Page 1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NAM KHOA-BM: NỘI - NGOẠI NGÀNH: y SĨ CỔ TRUYỀN (BẬC TRUNG CẤP) KHÓA HỌC: 2010-2012

STT MÃSV

HỌ

TÊN

MÔN HỌC: THỰC TẾ TỐT NGHIỆP HỌC KỲ:IV NĂM HỌC:2011-2012 TS TIẾT: SỐ ĐVHT:

LỚP HS1 HS1 HS1 HS2 HS2 HS2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

100866 100867 100865 100868 100869 100870 100872 100873 100875 100878 100876 100877 100879 100880 100881 100882 100883 100884 100885 100886 100887 100888 100889 100890 100891 100892 100893 100894 100895 100896 100897 100898 100899

Nguyễn Bá Nguyễn Công Đặng Thị Kim Ngô Thành Võ Thị Ung Thị Ly Nguyễn Quốc Phan Thị Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thu Đỗ Thị Huỳnh Thị Phan Thị Châu Đức Thái Thị Thanh Trần Quang Nguyễn Thị Bùi Thanh Nguyễn Thị Thúy Ngô Thị Hạnh Phan Trần Nhâm Huỳnh Thị Huỳnh Thị Nguyễn Thị Thiên Lê Thị My Nguyễn Kim Nguyễn Thị Yến Dương Phú Nguyễn Ngọc Lê Thị Dương Thị Kiều Bùi Văn Hồ Tấn

Anh Anh Anh Chiến Chương Đa Đoàn Dung Hằng Hiền Hiền Hiền Hiệp Hiếu Hương Huy Huyền Liêm Liễu Linh Lực Luôn Ly Lý My Nam Ngọc Nhựt Niên Nữ Oanh Phước Quang

YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13

1

1

2

2

TB Thi VẮNG TK T.LẠI THI T.KẾT H.LẠI KT HP (P/KP) HP (C/K) LẦN 2 LẦN 2 (C/K)

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7.5 8.0 7.0 6.5 9.0 8.5 9.0 9.0 8.0 7.5 7.5 0.0 7.5 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 8.5 7.5 9.0 7.5 0.0 9.5 8.0 9.0 8.5 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 7.0

Có Có

G.CHÚ


34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

100900 100901 100902 100904 100905 100906 100907 100908 100910 100909 100911 100912 100913 100914 100915 100916 100917 100918 100919 100920 090853 090844 090831

Ngô Đình Lê Thị Thu Nguyễn Hồng Trịnh Ngọc Võ Ngọc Nguyễn Thị ánh Châu Thị Ngô Thị Trần Thị Mông Văn Phan Văn Mai Thị Hồng Nguyễn Thị Nguyễn Lê Anh Hồ Thị Nguyễn Thị Khánh Đặng Hữu Nguyễn Trần Nhật Châu Ngọc Cao Thị Kim Trần Thị ARất Thi Huỳnh Thị

Quy Quyên Quyên Thạch Thi Thư Thuận Thuận Thương Thương Thường Thủy Trang Tuấn Tuyết Vân Việt Việt Vinh Yến Điệp Com Thuật

YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13 YT13

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9.0 8.0 9.0 8.5 9.0 9.0 8.0 9.0 0.0 0.0 9.5 8.0 8.5 9.5 9.5 9.5 9.0 7.0 9.0 9.0 7.5 8.0 8.0

Có Có

Tam Kỳ, ngày 23 tháng 8 năm 2012 TRƯỞNG KHOA- BỘ MÔN Bs Nguyễn Đình Tuấn

YT13  
YT13