Issuu on Google+

GIÁO PHẬN ORANGE HƯỚNG DẪN VỀ CA NHẠC TRONG THÁNH LỄ

NGHI THỨC NHẬP LỄ Hát nhập lễ ¾ Phụng vụ bắt đầu bằng bài hát, với bốn mục đích: 1) Để mở đầu việc mừng lễ 2) Để hun đúc sự hiệp nhất giữa những người hiện diện. 3) Để hướng tâm hồn họ về mầu nhiệm của mùa phụng vụ hay ý lễ. 4) Để đồng hành với các vị chủ tế và thừa tác trong cuộc rước (Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Roma--QCTQSLR). ¾ Bài hát nhập lễ mở đầu buổi lễ, và vì nó có mục đích hun đúc sự hiệp nhất giữa những người xum họp, tự nó mang tầm quan trọng. QCTQSLR không khẳng định rằng bài hát phải kết thúc khi những vị chủ sự và thừa tác về đến chỗ mình (QCTQSLR 50, MCW 44). ¾ Ở những Giáo Phận Mỹ, có bốn lựa chọn cho bài hát nhập lễ. Đó là: 1) Điệp ca cùng với Thánh Vịnh ghi trong sách Graduale Romanum 2) Điệp ca theo mùa cùng với Thánh Vịnh trong sách Graduale Simplex. 3) Dùng một bài hát từ một bộ Điệp Ca hay Thánh Vịnh được công nhận bởi Hội Đồng Giám Mục Hoặc Giám Mục địa phương 4) Dùng bản hát nào khác phù hợp được công nhận bởi Hội Đồng Giám Mục Hoặc Giám Mục địa phương. (QCTQSLR 48) ¾ Nếu số 4 ở trên được lựa chọn, bài hát có thể được chọn dựa trên bài Phúc Âm và các bài đọc khác của ngày lễ. Trong những mùa phụng vụ chính yếu--Vọng, Giáng Sinh, v.v., bài hát nhập lễ nên phản ảnh ý nghĩa của mùa phụng vụ. Dù sao đi nữa, nó phải tạo cơ hội cho cộng đoàn hợp ca (MCW 11, 61). ¾ Ca nhập lễ có thể được hát luân phiên giữa ca đoàn và dân chúng, giữa một ca viên và dân chúng, hoặc tất cả do dân chúng, hoặc bởi riêng ca đoàn (QCTQSLR 48). Đề nghị cho mục vụ: ™ Nếu bản chất của bài ca nhập lễ đòi hỏi tất cả các câu nên được hát, thì không nên cắt ngắn. ™ Vì một mục đích của bài ca nhập lễ là hun đúc sự hiệp nhất của cộng đoàn, việc ca đoàn hát riêng một mình chỉ nên áp dụng một cách rất dè dặt hoặc không nên.

Page 1 of 10


Nghi Thức Thống Hối ¾ Kinh Thương Xót Kyrie Eleison bắt đầu sau nghi thức Sám Hối, trừ khi đã dùng Kinh này trong Nghi Thức Sám Hối. Vì là bài hát giáo dân dùng để tung hô Chúa và kêu cầu lòng thương xót của Người, bài này thường được mọi người hát, nghĩa là dân chúng, ca đoàn hay xướng ca viên đều góp phần vào đó. Cũng có thể đọc hoặc hát bài này. (QCTQSLR 52) ¾ Trong Bản văn hiện tại của Sách lễ Roma (Sách Làm Lễ) vị linh mục hoặc thừa tác xứng hợp (chẳng hạn Thầy Phó Tế hoặc Xướng ca viên) thường chọn lời cầu khẩn theo mẫu C, nhưng đôi khi cũng có thể dùng dùng những lời cầu xin mang cùng ý nghĩa với Nghi Thức Sám Hối. ¾ Trong các ngày Chúa Nhật, nếu đã làm phép và Rảy Nước Thánh rồi, thì sẽ không đọc Nghi Thức Sám Hối và Kinh Thương Xót nữa. Trong khi rảy nước thánh có thể hát. Có thể hoặc hát chung cộng đồng hoặc hát luân phiên giữa xướng ca viên hay ca đoàn và cộng đồng. (QCTCSLR 51) ¾ Việc hát Kinh Vinh Danh trong lúc Rảy Nước Thánh thì không thích hợp và nên tránh. Sách Lễ Roma hiện tại (1970) xác định rõ ràng là Kinh Vinh Danh sẽ hát sau khi kết thúc lời nguyện của nghi thức rảy nước thánh. Đề nghị cho Mục Vụ: ™ Nghi Thức Rảy Nước Thánh hết sức thích hợp vào các ngày Chúa Nhật trong Mùa Phục Sinh. Có thể dùng cho các Mùa khác, ngoại trừ Mùa Chay. ™ Trong Thánh Lễ, Thầy Phó tế sẽ hướng dẫn Nghi Thức Sám hối đặc biệt như Sách Lễ Roma ấn định. ™ Kinh Thương Xót là bài ca, vì thế nên hát.

