ý thức giới cũng không thấy gì Bởi vô minh nương chi mà có Bản tính không soi nó phải tiêu Đã không lão tử hiểm nghèo Còn đâu già chết hòng theo quấy rầy Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay! Trí còn không đó, Đắc này được đâu Vô sở đắc là câu tuyệt diệu Bồ tát xưa khéo liệu đường tu Chân không bản tính như như Nhờ tuệ Bát nhã thực hư soi làu Không ngăn ngại, còn đâu lo sợ Mộng tưởng không, tâm chẳng đảo điên Chân như bản tính thiên nhiên Niết Bàn cõi ấy chứng nên đạo mầu Tam thế Phật, ngôi cao chứng quả Thảy đều nhờ Bát Nhã tu nên Bát nhã này rất thiêng liêng Ấy Đại thần Chú giúp lên Đạo Thiền Là Thần chú Đại Minh sáng chói Chú vô Thượng vòi vọi cao xa Vô Đẳng Đẳng chú ấy mà Gồm đủ Thần lực thực là tối linh Những khổ não thênh thênh trừ hết Lời nói này chân thật chẳng ngoa Vậy nên Bát Nhã thuyết qua Đây câu Thần chú niệm ra như vầy: 45


Yết đế, yết đế, ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha Ma ha Bát Nhã Ba la Mật Đa (3 lần – 1 tiếng chuông)

TỤNG KINH SÁM HỐI HỒI HƯỚNG VĂN  Chúng đệ tử nặng nề nghiệp chướng, Thân tâm thường vọng tưởng bời bời, Bỗng nhiên nghĩ ngợi khắp nơi, Xem văn mờ ý đầy vơi chất chồng. Nhầm chữ nghĩa trái âm trong đục, Đọc lẫn dòng lại tụng sai câu, Lệ vào tà kiến không đâu, Hoặc khi quẫn trí ngồi lâu lơ là. Đương tụng niệm bỏ ra đi lại, Nói chuyện riêng trễ nải linh tinh, Tâm thời chẳng để vào kinh, Ai mà nhắc nhở lại sinh giận hờn. Nơi kính cẩn thường xuyên cẩu thả, Chốn tịnh nghiêm vương cả bụi nhơ, Thân hình nghiêng ngó láo lơ, Xốc xếch áo mũ, dép dơ vứt bừa. Kinh sách mở câu cưa rách nát, Tụng chẳng đều ào ạt cho xong, Hương cắm xiêu vẹo chất chồng, 46


Lễ lạy đại khái cúng dâng chẳng thành. Thật hổ thẹn việc làm đáng sợ, Con cầu xin sám rửa lỗi lầm, Chư Phật, Bồ Tát, Thiện Thần, Từ Bi thương xót phàm trần vô minh. Khiến công đức tụng kinh kết quả, Được vẹn tròn hết cả ưu tư, Hồi hướng tâm nguyện e như, Hoặc khi dịch thuật dễ dư lỗi lầm. Hoặc chú giải vô tâm thiếu sót, Truyền thụ sai chẳng lọt Thích âm, Những lỗi in, cắt, viết nhầm, Lại lỗi ghi chép, ôm cầm, đổi thay. Dù thày, thợ con nay sám hối, Nhờ sức thần tội lỗi tiêu tan, Xe Pháp thường chuyển thế gian, Hàm linh cứu vớt sinh sang liên trì. Nguyện công đức chuyên vì tụng niệm, Hồi hướng về chư Thiện Thánh Hiền, Già Lam, Hộ Pháp, Long Thiên, Ba cõi sông núi linh thiêng Tôn Thần. Cầu xin được phúc nhân thụ hưởng, Đạo Bồ Đề thẳng hướng không sai, Nguyện cho chúng sinh một mai, Cùng vào Bể Tính Như Lai pháp mầu .

KINH LĂNG NGHIÊM 47


NGÀI THẾ CHÍ NÓI CHƯƠNG NIỆM PHẬT  Ngài Thế Chí là con Vua Pháp Cùng năm hai Bồ Tát đồng hàng Từ tòa đứng dậy nghiêm trang Lễ dưới chân Phật nhẹ nhàng xin thưa: Chúng con nhớ từ xưa bao kiếp Cách đây nhiều như cát sông Hằng Có Phật là Vô Lượng Quang Ra đời cứu độ còn vang danh Ngài Mười hai đức Như Lai kế tiếp Cùng ra đời một kiếp nối nhau Đức Phật xuất thế về sau Là Siêu Nhật Nguyệt Quang mầu nhiệm thay Phép Tam Muội con nay niệm Phật Ngài dạy cho cao thật tuyệt vời Ví thể như có hai người Một người chuyên nhớ, một người chuyên quên Gặp như thế dẫu nên mà chẳng Hoặc thấy nhau như chẳng thấy đâu Vậy hai người phải nhớ nhau Cả hai đều nhớ như in, sâu dày Cứ như thế kiếp này kiếp khác Như bóng kia chẳng lạc hình hài Mười phương sau trước Như Lai Phật luôn thương nhớ mọi loại như con. Nếu mẹ nhớ mà con trốn tránh Nhớ thế thì có hạnh phúc gì Nếu con nhớ mẹ một khi Như là mẹ nhớ làm gì phải xa. 48


Dù có phải trải qua nhiều kiếp Thì mẹ con vẫn được bên nhau Nếu tâm chúng sinh mong cầu Nhớ Phật, niệm Phật, Phật đâu xa vời. Chẳng nhờ phép ở nơi nào khác Mà tự mình tỉnh giác tâm mình Niệm Phật tươi đẹp thân hình Lại như sông ướp vào mình hương thơm. Phép này gọi “Hương Quang Trang Nghiêm”. Căn bản là phúc duyên con trồng Chỉ lấy niệm Phật dốc lòng Mà được Pháp Nhẫn vào dòng vô sinh Nay đợi tiếp chúng sinh niệm Phật Từ cõi này về đất Lạc Bang Pháp thông Đức Phật hỏi han Con không lựa chọn chỉ toan Pháp này Vào chính định đêm ngày tinh tiến Nhiếp sáu căn tịnh niệm nối liền Đó là bậc nhất chu viên. O O O

Sông ái dài muôn dặm Biển khổ rộng vô cùng Muốn khỏi đường sống chết Phải niệm Phật hồng danh  Chúng Thích tử kiền thiền xưng tán, Đức Di Đà vô hạn lợi sinh, Bốn mươi tám nguyện viên thành, Hiện ra tướng tốt sắc thân tuyệt vời. 49


Kim sắc tướng muôn ngàn công đức, Khắp mười phương chẳng bậc sánh bằng, Bạch hào hiển hiện phóng quang, Xoay vần chiếu sáng vi san năm tòa. Cặp thanh nhãn thấy xa vô ngại, Sáng trong ngần tứ đại hải dương Hào quang hóa Phật khôn lường, Hóa chúng Bồ tát số dương hằng hà, Độ chúng sinh liên hoa chín phẩm, Nước Lạc Bang là cảnh Tây phương, Chí thành thập niệm chiêu chương, Hiện tiền thánh Thánh chúng dẫn đường vãng sinh. Nam mô Tây phương An Lạc thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. ( 3 lần )

Nam mô A - Di - Đà Phật. (108 biến ) Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. ( 3 lần ) Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. ( 3 lần ) Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. ( 3 lần ) Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. ( 3 lần )

NIỆM XONG ĐỨNG LỄ TẠ MƯỜI HAI LỜI NGUYỆN 1 - Cầu về An Dưỡng nước Di - Đà Nước tên Cực Lạc thật là nghiêm trang. Hiệu ngài Vô Lượng Thọ Quang, 50


