Page 1

Nguyễn Tuấn Linh - HVKTQS

Câu 1*. Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây và tụ xoay. Điện trở thuần của mạch bằng R rất nhỏ. Điều chỉnh điện dung của tụ có giá trị C 0 để bắt sóng điện từ có tần số w. Sau đó tụ xoay một góc nhỏ để suất điện động cảm ứng có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch thì giảm xuống n lần. Hỏi điện dung của tụ thay đổi lượng bằng bao nhiêu? HD: Từ giả thiết  0  hưởng nên 0 

1 LC0

1 , nguyên tắc làm việc của mạch chọn sóng là dựa vào hiện tượng cộng LC 0

   L 

1 . C0 .

Khi thay đổi góc xoay thì điện dung tụ thay đổi, suất điện

động có giá trị không đổi là  . Thay đổi góc xoay 1 lượng nhỏ thì điện dung của tụ là C khi đó I

    2   1  1  2 2 2 2  L   (*)    L   ( n  1) R  ( n  1) R   2   nR C   C    1    1 C0    R 2   L   C0  C      2

1   C    C  1 1     C C0   0    L     L   C0 C0        

2

   C  2    2   C  C 20 ..R n2  1  n.R..C02   C 0 .   

Chú ý: Ở đây do R nhỏ nên có thể bỏ qua thành phần I

R2

trong biểu thức (*). Khi đó:

    2   1   1  2 2  (*)   n R   L     L  2  nR C     C   1   2  1  C    0  R   L    C0  C      2

1   C    C  1 1     C0   C0    L     L   C0 C0        

2

2

   C  2    2   C  n.R. .C02   C 0 .   

Trang 1

2


Nguyễn Tuấn Linh - HVKTQS

2

2

i i HD: Q  q     q  Q02     8.10 10 C     2 0

2

Đáp án B.

HD: 1k1   2 k 2 

k1  2  650 730   7.  k 1  7. 2  7.  k1  9   2  720nm k 2 1 560 1 560

HD: M xa nguồn O hơn so với N nên sóng tại M trễ pha hơn N 1 góc

2 .5  2  3   4  3 3 3

Biểu diễn bằng đường tròn: => Điểm N tại thời điểm đó đang ở vị trí thấp nhất –A. Đáp án C

N

M Trang 2

Đáp án D


Nguyễn Tuấn Linh - HVKTQS

T

HD: Quá trình biến đổi hạt nhân X  Y . t   T 1  N 0 .2  t t   3 T  2  N 0 .(1  2 T ) Tại thời điểm t nào đó ta có:    T  12 năm Đáp án B t 12  N .2  T  t  12  3 1 0  T   t 12   7  N 0 .(1  2 T )

Đáp án A.

HD: Tại thời điểm động năng bằng 3 thế năng thì vật có li độ

x

A 3 3.100. 6 v A   A 2 2 10

HD: L  6.

A12  A22 

6.10. 6 10 6

 A2  36  4,8 2  3,6cm . Đáp án D

D1 D   k 2 . 2  k 2  6. 1  9  trên đoạn L có 10 vân sáng. Đáp án A a a 2

HD: Gí thiết suy ra Z L  R. 3  R  25 Lúc sau giản đồ: Điện thế U RL  3.50  150V  U X  200V

U  Trang 3

i

U


Nguyễn Tuấn Linh - HVKTQS Công suất tiêu thụ hộp X là: PX  U X .I . cos   200.3.

3  300 3W . Đáp án D 2

Đáp án A.

D

A

HD: Giản đồ: Z

Từ hình vẽ ta có: Z C 

3

100 3 3

 100

Đáp án B

B

C

HD : Giả thiết ta có : 2 LC 2  1  2Z L  Z C Giản đồ : suy ra Vônkế chỉ 100V Đáp án C

HD : Mạch có cùng giá trị hiệu dụng trên hai đầu cuộn cảm khi thay đổi L vậy : UL 

U .Z L R 2  Z L  Z C 

2

U R 2  Z C2 Z  2 C 1 2 ZL ZL

U R 2  Z C2 ZC    2  1  ZL Z L2 U L

2

 Z 1 1   0    2 C 2 Z L1 Z L 2 R  Z C 

Khi điện áp trên cuộn dây đạt cực đại thì : R 2  Z C .(Z L  Z C )  R 2  Z C2  Z L .Z C Thay vào biểu thức trên ta có : ZC 1 1 1    Đáp án D. Z L1 Z L 2 Z L .Z C Z L Trang 4


