Page 1

KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

1


Thích Thanh Giác biên soạn

KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

2


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 Dịch giả : HT -THÍCH HUỆ ĐĂNG Thích Thanh Giác biên soạn

KINH VU LAN BÁO HIẾU

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO PL.2553 – DL .2009 3


Thích Thanh Giác biên soạn

Bát cơm xin khắp ngàn nhà . Chiếc thân đơn độc bước xa dặm trường. Chỉ vì sinh tử vô thường. Xuân qua thu lại hoằng dương giúp đời THÀNH HỘI PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TỔ IN KINH VĨNH HOẰNG Thực hiện Địa chỉ : Chùa Cao Linh Bắc Hà - Bắc Sơn - An Dương TP. Hải Phòng Điện thoại : 031 -3 589672 ;FAX – 031 -3589850

4


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN TÔN GIẢ

5


Thích Thanh Giác biên soạn

NGHI THỨC LỄ VU LAN HẾT THẨY CUNG KÍNH DỐC LÒNG KÍNH LỄ

Tam Bảo thường trụ khắp cả mười phương (3 lễ - chuông - quỳ đọc).

 Nguyện đem lòng thành kính, Gửi theo đám mây hương, Phảng phất khắp mười phương, Cúng dàng ngôi Tam Bảo, Thề trọn đời giữ Đạo, Theo tự tính làm lành, Cùng pháp giới chúng sinh, Cầu Phật từ gia hộ, Tâm Bồ Đề kiên cố, Xa bể khổ nguồn mê, Chóng quay về Bờ Giác. (1 tiếng chuông, lễ 1 lễ )

6


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

CÚNG DÀNG RỒI HẾT THẢY CUNG KÍNH DỐC LÒNG KÍNH LỄ

Tam Bảo thường trụ khắp cả mười phương (1 lễ - chuông – quỳ xuống chắp tay - chủ sám đọc ).

 Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn giả tác đại chứng minh ! Hôm nay nhân mùa Vu Lan, chúng con tề tựu trước Phật đài, phát nguyện trì tụng Kinh Vu Lan và Kinh Báo Hiếu, nguyện cho: Chính pháp được lan truyền khắp chốn, lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi, người người từ bỏ tham giận si mê, xứ xứ thấm nhuần từ bi, hạnh phúc. Kính nguyện: Cha mẹ hiện tại, an khang trường thọ, sữa pháp đượm nhuần, trí tuệ nảy sinh, não phiền dứt sạch. Nguyện cho hàng con cháu, sống hiếu thảo thuận hòa, nhớ ơn đức mẹ cha, trở thành người hiền thiện. 7


Thích Thanh Giác biên soạn

Lại nguyện: Mười Phương Thường Trụ Tam Bảo - Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, cùng các vị Bồ Tát, tịnh đức Thánh Tăng, oai thần đại chúng từ bi gia hộ cho, Cha mẹ đã quá vãng ( Tên họ, pháp danh, ngày mất, hưởng thọ:...), cùng tất cả chúng sinh, khởi tâm niệm tuệ giác, sớm rõ đường lành, thoát vòng mê muội, ra khỏi u đồ, niệm Phật được nhất tâm, siêu thăng An Dưỡng Quốc. Ngưỡng mong oai đức cao dầy, xót thương tiếp độ. Nguyện khắp cho pháp giới chúng sinh, tin sâu lời Phật dạy, phát triển tâm Bồ đề, thực hành đạo Bồ tát, đền đáp bốn ân trọng, cứu chúng sinh ba đường, mau chứng thành Phật quả. Nam mô Hương Cúng Dàng Bồ Tát Ma Ha Tát. ( 3 lần )

8


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

KHEN NGỢI PHẬT (Đại chúng cùng đọc )

Đấng Pháp Vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời, người Cha lành chung bốn loài Quy y tròn một niệm Dứt sạch nghiệp ba kỳ Xưng dương cùng tán thán Ức kiếp không cùng tận. (1 tiếng chuông, 1lễ )

QUÁN TƯỞNG PHẬT Phật, chúng sinh tính thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời Trước bảo tọa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1 tiếng chuông, 1 lễ )

9


Thích Thanh Giác biên soạn

CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ  Kính lạy Phật từ bi cứu thế Đem đạo lành phổ tế chúng sinh Trần gian biết nẻo tu hành Nhờ đèn trí tuệ quang minh soi đường. 1- Chí tâm đỉnh lễ: Y Pháp tính độ, vô tướng vô vi thanh tịnh pháp thân, Tỳ Lô Giá Na Phật. (1 lễ - chuông).

2 - Chí tâm đỉnh lễ: Y thụ dụng độ, vô lậu tự tha, viên mãn báo thân, Lô Xá Na Phật. (1 lễ - chuông)

3 - Chí tâm đỉnh lễ: Ý biến hóa độ, ứng hiện thập phương, thiên bách ức hóa thân, Bản sư hòa thượng Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ - chuông)

Kính lễ Pháp là phương giải thoát Gốc chân truyền y bát từ xưa Pháp tu chứng đắc kịp giờ Độ người qua bến đến bờ bên kia.

10


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

4- Chí tâm đỉnh lễ: San định nhân quả, cùng cứu tính tướng, nhất thiết chư kinh tạng Tu đa la. (1 lễ - chuông)

5 - Chí tâm đỉnh lễ: Thùy Phạm tư nghì, nghiêm chế tam nghiệp, nhất thiết chư luật tạng, Tỳ ny gia. (1 lễ - chuông)

6 - Chí tâm đỉnh lễ: Nghiêm chân hạch ngụy, hiển chính tồi tà, nhất thiết chư luận tạng A tỳ đàm. (1 lễ - chuông)

Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật Hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần Tự mình giác ngộ lý chân Giúp người giác ngộ chuyên cần công tu . 6 - Chí tâm đỉnh lễ: Tính tướng bất nhị, minh hợp vô vi, nhất thiết tối thượng, Tăng già gia chúng. (1 lễ - chuông)

7 - Chí tâm đỉnh lễ: Thập địa tam hiền, ngũ quả tứ hướng, nhất thiết xuất thế, Tăng già gia chúng. (1 lễ - chuông)

11


Thích Thanh Giác biên soạn

8 - Chí tâm đỉnh lễ: Tỷ kheo ngũ chúng, hòa hợp vô tránh, nhất thiết trụ trì, Tăng già gia chúng. (1 lễ - chuông)

Con nay vì bốn ơn ba cõi và pháp giới chúng sinh, nguyện đoạn hết thẩy ba chướng, quy mệnh sám hối . (1 lễ - chuông - quỳ bạch)



CHÍ TÂM SÁM HỐI Con xưa đã gây bao lầm lỗi Khi nói, khi làm, khi tư duy Đam mê, hờn giận và ngu si Nay con cúi đầu xin sám hối Một lòng con cầu Phật chứng tri Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới Nguyện sống đêm ngày trong chính niệm Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm 12


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong.

 SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN RỒI Quy mệnh lễ Đức Phật A Di Đà Phật cùng hết thẩy Tam Bảo ở khắp mười phương (1 lễ , đại chúng an tọa - 3 chuông)

TÁN HƯƠNG CÚNG PHẬT Lư hương vừa ngún chiên đàn, Khắp xông pháp giới, đạo tràng mười phương,

Nguyện thành mây báu kiết tường, Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành, Pháp thân ảnh hiện rành rành, Chứng minh hương nguyện, tâm thành kính dâng. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. ( 3 lần, 1tiếng chuông)

THẦN CHÚ SẠCH NGHIỆP MIỆNG

Tu lị tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị tát bà ha. ( 3 biến - chuông)

THẦN CHÚ SẠCH NGHIỆP THÂN 13


Thích Thanh Giác biên soạn

Tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, sa bà ha. ( 3 biến - chuông)

THẦN CHÚ SẠCH BA NGHIỆP

Án sa phạ bà phạ, truật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ truật độ hám. ( 3biến - chuông)

THẦN CHÚ AN CÕI ĐẤT

Nam mô tam mãn đá một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vĩ tát bà ha. ( 3 biến -chuông)

THẦN CHÚ PHỔ CÚNG DÀNG

Án nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhật la hộc. ( 3 biến - chuông)

PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH

Lạy đấng Thầy ba cõi, Quy mạng Phật mười phương. Con nay phát nguyện lớn, Thọ trì Vu Lan kinh Trên đền bốn ơn nặng, Dưới cứu khổ ba đường. 14


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Nguyện cho người thấy nghe Đều phát tâm Bồ đề, Sống an vui giải thoát. Sau hết báo thân này Sinh về nơi An Dưỡng

 Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần )

KỆ MỞ KINH

Thăm thẳm cao siêu Pháp nhiệm mầu Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu, Con nay nghe thấy chuyên trì niệm, Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần 1 tiếng chuông)

15


Thích Thanh Giác biên soạn

PHẬT NÓI KINH VU LAN BỒN Ta từng nghe lời tạc như vầy : Một thuở nọ Thế Tôn an trụ Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung Mục Liên mới được sáu thông Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Công dưỡng dục thâm ân dốc trả Nghĩa sinh thành đạo cả mong đền Làm con hiếu hạnh vi tiên Bèn dùng tuệ nhãn, dưới trên kiếm tìm. Thấy vong mẫu sinh làm ngạ quỷ Không uống ăn tiều tụy hình hài Mục Liên thấy vậy bi ai ! Biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm. 16


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Lo phẩm vật đem dâng từ mẫu Được đỡ lòng cực khổ bấy lâu. (1 tiếng chuông)

Thấy cơm, mẹ rất lo âu Tay tả che đậy, hữu hầu bốc ăn. Lòng bỏn xẻn tiền căn chưa dứt Sợ chúng ma cướp giật của bà Cơm đưa chưa tới miệng đà Hóa thành lửa đỏ, nuốt mà được đâu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm Mục Kiền Liên bi thảm xót thương Mau mau về chốn giảng đường Bạch cùng Sư Phụ tìm phương giải nàn. Phật mới bảo rõ ràng căn cội (1 tiếng chuông)

Rằng mẹ ngươi gốc tội kết sâu Dù ngươi thần lực nhiệm mầu Một mình không thể khấn cầu được đâu.

Lòng hiếu thảo của ngươi dầu lớn Tiếng vang đồn thấu đến Cửu Thiên Cùng là các bậc thần kỳ Tà ma ngoại đạo, bốn vì Thiên Vương Cộng ba cõi sáu phương tụ tập Cũng không phương cứu tế mẹ ngươi Muốn cho cứu được mạng người 17


Thích Thanh Giác biên soạn

Phải nhờ thần lực của mười phương Tăng.

Pháp cứu tế ta toan giảng nói Cho mọi người thoát khỏi ách nàn Bèn kêu Mục Thị đến gần Truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi: Rằm tháng bảy là ngày tự tứ (1 tiếng chuông)

Mười phương Tăng đều dự lễ này Phải toan sắm sửa chớ chầy Thức ăn trăm món, trái cây năm mầu. Lại phải sắm giường nằm nệm lót Cùng thau, bồn, đèn đuốc, nhang, dầu Món ăn trong sạch báu mầu Đựng trong bình bát vọng cầu kính dâng.

Chư Đại Đức mười phương thọ thực Trong bảy đời sẽ được siêu thăng Lại thêm cha mẹ hiện tiền Được nhờ phúc lực tiêu khiên ách nàn. Vì ngày ấy Thánh Tăng đều đủ Dù ở đâu cũng tụ hội về (1 tiếng chuông)

Như người thiền định sơn khê Tránh điều phiền não chăm về thiền na Hoặc người được bốn tòa đạo quả Công tu hành nguyện thỏa vô sinh 18


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Hoặc người thọ hạ kinh hành Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tùng

Hoặc người được lục thông tấn phát Và những hàng Duyên Giác, Thanh Văn

Hoặc chư Bồ Tát mười phương Hiện hình làm sãi ở gần chúng sinh Đều trì giới rất thanh, rất tịnh Đạo đức dày chính định chân tâm Tất cả các bậc Thánh, Phàm Đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa Người nào có sắm ra vật thực Để cúng dường Tự Tứ Tăng thời Hiện tiền phụ mẫu của người Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn. Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi Cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên. Như còn cha mẹ hiện tiền Nhờ đó cũng được bách niên thọ trường.

Như cha mẹ bảy đời quá vãng Sẽ hóa sinh về cõi thiên cung Người thời tuấn tú hình dung Hào quang chiếu sáng, khắp cùng châu thân.