Kinh Vinh Danh ¾ Kinh Vinh Danh dùng trong mỗi Chúa Nhật và các lễ trọng, trừ Mùa Vọng và Mùa Chay. Cũng có thể dùng vào các dịp “mừng kính đặc biệt với ý nghĩa trọng thể.” (QCTQSLR 53) ¾ Không dùng bất cứ bản văn khác để thay thế Kinh Vinh Danh, và mọi người có thể hát chung, hoặc luân phiên giữa cộng đồng và xướng ca viên hay do chính ca đoàn hát. Nếu không hát thì phải đọc; mọi người đọc chung, hoặc chia ra hai bè đọc. (QCTQSLR 53) Đề nghị cho Mục Vụ: ™ Kinh Vinh Danh là thánh thi ca ngợi Chúa, nên thường nên hát.

Page 2 of 10


PHỤNG VỤ LỜI CHÚA Thánh Vịnh Đáp Ca ¾ Trong Giáo Phận Orange ở Hoa Kỳ có ba chọn lựa cho Thánh Vịnh Đáp Ca, đó là: 1) Điệp ca thích hợp hoặc theo Mùa và Thánh Vịnh trong Sách Bài Đọc 2) Điệp ca khác ở trong sách Graduale Romanum hoặc Graduale Simplex 3) Các Thánh Thi đã được Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ phê chuẩn (QCTQSLR 61) ¾ Thánh Vịnh lấy từ Thánh Kinh và không thể thiếu trong phần Phụng Vụ Lời Chúa. Theo luật thì Thánh Vịnh phải lấy từ Sách Bài Đọc hiện hành hoặc từ bản dịch đã được chấp thuận. (QCTQSLR 61, MCW 63) ¾ Các bài hát hay thánh ca không được dùng để thay thế Thánh Vịnh Đáp Ca. (QCTQSLR 61, MCW 55) ¾ Thường thì Thánh Vịnh nên được hát; cộng đồng trong khi ngồi sẽ hát lời Đáp. (QCTQSLR 55,61) ¾ Người hát Thánh Vịnh hoặc xướng ca viên Thánh Vịnh sẽ hát các câu Thánh Vịnh tại giảng đài hoặc một nơi thuận tiện. (QCTQSLR 61) Đề nghị cho Mục Vụ: ™ Giảng đài là nơi thích hợp để công bố Lời Chúa. ™ Thánh Vịnh Đáp Ca là một phần của việc Công Bố Lời Chúa.

Ca Tiếp Liên ¾ Ca Tiếp Liên phải hát trước Alleluia trong Mùa Phục Sinh và Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện Xuống. (QCTQSLR 64) ¾ Ca Tiếp Liên sẽ được tuỳ ý chọn trong Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô và Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (15 tháng 9) (QCTQSLR 64) Đề nghị cho Mục Vụ: ™ Theo truyền thống thì giáo dân sẽ ngồi trong khi hát ca Tiếp Liên. ™ Ca Tiếp Liên có thể hát do cộng đồng, xướng ca viên hay ca đoàn. Không có luật buộc cho việc xếp đặt người hát ca Tiếp Liên.

Công Bố Trước Tin Mừng ¾ Bài Alleluia là nghi thức hay phần độc lập (QCTQSLR 37a) Page 3 of 10


¾ Cần phải hát bài Alleluia hay bài hát tương tự theo đòi hỏi của Mùa phụng vụ. ¾ Bản văn hiện tại cho các câu (Alleluia) lấy từ Sách Bài Đọc hoặc sách Graduale, và được hát do ca đoàn hay ca xướng viên. (QCTQSLR 62) ¾ Bài Alleluia thường được hát trong mọi Mùa ngoại trừ mùa Chay. (QCTQSLR 62) ¾ Trong Mùa Chay, để thay cho Alleluia, thì câu tiền xướng Phúc Âm sẽ được hát bằng lời công bố Tin Mừng thích hợp được chỉ dẫn trong sách Bài Đọc hàng tuần. (QCTQSLR 62, sách Bài Đọc 223.1-8) ¾ Bài Alleluia hay câu tiền xướng Phúc âm nếu không hát thì có thể bỏ. (QCTQSLR 63c, MCW 55) ¾ Cộng đồng sẽ đứng lúc hát Lời Tung Hô Tin Mừng (QCTQSLR 62, MCW 55) Đề nghị cho Mục Vụ: ™ Bài Alleluia hát lúc Rước Phúc âm. Lời Nguyện Của Giáo Dân ¾ Vị linh mục từ Ghế Chủ Tọa kêu gọi mọi người cầu nguyện (QCTQSLR 69,70, LMT 30) ¾ Dân chúng đứng và diễn tả tâm tình cầu nguyện bặng việc đọc hay hát chung sau mỗi ý nguyện, hoặc bằng việc cầu nguyện trong yên lặng. (QCTQSLR 71) ¾ Lời Nguyện Cho Mọi Người được công bố ở giảng đài hay một nơi thuận tiện bởi thầy Phó tế, người đọc hoặc một người tín hữu. (QCTQSLR 71, LMT 31) ¾ Những lời nguyện cũng có thể được xướng ca viên hát. (QCTQSLR 38, 71) Đề nghị cho Mục Vụ: ™ Giảng đài là nơi thích hợp để công bố Lời Chúa. ™ Lời Nguyện Tín Hữu là một phần của việc Công Bố Lời Chúa.

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ Chuẩn Bị Lễ Phẩm ¾ Ca tiến lễ sẽ hát cùng một lúc và ca mừng các khía cạnh đời sống cộng đồng của việc tiến lễ. (MCW 71) Page 4 of 10


¾ Dù hát hay dạo nhạc cũng phải kéo dài cho hết lúc tiến lễ và chuẩn bị bánh và rượu (trên bàn thờ). (QCTQSLR 74, MCW 71) ¾ Trong Giáo Phận Orange Hoa Kỳ, có bốn chọn lựa cho bài Ca Dâng Lễ, cũng giống như Ca Nhập Lễ: 1) Điệp ca cùng với Thánh Vịnh ghi trong sách Graduale Romanum 2) Điệp ca theo mùa cùng với Thánh Vịnh trong sách Graduale Simplex. 3) Dùng một bài hát từ một bộ Điệp Ca hay Thánh Vịnh được công nhận bởi Hội Đồng Giám Mục Hoặc Giám Mục địa phương. 4) Dùng bản hát nào khác phù hợp được công nhận bởi Hội Đồng Giám Mục Hoặc Giám Mục địa phương. ¾ Bản văn có thể để ngợi ca dùng theo Mùa hoặc lấy từ ca tiến cấp của Sách Lễ Roma có các câu Thánh Vịnh. (QCTQSLR 74, MCM 71) ¾ Không cần nói về bánh rượu hay việc dâng của lễ. (MCW 71) ¾ Nhạc khí, bài hát cộng đồng hoặc hòa nhạc có thể được dùng. (QCTQSLR 74, MCW 71) ¾ Hát dâng lễ thì luôn luôn đi theo với việc tiến lễ và chuẩn bị lễ phẩm, ngay cả khi không có việc tiến lễ đi nữa. (QCTQSLR 74) Kinh Nguyện Thánh Thể (Kinh Tạ Ơn) ¾ Các lời tung hô được hát ngay cả trong các Thánh Lễ dù một phần nhỏ cũng hát là: Alleluia, Thánh (Thánh, Thánh), Lời Tung Hô Tưởng Niệm (sau truyền phép) và Great Amen. (MCW 54) ¾ Các lời tung hô Thánh, Tung hô Tưởng niệm, Great Amen và Tiền Xướng Phúc âm, thuộc về linh mục và dân chúng, nên phần của ca đoàn chỉ giúp cho tốt và thăng tiến chứ không được thay các lời ca tung hô ấy. (QCTQSLR 79, MCW 56) ¾ Trong lúc linh mục hướng dẫn cầu nguyện, không được hát hay dạo nhạc. (QCTQSLR 32) ¾ Trong các Thánh Lễ dành cho trẻ em, "... phần lớn sẽ tuỳ thuộc vào cách vị linh mục công bố Lời Nguyện này (tức Lời nguyện Thánh Thể) và tuỳ thuộc vào cách mà trẻ em chọn nghe và công bố các lời tung hô" (DMC 52). ". . . việc đệm đàn không được át việc hát hay làm trẻ chia trí thay vì là giúp chúng. Việc chơi nhạc phải tương xứng với mục đích của các thời điểm khác nhau trong Thánh Lễ" (DMC 32). Đề Nghị cho Mục Vụ: ™ Các giáo xứ cần phải có nhiều tập những Lời Tung Hô trong Thánh Lễ theo tiết mục, thay đổi định kỳ tuỳ theo Mùa.