Liên trì hải hội Niết Bàn Như Lai. Nam mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát. ( 1 lễ -chuông )  2 - Nguyện về An Dưỡng hằng ngày, Nước tên Cực Lạc hiện nay Di Đà Liên trì hải hội hằng hà, Như Lai công đức thật là vô biên. Nam mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát. ( 1 lễ -chuông )  3 - Chúng con Tịnh Độ hữu duyên, Nguyện qua An Dưỡng tinh chuyên tu hành. Liên trì hải hội xưng danh, Hiệu ngài Vô Ngại đức lành Như Lai. Nam mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát. ( 1 lễ -chuông )  4 - Cầu về Cực Lạc liên đài, Nước tên An Dưỡng hiện nay Di Đà. Độ người vượt thoát ái hà, Hào quang chiếu sáng khắp tòa Như Lai. Nam mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát. ( 1 lễ -chuông )  5 - Nguyện về An Dưỡng nước Ngài. Là nơi Cực Lạc liên đài Tây Phương. Chúng con lễ bái cúng dường, Liên trì hải hội, xin thương rước về. Nam mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát. ( 1 lễ -chuông )  6 - A - Di - Đà Phật Bồ - Đề, Nước tên An Dưỡng hầu kề Tây Phương. Hào quang thanh tịnh không lường, Liên trì hải hội cúng dường Như Lai. Nam mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát. ( 1 lễ -chuông )  7 - Cầu về Cực Lạc nước Ngài 51


Hiệu là Hoan Hỷ, thật là Như Lai. Độ người chín phẩm liên đài, Chứng ngôi bất thoái đời đời vô sinh. Nam mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát. ( 1 lễ -chuông )  8 - Nguyện về An Dưỡng quốc thành Là cõi Cực Lạc vãng sinh Di - Đà. Hào quang trí huệ hiện ra, Liên trì hải hội cùng là Như Lai. Nam mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát. ( 1 lễ -chuông )  9 - Cầu về Cực Lạc liên đài, Là nơi an Dưỡng, hiện nay Di Đà. Độ con ra khỏi Sa - Bà, Nan tư công đức thật là Như Lai. Nam mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát. ( 1 lễ -chuông )  10 - Chí thành đỉnh lễ đức Ngài, Nước kia Cực Lạc tỏ bày hiện ra. Chúng con phát nguyện thiết tha. Phóng quang bất đoạn sáng lòa kim thân. Nam mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát. ( 1 lễ -chuông )  11 - Cúi đầu làm lễ tứ ân, Cầu về Cực Lạc hóa thân liên trì. Đức ngài giáo chủ A - Di, Hiệu là Vô Xứng đồng thì phóng quang. Nam mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát. ( 1 lễ -chuông )  12 - Nguyện về Tịnh Độ Lạc Bang, A Di Đà Phật hào quang sáng lòa. Sáng hơn nhật nguyệt hiện ra, Chí nguyền độ khắp Sa Bà chúng sinh. 52


Nam mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát. ( 1 lễ -chuông )  Thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vì đỉnh lễ, Tây Phương Giáo Chủ A Di Đà Phật. (1 lễ - chuông)

Quốc gia xã hội chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vì đỉnh lễ Tây Phương Giáo Chủ A Di Đà Phật. (1 lễ - chuông)

Sư trưởng giáo huấn chi ân, Phụ Mẫu sinh thành chi đức, đại vì đỉnh lễ, Tây Phương Giáo Chủ A Di Đà Phật. (1 lễ - chuông)

Thập phương tín thí chi ân, tứ sự cúng dàng chi đức, đại vì đỉnh lễ Tây Phương Giáo Chủ A Di Đà Phật. (1 lễ - chuông)

Tam đồ nhiệt não chi siêu , lục đạo luân hồi chi khổ, đại vì đỉnh lễ Tây Phương Giáo Chủ A Di Đà Phật. (1 lễ - chuông)

Ngã kim phổ vị, tứ ân tam hữu, pháp giới chúng sinh, tất nguyện đoạn trừ tam chướng, chí thành phát nguyện.

KỲ NGUYỆN ( Vị chủ lễ xướng một mình - sử dụng một trong hai văn Cầu An hoặc Cầu Siêu dưới đây )

VĂN CẦU SIÊU Tư thời đệ tử chúng đẳng, đối trước mười phương chư Phật, cùng chúng hội đạo tràng, phúng tụng đại thừa kinh chú, xưng tán hồng danh, tập dĩ thử công đức, Nguyện Thập Phương Thường Trụ Tam bảo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, từ bi tiếp độ hương linh Phật tử........ Pháp danh ..........cùng thất tổ cửu huyền, nghiệp chướng tiền khiên, oan gia trái chủ, gồm đủ oán thân Nhất thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu, nguyện 53


hương linh đắc độ cao siêu, kỳ gia quyến hàm triêm lợi lạc. Ngưỡng mong Địa Tạng Bồ Tát năng nhân, Phật A Di Đà phóng quang tiếp độ hương linh vãng sinh An Lạc Quốc. Phục Nguyện: Chân linh bất tử, thể tính tròn đầy, sao nỡ tự đọa đày trong chín tầng địa ngục. Phải chăng nhiều đời vì tham dục, không hiểu được tôn ý Như Lai, luân chuyển trong bốn loài, tăng trưởng tham sân si tam độc. Nay mong hương linh Phật tử ........................................ Nghe lời chú nguyện của đại chúng đây, rời biển trần khổ, vào chốn Liên Trì, mượn nước cam lồ đại từ bi tẩy trừ nghiệp chướng. Đời đời sung sướng nhờ có Pháp mầu, kiếp kiếp nhẫn nhục nhu hòa siêng tu Bồ tát đạo. Bốn ân tổng báo, ba cõi đều nhờ, khắp cả mọi nơi, tình dữ vô tình, đồng sinh Tịnh Độ.

VĂN CẦU AN Tư thời đệ tử chúng đẳng phúng tụng đại thừa kinh chú, xưng tán hồng danh, tập thử công đức, nguyện Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát , tịnh đức chúng tăng , uy thần đại chúng, từ bi gia hộ chúng đệ tử .......... Pháp danh .......... cùng đồng gia quyến thuộc và hết thảy chúng sinh trong mười phương phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, căn lành tăng trưởng, thân tâm an tịnh, mạng vị vững bền, tâm Bồ Đề kiên cố, trí tu học vững bền, thường được cát tường, xa lìa khổ 54


ách, nguyện khi lâm chung được Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng tiếp dẫn vãng sinh Cực Lạc. Ngưỡng nguyện chư Phật từ bi phóng quang chứng minh hộ niệm cho chúng đệ tử. Phổ Nguyện: Âm siêu dương thái, Pháp giới chúng sinh, tình dữ vô tình, đồng thành Phật đạo. 

PHÁT NGUYỆN TỊNH ĐỘ Con nguyện lâm chung không chướng ngại. A - Di - Đà Phật rước từ xa. Quán - Âm cam lồ rưới nơi đầu Thế - Chí kim đài trao đỡ gót. Trong một sát na lìa ngũ trược. Khoảng tay co duỗi đến liên trì. Khi hoa sen nở thấy Từ - tôn Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Nghe xong liền ngộ vô sinh nhẫn. Không rời An Dưỡng tại Sa - Bà. Khéo đem phương tiện lợi quần sinh Hay lấy trần lao làm Phật sự, Con nguyện như thế Phật chứng tri. Kết cuộc về sau được thành tựu. 

