Page 140

Tắc thứ 12: Ba cân gai của Động Sơn

cả trong mộng ngươi cũng chẳng thấy được lời giải đáp. Vì sao không thấy được? Ngôn ngữ chỉ là khí cụ để chống, để chở Đạo: Người ta không hiểu ý của cổ nhân, chỉ nhắm vào ngôn cú mà tìm quanh. Họ sẽ tìm nắm được một lỗ mũi cỡ nào bây giờ? Các ngươi chẳng thấy cổ nhân3 nói như thế nào sao: »Đạo vốn chẳng lời. Nhưng qua lời nói mà Đạo hiển hiện. Ai thấy Đạo rồi thì quên lời.« Chỉ khi đạt đến chỗ đó rồi mới biết là cơ đệ nhất quay trở về chính mình. Chỉ có ›ba cân gai‹ này thôi! Nó giống như con đường cái dẫn trực tiếp đến Trường An. Ngươi có thể nhấc chân lên, ngươi có thể đặt chân xuống – không chỗ nào mà không phải cả. Câu nói này cùng loại với câu nói về bánh mè4 của Vân Môn. Tất nhiên, cách trình bày như vậy rất khó hiểu. Tiên sinh của ta ở núi Ngũ Tổ5 tụng như sau: Kẻ bán hạ tiện, mắt chẳng nhìn thấy rõ Sắp đặt, đem bán ba cân gai Trăm nghìn năm nằm trệ đó Chẳng ai có chỗ dành cho đống ấy cả. 賤賣擔板漢 貼秤麻三斤 千百年滯貨 無處著渾身 Tiện mại đảm bản Hán Thiếp xứng ma tam cân. Thiên bách niên trệ hoá Vô xứ trứ hồn thân. [Ý nghĩa câu này tương tự tất cả những điểm huyền diệu cao siêu khác: Nó nằm chìa ra đó, người ta chẳng phải tốn đồng bạc nào cả, nhưng không ai dùng đến.] Ngươi chỉ cần gom tất cả những tình trần ý tưởng, mưu kế, được mất, thị phi, để rồi nhất thời dẹp sạch thì sẽ hội được một cách tự nhiên.

Kệ tụng

N

hư chim vàng bay cấp bách, như thỏ nhanh nhẹn trên cung trăng, Câu ứng đáp hay chưa từng đụng phớt qua. Nếu các ngươi nắm lấy câu nói của Động Sơn kéo rộng ra, rồi đoán non đoán già, Thì một cặp rùa kéo nhau xuống núi – con què, con đui. »Hoa dầy đặc Xuân thì, Thu choàng trong áo gấm« »Trúc gầy ở đất Nam, bóng cây tại đất Bắc« Nhân lúc nghĩ đến Trường Khánh và Lục Đại phu Ông ta hiểu việc: »Nên cười! Chẳng cần khóc!« Diii…. 金 烏 急。 玉 兔 速 善應何曾有輕觸 展事投機見洞山 跛鱉盲龜入空谷 花簇簇錦簇簇 南地竹兮北地木 因思長慶陸大夫 解道合笑不合哭 3

Trừng Quán, Tổ thứ tư của tông Hoa Nghiêm. Câu này được tìm thấy trong một bài luận giải về kinh Hoa Nghiêm. 4 Được đề cập trong công án 77. 5 Thiền sư Pháp Diễn, 1025-1104. Xem phần nói về Viên Ngộ trong lời dẫn nhập.

140

Bich Nham LucPDF  

BÍCH NHAM LỤC Chân Nguyên dịch Việt ngữ Thiền sư Tuyết Đậu Trọng Hiển & Viên Ngộ Khắc Cần trứ Giáo sư Wilhelm Gundert dịch Đức ngữ và bì...

Bich Nham LucPDF  

BÍCH NHAM LỤC Chân Nguyên dịch Việt ngữ Thiền sư Tuyết Đậu Trọng Hiển & Viên Ngộ Khắc Cần trứ Giáo sư Wilhelm Gundert dịch Đức ngữ và bì...

Advertisement