Page 5 of 10


Nghi Thức Hiệp Lễ ¾ Kinh Lạy Cha có thể đọc hoặc hát. Các bản nhạc cần phải đơn giản và phổ biến cho cộng đồng. (QCTQSLR 81) ¾ Kinh Lạy Chiên Thiên Chúa là lời cầu khẩn bắt đầu lúc linh mục bẻ bánh. Kinh này đi theo Nghi Thức bẻ bánh và được lặp đi lặp lại bao lâu còn cần, lần cuối cùng được kết thúc bằng câu xin ban bình an cho chúng con. Kinh Lạy Chiên Thiên Chúa, theo luật thì ca đoàn hay xướng ca viên hát cùng với cộng đồng đáp lại; hay ít ra phải đọc lớn tiếng. (QCTQSLR 83, MCW 68) ¾ Bài hát lúc Hiệp Lễ bắt đầu lúc linh mục chịu lễ. (QCTQSLR 86) ¾ Bài hát này sẽ cỗ võ ý thức hiệp nhất, bày tỏ niềm vui tâm hồn, tô đậm tính cách “cộng đồng” đang tiến lên rước lễ, đơn giản và không cần nhiều cố gắng. Các bài hát, thánh ca hay thánh vịnh có các điệp khúc cộng đồng dễ nhớ thì hiệu qủa nhất. (QCTQSLR 86, MCW 62) ¾ Trong Cáq Giáo Phận ở Hoa Kỳ có bốn chọn lựa cho bài ca hiệp lễ: 1) Điệp ca cùng với Thánh Vịnh ghi trong sách Graduale Romanum 2) Điệp ca theo mùa cùng với Thánh Vịnh trong sách Graduale Simplex. 3) Dùng một bài hát từ một bộ Điệp Ca hay Thánh Vịnh được công nhận bởi Hội Đồng Giám Mục Hoặc Giám Mục địa phương (QCTQSLR 87) 4) Dùng bản hát nào khác phù hợp được công nhận bởi Hội Đồng Giám Mục Hoặc Giám Mục địa phương. ¾ Các bài thánh ca Chầu Mình Thánh nhấn mạnh đến việc tôn thờ thì thích hợp hơn là mang ý nghĩa hiệp lễ. (MCW 62) ¾ Sau Hiệp Lễ, toàn thể cộng đồng dân Chúa có thể hát một thánh vịnh hay một bài thánh ca tôn vinh khi mọi việc đã kết thúc. (QCTQSLR 88) Đề Nghị cho Mục Vụ: ™ Nghi thức chúc bình an không cần nhạc. ™ Lý tưởng nhất là một bài hát được chọn để hát suốt nghi thức Hiệp Lễ. Có thể thêm một khoảng ngắn đệm nhạc hoặc lặp lại các tiểu khúc để kéo dài bài hát. NGHI THỨC KẾT LỄ ¾ Nghi thức Kết Thúc gồm có những thông báo ngắn, việc linh mục chào và ban phép lành, lời giải tán trên dân chúng do thầy phó tế hoặc linh mục, và việc hôn bàn thờ. Sách Qui Chế Tổng Quát Của Sách Lễ Rôma không nói gì đến việc hát lúc kết thúc Phụng Vụ (QCTQSLR 90). ¾ Vì bài hát kết thúc và tiến hành ra về tuỳ ý, nên các nhạc sỹ được tự do chuẩn bị nhạc để cung cấp bầu khí kết hợp thích ứng căn cứ theo Mùa (phụng vụ), bậc long trọng (của Page 6 of 10


Thánh Lễ), vv... Nếu dân chúng đã hát bài hát sau rước lễ, thì khuyên chỉ nên xử dụng một bài dạo nhạc không lời hoặc riêng ca đoàn hát. (MCW 73).