SÁM DI ĐÀ Muốn đi có một đường này Nhất tâm niệm Phật, có ngày thoát qua. 55


Tụng kinh niệm Phật Di - Đà, Hồng danh sáu chữ thật là rất cao. Năng trừ tám vạn trần lao, Tham thiền, trì chú pháp nào cũng hay. Di Đà xưa cũng làm vua, Bỏ ngôi, bỏ nước, vào chùa mà tu. Xét ra từ kiếp đã lâu, Hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo đó mà. Trong khi ngài mới xuất gia, Bốn mươi tám nguyện phát ra một lần. Nguyện nào cũng lắm oai thần, Nguyện nào cũng trọng về phần độ sinh. Vì thương thế giới bất bình, Nên chi đầu Phật mà đành bỏ ngôi. Thầy là Bảo Tạng Như Lai, Bạn là Bảo Hải, tức Ngài Thích Ca. Thích ca nguyện độ Sa Bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc Bang. Mở ao chín phẩm sen vàng Xây thành bát bảo, đổ đàng thất trân. Lưu ly quả đất sáng ngần, Lầu châu giát ngọc mười phần trang nghiêm. Hoa trời rưới cả ngày đêm, Có cây rất quý, có chim lạ kỳ. Lạ lùng cái cảnh phương Tây, Mười phương cõi Phật, cảnh nào cũng thua. Phong quang vui vẻ bốn mùa, Nước reo pháp Phật, giáo khua nhạc trời Di Đà có thệ một lời, Mở ra cõi ấy tiếp người vãng sinh. 56


Mười phương ai phát lòng thành, Nhất tâm mà niệm hồng danh của Ngài. Hằng ngày trong lúc hôm mai, Niệm từ mười tiếng đến vài ba trăm. Khi đi, khi đứng, khi nằm, Chuyên trì niệm Phật, lòng chăm phát nguyền. Nguyện sinh về cõi bảo liên Là nơi Cực Lạc ở miền Tây phương. Đến khi thọ mạng vô thường, Thì ngài phóng ngọn hào quang rước liền, Biết bao phúc đức nhân duyên, Đã về Cực Lạc còn phiền não chi. Sự vui, trời cũng chẳng bì, Đêm đêm thong thả, ngày ngày thảnh thơi. Sống lâu kiếp kiếp đời đời, Không già, không chết, không dời đi đâu. 

SÁM NIỆM PHẬT Một lòng giữ niệm Di - Đà, Hồng danh sáu chữ thật là rất cao. Năng trừ tám vạn trần lao, Niệm thời phải tính cách nào cho hay. Tham lam dứt bỏ mê si, Tĩnh tâm niệm Phật việc gì cũng an. Niệm Phật tội nghiệp tiêu tan, Những điều tai họa khỏi mang vào mình. 57


Niệm Phật phát tuệ thông minh, Bao nhiêu nghiệp chướng chẳng sinh vào lòng. Niệm Phật cứu được tổ tông, Ông bà cha mẹ thoát dòng sông mê. Niệm Phật hoan hỷ mọi bề, Thương người lẫn vật chẳng hề khác nhau. Niệm Phật nhớ trước biết sau, Thông minh sáng suốt, trí cao lòng hiền. Niệm Phật ắt gặp phước duyên, Tài danh chẳng nhiễm, bình yên cửa nhà. Niệm Phật chẳng sợ tà ma, Những hàng yêu quái tránh xa chẳng cùng. Niệm Phật được lợi ích chung, Gặp loài ác thú hóa hung ra hiền. Niệm Phật thân thể được yên, Trong khi tĩnh tọa tham thiền tâm minh. Niệm Phật chẳng có chống kình, Nhu hòa là pháp đã in vào lòng. Niệm Phật mười tiếng cũng xong, Hành theo nhân quả, ý mong giúp đời. Niệm Phật phổ độ khắp nơi, Lợi mình lợi kẻ trời người mến thương. Niệm Phật lòng dạ hiền lương, Từ bi hỷ xả dẫn đường chúng sinh. Niệm Phật rõ thấu ngọn ngành, Biết từ kiếp trước rõ rành đời sau. Niệm Phật như kẻ thả phao, Trôi qua khổ ải, trần lao khỏi chìm. Bước lên bờ giác trang nghiêm, Thấy toàn Phật Thánh chớ tìm đâu xa. 58


Niệm Phật ắt Phật rước ta, Về nơi An Dưỡng một nhà vui thay. Nhắc người niệm Phật đó đây, Chí tâm niệm Phật có ngày thoát thân. 

BÀI SÁM NHẤT TÂM Một lòng mỏi mệt không nài Cầu về Cực Lạc ngồi đài liên Hoa Cha lành vốn thiệt Di Đà Soi hào quang tịnh chói lòa thân con Thẳm sâu ơn Phật hằng còn Con nay chính niệm lòng son một bề Nguyện làm nên đạo Bồ Đề Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây Phương Phật xưa lời thệ to tường Bốn mươi tám nguyện dẫn đường chúng sinh Thệ rằng ai phát lòng lành Nước ta báu vật để dành các ngươi Thiện nam tín nữ mỗi người Chí thành tưởng Phật niệm mười tiếng ra. Ta không rước ở nước ta Thệ không làm Phật chắc là không sai Bởi vì tin tưởng Như - Lai Có duyên tưởng Phật, sống dai vô cùng Lời thề biển rộng mênh mông Nhờ ơn đức Phật thoát vòng trần lao Tội mòn như đá mài dao Phước lành thêm lớn càng cao càng dày. 59


Cầu cho con thác biết ngày Biết giờ biết khắc, biết rày tính linh Cầu con tội khổ khỏi mình Lòng không trìu mến chuyện tình thế gian Cầu con thần thức nhẹ nhàng In như thiền định họ Bàng thuở xưa Đài vàng tay Phật bưng chờ Các ngài Bồ Tát bây giờ đứng trông Rước con thiệt đã đến đông Nội trong giây phút thảy đồng về Tây. Xem trong cõi Phật tốt thay Hoa sen đua nở tính nay sạch trần Hội này thấy Phật chân thân Đặng nghe pháp nhiệm tâm thần sáng trưng Quyết tu độ chúng phàm dân Đủ lời thề nguyện Phật ân rộng dày Phật thệ chắc thiệt không sai Cầu về Tịnh Độ ai ai tin lòng Cầu về Tịnh Độ một nhà Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình Hoa sen nở biết tính linh Các ngài Bồ Tát bạn lành với ta. 

SÁM PHÁT NGUYỆN Nương Phật A - Di - Đà Nơi bản môn mầu nhiệm, Con dốc lòng quay về 60


Duy trì nguồn chính niệm. Con đã nguyện trở lại, Nương Phật A - Di - Đà. Cúi xin Phật nhiếp thọ, Cõi Tịnh - Độ bày ra. Xin lấy đuốc ánh sáng, Soi vào tâm tư con. Xin lấy thuyền thọ mạng, Chuyên chở hình hài con. Cho sự sống An - Lạc, Cho lý tưởng vẹn toàn. Xin Phật luôn bảo hộ, Để tâm không buông lơi. Cho con phá tà kiến, Làm phiền não rụng rơi. Trong giây phút hiện tại, Có Phật trong cuộc đời. Tịnh Độ đi từng bước, Vững chãi và thảnh thơi. Hiện tại sống chính niệm, Tịnh Độ đã thật rồi. Sau này đổi thân khác, Thế nào cũng an vui. Niệm Phật A - Di - Đà, Được nhất tâm bất loạn. Chín phẩm sen hiện tiền, Tự tha đều thọ dụng. Biết trước giờ mệnh chung, Tâm con không nao núng. 61


Thân con không bệnh khổ, Ý con không ngại ngùng. Di - Đà cùng thánh chúng Tay nâng đóa sen vàng. Có mặt trong giây lát, Cùng lên đường thong dong. Sen nở là thấy Phật, Tịnh Độ là quê hương. Cúi xin Phật chứng giám, Hành trì không buông lung. 

SÁM THẬP PHƯƠNG Thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất Cửu phẩm độ chúng sanh Oai đức vô cùng cực Ngã kim đại quy y Sám hối ba tội nghiệp Phàm hữu chư phúc thiện Chí tâm dụng hồi hướng Nguyện đồng niệm Phật nhân Cảm ứng tùy thời hiện Lâm chung Tây Phương cảnh Phân minh tại mục tiền Kiến văn giai tinh tấn Đồng sinh Cực Lạc Quốc Kiến Phật liễu sinh tử Như Phật độ nhất thiết 62


Vô biên phiền não đoạn Vô lượng pháp môn tu Thệ nguyện độ chúng sinh Đều trọn thành Phật đạo Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng Tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. 