Phật dạy bảo mười phương Tăng chúng

Phải tuân theo thể thức sau này: (1 tiếng chuông)

Trước khi thọ thực đàn chay 19


Thích Thanh Giác biên soạn

Phải cầu chú nguyện cho người tín gia Cầu thất thế mẹ cha thí chủ Định tâm thần quán đủ đừng quên Cho xong định ý hành thiền Mới dùng phẩm vật, đàn tiền hiến dâng Khi thọ dụng, nên an vật thực Trước Phật đài hoặc Tự Tháp trung Chư Tăng chú nguyện viên dung Sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt Mục Liên cùng Bồ Tát chúng Tăng Đồng nhau tỏ dạ vui mừng. Mục Liên cũng hết khóc thương buồn rầu

Mục Liên mẫu cũng trong ngày ấy Kiếp khổ về Ngã quỷ được tan. Mục Liên bạch với Phật rằng: (1 tiếng chuông)

Mẹ con nhờ sức Thánh Tăng khỏi nàn Lại cũng nhờ oai thần Tam Bảo Nếu không thời nạn khổ khó qua Như sau Phật tử xuất gia Vu Lan Bồn pháp dùng mà độ sinh Độ cha mẹ còn đương tại thế Hoặc bảy đời có thể được không? Phật rằng: Lời hỏi rất thông Ta vừa muốn nói, ngươi liền hỏi theo. 20


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Thiện nam tử, Tỳ Kheo nam nữ Cùng Quốc Vương, Thái Tử, Đại Thần Tam Công, Tể Tướng, Bách Quan Cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần Như chí muốn đền ân cha mẹ Hiện tại cùng thất thế tình thâm Đến rằm tháng Bảy mỗi năm Sau khi kết hạ, chư Tăng tựu về Chính ngày ấy Phật Đà hoan hỷ Phải sắm sinh bách vị cơm canh Đựng trong bình bát tinh anh Chờ giờ Tự Tứ, chúng Tăng cúng dường Được cầu nguyện song đường trường thọ

Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi Cùng cầu thất thế đồng thời Lìa nơi ngạ quỷ, sinh về Nhân, Thiên Được hưởng phúc nhân duyên vui đẹp Lại xa lìa nạn khổ cực thân (1 tiếng chuông)

Môn sinh Phật tử ân cần Hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chuyên

Thường cầu nguyện mẹ cha an ổn Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sinh Ngày rằm tháng Bảy mỗi năm Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền. Lễ cứu tế chí thành sắp đặt 21


Thích Thanh Giác biên soạn

Ngọ cúng dường chư Phật chư Tăng Ấy là báo đáp thâm ân Sinh thành dưỡng dục ,song thân buổi đầu.

Đệ tử Phật lo âu gìn giữ Mới phải là Thích tử Thiền môn. Vừa nghe dứt pháp Lan Bồn Môn sinh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan Mục Liên với bốn ban Phật tử Nguyện một lòng tín sự phụng hành. Trước là trả nghĩa sinh thành Sau là cứu vớt chúng sinh muôn loài.

KHEN NGỢI ĐỨC MỤC KIỀN LIÊN

 Mục Liên Tôn Giả Thay Phật tuyên hành Gậy vàng vừa gõ Cửa ngục băng thanh Tội nhân giải thoát Tịnh Độ hóa sinh 22


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Phúc tuệ mãi an lành. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần,1 tiếng chuông)

PHẬT NÓI KINH BÁO HIẾU PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

Như Lai trước ứng cơ thuyết pháp Đức A Nan ghi tạc như vầy Ơn Cha nghĩa Mẹ công Thầy Làm người phải nhớ điều này chớ quên:

Một thuở nọ, Thế Tôn an trụ Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung Chư Tăng câu hội rất đông 23


Thích Thanh Giác biên soạn

Tính ra đến số hai muôn tám ngàn Lại cũng có các hàng Bồ Tát Hội tại đây đủ mặt thường thường. Bấy giờ, Phật lại lên đường Cùng hàng đại chúng, nam phương tiến hành

Đến giữa đường, rành rành mắt thấy Núi xương khô bỏ đấy lâu đời Thế Tôn bèn vội đến nơi Lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan tủi lòng ái ngại Chẳng hiểu sao Phật lạy đống xương? Vội vàng xin Phật dạy tường Thầy là Từ Phụ ba phương, bốn loài Ai ai cũng kính thầy dường ấy Cớ sao Thầy lại lạy xương khô? Phật rằng : Trong các môn đồ Ngươi là đệ tử đứng đầu dày công Bởi chưa biết đục trong cho rõ Nên vì ngươi ta tỏ đuôi đầu: (1tiếng chuông)

Đống xương dồn dập bấy lâu Cho nên trong đó biết bao cốt hài Chắc cũng có ông bà, cha mẹ Hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sinh Luân hồi sinh tử tử sinh Lục thân đời trước, thi hài còn đây 24


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Ta lễ bái kính người tiền bối Và ngậm ngùi nhớ tới kiếp xưa Đống xương hỗn tạp chẳng vừa Không phân trai gái bỏ bừa khó coi Ngươi chịu khó xét soi cho kỹ Phân làm hai, bên nữ bên nam Để cho phân biệt cốt phàm Không còn lộn lạo nữ nam chất chồng. Đức A Nan trong lòng tha thiết Biết làm sao phân biệt khỏi sai Ngài bèn xin Phật chỉ bày Khó lòng chọn lựa gái trai lúc này Còn sinh tiền dễ bề sắp đặt Cách đứng đi ăn mặc phân minh Đến khi rã xác tiêu hình Xương ai như nấy, khó nhìn khó phân Phật mới bảo A Nan nên biết: (1tiếng chuông)

Xương nữ nam phân biệt rõ ràng Đàn ông xương trắng nặng oằn Đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Ngươi có biết cớ chi xương nhẹ? Bởi đàn bà sinh đẻ mà ra Sinh con ba đấu huyết ra Tám hộc, bốn đấu sữa hòa nuôi con Vì cớ ấy hao mòn thân thể 25


Thích Thanh Giác biên soạn

Xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. A Nan nghe vậy bi ai Xót thương cha mẹ công dày dưỡng sinh Bèn cầu Phật thi ân dạy bảo Phương pháp nào báo hiếu song thân? Thế Tôn mới giảng ân cần: (1 tiếng chuông)

Vì ngươi ta sẽ phân trần, lắng nghe Thân đàn bà nhiều bề cực nhọc Sinh được con mười tháng cưu mang Tháng đầu thai đậu tựa sương Mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường Tháng thứ nhì giống như sữa đặc Tháng thứ ba như cục huyết ngưng Bốn tháng đã tượng ra hình Năm tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng Tháng thứ sáu lục căn đều đủ Bảy tháng thì đủ bộ cốt xương Lại thêm đủ lỗ chân lông Cộng chung đến số tám muôn bốn ngàn Tháng thứ tám hoàn toàn tạng phủ Chín tháng thì đầy đủ vóc hình Mươi tháng thì đến kỳ sinh Nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn. Bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu Nó vẫy vùng, đạp vấu lung tung 26


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Làm cho cha mẹ hãi hùng Sự đau, sự khổ không cùng tỏ phân Khi sinh được muôn phần an lạc Cũng ví như được bạc, được vàng. Thế Tôn lại bảo A Nan: (1 tiếng chuông)

Ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin Điều thứ nhất - giữ gìn thai giáo Mười tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai - sinh đẻ gớm ghê Chịu đau, chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba - thâm ân nuôi dưỡng Cực đến đâu bền vững chẳng lay. Thứ tư - ăn đắng nuốt cay Để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm - lại còn khi ngủ Ướt mẹ nằm, khô ráo phần con. Thứ sáu - sú nước nhai cơm Miễn con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê. Điều thứ bảy - không chê ô uế Giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám - chẳng nỡ chia riêng Nếu con đi vắng cha phiền, mẹ lo. Điều thứ chín - miễn con sung sướng Dù phải mang nghiệp chướng cũng cam Tính sao có lợi thì làm 27


Thích Thanh Giác biên soạn

Chẳng màng tội lỗi, bị giam, bị cầm. Điều thứ mười - chẳng ham trau chuốt Dành cho con các cuộc thanh nhàn Thương con như ngọc như vàng Ơn cha nghĩa mẹ, sánh bằng Thái Sơn. Phật lại bảo, A Nan nên biết: (1 tiếng chuông)

Trong chúng sinh tuy thật phẩm người Mười phần mê muội cả mười Không tường ân trọng đức dày song thân Chẳng kính mến quên ân trái đức Không xót thương dưỡng dục cù lao Ấy là bất hiếu biết bao Những hạng người ấy đời nào nên thân. Mẹ sinh con cưu mang mười tháng Cực khổ dường gánh nặng trên vai Uống ăn chẳng được vì thai Cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sinh nở hiểm nguy khôn xiết Sinh được rồi tinh huyết dầm dề Ví như thọc huyết trâu dê Nhất sinh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ lo toan săn sóc Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con Phải tắm phải giặt rửa trôn Biết rằng dơ dáy mẹ không ngại gì. 28


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Nằm phía ướt con nằm phía ráo Sợ cho con ướt áo, ướt chăn Hoặc khi ghẻ chóc khắp thân Ắt con phải chịu trăm phần thảm thương. (1 tiếng chuông)

Trọn ba năm bú nương sữa mẹ Thân gầy mòn nào nệ với con Khi con vừa được lớn khôn Cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng Cho đi học mở thông trí tuệ Dựng vợ chồng cho dễ làm ăn Ước mong con được nên thân Dù cho cha mẹ cơ bần quản chi. Con ốm đau tức thì lo chạy Dù tốn hao đến mấy cũng đành Khi con căn bệnh được lành Thì cha mẹ mới an thần định tâm. Công dưỡng dục sánh bằng non biển Cớ sao con chẳng biết ơn này (1 tiếng chuông)

Hoặc khi lầm lỗi bị rầy Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang Hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt Khinh trưởng huynh, nộ nạt thê nhi Bà con chẳng kể ra chi Không tuân Sư Phụ, lễ nghi chẳng tường. 29


Thích Thanh Giác biên soạn

Lời dạy bảo song đường không kể Tiếng khuyên răn anh chị chẳng màng Trái ngang chống báng mọi đàng Ra vào lui tới mắng càn người trên. Vì lỗ mãng tính quen làm bướng Chẳng kể lời trưởng thượng dạy răn (1 tiếng chuông)

Lớn lên theo thói hung hăng Đã không nhẫn nhịn, lại càng làm hung. Bỏ bạn lành, theo cùng chúng dữ Nết tập quen, làm sự trái ngang Nghe lời dụ dỗ huênh hoang Bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người. Trước còn tập theo thời theo thế Thân lập thân, tìm kế sinh nhai Hoặc là buôn bán kiếm lời Hoặc vào quân lính với đời lập công. Vì ràng buộc đồng công mối nợ Hoặc trở ngăn vì vợ, vì con Quên cha, quên mẹ tình thâm Quên xứ quên sở, lâu năm không về. Ấy là nói những người có chí Chứ phần nhiều du hý mà thôi Sau khi phá hết của rồi Phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cướp, hoặc là bài bạc 30


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Phạm tội hình, tù rạc phải vương Hoặc khi mang bệnh giữa đường Không người nuôi dưỡng, bỏ thân ngoài đồng. (1 tiếng chuông)

Hay tin dữ bà con cô bác Cùng mẹ cha xao xác buồn rầu Thương con than khóc ưu sầu Có khi mang bệnh đui mù vấn vương Hoặc bệnh nặng vì thương quá lẽ Phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn Hoặc nghe con chẳng lo lường Trà đình tửu điếm phố phường ngao du Cứ mải miết con đường bất chính Chẳng mấy khi thần tỉnh mộ khan Làm cho cha mẹ than van Sinh con bất hiếu phải mang tiếng đời. Hoặc cha mẹ đến hồi già yếu Không ai nuôi thiếu thốn mọi điều Ốm đau đói rách kêu rêu Con không cấp dưỡng, bỏ liều chẳng thương. (1 tiếng chuông)

Phận con gái còn nương cha mẹ Còn có lòng hiếu đễ thuận hòa Cần lao phục dịch trong nhà Dễ sai, dễ bảo hơn là nam nhi. 31


Thích Thanh Giác biên soạn

Song đến lúc, tòng phu xuất giá Lo bên chồng chẳng sá bên mình Trước còn lui tới viếng thăm Dần dần nguội lạnh biệt tăm quê nhà. (1 tiếng chuông)

Quên dưỡng dục song thân ân trọng Không nhớ công mang nặng đẻ đau Chẳng lo báo bổ cù lao Làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thương. Nếu mẹ cha la rầy quở mắng Trở sinh lòng hờn giận chẳng kiên Chớ chi chồng đánh liên miên Thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. (1 tiếng chuông)

Tội bất hiếu lưỡng ban nam nữ Nói không cùng nghiệp dữ phải mang Nghe Phật chỉ rõ mọi đàng Tất cả đại chúng lòng càng thảm thay. Gieo xuống đất, lấy cây lấy củi, Đập vào mình, vào mũi, vào hông, Làm cho các lỗ chân lông, Thẩy đều rướm máu ướt đầm cả thân. Đến hôn mê tâm thần bất định, Một giây lâu mới tỉnh than rằng: (1 tiếng chuông)

Bọn ta quả thật tội nhân, Xưa nay chẳng rõ, không hơn người mù. 32


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc Ruột gan dường như nát như tan Tội tình khó nỗi than van Làm sao trả được muôn ngàn ân sâu. (1 tiếng chuông)

Trước Phật tiền ai cầu trần tố Xin Thế Tôn mẫn cố bi lân Làm sao báo đáp thâm ân Tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình? Phật bèn dùng Phạm thanh sáu món Phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe Ân cha, nghĩa mẹ nặng nề Không phương báo đáp cho vừa sức đâu Ví có người ân sâu dốc trả Cõng mẹ cha tất cả hai vai Giáp vòng hòn núi Tu Di Đến trăm ngàn kiếp ân kia chưa đền. (1 tiếng chuông)

Ví có người gặp cơn đói rét Nuôi song thân dâng hết thân này Xương nghiền thịt nát phân thây Trải trăm ngàn kiếp ân đây chưa đồng. Ví có người, vì công sinh dưỡng Tự tay mình khoét thủng song ngươi Chịu thân mù tối như vầy Đến trăm ngàn kiếp ân này thấm đâu. (1 tiếng chuông)

33


Thích Thanh Giác biên soạn

Ví có người cầm dao thật bén Mổ bụng ra rút hết tâm can Huyết ra khắp đất chẳng than Đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng. Ví có người dùng ngàn mũi nhọn Đâm vào mình bất luận chỗ nào Tuy là sự khó biết bao Trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. (1 tiếng chuông)

Ví có người vì ân dưỡng dục Tự treo mình, cúng Phật thế đèn Cứ treo như vậy trọn năm Trải trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. Ví có người xương nghiền ra mỡ Hoặc dùng dao chặt bửa thân mình Xương tan, thịt nát chẳng phiền Đến trăm ngàn kiếp ân trên chưa đồng. (1 tiếng chuông)

Ví có người vì công dưỡng dục Nuốt sắt nóng thấu ruột thấu gan Làm cho thân thể tiêu tan Đến trăm ngàn kiếp chưa ngang ơn này. Nghe Phật nói thảy đều kinh khủng Giọt lệ tràn khó nỗi cầm ngăn Đồng thanh bạch với Phật rằng: Làm sao trả được thâm ân song đường? 34


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Phật mới bảo các hàng Phật tử: (1 tiếng chuông)

Phải lắng nghe ta chỉ sau này Chúng ngươi muốn đáp ơn dày Phải nên biên chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì chuyên phúng tụng Cùng ăn năn những tội lỗi xưa Cúng dường Tam Bảo sớm trưa Cùng là tu Phúc chẳng chừa món chi. (1 tiếng chuông)

Rằm tháng Bảy là ngày Tự Tứ Mười phương Tăng đều dự lễ này Sắm sanh lễ vật đủ đầy Chờ giờ câu hội đặt bày cúng dâng Được cầu nguyện song đường trường thọ Hoặc sinh về Tịnh Độ an nhàn Ấy là báo đáp thù ân Sinh thành dưỡng dục song thân của mình. (1 tiếng chuông)

Phật tử phải cần chuyên trì giới Pháp Tam Quy, ngũ giới giữ gìn Những lời ta dạy đinh ninh Phải nên y giáo phụng hành đừng sai. Được như vậy mới là khỏi tội Bằng chẳng thì ngục tối phải sa Trong năm đại tội kể ra Bất hiếu thứ nhất, thật là trọng thay. 35


Thích Thanh Giác biên soạn

Sau khi chết, bị đày vào ngục Ngục Vô Gián cũng gọi A Tỳ Ngục này trong núi Thiết vi Vách phên bằng sắt vây quanh bốn bề. (1 tiếng chuông)

Trong ngục này hằng ngày lửa cháy Đốt tội nhân hết thẩy thành than Có lò nấu sắt cho tan Rót vào trong miệng tội nhân hành hình. Một vá đủ cho người thọ khổ Lột thịt da đau thấu tâm can Lại còn chó sắt rắn gang Phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt Bắt tội nhân nằm khắp đó xong Rồi cho một ngọn lửa hồng Nướng quay chúng nó da phồng thịt thau. (1 tiếng chuông)

Móc bằng sắt thương đao gươm giáo Trên không trung đổ xuống như mưa Gặp ai chém lấy chẳng chừa Làm cho thân thể nát nhừ như tương. Những hình phạt vô phương kể hết Mỗi ngục đều có cách trị riêng Như là xe sắt phân thây Chim ưng mổ mắt, trâu cày lưỡi le. 36


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Nếu chết được chết liền cho đỡ Vì nghiệp duyên không hở hành thân Ngày đêm sống chết muôn lần Đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. (1 tiếng chuông)

Sự hình phạt tại A Tỳ ngục Rất nặng nề ngỗ nghịch song thân Chúng ngươi đều phải ân cần Thừa hành lời dạy, phân trần ở trên. Nhất là phải kinh này biên chép Truyền bá ra cho khắp Đông - Tây Như ai chép một quyển này Cũng bằng được thấy một vì Thế Tôn. Nếu in được nghìn muôn quyển ấy Thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên Tùy theo phúc báo lưu truyền Chư Phật ủng hộ y như sở nguyền. Cha mẹ được xa miền khốc lãnh Lại hóa sinh về cảnh Thiên cung Khi lời Phật giảng vừa xong Khắp trong tứ chúng một lòng kính vâng. (1 tiếng chuông)

Lại phát nguyện dù thân này nát Ra bụi tro muôn kiếp chẳng nài 37


Thích Thanh Giác biên soạn

Dầu cho lưỡi kéo trâu cày Đến trăm ngàn kiếp lời Thầy không quên. Ví như bị trăm ngàn dao mác Khắp thân này băm nát như tương Hoặc như lưới trói thân này Trải trăm ngàn kiếp lời Thầy chẳng sai Dẫu thân này bị cưa bị chặt Phân chia ra muôn đoạn rã rời Đến trăm ngàn kiếp như vầy Chúng con cũng chẳng trái lời Thầy khuyên.

Đức A Nan kiền thành đỉnh lễ Cầu Thế Tôn đặt để hiệu kinh Ngày sau truyền bá chúng sinh Dễ bề phúng tụng trì chuyên tu hành. (1 tiếng chuông)

Phật mới bảo A Nan nên biết: Quyển Kinh này quả thật cao xa Đặt tên “BÁO HIẾU MẸ CHA” Cùng là “ÂN TRỌNG” thật là chân kinh. Các ngươi phải giữ gìn chu đáo Để đời sau y giáo phụng hành Sau khi, Phật dạy rành rành Bốn hàng Phật tử, rất mừng rất vui. Cùng một lòng vâng lời Phật dạy Và kính thành tin chắc vẹn truyền 38


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Đồng nhau tựu tại Phật tiền Nhất tâm đảnh lễ, rồi liền lui ra.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. ( 3 lần ) (3 lần, 3 tiếng chuông- nếu có cúng chúng sinh thì mở sang trang cuối phần cúng chúng sinh và phóng sinh )

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH Đức Bồ Tát hiệu Quán tự Tại Dầy công tu tuệ mới mở mang Chân Như một ánh linh quang Chiếu soi năm uẩn đều không có gì Bát Nhã tuệ soi đi khắp chốn Dứt mọi đường khốn khổ tai nàn Xá lợi! Tâm chớ nghi nan Sắc kia nào khác, cái không đâu mà 39


Thích Thanh Giác biên soạn

Cái không nọ nào xa cái sắc Sắc là không, không sắc như nhau Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu Chân không xét cũng một mầu thế thôi Này Xá Lợi! Nghĩ coi có phải Những pháp không xét lại thực là: Chẳng sinh, chẳng diệt đó mà Sạch dơ, thêm bớt cũng là chân không Ấy vậy phải xét thông mọi lẽ Như hư không, sắc vẻ gì đâu Thọ, tưởng, hành, thức sạch lầu Nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt còn đâu nương nhờ Thân, ý cũng hững hờ như thế Lục trần kia cũng kể là không Đã không nhãn giới suốt thông Đến ý thức giới cũng không thấy gì Bởi vô minh nương chi mà có Bản tính không soi nó phải tiêu Đã không lão tử hiểm nghèo Còn đâu già chết hòng theo quấy rầy Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay! Trí còn không đó, Đắc này được đâu Vô sở đắc là câu tuyệt diệu 40


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Bồ tát xưa khéo liệu đường tu Chân không bản tính như như Nhờ tuệ Bát nhã thực hư soi làu Không ngăn ngại, còn đâu lo sợ Mộng tưởng không, tâm chẳng đảo điên

Chân như bản tính thiên nhiên Niết Bàn cõi ấy chứng nên đạo mầu Tam thế Phật, ngôi cao chứng quả Thảy đều nhờ Bát Nhã tu lên Bát nhã này rất thiêng liêng Ấy Đại thần Chú giúp lên Đạo Thiền Là Thần chú Đại Minh sáng chói Chú vô Thượng vòi vọi cao xa Vô Đẳng Đẳng chú ấy mà Gồm đủ Thần lực thực là tối linh Những khổ não thênh thênh trừ hết Lời nói này chân thật chẳng ngoa Vậy nên Bát Nhã thuyết qua Đây câu Thần chú niệm ra như vầy: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha Ma ha Bát Nhã Ba la Mật Đa (3 lần – 1 tiếng chuông)

41


Thích Thanh Giác biên soạn

VĂN SÁM HỐI HỒI HƯỚNG

TỤNG KINH  Chúng đệ tử nặng nề nghiệp chướng Thân tâm thường vọng tưởng bời bời Bỗng nhiên nghĩ ngợi khắp nơi Xem văn mờ ý đầy vơi chất chồng Nhầm chữ nghĩa trái âm trong đục Đọc lẫn dòng lại tụng sai câu Lệ vào tà kiến không đâu Hoặc khi quẫn trí ngồi lâu lơ là Đương tụng niệm bỏ ra đi lại Nói chuyện riêng trễ nải linh tinh Tâm thời chẳng để vào kinh Ai mà nhắc nhở lại sinh giận hờn Nơi kính cẩn thường xuyên cẩu thả Chốn tịnh nghiêm vương cả bụi nhơ Thân hình nghiêng ngó láo lơ Xốc xếch áo mũ, dép dơ vứt bừa 42


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Kinh sách mở câu cưa rách nát Tụng chẳng đều ào ạt cho xong Hương cắm xiêu vẹo chất chồng Lễ lạy đại khái cúng dâng chẳng thành Thật hổ thẹn việc làm đáng sợ Con cầu xin sám rửa lỗi lầm Chư Phật, Bồ Tát, Thiện Thần Từ Bi thương xót phàm trần vô minh Khiến công đức tụng kinh kết quả Được vẹn tròn hết cả ưu tư Hồi hướng tâm nguyện e như Hoặc khi dịch thuật dễ dư lỗi lầm Hoặc chú giải vô tâm thiếu sót Truyền thụ sai chẳng lọt Thích âm Những lỗi in, cắt, viết nhầm Lại lỗi ghi chép, ôm cầm, đổi thay Dù thày, thợ con nay sám hối Nhờ sức thần tội lỗi tiêu tan Xe Pháp thường chuyển thế gian Hàm linh cứu vớt sinh sang Liên trì Nguyện công đức chuyên vì tụng niệm Hồi hướng về chư Thiện Thánh Hiền 43


Thích Thanh Giác biên soạn

Già Lam, Hộ Pháp, Long Thiên Ba cõi sông núi linh thiêng Tôn Thần Cầu xin được phúc nhân thụ hưởng Đạo Bồ Đề thẳng hướng không sai Nguyện cho chúng sinh một mai Cùng vào Bể Tính Như Lai pháp mầu . (3 tiếng chuông)

KINH LĂNG NGHIÊM NGÀI THẾ CHÍ NÓI CHƯƠNG NIỆM PHẬT

 Ngài Thế Chí là con Vua Pháp Cùng năm hai Bồ Tát đồng hàng Từ tòa đứng dậy nghiêm trang Lễ dưới chân Phật nhẹ nhàng xin thưa: Chúng con nhớ từ xưa bao kiếp Cách đây nhiều như cát sông Hằng Có Phật là Vô - Lượng - Quang 44


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Ra đời cứu độ còn vang danh Ngài Mười hai đức Như Lai kế tiếp Cùng ra đời một kiếp nối nhau Đức Phật xuất thế về sau Là Siêu Nhật Nguyệt Quang mầu nhiệm thay.