Đề Nghị cho Mục Vụ: ™ Một đề nghị giúp phân biệt những khác biệt của các mùa trong năm là nhên dùng nhạc khí thay vì bài hát trong một mùa cố định nào đó, thí dụ: trong Mùa Vọng, trong khi mùa khác thì im lặng hòan tòan, thí dụ như Mùa Chay chẳng hạn. ™ Bất cứ thông báo nào, dù ngắn gọn, đều được thực hiện SAU Lời nguyện Kết Lễ. ™ Phải đọc thông báo từ bục xướng viên, tại ghế ngồi của vị chủ tế, chứ không phải tại từ tòa giảng.

Page 7 of 10


NHỮNG QUAN TÂM MỤC VỤ TỔNG QUÁT 1. Hiến Chế Phụng Vụ Thánh chỉ thị rằng “trong việc sửa đổi và thăng tiến phụng vụ, sự tham gia tích cực và trọn vẹn của tòan thể mọi người là mục đích quan trọng hơn hết mọi sự khác.” (CSL14) Những HDTQCSLRM lập lại nguyên tắc này qua chỉ thị rằng tòan thể việc cử hành phải được chuẩn bị “trong một cách thức để rồi phụng vụ hướng tới sự tham dự ý thức,sống động, và trọn vẹn của giáo dân trong cả tâm hồn lẫn thể xác, sự tham dự nồng nàn với đức tin, đức cậy và đức mến…” (GIRM 18). 2. Cùng với lời trao đổi giữa vị chủ tế và giáo hữu và những kinh chúc tụng là dấu chỉ quan trọng khi chúng duy trì và đem lại sự hiệp thông giữa vị chủ tế và giáo hữu. Những lời tung hô và đối đáp tạo lên sự tham gia tích cực mà chúng ta được mời gọi tham dự tích cực tại mỗi bữa Tiệc Thánh Thể và là sự cử hành của tòan thể cộng đồng. (GIRM 34.35) 3. Trong những Cử Hành Thánh Thể, việc chọn lựa những phần để hát phải được dành cho những phần quan trọng, nhất là những phần để cho vị chủ tế hay thày phó tế hát và giáo dân đối đáp, hay vị chủ tế và giáo dân cùng hát. (GIRM 40) 4. Thánh nhạc phụng vụ là một nghệ thuật để phục vụ cho lời nguyện cộng đồng và phải giúp các tín hữu diễn đạt và chia sẻ món quà đức tin nội tại trong họ với nhau. (MCW 23) Thánh nhạc không phải là văn nghệ. 5. Nền tảng thần học của văn bản cần phải được cẩn thận xem xét. Trong lúc khuynh hướng xưng hô "tôi / của tôi" có thể thuận lợi cho đạo đức cá nhân, thì điều đó lại trở thành vấn đề khi bản chất của nghi lễ trong cử hành Thánh Thể lại mang tính chất cộng đồng. Nói chung thì cách xưng hô "chúng tôi / của chúng tôi" thích đáng hơn. 6. Việc cộng đồng lập đi lập lại những bài hát, những thánh vịnh từ tuần này sang tuần khác, từng mùa này đến mùa khác cần phải làm để giáo hữu quen thuộc và có thể tham gia. Việc làm này phê chuẩn nguyên tắc tham dự tích cực và ý thức của phụng vụ. (CSL 30) 7. Khi chuẩn bị phụng vụ thánh lễ, hãy bắt đầu bằng sách bài đọc. Những bản văn thánh nhạc thích hợp sẽ biểu tỏ từ những hình ảnh và văn từ kinh thánh, cũng như từ những giáo điều. (MCW 11) 8. Nếu ca nhập lễ và ca chịu lễ không hát được, thì hãy nghĩ đến việc dùng văn bản kinh thánh như là khởi điểm để chọn những bài hát phụng vụ khác. Những văn tự và hình ảnh có thể làm trọn vẹn tòan thể nghi lễ phụng vụ, phát triển tính duy nhất và liên đới của những nghi lễ riêng lẻ vào chung một nghi lễ. 9. Sự im lặng thật cần thiết và những lúc yên tĩnh cầu nguyện hay những lúc tạm ngưng nên được xử dụng. (GIRM 45, CSL 30)