SÁM KHUỂ THỦ Cúi đầu hướng về An Lạc quốc Thầy dẫn đường dắt bước chúng sinh Xin đấng Từ Bi đến tiếp nghinh Con nay phát nguyện vãng sinh chuyên cần Nay vì khắp bốn ân ba cõi Chúng sinh trong pháp giới muôn loài Cầu xin các đấng Như - Lai Nhất Thừa Vô Thượng vị lai Bồ Đề Chuyên trì niệm hướng về Đức Phật A - Di - Đà bậc nhất hồng danh Cầu sang cõi Tịnh trong lành Lại vì phúc mỏng nghiệp sinh sâu dày. Cùng báo chướng chất đầy tuệ kém Tâm nhuốc nhơ dễ bén bụi trần Khó đường tu dưỡng đức nhân Nay đối trước Phật ân cần siêng năng. Cả năm thể một lòng sám hối Xin đầu thành tội lỗi tỏ bày Con và chúng sinh xưa nay 63


Tham sân si mãi tâm rầy u mê Ba nghiệp bị nhiễm nhơ tạo tác Gây vô biên tội ác đủ đường Kết thành nghiệp dữ khôn lường Nguyện tiêu tan hết chẳng vương nỗi gì Từ nay đã một khi lập thệ Nguyện sâu rồi, ác nghiệp xa rời Siêng tu Thánh Đạo chẳng lui Thệ thành Chính Giác không lùi độ sinh Đức Di - Đà tiếp nghinh dùng sức Nguyện Từ - Bi thâu nhiếp chúng con Nên thương giúp đỡ vẹn tròn Trong khi thiền định tâm con nguyện cầu Những lúc ngủ mơ hầu thấy rõ Đức Di - Đà rực rỡ mình vàng Được qua cõi báu nghiêm trang Thân lại được chiếu hào quang Phật hình Nước Cam Lộ tắm gội đầu con Áo trùm thân, tay độ xoa đầu Khiến cho chướng cũ sạch làu Tan không phiền não, thêm giàu thiện duyên Tâm biết đủ bỗng nhiên tỏ ngộ Thực cảnh soi phá bỏ vô minh Thường được thấy trước mắt mình Lại được biết trước lúc mình lâm chung Hết ách nạn thân không bệnh khổ Lòng chẳng tham hết chỗ mê lầm Mọi căn thoải mái an tâm Rõ ràng chính niệm bỏ thân nhẹ nhàng Như những lúc đang vào thiền định 64


Đức Di - Đà và đức Quán - Âm Thế - Chí cùng các thánh nhân Phóng quang tiếp dẫn ban ân dắt dìu Hương thơm lạ nhạc trời lầu gác Cảnh Tây Phương trước mắt tràng phan Chúng sinh nghe thấy rõ ràng Bồ - Đề tâm phát vô vàn cảm vui Con nay có được nơi nương tựa Đài Kim Cương chỗ dựa vững vàng Được theo sau Phật sinh sang Trong khoảng giây phút sen vàng nở hoa Ao Thất Bảo Phật và Bồ - Tát Nghe các Ngài giọng Pháp nhiệm mầu Liền được vô sinh nhẫn mau Kính thờ chư Phật mong cầu thọ thân Thọ ký rồi ba thân bốn trí Pháp nghĩa chú vô tỷ trăm nghìn Năm nhãn sáu thông giác liền Hết thảy công đức chu viên đắc thành Nhưng chẳng trái nơi sinh An Dưỡng Mà trở về cõi chướng Sa Bà Chia thân khắp ngả gần xa Dùng mọi phương tiện để mà độ sinh Khiến lìa bỏ thân hình nhơ nhuốc Về Tây Phương tâm được thảnh thơi Vào ngôi Bất Thoái đời đời Rồi phát đại nguyện, cõi thời vô biên Chúng sinh cũng khắp miền vô kể Nghiệp não phiền không thể tính ghi Nguyện nay lễ Phật tu trì 65


Công Đức hồi hướng chuyền vì bốn ân Khắp ba cõi chuyên cần đều giúp Thảy chúng sinh Chính Giác lên ngôi. 

SÁM QUY MẠNG Nhất tâm quy mạng Phật A - Di - Đà Ở cõi Cực - Lạc Xin lấy Tịnh Quang Soi cho chúng con Xin đem trí tuệ từ bi Thu nhiếp chúng con Nay con chính niệm Niệm danh hiệu ngài Vì đạo Bồ - Đề Cầu sinh Tịnh Độ Phật xưa đã thệ: “ Nếu có chúng sinh Muốn sang nước ta Cực - Lạc thế giới Dốc lòng tin ưa Từ người niệm nhiều Cho đến những người Niệm mười danh hiệu Nếu chẳng được sinh Thì Ta thề quyết Chẳng lên ngôi Phật ”. Vì nhân duyên ấy Mà người niệm Phật 66


Mới được vào trong Bể đại thệ nguyện Của Đức Như Lai Nhờ từ lực Phật Mọi tội tiêu hết Căn lành thêm lớn Đến giờ lâm chung Tự mình biết trước Thân không đau khổ Tâm chẳng tham luyến Ý chẳng điên đảo Như vào Thiền định. Phật cùng Thánh Chúng Tay cầm đài vàng Lại đón tiếp con Chỉ trong giây lát Sinh sang Cực Lạc, Hoa nở thấy Phật Độ khắp chúng sinh Bồ Đề mãn nguyện 

SÁM MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN Mười phương chư Phật ba đời Di Đà bậc nhất, chẳng rời quần sinh Sen vàng chín phẩm sẵn dành Oai linh đức cả đã đành vô biên! 67


Nay con dâng tấm lòng thành Quy y với Phật, sám liền tội căn Phúc lành con có chi chăng? Ít nhiều quyết cũng nguyện rằng về Tây Nguyện cùng với bạn tu đây Tùy thời cảm ứng hiện nay điềm lành Biết giờ biết khắc rõ ràng Lâm chung tận mặt cảnh lành Tây Phương Thấy nghe chính niệm hơn thường Vãng sinh Lạc Quốc đồng nương hoa vàng Hoa nở thấy Phật rõ ràng Thoát vòng sinh tử độ an muôn loài Phiền não vô biên thệ dứt trừ Pháp môn tu học chẳng còn dư Chúng sinh nguyện độ bờ kia đến Phật đạo cùng nhau chứng Trí - Như Hư không cõi nọ dẫu cùng Nguyện trên còn mãi chẳng cùng chẳng thiên Không tình cũng có đồng nguyền Trí mầu của Phật đồng viên đồng thành Nay con lại nguyện tu hành Phổ Hiền nguyện lớn sẵn dành mười môn: Một - là nguyện lạy Thế - Tôn Hiện thân trước Phật hết lòng kính tin Hai - khen Phật đức rộng thinh Lời hay tiếng tốt tận tình ngợi ca Ba - thì sắm đủ hương hoa Tràng phan bảo cái dâng ra cúng dường Bốn - vì mê chấp lầm đường Tham sân nghiệp chướng, còn thường bỏ đi 68


Năm - suy công đức muôn vàn Của Phàm của Thánh con đồng vui ưa Sáu - khi Phật chứng Thượng Thừa Pháp mầu con thỉnh đã vừa truyền trao Bảy - lòng chẳng chút lãng xao Cầu xin chư Phật chớ vào vô dư! Tám - thường tu học đại thừa Bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con Chín - thề chẳng giám mỏi mòn Dắt dìu muôn loại đều tròn pháp thân Mười - đem tất cả công huân Mọi loài cùng hưởng khắp trần cùng vui Phổ Hiền nguyện lớn nguyện rồi Nguyện về Cực Lạc nguyện ngồi tòa sen. 

