Page 9

− HÇu hÕt thuèc bÞ ph¸ hñy nhanh chãng h¬n trong t×nh tr¹ng c−êng gi¸p, nªn nÕu bÖnh nh©n ph¶i sö dông nh÷ng thuèc kh¸c th× ph¶i ®iÒu chØnh liÒu l−îng phï hîp. Cã thÓ gÆp ph¶i t×nh tr¹ng rèi lo¹n ®«ng m¸u v× vËy cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ vµ theo dâi. Sö dông thuèc kh¸ng gi¸p B¶ng 18.1. H−íng dÉn bÖnh nh©n sö dông thuèc kh¸ng gi¸p ¾

¾ ¾

Propylthiouracil vµ methimazol: - Dïng thuèc cïng thêi gian hoÆc sè lÇn mçi ngµy. - Cã thÓ tù sö dông thuèc kh¸ng histamin khi bÞ ngøa vµ næi ban nhÑ trªn da. - B¸o c¸o ngay nÕu cã ®au häng hoÆc sèt ®ét ngét. - Theo dâi träng l−îng vµ nh÷ng triÖu chøng kh¸c mét c¸ch ®iÒu ®Æn. - Kh«ng tù t¨ng hoÆc gi¶m liÒu l−îng thuèc. Sö dông dung dÞch cña lugol Uèng thuèc sau b÷a ