Page 1

Huynh Trong Nhan Web & Graphic Design | Illustrator

Phone 090 672 708 E-mail htn286@gmail.com WWW nhan.tk Linkedln linkedln.com/nhan286 118/4/1/1 Vo Thi Sau, Nhon Trach, Dong Nai

Employment Technical Skills Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe Indesign Adobe Muse Web skills

Practical Skills Sketching Ink drawing

2017-2018 Website building, WEBFREEWORD Q.8, HCM

Educationv 2013 CÄ?N Program Apply Q.9, HCM

Awards 2016 Young World Skill HCM

ITAM FUGA. Lo et re prerrov itatquaeped maio. Enducit, que reiume dolupitae volo essi voluptas eum cum si te prem hillaut vollabor aUT RESTORErrum ab imaio exceatquae voluptur? Qui rem fugia delignIS ET MAXIMUS, SE VOLESSU NTOTATUSAM, es des as simus


HUYNH TRONG NHAN Web & Graphic Design

PHONE 090 672 708 E-MAIL htn286@gmail.com WWW nhan.tk LINKEDLN linkedin.com/in/nhan286 118/4/1/1 Vo Thi Sau, Nhon Trach, Dong Nai

Xin chào! Tôi là Huỳnh Trọng Nhân, là một người làm đồ họa và lập trình yêu thích sự sáng tạo, tôi mong muốn có thể được học hỏi và đóng góp một phần nhỏ của mình cho công ty.

EMPLOYMENT

TECHNICAL SKILLS Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe Indesign Adobe Muse Web skills

TACTICAL SKILLS Sketching Ink drawing

2017-2018 Building Website, TNHH WEBFREEWORD Q.8, HCM

EDUCATION 2013-2017 Application software, CĐ Ky Nghe II Q.9, HCM

AWARDS 2016 Hoi thi tay nghe TP.HCM

AdOBE PHOTOSHOP, . Lo et re prerrov itatquaeped maio. Enducit, Adobe ILLUSTRATOR volo essi voluptas eum cum si te prem hillaut vollabor aSKETCHING, rrum ab imaio exceatquae voluptur? Qui rem fugia delignIS INK DRAWING, es des as simus porerunt cones quo venimil luptibus as

AdOBE PHOTOSHO Adobe Indesign, Ad be ILLUSTRATOR, Ad be Muse, Web ski SKETCHING, Ink drawi


HUYNH TRONG NHAN Web & Graphic Design

PHONE 090 672 708 E-MAIL htn286@gmail.com WWW nhan.tk LINKEDLN linkedin.com/in/nhan286 118/4/1/1 Vo Thi Sau, Nhon Trach, Dong Nai

Xin chào! Tôi là Huỳnh Trọng Nhân, là một người làm đồ họa và lập trình yêu thích sự sáng tạo, tôi mong muốn có thể được học hỏi và đóng góp một phần nhỏ của mình cho công ty.

EMPLOYMENT

TECHNICAL SKILLS Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe Indesign Adobe Muse Web skills

TACTICAL SKILLS Sketching Ink drawing

2017-2018 Building Website, TNHH WEBFREEWORD Q.8, HCM

EDUCATION 2013-2017 Application software, CĐ Ky Nghe II Q.9, HCM

AWARDS 2016 Hoi thi tay nghe TP.HCM

be ILLUSTRATOR, Adobe Muse, Web skills, SKETCHING, Ink drawing

AdOBE PHOTOSHOP, . Lo et re prerrov itatquaeped maio. Enducit, Adobe ILLUSTRATOR volo essi voluptas eum cum si te prem hillaut vollabor aSKETCHING, rrum ab imaio exceatquae voluptur? Qui rem fugia delignIS INK DRAWING, es des as simus porerunt cones quo venimil luptibus as

AdOBE PHOTOSHO Adobe Indesign, Ad be ILLUSTRATOR, Ad be Muse, Web ski SKETCHING, Ink drawi


HUYNH TRONG NHAN Web & Graphic Design

PHONE 090 672 708 E-MAIL htn286@gmail.com WWW nhan.tk LINKEDLN linkedin.com/in/nhan286 118/4/1/1 Vo Thi Sau, Nhon Trach, Dong Nai

Xin chào! Tôi là Huỳnh Trọng Nhân, là một người làm đồ họa và lập trình yêu thích sự sáng tạo, tôi mong muốn có thể được học hỏi và đóng góp một phần nhỏ của mình cho công ty.

EMPLOYMENT

TECHNICAL SKILLS Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe Indesign Adobe Muse Web skills

TACTICAL SKILLS Sketching Ink drawing

2017-2018 Building Website, TNHH WEBFREEWORD Q.8, HCM

EDUCATION 2013-2017 Application software, CĐ Ky Nghe II Q.9, HCM

AWARDS 2016 Hoi thi tay nghe TP.HCM

be ILLUSTRATOR, Adobe Muse, Web skills, SKETCHING, Ink drawing

AdOBE PHOTOSHOP, . Lo et re prerrov itatquaeped maio. Enducit, Adobe ILLUSTRATOR volo essi voluptas eum cum si te prem hillaut vollabor aSKETCHING, rrum ab imaio exceatquae voluptur? Qui rem fugia delignIS INK DRAWING, es des as simus porerunt cones quo venimil luptibus as

AdOBE PHOTOSHO Adobe Indesign, Ad be ILLUSTRATOR, Ad be Muse, Web ski SKETCHING, Ink drawi

Untitled 1  
Untitled 1  
Advertisement