SÁM TỐNG TÁNG Cuộc hồng trần xoay vần quá ngắn, Kiếp phụ sinh tụ tán mấy hồi. Người đời có biết chăng ôi, Thân người tuy có, có rồi hoàn không! Chiêm bao khéo thấy lạ lùng, Mơ màng trong một giấc nồng mà chi. Làm cho buồn bã thế ni, Hình mới đó bữa nay đâu rồi. Khi ào đứng đứng, ngồi ngồi, Bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô. Khi nào du lịch giang hồ, 69


Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Khi nào lược giắt châm cài, Bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang. Khi nào trau ngọc chuốt vàng, Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh. Khi nào mắt đẹp mày thanh. Bây giờ thấy dạng, thấy hình là đâu. Khi nào lên thác xuống lầu, Bây giờ một nấm cỏ sầu xanh xanh. Khi nào liệt liệt oanh oanh, Bây giờ một trận tan tành gió mưa. Khi nào ngựa lọc xe lừa, Bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng. Khi nào ra trướng vào màn, Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa. Khi nào mẹ mẹ, cha cha, Bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng. Khi nào vợ vợ, chồng chồng, Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn Khi nào cháu cháu, con con, Bây giờ hai ngả nước non xa vời. Khi nào cốt nhục vẹn mười, Bây giờ lá héo nhành tươi vui gì. Khi nào bạn hữu sum vầy, Bây giờ chén rượu, cuộc kỳ vắng thiu. Cái thân như tấc bóng chiều, Như chùm bọt nước phập phều ngoài khơi. Xưa ông Bành Tổ sống đời, Tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu. Sang mà đến bậc công hầu, 70


Giàu mà đến bậc bấy lâu Thạch Sùng. Nghèo mà đói khát lạnh lùng, Khổ mà tóc cháy, da phồng trần ai. Phù du sớm tối một mai, Giàu sang cũng thác, xạc xài cũng vong Thông minh tài chí anh hùng, Si mê dại dột cũng chung một gò. Biển trần nhiều nỗi gay go, Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê. Sự đời nên chán nên chê, Tìm nơi giải thoát an nhàn mới khôn. Vong hồn ơi, hỡi vong hồn ! Cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa ? Tỉnh rồi một giấc say sưa. Sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về, Hồn về Cực Lạc nước kia, Cho xa hang quỷ mà rời kiếp ma. Nhờ ơn đức Phật Di - Đà, Phóng ra một ngọn chói lòa hào quang Trong khi tiếp dẫn rõ ràng. Dắt hồn ra khỏi sáu đường nghiệp nhân Quan Âm Bồ - Tát vui mừng, Tay cầm nhành liễu, tay bưng kim đài. Với cùng Thế Chí các Ngài, Cũng đều khuyên thỉnh lên ngay sen vàng Có Bảo cái, có Tràng phan, Có mùi hương lạ, có đàn ngọc xây. Có trời các cõi truy tùy, Có đàn, có trống, rước đi một đường. Rước về đến cảnh Tây Phương, 71


Có ao Thất bảo, có hương Ngũ phần. Lưu ly có đất sáng ngần, Ma ni có nước trong ngần chảy quanh Thất trân có bảy lớp thành, Bảy hàng cây báu, bảy vành lưới châu. Có ngân các, có kim lâu, Có chim nói pháp nhiệm màu dễ nghe Nghe rồi tỏ đạo Bồ - Đề, Bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền. Đã sinh về chín phẩm sen, Mấy tai cũng sẩy, mấy duyên cũng tròn Phật như thể mẹ tìm con, Con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lầu vàng đai báu thiếu gì, Ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Không ơn, không oán, không sầu, Không già, không chết, có đâu luân hồi Tính xưa nay đã tỏ rồi, Gương xưa nay đã lau chùi trần ô. Tu hành phải đợi kiếp mô, Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ. Lựa là phải ngộ thiền cơ, Mà đèn trí huệ để mờ đi đâu ? Nguồn tâm phải tỏ trước sau, Nguyện cho thành Phật mau mau độ đời Ban niềm an lạc muôn nơi Niết bàn tỏ ngộ, sáng ngời chân tâm. 

SÁM ĐẠI TỪ 72


Một là nguyện Phật thần thông Chứng minh đệ tử thành công lâu dài Hai là nguyện lạy Như Lai Cầu cho già trẻ gái trai làm lành Ba là nguyện phát chí thành Cúng dường Tam Bảo tứ sinh khỏi nàn Bốn là nguyện dứt nghiệp oan Vượt qua biển khổ ba đường thoát ra Năm là nguyện học thiền na Bạn lành nương cậy thầy tà lánh xa Sáu là nguyện Phật nói ra Xoay vần chính Pháp khắp nhà đặng nghe Bảy là nguyện Phật trở che Ở lâu dạy bảo người nghe tỏ lòng Tám là nguyện bạn ở chung Mấy lời Phật dạy học cùng với nhau Chín là nguyện trước nhớ sau Thuận theo thế tục dám đâu trái lời Mười là nguyện khắp trong đời Quày mình bước thẳng Lạc Bang nước ngài. 

SÁM CẦU AN Các con thành kính nguyện lên Cầu xin Tam Bảo ân trên chứng lòng Từ bi nhỏ xuống phúc hồng 73


Độ người tai nạn thoát vòng nghiệp vương. Cùng người bệnh tật đau thương Thảy đều hưởng thụ, miên trường vĩnh an Những người chịu lắm tội oan Lần tiêu túc trái bình an trở về Với người nghiệp chướng đê mê Loạn tâm vọng tưởng, tứ bề đảo điên Chóng tiêu dứt mối oan khiên An tâm, định tính, mạnh liền như xưa Những người bệnh hoạn dây dưa Nhờ ơn Phật lực sớm trưa mạnh lành Khắp trong tất cả chúng sinh Năm châu bốn biển đắc thành bình an Người người tháo cởi dây oan Tương thân, tương ái, kết đoàn giao liên Sùng tu ngưỡng mộ Phật Đà Hướng về Tam Bảo tuệ liền mở khai Minh tâm kiến tính như Lai Thoát vòng đau khổ ra ngoài trái oan Cầu xin Tam Bảo phúc ban Chứng lòng đệ tử cầu an đắc thành . 

LỜI KHẤN NGUYỆN Kính lạy Mười phương Phật Kính lạy Mười phương Pháp Kính lạy Mười phương Tăng Xin chứng giám lòng con 74


Với tất cả tâm thành Dâng lên lời khấn nguyện. Xin cho con mãi mãi Lòng tôn kính vô biên Hơn núi biển mênh mông Dâng lên Mười phương Phật. Xin cho con mãi mãi Lòng thương yêu không cùng Trải thế giới Tam thiên Đến chúng sinh vô tận . Xin cho khắp muôn loài Sống yên lành bên nhau Không ganh ghét oán thù Không chiến tranh giết chóc. Xin cho kẻ bất thiện Biết tin có luân hồi Có nghiệp báo trả vay Để hồi đầu hướng thiện . Xin kẻ mù được sáng Kẻ điếc lại được nghe Kẻ nghèo được ấm no Kẻ ốm đau bình phục . Xin cho loài cầm thú Thoát được nghiệp ngu si Tái sinh vào cõi người Biết tu theo Phật Pháp. Các vong linh vất vưởng Trong cõi giới u huyền Thoát nghiệp đói triền miên Quy y và siêu thoát . 75


Xin cho nơi địa ngục Chúng sinh đang đọa đày Khởi được tâm từ bi Để xa lìa cảnh khổ . Cúi xin Mười phương Phật Chư Bồ Tát Thánh Hiền Đem chính pháp thiêng liêng Sáng soi nghìn thế giới . Cho chúng con mãi mãi Dù sinh về nơi đâu Đều gặp pháp nhiệm màu Để nương theo tu tập . Cho con biết khiêm hạ Biết tôn trọng mọi người Tự thấy mình nhỏ thôi Việc tu còn kém cỏi . Cho tay con rộng mở Biết san sẻ cúng dường Biết giúp đỡ yêu thương Đến những người khốn khó. Xin cho con bình thản Trước nghịch cảnh cuộc đời Dù bị mắng bằng lời Hay bằng điều mưu hại . Xin tâm con sung sướng Khi thấy người thành công Hoặc gây tạo phúc lành Như chính con làm được. Cho con biết im lặng Không nói lỗi của người 76