Phép Tam Muội con nay niệm Phật Ngài dạy cho con thật tuyệt vời Ví thể như có hai người Một người chuyên nhớ,một người chuyên quên Gặp như thế dẫu nên mà chẳng Hoặc thấy nhau như chẳng thấy đâu Vậy hai người phải nhớ nhau Cả hai đều nhớ in sâu, sâu dày Cứ như thế kiếp này kiếp khác Như bóng kia chẳng lạc hình hài Mười phương sau trước Như Lai Phật luôn thương nhớ mọi loài như con. Nếu mẹ nhớ, mà con trốn tránh Nhớ thế thì có hạnh phúc chi Nếu con nhớ mẹ một khi Như là mẹ nhớ làm gì phải xa. Dù có phải trải qua nhiều kiếp 45


Thích Thanh Giác biên soạn

Thì mẹ con vẫn được bên nhau Nếu tâm chúng sinh mong cầu Nhớ Phật, niệm Phật, Phật đâu xa vời. Chẳng nhờ phép ở nơi nào khác Mà tự mình tỉnh giác tâm mình Niệm Phật tươi đẹp thân hình Lại như xông ướp vào mình hương thơm.

Cho nên phép mới gọi là “Hương Quang Trang Nghiêm”. Căn bản là phúc duyên con trồng Chỉ lấy niệm Phật dốc lòng Mà được Pháp Nhẫn vào dòng vô sinh Nay đợi tiếp chúng sinh niệm Phật Từ cõi này về đất Lạc - Bang Pháp thông Đức Phật hỏi han . Con không lựa chọn chỉ toan Pháp này Vào chính định đêm ngày tinh tiến Nhiếp sáu căn tịnh niệm nối liền Đó là bậc nhất chu viên. (1 tiếng chuông)

Sông ái dài muôn dặm 46


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Biển khổ rộng vô cùng Muốn khỏi đường sống chết Phải niệm Phật hồng danh

Chúng Thích tử kiền thiền xưng tán, Đức Di - Đà vô hạn lợi sinh, Bốn mươi tám nguyện viên thành, Hiện ra tướng tốt sắc thân tuyệt vời. Kim sắc tướng muôn ngàn công đức, Khắp mười phương chẳng bậc sánh bằng,

Bạch hào hiển hiện phóng quang, Xoay vần chiếu sáng, vi san năm tòa. Cặp thanh nhãn thấy xa vô ngại, Sáng trong ngần tứ đại hải dương Hào quang hóa Phật khôn lường, Hóa chúng Bồ Tát số dương hằng hà, Độ chúng sinh liên hoa chín phẩm, Nước Lạc Bang là cảnh Tây phương, Chí thành thập niệm chiêu chương, Hiện tiền thánh chúng dẫn đường vãng sinh.

47


Thích Thanh Giác biên soạn

Nam mô Tây Phương Cực- Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A - Di - Đà - Phật. ( 3 lần- chuông )

Nam mô A - Di - Đà Phật. (108 biến )

Nam mô Quán - Thế - Âm - Bồ - Tát. ( 10 lần )

Nam mô Đại - Thế - Chí - Bồ - Tát. ( 10 lần )

Nam mô Địa - Tạng - Vương - Bồ - Tát. ( 10 lần )

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. ( 10 lần )

NIỆM XONG ĐỨNG LỄ TẠ Nam mô Tận hư không biến pháp giới thập phương tam Thế nhất thiết thường trụ Tam Bảo . (3 lễ - chuông )

Nam mô Sa bà giáo chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 48


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

(1 lễ - chuông )

Nam mô Phạm Võng giáo chủ Lô Xá La Phật. (1 lễ - chuông )

Nam mô Pháp hoa Hội Thượng nhất thiết chư Phật. (1 lễ - chuông)

Nam mô Đông phương giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (1 lễ - chuông)

Nam mô Tây phương cực lạc giáo chủ A Di Đà Phật. (1 lễ - chuông)

Nam mô Đương lai giáo chủ Di Lạc tôn Phật. (1 lễ- chuông )

Nam mô tận thập phương tam thế biến pháp giới nhất thiết chư Phật. (1 lễ - chuông)

Nam mô tận thập phương tam thế biến pháp giới nhất thiết tôn Pháp. (1 lễ - chuông)

Nam mô tận thập phương tam thế biến pháp giới nhất thiết chư đại Bồ Tát. (1 lễ - chuông)

Nhất tâm đỉnh lễ - Quán thế âm Bồ Tát, biến pháp giới chư đại Bồ Tát. (1lễ - chuông)

49


Thích Thanh Giác biên soạn

Nhất tâm đỉnh lễ - Đại Thế chí Bồ Tát, biến pháp giới chư đại Bồ Tát. (1 lễ - chuông)

Nhất tâm đỉnh lễ - Đại Trí Văn Thù Sư lợi Bồ Tát, biến Pháp giới chư đại Bồ Tát. (1 lễ - chuông)

Nhất tâm đỉnh lễ - Đại hạnh phổ Hiền Bồ Tát, biến Pháp giới chư đại Bồ Tát. (1 lễ - chuông)

Nhất tâm đỉnh lễ - Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, biến pháp giới chư đại Bồ Tát. (1 lễ - chuông)

Nhất tâm đỉnh lễ - Nhật quang biến chiếu Bồ Tát, biến pháp giới chư đại Bồ Tát. (1 lễ - chuông)

Nhất tâm đỉnh lễ - Nguyệt quang biến chiếu Bồ Tát, biến pháp giới chư đại Bồ Tát. (1 lễ - chuông)

Nhất tâm đỉnh lễ - Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát, biến Pháp giớí chư hiền Thánh Tăng. (1 lễ - chuông)

Nhất tâm đỉnh lễ - Lịch đại chư vị Tổ sư Bồ Tát. (1 lễ - chuông)

50


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Nhất tâm đỉnh lễ - Hộ pháp chư Thiên Bồ Tát. (1 lễ - chuông)

Nhất tâm đỉnh lễ - Tam châu cảm ứng Hộ Pháp Vi Đà tôn thiên Bồ Tát. (1 lễ - chuông)

Thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vì đỉnh lễ, Tây Phương Giáo Chủ A Di Đà Phật. (1 lễ - chuông)

Quốc gia xã hội chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vì đỉnh lễ Tây Phương Giáo Chủ A Di Đà Phật. (1 lễ - chuông)

Sư trưởng giáo huấn chi ân, Phụ Mẫu sinh thành chi đức, đại vì đỉnh lễ, Tây Phương Giáo Chủ A Di Đà Phật. (1 lễ - chuông)

Thập phương tín thí chi ân, tứ sự cúng dàng chi đức, đại vì đỉnh lễ Tây Phương Giáo Chủ A Di Đà Phật. (1 lễ - chuông)

51


Thích Thanh Giác biên soạn

Tam đồ nhiệt não chi thiêu , lục đạo luân hồi chi khổ, đại vì đỉnh lễ Tây Phương Giáo Chủ A Di Đà Phật. (1 lễ - chuông)

Con nay khắp vì bốn ơn ba cõi pháp giới chúng sinh đoạn trừ tất cả ba chướng, chí thành phát nguyện. (1 lễ - 3 tiếng chuông)

PHỤC NGUYỆN ( Chủ lễ quỳ chắp tay, tha thiết nguyện đọc, Đại chúng mặc niệm )

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Công cha nghĩa mẹ tựa đất trời Tình thương lai láng chẳng hề vơi 52


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Vu lan thắng hội lòng con thảo Báo hiếu song thân rạng cõi đời Kính nguyện : Xe Tam Thừa lộng lẫy, Thuyền Bát Nhã thênh thang, Hội Vu Lan thù thắng, pháp Phật khó nghĩ bàn, Mục Liên cứu mẫu thân, nhờ chúng Tăng kỳ đảo. Chúng con nguyện đem tất cả công đức thọ trì Kinh hôm nay cầu cho: Tiếng pháp âm vang vọng, đánh thức kẻ lầm mê, kẻ bất hiếu mẹ cha, trở nên người hiền thiện, người vô ơn bạc nghĩa, biết tỉnh thức ăn năn, gia đình thấm tình hiếu kính, xã hội trọng nghĩa nhớ ơn, nhân loại sống thương yêu hòa hợp. Lại nguyện : Cho cha mẹ hiện tiền và các Phật tử ( tên họ, pháp danh ) hiện diện trong pháp hội hôm nay, tai ách được tiêu trừ, chướng duyên đều dứt sạch, lòng tin vào Tam Bảo ngày càng sâu, tâm từ với chúng sinh luôn tăng trưởng, phúc lộc thọ viên mãn, giới định tuệ tròn đầy, khi mãn báo thân này, sinh về cõi Cực Lạc. 53


Thích Thanh Giác biên soạn

Trước Phật điện, chúng hội thật trang nghiêm, dâng ngũ phần tâm hương, xin hết lòng cầu nguyện cho: Hương linh cha mẹ đã quá vãng ( họ tên, pháp danh, ngày từ trần ), và thất tổ cửu huyền, nghiệp chướng tiền khiên, oan gia trái chủ, gồm đủ oán thân, phát tâm tỉnh giác, lìa chốn u minh, khởi niệm từ bi, xa lìa nẻo ác, nghe kinh kệ siêu thăng Tịnh Độ, vượt qua bể khổ, thoát khỏi Sa Bà, sen vàng chín phẩm nở hoa, pháp thân ảnh hiện Di Đà thọ ký ,tin sâu Tam Bảo, sinh về cõi Phật an vui. Lại nhờ Địa Tạng Bồ Tát năng nhân, Phật A Di Đà tiếp độ, rời biển trần khổ, vào chốn Liên trì, mượn nước đại bi, tẩy trừ nghiệp chướng, đời đời sung sướng, nhờ có pháp mầu, kiếp kiếp nhẫn nhục nhu hòa, siêng tu Bồ tát đạo. Bốn ân tổng báo, ba cõi đều nhờ, khắp cả muôn nơi, đồng thành Tịnh Độ. Khắp nguyện: Người mất được siêu sinh, kẻ còn được phúc lạc, năm châu an

54


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

định, bốn biển thanh bình, tình với vô tình, viên dung Phật đạo. Nam mô A - Di - Đà Phật. ( 3 xá )

PHÁT NGUYỆN

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập. Phổ Hiền Bồ tát 10 chủng đại nguyện. Một - là lễ kính chư Phật 55


Thích Thanh Giác biên soạn

Hai - là xưng tán Như Lai Ba - là rộng tu cúng dường Bốn - là sám hối nghiệp chướng Năm - là tùy hỷ công đức Sáu - là thỉnh chuyển pháp luân Bảy - là thỉnh Phật trụ thế Tám - là thường theo Phật học Chín - là tùy thuận chúng sinh Mười - là khắp đều hồi hướng

01 – SÁM

VU LAN 

Đệ tử chúng con Vâng lời Phật dạy Ngày rằm tháng bảy Gặp hội Vu - Lan, Phạm vũ huy hoàng Đốt hương đỉnh lễ 56


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Mười phương tam thế Phật Pháp Thánh Hiền. Noi gương đức Mục Kiền Liên Nguyện làm con thảo Lòng càng áo não Nhớ nghĩa thân sinh Con đến trưởng thành Mẹ dày gian khổ, Ba năm nhũ bộ Chín tháng cưu mang, Không ngớt lo toan Quên ăn bỏ ngủ. Ấm no đầy đủ Cậy có công cha Chẳng quản yếu già Sinh nhai lam lũ Quyết cùng hoàn vũ Phấn đấu nuôi con Giáo dục vuông tròn Đem đường học đạo. Đệ tử ơn sâu chưa báo Hổ phận kém hèn.

