Page 131

Bình xướng về bản tắc

Hoàng Bá kết bạn bên ngoài [tức là ngoài tăng-già] với Tướng quốc Bùi Hưu. Thời còn trấn tại Uyển Lăng, ông mời Sư đến quận của mình.11 [Lời mời đây có nghĩa là: Bùi Hưu thỉnh Sư cùng với tất cả chúng tăng dời chỗ, từ núi Hoàng Bá đến Nam Khang cư trú. Sự kiện dời đến một nơi cách xa khoảng 200 km với tăng chúng đông đúc cùng sự tán thán tôn kính của quần dân xung quanh – đó chính là điều Tướng quốc Bùi Hưu muốn nói đến trong bài kệ khi ông dùng từ so sánh Hoàng Bá với một ông vua có rồng voi đi theo hộ tống.] Đến nơi, ông trình Sư một bài viết của mình [trình kiến giải về sự việc tối thượng]. Sư cầm lấy, chẳng duyệt sơ qua, chỉ gác bên toà ngồi của mình. Sau một giây lát lặng thinh, Sư hỏi: Ông hiểu chưa? Bùi Hưu nói: Chưa hiểu? Hoàng Bá nói: Nếu mà ngay lúc này ông hiểu được thì còn có thể chấp nhận chút ít. Nhưng nếu tìm cách trình bày bằng giấy bằng mực thì tông chỉ của ta chẳng biết còn đâu. Nghe vậy Bùi Hưu liền làm một bài tụng tán thán: Từ lúc truyền tâm ấn đến giờ – Đại sĩ Trán có viên ngọc, thân cao bảy bộ Đã treo tích trượng của mình tại đất Thục hơn mười năm Chỉ hôm nay thuyền Sư mới xuôi dòng đồng bằng Tám ngàn long tượng theo bước chân Hương hoa muôn dặm kết thắng nhân Nếu được làm đệ tử cung phụng thầy, tôi sẵn lòng Chẳng biết được rằng Sư có pháp gì gửi người. 自從大士傳心印 額有圓珠七尺身 掛錫十年棲蜀水 浮盃今日渡漳濱 八千龍象隨高步 萬里香花結勝因 擬欲事師爲弟子 不知將法付何人 Tự tòng Đại sĩ truyền tâm ấn Ngạch hữu viên châu thất xích thân Quải tích thập niên thê Thục thuỷ Phù bôi kim nhật độ chương tân Bát thiên long tượng tuỳ cao bộ Vạn lí hương hoa kết thắng nhân Nghĩ dục sự sư vi đệ tử Bất tri tương pháp phó hà nhân. Không có vẻ gì vui trên mặt, Sư đáp lại: Tâm như biển lớn, không ranh giới Miệng phun sen đỏ12 nuôi thân bệnh này Đôi bàn tay của ta chính vô sự Chưa từng đưa ra vì kẻ nhàn. 心如大海無邊際 口吐紅蓮養病身 自有一雙無事手 不曾祇揖等閑人 Tâm như đại hải vô biên tế Khẩu thổ hồng liên dưỡng bệnh thân Tự hữu nhất song vô sự thủ 11

Đây có sự lầm lẫn: Uyển Lăng là tên xưa của thành phố Ninh Quốc tại tỉnh An Huy ngày nay. Từ nội dung của đoạn văn trong đây thì chỗ trú trì mới này chỉ có thể là Nam Khang, tỉnh Giang Tây. 12 Biểu thị ›Khẩu thổ hồng liên‹ xuất phát từ việc so sánh Phật pháp với hoa sen, được đề cập đến trong bộ kinh Đại thừa nổi tiếng là Diệu pháp liên hoa (妙 法 蓮 華; s: saddharmapuṇḍarīka). Hoàng Bá chỉ muốn nói đến công trình hoằng hoá của mình, cố ý trình bày một cách hạ miệt, xem nó chỉ là một cơ hội kiếm sống, đối nghịch với niềm tin chân thật của Sư, niềm tin vào Tâm. Trên bình diện tối cao này thì tướng quốc Bùi Hưu chẳng có thể nào theo kịp, và chỉ đến nghe những buổi thuyết pháp của Sư thôi thì cũng chẳng đáng công.

131

Bich Nham LucPDF  

BÍCH NHAM LỤC Chân Nguyên dịch Việt ngữ Thiền sư Tuyết Đậu Trọng Hiển & Viên Ngộ Khắc Cần trứ Giáo sư Wilhelm Gundert dịch Đức ngữ và bì...

Bich Nham LucPDF  

BÍCH NHAM LỤC Chân Nguyên dịch Việt ngữ Thiền sư Tuyết Đậu Trọng Hiển & Viên Ngộ Khắc Cần trứ Giáo sư Wilhelm Gundert dịch Đức ngữ và bì...

Advertisement