Chỉ lặng lẽ dùng lời Cầu cho người hết lỗi . Xin vòng dây tham ái Rời khỏi cuộc đời con Để cho trái tim con Biết yêu thương tất cả. Cúi lạy Mười phương Phật Đau khổ đã nhiều rồi Vô lượng kiếp luân hồi Đắng cay và mệt mỏi . Nay con dâng lời nguyện Giải thoát, quyết tìm về Giác ngộ, quyết lìa mê Độ sinh, đền ơn Phật. Xin cho con giữ vững Được chí nguyện tu hành Không một phút buông lơi Không một giờ xao lãng. Xin vẹn toàn giới hạnh Với Thiền định lắng sâu Với trí tuệ nhiệm màu Xóa tan dần chấp ngã . Xin cho con tỉnh táo Không kiêu mạn tự hào Dù tu tiến đến đâu Vẫn tự tìm chỗ dở . Nguyện cho con đi mãi Không đứng lại giữa đường Đến tuyệt đối vô biên Tâm đồng tâm Chư Phật. 77


Rồi trong muôn vạn nẻo Của sinh tử luân hồi Con mãi mãi không thôi Độ sinh không dừng nghỉ . Cúi lạy Mười phương Phật Xin chứng giám lòng con Lời khấn nguyện sắt son Dâng lên ngôi Tam Bảo . 

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC Tụng Kinh là hạnh tốt lành, Vô biên phúc đức sẵn dành chúng sinh. Nguyện cho tất cả hàm linh, Thảy đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu huyền. Nguyện tiêu ba chướng não phiền, Được nguồn trí tuệ, phá xiềng vô minh. Nguyện trừ tội chướng điêu linh, Hạnh lành Bồ tát thường tinh tấn làm. Nguyện sinh cõi Tịnh siêu phàm, Hoa sen chín phẩm là hàng mẹ cha. Hoa nở thấy Phật hiện ra, Vô sinh chứng ngộ, bạn ta: Thánh hiền. Nguyện đem công đức hiện tiền, Hướng về khắp cả các miền gần xa. Con và cha mẹ, ông bà, Chúng sinh giác ngộ, chan hòa pháp thân.  Nam Mô Sa Bà Thế Giới Tam Giới Đạo Sư Tứ Sinh Từ Phụ Nhân Thiên Giáo Chủ Thiên Bách Ức Hóa 78


Thân Bản Sư Hòa Thượng Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần – 3 tiếng chuông )



PHỤC NGUYỆN Dành riêng cho chủ sám đọc

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ cõi Tây Phương, Năng Nhân Tịnh Độ Pháp Vương Di - Đà. Bốn mươi tám nguyện rộng xa, Độ sinh tất cả về tòa Kim Liên. Nguyện hương linh sớm được an lành, Nghe kinh kệ siêu sinh Tịnh Độ. Vượt qua bể khổ, thoát khỏi Sa Bà. Sen vàng chín phẩm nở hoa, Pháp thân Phật Di - Đà thọ ký. Chúng con nhất tâm cầu nguyện: Bốn loài sinh lên đất Tịnh, Ba cõi thác hóa tòa Sen. Hằng sa ngã quỷ chứng Tam Hiền, Vạn loại hữu tình lên Thập Địa. Khắp nguyện: Người mất siêu sinh, kẻ còn phúc lạc. Năm châu an định, bốn biển thanh bình. Tình với vô tình, Đều thành Phật đạo. 

ĐỈNH LỄ BA NGÔI BÁU Con về nương tựa Phật rồi. 79


Cầu cho hết thẩy muôn loài chúng sinh, Đều hiểu thấu rõ rành đạo cả. Lòng bồ Đề rộng mở từ nay ( 1 lễ - chuông )

Con về nương tựa Pháp rồi. Cầu cho hết thẩy muôn loài chúng sinh. Hiểu thấu hết nghĩa Kinh, Luật, Luận. Trí Tuệ như biển lớn khôn lường ( 1 lễ - chuông )

Con về nương tựa Tăng rồi. Cầu cho hết thẩy muôn loài chúng sinh, Tu sửa hết việc mình việc chúng. Không hề còn chút chướng ngại chi. ( 1 lễ- chuông )

Cúi xin chư Phật, Thánh, Hiền. Con xin mang hết mọi duyên phúc này, Cầu cho con với muôn loài. Đều cùng thành Phật con nay ơn nhờ.

KỆ TỤNG SAU KHI TỤNG KINH XONG Thiên, A Tu La, Dược Xoa đẳng, Lai thính Pháp giả ưng chí tâm, Ủng hộ Phật pháp sử trường tồn, Các các cần hành Thế Tôn giáo. Chư hữu thính đồ lai chí thử, Hoặc tại địa thượng hoặc hư không, Thường ư nhân thế khởi từ tâm, Trú dạ từ tâm y pháp trú. Nguyện chư thế giới thường an ổn, Vô biên phước trí ích quần sinh, 80


Sở hữu tội nghiệp tận tiêu trừ, Viễn ly chúng khổ quy viên tịch. Hằng dụng giới hương đồ oanh thể, Thường trì định phục dĩ tư thân, Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm, Tùy sở trú xứ thường an lạc. ( Vái một vái rồi lần lượt đi ra, khóa lễ xong )

PHỤ LỤC



VĂN CÚNG PHẬT

Thiên thượng thiên hạ vô như Phật Thập phương thế giới diệc vô tỷ Thế gian sở hữu ngã tận kiến Nhất thiết vô hữu như Phật giả.  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Nam mô Thường trụ thập phương Phật. (3 lần)

Nam mô Thường trụ thập phương Pháp. (3 lần)

Nam mô Thường trụ thập phương Tăng. (3 lần)

Nam mô Thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (3 lần) 81


Nam mô Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật. (3 lần)

Nam mô Thiên bách ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Nam mô Cực Lạc Giáo chủ A Di Đà Phật. (3 lần)

Nam mô Đông phương Giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (3 lần)

Nam mô Đương lai Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật. (3 lần)

Nam mô Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. (3 lần)

Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần) Nam mô Đại Lực Đại Thế Trí Bồ Tát (3 lần)

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát (3 lần)

Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô lịch đại chư vị tổ sư Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN Nam mô tát pha đát tha nga đá, pha lồ chỉ đế. Án! Tam bạt ra, tam bạt ra hồng. 82


(3-7-21 lần)

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN Nam mô tô rô bà gia, đát tha nga đá da, đát điệt tha. Án! Tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha . (3-7-21 lần)

Thử thực sắc hương vị Thượng cúng mười phương Phật Trung phụng chư Hiền Thánh Hạ cập lục đạo phẩm Đẳng thí vô sai biệt Tùy nguyện giai bảo mãn Linh kim thí giả đắc, Vô lượng Ba la mật Tam đức lục vị, Cúng Phật cập Tăng Pháp giới hữu tình, Phổ đồng cúng dàng. Án ! Nga nga nẳng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (3-7-21 lần)

Ngã kim phụng hiến cam lồ vị Lượng đẳng Tu Di vô quá thượng Sắc hương mỹ vị biến hư không Duy nguyện Từ Bi ai nạp thọ  Nam mô phổ cúng dường Bồ Tát ma ha tát. (3 lần)

Tứ sinh, cửu hữu đồng đăng, Hoa tạng huyền môn. Bát nạn, tam đồ, Cộng nhập Tỳ lô tính hải.  Cúng Phật đã xong Nguyện cho chúng sinh 83


Sở tác giai biện, Cụ chư Phật Pháp.