57


Thích Thanh Giác biên soạn

Giờ này quỳ trước đài sen, Chí thành cung kính. Đạo tràng thanh tịnh, Tăng bảo trang nghiêm, Hoặc thừa tự tứ, Hoặc hiện tham thiền, Đầy đủ thiện duyên Rủ lòng lân mẫn, Ngưỡng mong hộ niệm cho Bảy kiếp cha mẹ chúng con Đượm nhuần mưa pháp, Người còn tại thế Thân tâm yên ổn Phát nguyện tu trì, Người đã qua đời Ác đạo xa lìa Chóng thành Phật quả. Ngửa trông các đức Như Lai Khắp cõi hư không Từ bi gia hộ.

 Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. 58


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

( 3 lần- chuông )

02 – SÁM MỤC LIÊN  Con quỳ lạy Phật Thích Ca Chứng minh đệ tử tên là Mục Liên Lòng con mộ đạo tu thiền, Xuất gia theo Phật cầu nguyện hôm nay Nghe Kinh Phật thuyết bảy ngày Minh tâm kiền tính Như Lai trọn lành Lục thông đầy đủ nên danh Muốn tìm cha mẹ lòng thành gắng công Đền ơn cho bú ẫm bồng Liền dùng đạo nhãn xem vòng thế gian Thấy vong mẹ khổ muôn ngàn Ốm gầy đói khát trong vòng quỷ ma, Mục - Liên kêu mẹ khóc la, Đau lòng thương mẹ đọa xa Diêm Đình Thanh - Đề nhìn thấy con mình Mục Liên cứu mẹ hết tình gắng công Con ơi! Mẹ đói trong lòng 59


Thích Thanh Giác biên soạn

Mục Liên nghe nói khóc ròng thở than Vội vàng trở lại thế gian Bới cơm một bát, đem sang mẹ mừng Và cơm vô miệng nửa chừng Chén cơm hóa lửa phừng phừng thành than

Mục Liên xem thấy kinh hoàng Trong lòng đau đớn khóc than buồn rầu Mẹ ơi! Niệm Phật độ mình Trở về lạy Phật cầu xin mẹ già Thích Ca đức Phật phân qua Mẹ ngươi tội nặng xấu sa nghiệp hành Ta truyền cứu tế Pháp lành Cần cầu Tăng chúng tịnh thanh chú nguyền

Cầu cho phụ mẫu hiện tiền Lục thân quyến thuộc bình yên điều hòa Bảy đời phụ mẫu đã qua Về trời hưởng phúc sáng lòa hào quang Vui chơi thong thả thanh nhàn Ngày rằm tháng bảy lập đàn trai tăng Sắm cơm trăm món đồ ăn, Trái cây ngũ quả hương đăng rõ ràng Chiếu giường bồn nước mùng màn Dầu, đường trà lá, bạc vàng đựng cơm 60


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Những đồ vật quý bông thơm, Thành tâm dọn tiệc Lan Bồn phân minh Cúng dường Tam - Bảo cầu Kinh Chư Tăng tịnh giới giữ gìn nghiêm trang Cầu cho thí chủ trai đàn Tâm hành thiền định vái ban chúc nguyền

Thanh - Đề khổ ách hết liền Ngày rằm tháng bảy thành tiên về trời Noi gương hiếu thảo đời đời. Xót thương phụ mẫu hiện thời nuôi con Nhai cơm cho bú hao mòn Ơn sâu nghĩa nặng thương con hết lòng Trời cao đất rộng mênh mông, Biển hồ lai láng sánh đồng Thái Sơn Tu hành báo tứ trọng ân Độ đời ba cõi sạch trơn trọn lành Mục - Liên đại hiếu tu hành Báo ân phụ mẫu nên danh độ đời Nguyện cầu thí chủ khắp nơi Cửu huyền thất tổ đồng thời vãng sinh Sen vàng chín phẩm lên danh Về nơi Tịnh Độ đến thành Lạc Bang 61


Thích Thanh Giác biên soạn

Nguyện cho quốc thái dân an Khắp cùng pháp giới đạo tràng tịnh thanh

Nguyện cùng cả thảy chúng sinh Đồng lo tu niệm vãng sinh sen vàng. Nam mô tịnh độ Lạc Bang Dắt dìu đệ tử Tây Phương mau về !

03 – SÁM BỐN ƠN  Kính lạy mười phương Phật Xin chứng tấm lòng thành Con nguyện tu hạnh hiếu Đền ơn Phật, chúng sinh. Công sinh thành dưỡng dục 62


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Hơn núi cả, biển khơi Con có mặt trên đời Ơn cha mẹ trước hết. Mười tháng mẹ cưu mang Lâm bồn như lâm nạn Đau khổ chẳng thở than Tình mẹ hiền lai láng ! Công cha luôn tần tảo Tìm kiếm kế sinh nhai Chịu bao nỗi đắng cay Nuôi vợ con thơ dại. Ơn cha như biển cả Nghĩa mẹ tựa trời cao Con khó thể đáp đền Chỉ hết lòng hiếu thảo. Nguyện sống đời hiền thiện Không thẹn với tổ tiên Cả nhà cùng tu học Niềm hạnh phúc vô biên ! Có thân nhờ cha mẹ Nên thân nhờ sư trưởng Dạy lễ nghĩa cho ta Mới thành người cao thượng. 63


Thích Thanh Giác biên soạn

Kiến thức ở thế gian Nhờ thầy được mở mang Đạo lý xuất thế gian Cũng nhờ thầy chỉ bảo. Người dù có thông minh Không thể hiểu một mình Nhờ ơn thầy dạy dỗ Mới thoát khổ tử sinh. Nguyện hết lòng kính ngưỡng Đối với bậc minh sư Theo chân thầy hoằng pháp Gian khổ cũng không từ ! Muốn tu học đạo vàng Trước hết thân phải an Từng bát cơm, manh áo Ân nghĩa đã muôn ngàn ! Ơn nhà nông cày cấy Ơn người thợ dệt may Ơn những ai xây đắp Cuộc sống đẹp hôm nay. Ơn đất nước thiêng liêng Biển cả đến đất liền 64


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Chung đúc lên nhân kiệt Dòng giống của tổ tiên. Nguyện sống đời trong sạch Góp sức dựng tương lai Nương nhau cùng tồn tại Xin nhớ ơn muôn loài. Nhờ Phật con được biết Ân nghĩa của mẹ cha Công ơn Thầy dạy dỗ Ơn muôn loài bao la ! Phật lại dạy cho con Lẽ sống của cuộc đời Là thương yêu, tỉnh thức Giữa thăng trầm, đầy vơi. Trí Phật như trăng rằm Soi sáng chốn tối tăm Giúp con thấy được Pháp Xóa sạch hết mê lầm. Như người mù được mắt Kẻ bệnh nặng được lành Phúc lớn, con gặp Phật Không hạnh phúc nào bằng !

65


Thích Thanh Giác biên soạn

Nguyện tinh tấn tu học Nối dòng Phật ở đời Dù gian khổ không lời Để đền ơn đức Phật. Núi mòn dạ chẳng mòn Lòng hiếu kính sắt son Nguyện đền bốn ơn nặng Chư Phật chứng lòng con.

04 – SÁM MƯỜI ÂN ĐỨC CỦA MẸ

 Nghiệp lực dẫn chúng sinh Gá vào trong thai mẹ Cưu mang chín tháng trời Khổ đau không trách kể. Hoài thai như mang đá Thương con ngại gió mưa Áo quần không sửa soạn 66


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Son phấn chẳng còn ưa ! Đến đầu tháng thứ mười Lòng mẹ lo khôn tả Ngày tựa hoàng hôn rồi Đêm đau sầu bao la. Khiếp hãi bởi lo âu Âm thầm dòng lệ chảy Tử thần phút đối đầu Mong sao cho thoát khỏi . Ngay giây phút sinh nở Ruột gan mẹ tả tơi Đớn đau trong mê sảng Ôi máu huyết dầm dề ! Khi biết con “ra” khỏe Mẹ vui mừng khôn nguôi Niềm vui vừa chợt đó Chấp nối nỗi lo rồi. Tình mẹ thật sâu nặng, Thương con nào nhạt phai. Nhả ngọt không tiếc nuối, Nuốt đắng nào chua cay. Thương con càng sâu đậm, Sầu bi tăng đêm ngày. Miễn sao con no ấm, 67


Thích Thanh Giác biên soạn

Đói khát chẳng nguôi ngoai ! Mẹ nhường khô nằm ướt Để cho con ngủ say Đôi vú no con bú, Nâng niu suốt đêm ngày. Thương con quên ngủ nghỉ, Tình thương ấm con tim. Mong sao con yên ổn, Lòng mẹ hiền mới yên. Ân mẹ hiền hơn đất, Đức cha nghiêm quá trời. Chở che con nào quản, Cha mẹ chẳng tính lời. Dù sinh con tàn tật Cha mẹ vẫn thương con. Con sinh từ cha mẹ, Sao đổi dạ quên Người ? Nào quản thân phận mình Chỉ sợ con bệnh tật Tắm rửa lo vóc hình Để con luôn khỏe mạnh. Sắm áo đẹp cho con Cũ rách riêng mình chịu Mỗi khi con ấm lòng 68


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Lòng mẹ mới dịu xoa ! Khi sinh ly tử biệt Đau đớn biết nhường nào Thương con mà xa vắng Lại càng khổ biết bao. Con đi đường xa cách, Lòng mẹ bóng theo hình. Phút giây không yên dạ Thương nhớ đến đoạn trường. Cuộc sống đầy lao khổ Kế sinh nhai rối bời Vì muốn con no ấm Việc ác khó chối lời. Cơm áo cho con sống Nuôi nấng, dựng tương lai Chỉ vì con ngon miệng Mẹ chiên nấu bao loài. Ân cha hơn núi lớn Nghĩa mẹ hơn đất dày Hy sinh lòng chẳng quản Mà vẫn không nguôi ngoai. Mẹ già hơn trăm tuổi Vẫn thương con tám mươi. Tình thương nào ngơi nghỉ, 69


Thích Thanh Giác biên soạn

Đến hơi thở cuối đời ! Ân đức mẹ cha thế Con ơi nhớ báo ân !

04 – SÁM HỒNG TRẦN  Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán, Kiếp phù sinh tụ tán mấy hồi. Người đời có biết chăng ôi ! Thân người tuy có, có rồi hoàn không. Chiêm bao khéo khuấy lạ lùng, Mơ màng trong một giấc nồng mà chi. Làm cho buồn bã thế ni, Hình kia mới đó, bữa nay đâu rồi. Khi vào đứng đứng, ngồi ngồi, Bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô. Khi nào du lịch giang hồ, Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Khi nào lược giắt trâm cài, Bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang. Khi nào trau ngọc chuốt vàng, 70


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh. Khi nào mắt đẹp mày thanh. Bây giờ thấy dạng, thấy hình là đâu. Khi nào lên thác xuống lầu, Bây giờ một nấm cỏ sầu xanh xanh. Khi nào liệt liệt oanh oanh, Bây giờ một trận tan tành gió mưa. Khi nào ngựa lọc xe lừa, Bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng. Khi nào ra trướng vào màn, Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa. Khi nào mẹ mẹ, cha cha, Bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng. Khi nào vợ vợ, chồng chồng, Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn Khi nào cháu cháu, con con, Bây giờ hai ngả nước non xa vời. Khi nào cốt nhục vẹn mười, Bây giờ lá héo nhành tươi vui gì. Khi nào bạn hữu sum vầy, Bây giờ chén rượu, cuộc kỳ vắng thiu, Cái thân như tấc bóng chiều, 71


Thích Thanh Giác biên soạn

Như chùm bọt nước phập phều ngoài khơi.