Nguyễn Tuấn Linh - HVKTQS

HD : T=0,02s Chiều dài sợi dây l  n

 v.T l 60  4. v   15m / s . Đáp án B 2 2 2T 0,04

HD * : Giản đồ chuyển mức năng lượng : Nhận xét : Phát xạ cảm ứng là hiện tượng khi nguyên tử phát ra bức xạ hf’ hf gặp một photon có năng lượng đúng bằng hf thì phát ra hai photon có cùng tần số và song song cùng chiều với nhau. Ở đây, khi photon  ' bay ngang qua hai photon  1,  2 thì vẫn có hai photon đi ra và cùng chiều với nhau. Tuy nhiên nếu có hiện tượng phát xạ cảm ứng thì số photon ở đây không phải là 2 mà lớn hơn 2. Vì vậy không có photon nào phát xạ do cảm ứng. Đáp án A.

HD : E   mHe  mD  mT  c 2 => Đáp án A.

A  2  x1   3  a1  a   .x1  HD : W  Wd  Wt    a2  2a Đáp án A  x   2 A  a  a   2 .x 2 2  2 3

Trang 5

hf1

hf2


Nguyễn Tuấn Linh - HVKTQS sin i  nv .sin rv  rv  rch Đáp án C sin i  nch .sin rch

HD : 

Đáp án D.

HD : cos  

R 1   R 2   L   C  

2

, ZC 

1  Z L  L Vậy hệ số công suất phải tăng (đến 1) rồi giảm. Đáp án D. C

Đáp án C.

Đáp án A.

HD : Gia tốc trên trái đất bằng g, gia tốc trên hành tinh là g’=g/4. Chu kỳ con lắc đơn trên Trái đất : T  2

l l T' , T '  2   g g' T

g  2 Như vậy con lắc đưa lên hành tinh có chu g'

kỳ chậm hơn con lắc ở Trái đất, do đó khi kim phút con lắc trên hành tinh quay được 1 vòng thì thời gian thực tế bằng 2h. Đáp án B.

Trang 6


Nguyễn Tuấn Linh - HVKTQS

Đáp án A

HD : 5T / 4  T  T / 4  S max  4 A  A 2

Đáp án D

Đáp án D

Đáp án : B

Đáp án : B

Đáp án : D Hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến N là   1

Tại N là vân tối nếu:    k     0, 400  m  2 

ax = 6 μm D

6 k

1 2

 m  0,750  m  7,5  k  14,5

Vậy k có giá trị nguyên từ 8 đến 14. λ lớn nhất nếu k nhỏ nhất. Vậy k = 8. 

6 1 8 2

 m = 0,70588 μm

Trang 7


Nguyễn Tuấn Linh - HVKTQS

HD* : x0 

 mg 1 1 1 1  0,02  2cm  Wt  k l 2  kx02  .2.202.104  .2.22.104  39,6mJ Đáp án : A k 2 2 2 2

Đáp án B

Đáp án C

HD* : Giả sử e đang ở trạng thái dừng thứ n. Khi đó :  2 Z .e 2 v  k  m.r0 v2 Z .e 2 Z .e 2 Z .e 2  2 m k 2 v k k  Đáp án D 2 2 2 rn rn m.rn m.n .r0 v 2  k Z .e  v  v  v / 3 M  M m.9.r0 9 

2U

Uab

HD : Giản đồ : Đáp án B anpha

beta Trang 8

U

i(t)


Nguyễn Tuấn Linh - HVKTQS

Đáp án A

Đáp án A

Đáp án C

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án B

Đáp án A

Trang 9


Nguyễn Tuấn Linh - HVKTQS

Đáp án D

Đáp án C

Đáp án C

Đáp án C

Đáp án B

Đáp án D

Đáp án D

Đáp án C Trang 10


Nguyễn Tuấn Linh - HVKTQS

Đáp án A

HD : Khi nguồn âm chuyển động thẳng đều về thiết bị đo thì thu được âm có tần số f '  Khi nguồn âm chuyển động ra xa thiết bị thu thì : f ' ' 

v . f Đáp án C. v  vS

Đáp án D

Đáp án C

Đáp án A

Trang 11

v .f v  vS


Nguyễn Tuấn Linh - HVKTQS Đáp án D

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án B

Đáp án C

Trang 12

giaidelan6supham2012  

giai chi tiet

giaidelan6supham2012  

giai chi tiet