VĂN CÚNG CHÚNG SINH Lửa cháy rừng rực thiêu thành sắt Thành sắt cô hồn bị thiêu đốt Cô hồn muốn sinh về Tịnh Độ Nghe tụng Hoa Nghiêm bốn câu kinh.  Nếu ta muốn biết rõ Các đức Phật ba đời Nên quán tính pháp giới Thảy đều do tâm tạo. PHÁ ĐỊA NGỤC CHÂN NGÔN

Án ! Già la đế, da sa bà ha.

(3 lần)

PHỔ TRIỆU THỈNH CHÂN NGÔN

Nam mô bộ bộ đế, rị già rị đá, dị đát đá nga, đá da. (3 lần)

GIẢI OAN KẾT CHÂN NGÔN

Án ! Tam đà ra già đà, sa bà ha. (3 lần)

84


Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Nam mô Thường trụ mười phương Phật. Nam mô Thường trụ mười phương Pháp. Nam mô Thường trụ mười phương Tăng. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Minh Dương cứu khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Khải Giáo Át Nan Đà Tôn Giả.  Cô hồn quy y Phật Cô hồn quy y Pháp Cô hồn quy y Tăng.  Cô hồn quy y Phật phúc tuệ tôn Cô hồn quy y Pháp ly dục tôn Cô hồn quy y Tăng thanh tịnh tôn.  Cô hồn quy y Phật kính Cô hồn quy y Pháp kính Cô hồn quy y Tăng kính.  Cô hồn đã tạo bao nghiệp ác Đều do ba độc tham, sân, si Từ thân, miệng, ý, phát sinh ra Hết thảy cô hồn cầu sám hối.  Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.  Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ 85


Tự tính phiền não thệ nguyện đoạn Tự tính pháp môn thệ nguyện học Tự tính Phật đạo thệ nguyện thành.  DIỆT ĐỊNH NGHIỆP CHÂN NGÔN

Án ! Bát la mạt lân đà lãnh, sa bà ha. (3 lần)

DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG CHÂN NGÔN

Án ! A rô lặc kế, sa bà ha. (3 lần)

KHAI YẾT HẦU CHÂN NGÔN

Án ! Bộ bộ đế, rị già đá, dị đát đá nga đá da. (3 lần)

TAM MUỘI GIA GIỚI CHÂN NGÔN

Án ! Tam muội gia tát đỏa phạm. (3 lần)

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

Nam mô tát phạ đá tha nga đá, phạ rô chỉ đế. Án ! Tam bạt ra, tam bạt ra hồng. ( 3-7-21 lần )

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá gia, đát điệt tha. Án ! Tô rô tô rô, bát ra tô rô , bát ra tô rô, sa bà ha. ( 3-7-21 lần )

NHẤT TỰ THỦY LUÂN CHÂN NGÔN

Án ! Tông tông tông tông tông. (3 lần)

NHŨ HẢI CHÂN NGÔN

Nam mô tam mãn đá một đà nẫm . Án ! Tông. Nam mô Đa Bảo Như Lai Nam mô Bảo Thắng Như Lai Nam mô mô Diệu Sắc Thân Như Lai Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai 86

(3 lần)


Nam mô Ly Bố Úy Như Lai Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai Nam mô A Di Đà Như Lai  Thần chú gia trì tịnh Pháp thực Khắp thí hà sa chúng cô hồn Nguyện đều no đủ xả tham lam Mau thoát u minh sinh Tịnh Độ Quy y Tam Bảo phát Bồ Đề Rốt ráo chóng thành Vô Thượng đạo Công đức vô biên suốt đời sau Hết thảy cô hồn đồng pháp thực  Này các cô hồn chúng Nay tôi khắp hiến cúng Thức ăn biến mười phương Tất cả cô hồn hưởng. Nguyện đem công đức này Hồi hướng về khắp cả Tôi và hết chúng sinh Đều chọn thành Phật đạo.  THÍ VÔ GIÀ THỰC CHÂN NGÔN

Án ! Mục lực năng, sa bà ha. (3 lần)

PHẢ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN

Án ! Nga nga nẵng, tam bà phạ, phiệt nhật ra hộc. ( 7-21 lần)

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

87


Đức Bồ Tát hiệu Quán tự Tại Dầy công tu tuệ mới mở mang Chân Như một ánh linh quang Chiếu soi năm uẩn đều không có gì Bát Nhã tuệ soi đi khắp chốn Dứt mọi đường khốn khổ tai nàn Xá lợi! Tâm chớ nghi nan Sắc kia nào khác, cái không đâu mà Cái không nọ nào xa cái sắc Sắc là không, không sắc như nhau Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu Chân không xét cũng một mầu thế thôi Này Xá Lợi! Nghĩ coi có phải Những pháp không xét lại thực là: Chẳng sinh, chẳng diệt đó mà Sạch dơ, thêm bớt cũng là chân không Ấy vậy phải xét thông mọi lẽ Như hư không, sắc vẻ gì đâu Thọ, tưởng, hành, thức sạch lầu Nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt còn đâu nương nhờ Thân, ý cũng hững hờ như thế Lục trần kia cũng kể là không Đã không nhãn giới suốt thông Đến ý thức giới cũng không thấy gì Bởi vô minh nương chi mà có Bản tính không soi nó phải tiêu Đã không lão tử hiểm nghèo Còn đâu già chết hòng theo quấy rầy Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay! Trí còn không đó, Đắc này được đâu 88


Vô sở đắc là câu tuyệt diệu Bồ tát xưa khéo liệu đường tu Chân không bản tính như như Nhờ tuệ Bát nhã thực hư soi làu Không ngăn ngại, còn đâu lo sợ Mộng tưởng không, tâm chẳng đảo điên Chân như bản tính thiên nhiên Niết Bàn cõi ấy chứng nên đạo mầu Tam thế Phật, ngôi cao chứng quả Thảy đều nhờ Bát Nhã tu nên Bát nhã này rất thiêng liêng Ấy Đại thần Chú giúp lên Đạo Thiền Là Thần chú Đại Minh sáng chói Chú vô Thượng vòi vọi cao xa Vô Đẳng Đẳng chú ấy mà Gồm đủ Thần lực thực là tối linh Những khổ não thênh thênh trừ hết Lời nói này chân thật chẳng ngoa Vậy nên Bát Nhã thuyết qua Đây câu Thần chú niệm ra như vầy: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha Ma ha Bát Nhã Ba la Mật Đa (3 lần – 1 tiếng chuông)

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ Nẵng mồ a di đá bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tỳ, a di lị đá, tất đam bà tỳ, a di lị đá, tỳ ca lan đế, a di lị đá, tỳ ca lan đá, già di nhị già, già na chỉ đá, ca lệ sa bà ha. (3 lần– 1 tiếng chuông )

89


PHỔ HỒI HƯỚNG CHÂN NGÔN Án ! Sa ma ra, sa ma ra, di ma nẵng, tát cáp ra, ma ha thính, cáp ra hồng. (3 lần– 1 tiếng chuông )

Nguyện ngày an lành đêm an lành Ngày đêm sáu thời thường an lành Hết thảy các thời đều an lành Nguyện ngôi Thượng Sư ai nhiếp thụ Nguyện ngôi Tam Bảo thường ủng hộ:  Bốn loài đều lên ngôi đất báu Ba cõi đồng thác sinh liên trì Hà sa ngã quỷ chứng Tam Hiền Vạn loại hữu tình đăng Thập Địa. Nam mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần– 1 tiếng chuông )

 Thí thực công đức lớn vô cùng Bao nhiêu phúc đức xin hồi hướng Nguyện khắp chúng sinh đang chìm đắm Sớm về nước Phật Vô Lượng Quang Hết thảy mười phương Phật ba đời Các bậc Bồ Tát Ma Ha Tát Quảng đại trí tuệ lên bờ giác Chín nơi hiện có và bốn loài Đều siêu thăng cửa Huyền Hoa Tạng Chốn đau khổ ba đường tám nạn Cùng vào bể tính Pháp Như Lai. Nam mô Thoát Khổ Luân Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 tiếng chuông)