Xưa ông Bành Tổ sống đời, Tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu. Sang mà đến bậc công hầu, Giàu mà đến bậc bấy lâu Thạch Sùng. Nghèo mà đói khát lạnh lùng, Khổ mà tóc cháy, da phồng trần ai. Phù du sớm tối một mai, Giàu sang cũng thác, xạc xài cũng vong Thông minh tài chí anh hùng, Si mê dại dột cũng chung một gò. Biển trần nhiều nỗi gay go, Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê. Sự đời nên chán nên chê, Tìm nơi giải thoát tháng ngày tiêu dao. Vong hồn ơi, hỡi vong hồn ! Cuộc đời nay biển, mai cồn tỉnh chưa ? Tỉnh rồi một giấc say sưa Sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về. Hồn về Cực Lạc nước kia, Cho xa hàng quỷ, mà lìa kiếp ma. Nhờ ơn đức Phật Di - Đà, Phóng ra một ngọn chói lòa hào quang. 72


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Trong khi tiếp dẫn rõ ràng. Dắt hồn ra khỏi sáu đường nghiệp nhân Quan Âm Bồ - Tát vui mừng, Tay cầm nhành liễu, tay bưng kim đài. Với cùng Thế Chí các Ngài, Cũng đều khuyên thỉnh lên ngay sen vàng

Có Bảo cái, có Tràng phan, Có mùi hương lạ, có đàn ngọc xây. Chư Thiên các cõi truy tùy, Có đàn, có trống, rước đi một đường. Rước về đến cảnh Tây Phương, Có ao Thất bảo, có hương Ngũ phần. Lưu ly có đất sáng ngần, Ma ni có nước, trong ngần chảy quanh Thất trân có bảy lớp thành, Bảy hàng cây báu, bảy vành lưới châu. Có ngân các, có kim lầu, Có chim nói pháp nhiệm màu dễ nghe Nghe rồi tỏ đạo Bồ - Đề, Bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền.

Đã sinh về chín phẩm sen, Mấy tai cũng sẩy, mấy duyên cũng tròn 73


Thích Thanh Giác biên soạn

Phật như thể mẹ tìm con, Con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lầu vàng đài báu thiếu gì, Ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Không ân, không oán, không sầu, Không già, không chết, còn đâu luân hồi .

Tính xưa nay đã tỏ rồi, Gương xưa nay đã lau chùi trần ô. Tu hành phải đợi kiếp mô, Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ. Lựa là phải ngộ thiền cơ, Mà đèn trí tuệ để mờ đi đâu ? Nguồn tâm phải tỏ trước sau, Nguyện cho thành Phật mau mau độ đời Ban niềm an lạc muôn nơi Niết bàn tỏ ngộ, sáng ngời chân tâm.

05 – SÁM NIỆM PHẬT  Một lòng giữ niệm Di đà, 74


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Hồng danh sáu chữ thật là rất cao. Năng trừ tám vạn trần lao, Niệm thời phải tính cách nào cho hay. Tham lam dứt bỏ mê si, Tĩnh tâm niệm Phật việc gì cũng an. Niệm Phật tội nghiệp tiêu tan, Những điều tai họa khỏi mang vào mình. Niệm Phật phát tuệ thông minh, Bao nhiêu nghiệp chướng chẳng sinh vào lòng.

Niệm Phật cứu được tổ tông, Ông bà cha mẹ thoát dòng sông mê. Niệm Phật hoan hỷ mọi bề, Thương người lẫn vật, chẳng hề khác nhau, Niệm Phật nhớ trước biết sau, Thông minh sáng suốt, trí cao lòng hiền. Niệm Phật ắt gặp phúc duyên, Tài danh chẳng nhiễm, bình yên cửa nhà. Niệm Phật chẳng sợ tà ma, Những hàng yêu quái, tránh xa chẳng cùng. Niệm Phật được lợi ích chung, Gặp loài ác thú hóa hung ra hiền. Niệm Phật thân thể được yên, Trong khi tĩnh tọa tham thiền tâm minh. 75


Thích Thanh Giác biên soạn

Niệm Phật chẳng có chống kình, Nhu hòa là pháp đã in vào lòng. Niệm Phật phổ độ khắp nơi, Lợi mình lợi kẻ trời người mến thương. Niệm Phật lòng dạ hiền lương, Từ bi hỷ xả dẫn đường chúng sinh. Niệm Phật rõ thấu ngọn ngành, Biết từ kiếp trước rõ rành đời sau. Niệm Phật như kẻ thả phao, Trôi qua khổ ải, trần lao khỏi chìm. Bước lên bờ giác trang nghiêm, Thấy toàn Phật Thánh chớ tìm đâu xa. Niệm Phật ắt Phật rước ta, Về nơi An Dưỡng một nhà vui thay. Nhắc người niệm Phật có ngày thoát thân.

05 – SÁM NHẤT TÂM  Một lòng mỏi mệt không nài Cầu về Cực Lạc ngồi đài liên Hoa 76


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Cha lành vốn thật Di Đà Soi hào quang tịnh chói lòa thân con. Thẳm sâu ơn Phật hằng còn Con nay chính niệm lòng son một bề Nguyện làm nên đạo Bồ Đề Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây Phương. Phật xưa lời thệ to tường Bốn mươi tám nguyện dẫn đường chúng sinh

Thệ rằng ai phát lòng lành Nước ta báu vật để dành các ngươi. Thiện nam tín nữ mỗi người Chí thành tưởng Phật niệm mười tiếng ra Ta không rước ở nước ta Thệ không làm Phật chắc là không sai. Bởi vì tin tưởng Như Lai Có duyên tưởng Phật, sống dai vô cùng Lời thề biển rộng mênh mông Nhờ ơn đức Phật thoát vòng trần lao. Tội mòn như đá mài dao Phúc lành thêm lớn càng cao càng dày Cầu cho con thác biết ngày Biết giờ biết khắc, biết rày tính linh.

77


Thích Thanh Giác biên soạn

Cầu con tội khổ khỏi mình Lòng không trìu mến chuyện tình thế gian Cầu con thần thức nhẹ nhàng Giống như thiền định họ Bàng thuở xưa. Đài vàng tay Phật bưng chờ Các ngài Bồ Tát bây giờ đứng trông Rước con thật đã nên công Nội trong giây phút thảy đồng về Tây. Xem trong cõi Phật tốt thay Hoa sen đua nở tính nay sạch trần Hội này thấy Phật chân thân Được nghe pháp nhiệm, tâm thần sáng trưng.

Quyết tu độ chúng phàm dân Đủ lời thề nguyện Phật ân rộng dày Phật thệ chắc thật không sai Cầu về Tịnh Độ ai ai tin lòng. Cầu về Tịnh Độ một nhà Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình Hoa sen nở biết tính linh Các ông Bồ Tát bạn lành với ta

05 – SÁM PHÁT NGUYỆN  78


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Nương Phật A - Di - Đà Nơi bản môn mầu nhiệm, Con dốc lòng quay về Duy trì nguồn chính niệm. Con đã nguyện trở lại, Nương Phật A - Di - Đà. Cúi xin Phật nhiếp thọ, Cõi Tịnh - Độ bày ra, Xin lấy đèn trí tuệ, Soi vào tâm tư con. Xin lấy thuyền thọ mạng, Chuyên chở hình hài con. Cho sự sống an lạc, Cho lý tưởng vẹn toàn. Xin Phật luôn bảo hộ, Để tâm không buông lơi. Cho con phá tà kiến, Làm phiền não rụng rơi. Trong giây phút hiện tại, Có Phật trong cuộc đời. Tịnh độ đi từng bước, Vững chãi và thảnh thơi. Hiện tại sống chánh niệm, 79


Thích Thanh Giác biên soạn

Tịnh - Độ đã thật rồi. Sau này đổi thân khác, Thế nào cũng an vui. Niệm Phật A - Di - Đà, Được nhất tâm bất loạn. Chín phẩm sen hiện tiền, Tự tha đều thọ dụng. Biết trước giờ mệnh chung, Tâm con không nao núng. Thân con không bệnh khổ, Ý con không ngại ngùng. Di - Đà cùng thánh chúng Tay nâng đóa sen vàng. Có mặt trong giây lát, Cùng lên đường thong dong. Sen nở là thấy Phật, Tịnh - Độ là quê hương. Cúi xin Phật chứng giám, Hành trì không buông lung. Nam mô sinh tịnh độ Bồ tát ma ha tát (3 lần – chuông –chuyển mõ )

80


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Đệ tử hôm nay Gặp ngày .............(tự tứ ) Những bậc Đại sứ, Của Đức Như Lai Nguyện cứu muôn loài Hiện vào Lục đạo Phá tan phiền não Dẹp bỏ vô minh, Giảng pháp thuyết Kinh, Trợ khai Phật tuệ. Trí sâu như bể, Đức sánh trời cao, Sinh ở trần lao, Lòng không nhiễm trước. Sống trong ngũ trược, Chẳng khác Niết bàn, Như cánh sen vàng, Không còn sợ lửa, Chúng con nương tựa, Cảm thấy an lòng. 81


Thích Thanh Giác biên soạn

Chư Phật đạo đồng, Ngày nay mới rõ, Không còn sợ khó, Quyết chí tu hành, Cùng với chúng sinh, Đồng thành Chính giác. Mở cửa Cực Lạc, Tại chốn Sa Bà, Độ chúng hằng sa, Đền ơn đức Phật. Nương trí chân thật, Khai phương tiện môn, Tận dụng Lục thông, Cần hành Lục độ, Chúng sinh hết khổ, Con mới yên lòng, Thế giới đại đồng, Nguyện con viên mãn. Hết lòng tán thán, Công đức các Ngài, Mười phương Như Lai, Cùng Tăng giải thoát, 82


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Xin trên thấu đạt, Tấc dạ chí thành, Con với chúng sinh, Đồng thành Phật đạo.

06 –HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC  Tụng kinh là hạnh tốt lành, Vô biên phúc đức, sẵn dành chúng sinh. Nguyện cho tất cả hàm linh, Thảy đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu huyền. Nguyện tiêu ba chướng não phiền, Được nguồn trí tuệ, phá xiềng vô minh. Nguyện trừ tội chướng điêu linh, Hạnh lành Bồ Tát thường tinh tấn làm. Nguyện sinh cõi Tịnh siêu phàm, Hoa sen chín phẩm là hàng mẹ cha. Hoa nở thấy Phật hiện ra, Vô sinh chứng ngộ, bạn ta Thánh hiền Nguyện đem công đức hiện tiền, 83


Thích Thanh Giác biên soạn

Hướng về khắp cả các miền gần xa. Con và cha mẹ, ông bà, Chúng sinh giác ngộ, chan hòa pháp thân.

 Nam Mô Sa Bà Thế Giới Tam Giới Đạo Sư Tứ Sinh Từ Phụ Nhân Thiên Giáo Chủ Thiên Bách Ức Hóa Thân Bản Sư Hòa Thượng Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần – 3 tiếng chuông )

TAM TỰ QUY  Con tự quy y Phật rồi Cầu cho hết thảy muôn loài chúng sinh Đều hiểu thấu rõ rành Đạo cả Lòng Bồ đề rộng mở từ đây. ( 1 lễ

 Con tự quy y Pháp rồi 84

chuông)


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Cầu cho hết thảy muôn loài chúng sinh Hiểu thấu hết nghĩa Kinh, Luật, Luận Trí tuệ như bể lớn khôn lường. ( 1 lễ

chuông)

 Con tự quy y Tăng rồi Cầu cho hết thảy muôn loài chúng sinh Tu sửa hết việc mình việc chúng Không hề còn chút chướng ngại chi. ( 1 lễ

chuông)

 Nguyện trước chư Phật Thánh Hiền Con xin đem hết mọi duyên phúc này Cầu cho khắp cả muôn loài Đều cùng thành Phật con nay ơn nhờ.