Page 8 of 10


10. Trong Mùa Chay, được phép xử dụng dàn dương cầm và những nhạc khí chỉ để phụ theo lời hát mà thôi. (GIRM 313) 11. Vì sự liên kết thánh nhạc hướng về phụng vụ hòan chỉnh, nên các giáo sĩ phục vụ tại các buổi lễ (giám mục, linh mục, và các thày phó tế) nên tích cực tham dự bằng việc hát chung với ca đòan và cộng đồng. Việc này được thực hiện bằng việc cung cấp cho mọi người những bản hát in sẵn hay sách thánh ca. 12. Lời ca của cộng đồng là dấu chỉ ưu tiên của bản chất phụng vụ chung. Vì thế, những ai xử dụng mi-crô (xướng viên, cộng đồng, ca đòan, và chủ tế) nên rất cẩn thận để tránh việc lấn át cộng đồng. 13. Trong vai trò là những thừa tác viên phụng vụ, những xướng viên phải phục sức chỉnh tề và để ý đến vấn đề kín đáo, đến văn hóa của cộng đòan, và sự quan trọng của vai trò hướng dẫn phụng vụ của họ. Với tư cách là thừa tác viên phụng vụ, vai trò công cộng của người xướng viên (và kể cả những nhạc viên khác nữa) chiếm vai trò ưu tiên hơn là những ưa thích cá nhân. Những chữ viết tắt được dùng: CSL QCTQSLR (GIRM) MCW LMT DMC

Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh Qui Chế Tổng Quát Của Sách Lễ Rô-Ma Thánh Nhạc Trong Phụng Vụ Công Giáo Phụng Vụ Thánh Nhạc Hôm Nay Hướng Dẫn Thánh Lễ Dành Cho Trẻ Em

Excerpts from the English translation of the “Directory for Masses with children” from Documents on the Liturgy, 1963-1979: Conciliar, Papal, and Curial texts ©1982, International Committee on English in the Liturgy, Inc. (ICEL); excerpts from the English translation of the General Instruction of the Roman Missal © 2002, ICEL, All rights reserved.

Bibliography By Flowing Waters: Chant for the Liturgy. Paul Ford. The Liturgical Press, 1999. Although the Antiphonary (the Entrance and Communion Antiphons and Psalms) of the new Sacramentary is not yet confirmed by Rome, By Flowing Waters is the first complete edition in English of the Graduale Simplex, one of the two official songbooks of the Church for Mass (the other is the Graduale Romanum). Though this resource does not use an approved English translation, the book has been approved for liturgical use. Constitution on the Sacred Liturgy. Sacrosanctum Concilium Second Vatican Council, December 4, 1963.

Page 9 of 10


General Instruction of the Roman Missal. United States Conference of Catholic Bishops. Washington, D.C. Liturgy Documentary Series 2, First Printing, April 2003. Liturgical Music Today. Bishop’s Committee on the Liturgy National Conference of Catholic Bishops, November 15, 1982. Ministries in Sung Worship. J. Michael McMahon and Gordon E. Truitt. NPM Publications. 962 Wayne Ave, Suite 210 Silver Spring, Maryland 20910-4461, 2005. Music in Catholic Worship. Bishop’s Committee on the Liturgy National Council of Catholic Bishops, November 15, 1982. National Directory for the Formation, Ministry and Life of Permanent Deacons in the United States. Unites States Conference of Catholic Bishops. Washington, D.C., First Printing 2005 . Roman Gradual, Graduale Romanum. 1974 Vatican edition, published by Solesmes. Available from GIA Publications, Inc. 7404 South Mason Avenue, Chicago, IL 60638 There is no English translation of the Graduale Romanum currently available. This resource offers the Latin text with traditional chant settings. Music from the Graduale Romanum is for a trained choir; it was not composed as congregational music. Simple Gradual, Graduale Simplex. Latin text, traditional square-note notation. Solesmes. Available from GIA Publications. Singing Our Worship. J. Michael McMahon. NPM Publications 962 Wayne Ave, Suite 210 Silver Spring, Maryland 20910-4461.

Page 10 of 10


OC Music Guidelines