VĂN PHÓNG SINH 90


(Nếu có Chim cá để phóng sinh thì đọc văn dưới đây )

Lời Phật có dạy rằng! Tình dục nhiều mà tư tưởng ít, thì phải đọa làm kiếp súc sinh. Vậy nên biết rằng: Các ngươi vì kiếp trước mờ tối mê si, không biết tu đường chính niệm, nên kiếp này phải mang cái vết xấu xa mang lông, mang vẩy, nào lặn dưới nước , nào bay trên cạn , mỗi loài một khác, hoặc mắc phải lưới, hoặc trúng mũi tên, mạng kề trên mặt thớt lưỡi dao, hồn bay trong nước sôi lửa bỏng. May thay! Hôm nay gặp người thí chủ phát lòng từ thiện, bỏ tiền tài chuộc lấy thân hình, để cho các ngươi được sống xót ở chỗ đang chờ chết, lại được đến nơi đạo tràng này. Cúi xin Phật Thánh ban cho các ngươi cái sáng suốt linh thông. Vậy các ngươi phải nhất tâm quy y về cửa Tam –Bảo. (3 tiếng chuông )

Nhữ đẳng (thủy tính–không hành) chúng sinh quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng . ( 3 lần- chuông )

Nhữ đẳng (thủy tính–không hành) chúng sinh quy y Phật kính, Quy y Pháp kính, Quy y Tăng kính. (3 lần -chuông )

CHÚNG SINH Quy y Phật rồi không phải đọa vào địa ngục. Quy y Pháp rồi không phải đọa làm ngã quỷ. Quy y Tăng rồi không phải đọa làm súc sinh. (chuông )

 Chúng sinh đây có bấy nhiêu Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn, Các ngươi trước lòng trần tục lắm, Nên đời nay chìm đắm sông mê. Tối tăm chẳng biết tu trì, 91


Gây nên tội báo, lại về mình mang. Sống đọa đầy, chết thường đau khổ, Lông, vẩy, sừng, có đỡ được đâu, Dù là bay trước lặn sau Lưới vây, tên bắn, lưỡi câu thả mồi Tát cạn bắt, cùng hơi hun độc Lúc đó dù kêu khóc ai thương. Nằm trên chốc thớt là thường Hồn còn phảng phất, nấu, rang xong rồi. Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc, May sao nhờ được bậc Thiện nhân, Cứu cho ngươi được thoát thân Đến đây lại được nhờ ơn pháp mầu. Vậy ngươi kíp hồi đầu quy Phật Xong dốc lòng quy Pháp, quy Tăng, Quy rồi tội chướng sạch băng. Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi. Phát tâm tu sau rồi được hưởng Về phương Tây sung sướng đời đời. Lên tòa sen được thảnh thơi. Không hề lưu chuyển, yên vui tháng ngày. Xin đại chúng ra tay cứu khổ, Phát tâm cầu Phật độ chúng sinh Cùng nhau dốc một lòng thành Nguyện cho đều thoát khỏi vòng trầm luân  Chúng sinh các ngươi đã quy y Tam Bảo trọn vẹn rồi, thì nghiệp chướng của các ngươi từ đây được tiêu trừ, trí tuệ được mở mang, để các ngươi phát tâm Bồ Đề, cầu nguyện khi trút bỏ cái thân súc sinh này, sinh sang thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoa sen hóa sinh, 92


nhập ngôi bất thoái. Vậy nên có kệ chú rằng:  Các ngươi nghiệp chướng xưa kia dày Nên mới bị tên đạn lưới vây May có thiện duyên công đức lớn Quy y Tam – Bảo tội tiêu ngay.  Nay xin đại chúng hiện diện dự khóa lễ này, hãy vì những chúng sinh kia mà nhất tâm niệm Phật.

KỆ KHAI CHUÔNG  Hồng chung vang vọng tiếng ban đầu Địa ngục A Tỳ thăm thẳm sâu Thiên đường Hữu Đảnh ngân vang khắp Trước Phật mười phương con cúi đầu Cha mẹ sinh thành, thầy bạn tốt Quốc dân thủy thổ dám quên đâu Thú cầm thoát khỏi tay săn bắn Địa Tạng, Quán Âm con nguyện cầu 93


Ân oán nhiều đời tợ biển sâu Lẽ đạo huyền vi rất nhiệm mầu Tẩy sạch lòng trần lên giải thoát Nghe chuông nhớ Phật hết ưu sầu NAM MÔ ĐỊNH TÂM VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT ( 3 lần )

KỆ THU CHUNG  Chuông chùa vang vọng khắp muôn nơi Cảnh tỉnh trần ai giấc mộng đời Sức kiệt hơi tàn buông tất cả Nhớ câu niệm Phật thoát luân hồi NAM MÔ ĐĂNG VÂN LỘ BỒ TÁT MA HA TÁT ( 3 lần )

94


MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH, TƯỢNG PHẬT 

Một là, những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ. Hai là, thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả tai ương hoạn nạn,ôn dịch. Ba là, vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cừu oan trái của đời trước cũng như đời này. Bốn là, các vị Hộ pháp thiện thần thường ủng hộ nên những lời dạ xoa ác quỷ, rắn độc hùm beo lánh xa không dám hãm hại. Năm là, tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo hiền sáng, khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt. Sáu là, chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời. Bảy là, lời nói, việc làm trời người hoan hỉ, đến đâu cũng được mọi người kính mến, ngợi khen. 95


Tám là, ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe, khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ thân, mệnh chung liền được nam thân. Chín là, vĩnh viễn xa lìa đường ác, sinh vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phúc lộc tròn đầy. Mười là, hay vì tất cả chúng sinh trồng các căn lành. Lấy tâm cầu của chúng sinh làm ruộng phúc điền cho mình. Nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phúc quả thù thắng. Sinh ra nơi nào cũng được thấy Phật, nghe pháp, phúc tuệ rộng lớn, chứng đạt lục thông, sớm thành Phật quả. ẤN QUANG TỔ SƯ DẠY: “Ấn tống Kinh, tượng Phật được công đức thù thắng như vậy, nên gặp hội chúc thọ, thành hôn, cầu phúc, thoát nạn, sám hối, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu hương linh, hãy tinh tấn phát tâm Bồ đề ấn tống, để trồng cội phúc đức cho chính mình và thân bằng quyến thuộc.

96


NAM MÔ HỘ PHÁP VI ĐÀ TÔN THIÊN BỒ TÁT 97


MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC VỀ

TỔ IN KINH VĨNH HOẰNG 

CHÙA CAO LINH Bắc Hà -Bắc Sơn - An Dương Thành Phố Hải Phòng Điện thoại : 0313 – 589 673 ; 589 850 FAX : 0313 - 589850 Email : giacnghien2002@yahoo.com.tw Wes: nhangianphatquoc. vn

98


KINH DI ĐÀ NGHĨA  Dịch giả : SA MÔN - THÍCH TRÍ HẢI

Thượng Tọa -Thích Thanh Giác biên tập

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO Nhà số 4 – lô 11 – Trần Duy Hưng – Hà Nội ĐT : 04 – 5566701 – Fax : 04 – 5566702 ======================== Chịu trách nhiệm xuất bản

NGUYỄN CÔNG OÁNH *** Biên tập : Sửa bản in : Bìa : Trình bày :

Nguyễn Thị Quỳnh Thích Giác Nghiên Thích Giác Nghiên Thích Long Thiền.

Đối tác liên kết TỔ IN KINH VĨNH HOẰNG Chùa Cao Linh – xã Bắc Sơn Huyện An Dương – Thành Phố Hải Phòng In 1 .000 bản , khổ 15 × 21 cm , tại công ty In & văn hóa phẩm . Số xuất bản : 342-2008 CXB /397 – 140 /TG In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2009

99


佛說 阿彌 陀經

100

Phật nói Kinh A Di Đà  

Phat noi Kinh A Di Da

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you