KỆ TỤNG SAU KHI TỤNG KINH XONG Thiên, A Tu La, Dược Xoa đẳng, 85


Thích Thanh Giác biên soạn

Lai thính Pháp giả ưng chí tâm, Ủng hộ Phật pháp sử trường tồn, Các các cần hành Thế Tôn giáo. Chư hữu thính đồ lai chí thử, Hoặc tại địa thượng hoặc hư không, Thường ư nhân thế khởi từ tâm, Trú dạ từ tâm y pháp trú. Nguyện chư thế giới thường an ổn, Vô biên phước trí ích quần sinh, Sở hữu tội nghiệp tận tiêu trừ, Viễn ly chúng khổ quy viên tịch. Hằng dụng giới hương đồ oanh thể, Thường trì định phục dĩ tư thân, Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm, Tùy sở trú xứ thường an lạc. ( cúi đầu xuống rồi đi ra )

PHỤ LỤC

86


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

1- VĂN CÚNG PHẬT  Thiên thượng thiên hạ vô như Phật Thập phương thế giới diệc vô tỷ Thế gian sở hữu ngã tận kiến Nhất thiết vô hữu như Phật giả.  Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Nam mô Thường trụ thập phương Phật. (3 lần)

Nam mô Thường trụ thập phương Pháp. (3 lần)

Nam mô Thường trụ thập phương Tăng. (3 lần)

Nam mô Thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (3 lần)

Nam mô Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật. (3 lần)

Nam mô Thiên bách ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Nam mô Cực Lạc Giáo chủ A Di Đà Phật. (3 lần)

Nam mô Đông phương Giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. 87


Thích Thanh Giác biên soạn (3 lần)

Nam mô Đương lai Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật. (3 lần)

Nam mô Thập phương Tam thế nhất thiết chư Phật. (3 lần)

Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần) Nam mô Đại Lực Đại Thế Trí Bồ Tát (3 lần)

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát (3 lần)

Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát. (3 lần)

88


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN Nam mô tát phạ đát tha nga đá, phạ lô chỉ đế. Án! Tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3-7-21 lần)

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN Nam mô tô rô bà gia, đát tha nga đá da, đát điệt tha. Án! Tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha . (3-7-21 lần)

Thử thực sắc hương vị Thượng cúng mười phương Phật Trung phụng chư Hiền Thánh Hạ cập lục đạo phẩm Đẳng thí vô sai biệt Tùy nguyện giai báo mãn Linh kim thí giả đắc, Vô lượng Ba la mật Tam đức lục vị, Cúng Phật cập Tăng Pháp giới hữu tình, Phổ đồng cúng dàng. Án ! Nga nga nẳng, tam bà phạ phiệt nhật ra hồng (3-7-21 lần)

89


Thích Thanh Giác biên soạn

Ngã kim phụng hiến cam lồ vị Lượng đẳng Tu Di vô quá thượng Sắc hương mỹ vị biến hư không Duy nguyện Từ Bi ai nạp thọ  Nam mô Phổ cúng dàng Bồ Tát ma ha tát. (3 lần)

Tứ sinh, cửu hữu đồng đăng, Hoa tạng huyền môn. Bát nạn, tam đồ, Cộng nhập Tỳ lô tính hải.  Cúng Phật đã xong Nguyện cho chúng sinh Sở tác giai biện, Cụ chư Phật Pháp.

2- VĂN CÚNG CHÚNG SINH  Lửa cháy rừng rực thiêu thành sắt Thành sắt cô hồn bị thiêu đốt 90


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Cô hồn muốn sinh về Tịnh Độ Nghe tụng Hoa Nghiêm bốn câu kinh.

 Nếu ta muốn biết rõ Các đức Phật ba đời Nên quán tính pháp giới Thảy đều do tâm tạo. PHÁ ĐỊA NGỤC CHÂN NGÔN

Án già la đế, da sa bà ha. (3 lần)

PHỔ TRIỆU THỈNH CHÂN NGÔN

Nam mô bộ bộ đế, rị già rị đá, dị đát đá nga, đá da. (3 lần)

GIẢI OAN KẾT CHÂN NGÔN

Án ! Tam đà ra già đà, sa bà ha. (3 lần)

Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Nam mô Thường trụ mười phương Phật. Nam mô Thường trụ mười phương Pháp. Nam mô Thường trụ mười phương Tăng. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 91


Thích Thanh Giác biên soạn

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Minh Dương cứu khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Khải Giáo Át Nan Đà Tôn Giả.  Cô hồn quy y Phật Cô hồn quy y Pháp Cô hồn quy y Tăng.  Cô hồn quy y Phật phúc tuệ tôn Cô hồn quy y Pháp ly dục tôn Cô hồn quy y Tăng thanh tịnh tôn.

 Cô hồn quy y Phật kính Cô hồn quy y Pháp kính Cô hồn quy y Tăng kính.  Cô hồn đã tạo bao nghiệp ác Đều do ba độc tham, sân, si Từ thân, miệng, ý, phát sinh ra Hết thảy cô hồn cầu sám hối.  Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 92


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

 Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ Tự tính phiền não thệ nguyện đoạn Tự tính pháp môn thệ nguyện học Tự tính Phật đạo thệ nguyện thành. 

DIỆT ĐỊNH NGHIỆP CHÂN NGÔN

Án ! Bát la mạt lân đà lãnh, sa bà ha. (3 lần)

DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG CHÂN NGÔN

Án ! A rô lặc kế, sa bà ha. (3 lần)

KHAI YẾT HẦU CHÂN NGÔN

Án ! Bộ bộ đế, rị già đá, dị đát đá nga đá da. (3 lần)

TAM MUỘI GIA GIỚI CHÂN NGÔN

Án ! Tam muội gia tát đỏa phạm. (3 lần)

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

Nam mô tát phạ đá tha nga đá, phạ rô chỉ đế. Án ! Tam bạt ra, tam bạt ra hồng. 93


Thích Thanh Giác biên soạn ( 3-7-21 lần )

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá gia, đát điệt tha. Án ! Tô rô tô rô, bát ra tô rô , bát ra tô rô, sa bà ha. ( 3-7-21 lần )

NHẤT TỰ THỦY LUÂN CHÂN NGÔN

Án ! Tông tông tông tông tông. (3 lần)

NHŨ HẢI CHÂN NGÔN

Nam mô tam mãn đá một đà nẫm . Án ! Tông. (3 lần)

Nam mô Đa Bảo Như Lai Nam mô Bảo Thắng Như Lai Nam mô mô Diệu Sắc Thân Như Lai Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai Nam mô Ly Bố Úy Như Lai Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai Nam mô A Di Đà Như Lai  Thần chú gia trì tịnh Pháp thực Khắp thí hà sa chúng cô hồn Nguyện đều no đủ xả tham lam Mau thoát u minh sinh Tịnh Độ Quy y Tam Bảo phát Bồ Đề Rốt ráo chóng thành Vô Thượng đạo 94


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Công đức vô biên suốt đời sau Hết thảy cô hồn đồng pháp thực  Này các cô hồn chúng Nay tôi khắp hiến cúng Thức ăn biến mười phương Tất cả cô hồn hưởng. Nguyện đem công đức này Hồi hướng về khắp cả Tôi và hết chúng sinh Đều trọn thành Phật đạo.  THÍ VÔ GIÀ THỰC CHÂN NGÔN

Án ! Mục lực năng, sa bà ha. (3 lần)

PHẢ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN

Án ! Nga nga nẵng, tam bà phạ, phiệt nhật ra hộc. ( 7-21 lần)

MA HA BÁT NHÃ TÂM KINH Đức Bồ Tát hiệu Quán tự Tại Dầy công tu tuệ mới mở mang Chân Như một ánh linh quang Chiếu soi năm uẩn đều không có gì 95


Thích Thanh Giác biên soạn

Bát Nhã tuệ soi đi khắp chốn Dứt mọi đường khốn khổ tai nàn Xá lợi! Tâm chớ nghi nan Sắc kia nào khác, cái không đâu mà Cái không nọ nào xa cái sắc Sắc là không, không sắc như nhau Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu Chân không xét cũng một mầu thế thôi Này Xá Lợi! Nghĩ coi có phải Những pháp không xét lại thực là: Chẳng sinh, chẳng diệt đó mà Sạch dơ, thêm bớt cũng là chân không Ấy vậy phải xét thông mọi lẽ Như hư không, sắc vẻ gì đâu Thọ, tưởng, hành, thức sạch lầu Nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt còn đâu nương nhờ Thân, ý cũng hững hờ như thế Lục trần kia cũng kể là không Đã không nhãn giới suốt thông Đến ý thức giới cũng không thấy gì Bởi vô minh nương chi mà có Bản tính không soi nó phải tiêu Đã không lão tử hiểm nghèo 96


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Còn đâu già chết hòng theo quấy rầy Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay! Trí còn không đó, Đắc này được đâu Vô sở đắc là câu tuyệt diệu Bồ tát xưa khéo liệu đường tu Chân không bản tính như như Nhờ tuệ Bát nhã thực hư soi làu Không ngăn ngại, còn đâu lo sợ Mộng tưởng không, tâm chẳng đảo điên Chân như bản tính thiên nhiên Niết Bàn cõi ấy chứng nên đạo mầu Tam thế Phật, ngôi cao chứng quả Thảy đều nhờ Bát Nhã tu nên Bát nhã này rất thiêng liêng Ấy Đại thần Chú giúp lên Đạo Thiền Là Thần chú Đại Minh sáng chói Chú vô Thượng vòi vọi cao xa Vô Đẳng Đẳng chú ấy mà Gồm đủ Thần lực thực là tối linh Những khổ não thênh thênh trừ hết Lời nói này chân thật chẳng ngoa Vậy nên Bát Nhã thuyết qua Đây câu Thần chú niệm ra như vầy: 97


Thích Thanh Giác biên soạn

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha Ma ha Bát Nhã Ba la Mật Đa (3 lần – 1 tiếng chuông)

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ Nẵng mồ a di đá bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tỳ, a di lị đá, tất đam bà tỳ, a di lị đá, tỳ ca lan đế, a di lị đá, tỳ ca lan đá, già di nhị già, già na chỉ đá, ca lệ sa bà ha. (3 lần– 1 tiếng chuông )

PHỔ HỒI HƯỚNG CHÂN NGÔN Án ! Sa ma ra, sa ma ra, di ma nẵng, tát cáp ra, ma ha thính, cáp ra hồng. (3 lần– 1 tiếng chuông )

Nguyện ngày an lành đêm an lành Ngày đêm sáu thời thường an lành Hết thảy các thời đều an lành Nguyện ngôi Thượng Sư ai nhiếp thụ Nguyện ngôi Tam Bảo thường ủng hộ:  Bốn loài đều lên ngôi đất báu Ba cõi đồng thác sinh liên trì Hà sa ngã quỷ chứng Tam Hiền 98


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Vạn loại hữu tình đăng Thập Địa. Nam mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần– 1 tiếng chuông )

 Thí thực công đức lớn vô cùng Bao nhiêu phúc đức xin hồi hướng Nguyện khắp chúng sinh đang chìm đắm Sớm về nước Phật Vô Lượng Quang Hết thảy mười phương Phật ba đời Các bậc Bồ Tát Ma Ha Tát Quảng đại trí tuệ lên bờ giác Chín nơi hiện có và bốn loài Đều siêu thăng cửa Huyền Hoa Tạng Chốn đau khổ ba đường tám nạn Cùng vào bể tính Pháp Như Lai. Nam mô Thoát Khổ Luân Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 tiếng chuông )

KHOA PHÓNG SINH 

99


Thích Thanh Giác biên soạn

Chúng sinh đây có bấy nhiêu Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn, Các ngươi trước lòng trần tục lắm, Nên đời nay chìm đắm sông mê. Tối tăm chẳng biết tu trì, Gây nên tội báo, lại về mình mang. Sống đọa đầy, chết thường đau khổ, Lông, vẩy, sừng, có đỡ được đâu, Dù là bay trước lặn sau. Lưới vây, tên bắn, lưỡi câu thả mồi. Tát cạn bắt, cùng hơi hun độc Lúc đó dù kêu khóc ai thương. Nằm trên chốc thớt là thường. Hồn còn phảng phất, nấu, rang xong rồi. Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc, May sao nhờ được bậc Thiện nhân, Cứu cho ngươi được thoát thân Đến đây lại được nhờ ơn pháp mầu. Vậy ngươi kíp hồi đầu quy Phật Nên dốc lòng quy Pháp, quy Tăng, Quy rồi tội chướng sạch băng. Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi. Phát tâm tu sau rồi được hưởng 100


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Về phương Tây sung sướng đời đời. Lên tòa sen được thảnh thơi. Không hề lưu chuyển, yên vui tháng ngày. Xin đại chúng ra tay cứu khổ, Phát tâm cầu Phật độ chúng sinh Cùng nhau dốc một lòng thành Nguyện cho đều thoát khỏi vòng trầm luân  Nhữ đẳng (thủy tính–không hành) chúng sinh quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng . ( 3 lần- chuông )

Nhữ đẳng (thủy tính–không hành) chúng sinh quy y Phật kính, Quy y Pháp kính, Quy y Tăng kính. (3 lần -chuông )

Quy y Phật rồi không phải đọa vào địa ngục. Quy y Pháp rồi không phải đọa làm ngã quỷ. Quy y Tăng rồi không phải đọa làm súc sinh. (chuông )



101


Thích Thanh Giác biên soạn

Chúng sinh các ngươi đã quy y Tam Bảo trọn vẹn rồi, thì nghiệp chướng của các ngươi từ đây được tiêu trừ, trí tuệ được mở mang, để các ngươi phát tâm Bồ Đề, cầu nguyện khi trút bỏ cái thân súc sinh này, sinh sang thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoa sen hóa sinh, nhập ngôi bất thoái. Vậy nên có kệ chú rằng:  Các ngươi nghiệp chướng xưa kia dày Nên mới bị tên đạn lưới vây May có thiện duyên công đức lớn Quy y Tam – Bảo tội tiêu ngay.  Nay xin đại chúng hiện diện dự khóa lễ này, hãy vì những chúng sinh kia mà nhất tâm niệm Phật..........................

102


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

KỆ KHAI CHUÔNG  Hồng chung vang vọng tiếng ban đầu Địa ngục A Tỳ thăm thẳm sâu Thiên đường Hữu Đỉnh ngân vang khắp Trước Phật mười phương con cúi đầu Cha mẹ sinh thành, thầy bạn tốt Quốc dân thủy thổ dám quên đâu Thú cầm thoát khỏi tay săn bắn Địa Tạng, Quan Âm con nguyện cầu Ân oán nhiều đời tựa biển sâu Lẽ đạo huyền vi rất nhiệm mầu Tẩy sạch lòng trần lên giải thoát Nghe chuông nhớ Phật hết ưu sầu NAM MÔ ĐỊNH TÂM VƯƠNG BỒ TÁT ( 3 lần )

103


Thích Thanh Giác biên soạn

KỆ THU CHUNG  Chuông chùa vang vọng khắp muôn nơi Cảnh tỉnh trần ai giấc mộng đời Sức kiệt hơi tàn buông tất cả Nhớ câu niệm Phật thoát luân hồi NAM MÔ ĐĂNG VÂN LỘ BỒ TÁT ( 3 lần )

104


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

NGHI THỨC NIỆM THỰC NGẮN

CÚNG DÀNG : - Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. - Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật. - Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. - Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. - Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. - Mười phương ba đời hết thảy chư Phật. - Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. - Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. - Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. - Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, ba đức sáu vị, cúng Phật cùng Tăng, mười phương chúng sinh, khắp đồng cúng dàng. Đến khi ăn cơm, nguyện cho chúng sinh. Ăn món thiền duyệt, pháp hỷ sung... mãn.... XƯỚNG TĂNG BẠT ! (dành cho vị dẫn chúng đọc)

105


Thích Thanh Giác biên soạn

Phật dạy đại chúng, khi ăn tâm tưởng năm phép quán, tán tâm nói chuyện, của tín thí khó tiêu. Thỉnh chư đại chúng nghe tiếng kiền chùy, ai nấy nhất tâm giữ các chính niệm.... ĐẠI CHÚNG CÙNG HÒA

A Di Đà Phật. (Vị đi xuất sinh đứng giữa đại chúng nói )

Thỉnh đại chúng thụ trai 

CHIẾT TRAI Khể thủ quy y tô tất đế Đầu diện đính lễ thất câu tri Ngã kim xưng tán đại chuẩn đề Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam mô tát đá nẫm, tam miệu tam Bồ Đề, câu tri nẫm, đát điệt tha. Án ! Chiết lệ chủ lệ, chuẩn đề, sa bà ha . (3 lần)chuyển mõ tụng

Vì việc gì bố thí, ắt sẽ được như ý. Nếu như vui mà thí, sau ắt được an vui Ăn cơm xong rồi, nguyện cho chúng sinh Tất cả các việc, đầy đủ như.... pháp.... HẾT 106


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

NGHI THỨC NIỆM THỰC DÀI Nam mô A Di Đà Phật (3 biến) Nam mô đạo tràng giáo chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mười phương Tam - Bảo, Bồ - Tát Thánh Tăng, Cúi xin chẳng bỏ từ bi, rủ quang chiếu suốt. Thiết nghĩ đệ tử chúng con chẳng cấy mà ăn, Chẳng dệt mà mặc, thân hình máu thịt, toàn nhờ tín thí. Ngửa trông ơn Phật tỏa ánh linh quang, Lân mẫn hữu tình, biển phúc mênh mông sóng cuộn, quạt lớn gió lành, Khiến cho người thí hôm nay được đàn ba la mật, Đều thấm nhuần mưa pháp, người thọ dụng được quả bồ đề tròn sạch, chung tới hội

107


Thích Thanh Giác biên soạn

ao sen, công không lọt khuyết, phúc lành viên tịnh. Nguyện Phật từ bi thương xót nhiếp thọ. Xin ban từ bi thương xót nhiếp thọ, xin ban từ bi thương xót nhiếp thọ. TAM BÁT LA GIÀ ĐÁ ( 3 lần )

Sức pháp khó thể lường, từ bi không chướng ngại, bẩy hạt biến mười phương, thí đều khắp pháp giới. Đại bàng chim cánh vàng, quỷ thần nơi đồng hoang, Mẹ con quỷ La Sát, cam lồ no đầy tràn.  Con nguyện đem sức mình Tu hành ngày hôm nay Có bao nhiêu phúc đức Hồi hướng chúng quỷ thần Ăn rồi hết mọi khổ Bỏ thân sinh chỗ vui Phúc báo của Bồ - Tát Vô - Tận như hư không Thí được quả như vậy. Tăng trưởng không thôi dứt Án ! Độ lơị ích sa bà ha ( 3 lần) BIẾN THỰC CHÂN NGÔN 108


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Nam mô tát phạ, đát tha nga đá, phạ rô chỉ đế. Án, tam bạt la, tam bạt la hồng. (7 lần)

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá da. Đát điệt tha. Án, tô rô, tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô, sa bà ha. (7 lần)

NHẤT TỰ THỦY LUÂN CHÂN NGÔN Úm! Tông, tông, tông ,tông . (3 lần) NHŨ HẢI CHÂN NGÔN Nam mô tam mãn đá, một đà nẫm, án tông . (3 lần)

Nam mô Đa Bảo Như Lai Nam mô Bảo Thắng Như Lai Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai Nam mô Ly Phố Úy Như Lai Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai Nam mô A Di Đà Như Lai  Bẩy Đức Phật Như Lai Chứng minh công đức cho , Các chúng quỷ thần ơi, Tôi nay khắp cúng dàng, Thức ăn biến mười phương Tất cả quỷ thần hưởng. Nguyện đem công đức này, 109


Thích Thanh Giác biên soạn

Hướng về khắp tất cả, Con và hết chúng sinh, Trọn đều thành Phật đạo. THÍ VÔ GIÀ THỰC CHÂN NGÔN Án ! Mục lực năng sa bà ha.

(3 lần)

PHỔ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN Án! Nga nga nẵng, tam ba phạ phiệt nhật la hộc. (7 lần -chuyển mõ)

Đến khi ăn cơm, xin nguyện chúng sinh. Ăn món thiền duyệt, pháp hỷ sung... mãn.... XƯỚNG TĂNG BẠT ! (dành cho vị dẫn chúng đọc)

Phật dạy đại chúng, khi ăn tâm tưởng năm phép quán, tán tâm nói chuyện, của tín thí khó tiêu. Thỉnh đại chúng nghe tiếng kiền chùy, ai nấy nhất tâm giữ các chính niệm. DÂNG BÁT Tay nâng bát cơm, Nguyện cho chúng sinh, Thành tựu pháp khí, Nhận trời người cúng . Án ! Chỉ rị chỉ rị, phạ nhiệt la hộc 110


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

(3 biến)

TAM ĐỀ ( mỗi miếng cơm lại thầm nguyện )

Miếng thứ 1: Nguyện dứt tất cả điều ác. Miếng thứ 2: Nguyện làm tất cả hạnh lành. Miếng thứ 3: Nguyện độ hết thảy chúng sinh.

NGŨ QUÁN ( trong khi ăn thầm tưởng năm pháp quán )

1 - Xét công tu nhiều ít so với thức ăn của người đem đến hiến cúng. 2 - Xét đức hạnh của mình, đầy đủ hay thiếu mà thọ nhận cúng dường. 3 - Phòng tâm lìa xa tội lỗi , tham sân si là nguồn gốc của sự khổ đau. 4 – Chính là vị thuốc hay, chữa bệnh khô gầy của thân thể.

111


Thích Thanh Giác biên soạn

5 - Vì thành đạo nghiệp, cho nên mới thọ cơm này ĐẠI CHÚNG CÙNG HÒA

Nam mô A Di Đà Phật. (Vị đi xuất sinh đứng giữa đại chúng xướng )

Thỉnh đại chúng thụ trai 

CHIẾT TRAI Khể thủ quy y tô tất đế Đầu diện đính lễ thất câu tri Ngã kim xưng tán đại chuẩn đề Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam mô tát đá nẫm, tam miệu tam Bồ Đề, câu tri nẫm, đát điệt tha. Án ! Chiết lệ chủ lệ, chuẩn đề, sa bà ha . (3 lần)chuyển mõ tụng

Người hành pháp bố thí Thu hoạch nhiều lợi ích Nếu vui vẻ hiến cúng Liền có được an lạc 112


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Ăn cơm xong rồi Nguyện cho chúng sinh Thực hiện viên mãn Tu học Phật Pháp Quần áo con mặc đây Nhờ công người may dệt Cơm ngày ăn ba bữa Nhớ nỗi khổ nhà nông Nguyện cho người hiến cúng Ruộng phúc ngày thêm nhiều Kẻ mất được siêu sinh Người còn sống thảnh thơi Mười phương chúng sinh Đồng thành Phật đạo . HẾT

113


Thích Thanh Giác biên soạn

MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH, TƯỢNG PHẬT 

Một là, những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ. Hai là, thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả tai ương hoạn nạn,ôn dịch. Ba là, vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cừu oan trái của đời trước cũng như đời này. Bốn là, các vị Hộ pháp thiện thần thường ủng hộ nên những lời dạ xoa ác quỷ, rắn độc hùm beo lánh xa không dám hãm hại. Năm là, tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo hiền sáng, khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt. Sáu là, chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời. Bảy là, lời nói, việc làm trời người hoan hỉ, đến đâu cũng được mọi người kính mến, ngợi khen. Tám là, ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe, khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ thân, mệnh chung liền được nam thân. 114


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Chín là, vĩnh viễn xa lìa đường ác, sinh vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phúc lộc tròn đầy. Mười là, hay vì tất cả chúng sinh trồng các căn lành. Lấy tâm cầu của chúng sinh làm ruộng phúc điền cho mình. Nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phúc quả thù thắng. Sinh ra nơi nào cũng được thấy Phật, nghe pháp, phúc tuệ rộng lớn, chứng đạt lục thông, sớm thành Phật quả. ẤN QUANG TỔ SƯ DẠY: “Ấn tống Kinh, tượng Phật được công đức thù thắng như vậy, nên gặp hội chúc thọ, thành hôn, cầu phúc, thoát nạn, sám hối, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu hương linh, hãy tinh tấn phát tâm Bồ đề ấn tống, để trồng cội phúc đức cho chính mình và thân bằng quyến thuộc.

115


Thích Thanh Giác biên soạn

NAM MÔ HỘ PHÁP VI ĐÀ TÔN THIÊN BỒ TÁT

116


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC VỀ

TỔ IN KINH VĨNH HOẰNG 

CHÙA CAO LINH Bắc Hà -Bắc Sơn - An Dương Thành Phố Hải Phòng Điện thoại : 0313 – 589 673 ; 589 850 FAX : 0313 - 589850 Email : giacnghien2002@yahoo.com.tw Wes: nhangianphatquoc. vn

117


Thích Thanh Giác biên soạn

KINH VU LAN –BÁO HIẾU  Dịch giả : HT -THÍCH HUỆ ĐĂNG

Thích Thanh Giác biên soạn

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO Nhà số 4 – lô 11 – Trần Duy Hưng – Hà Nội ĐT : 04 – 5566701 – Fax : 04 – 5566702 ======================== Chịu trách nhiệm xuất bản

NGUYỄN CÔNG OÁNH *** Biên tập : Sửa bản in : Bìa : Trình bày :

Nguyễn Thị Quỳnh Thích Giác Nghiên Thích Giác Nghiên Thích Long Thiền.

Đối tác liên kết TỔ IN KINH VĨNH HOẰNG Chùa Cao Linh – xã Bắc Sơn Huyện An Dương – Thành Phố Hải Phòng In 1 .000 bản , khổ 15 × 21 cm , tại công ty In & văn hóa phẩm . Số xuất bản : 342-2008 CXB /397 – 140 /TG In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2009

118


KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

佛 說 孟 蘭 盆 報 恩 經

119


Thích Thanh Giác biên soạn

120

Kinh Vu Lan Báo Hiếu  

Kinh Vu Lan Bao Hieu

Kinh Vu Lan Báo Hiếu  

Kinh Vu Lan Bao Hieu

Advertisement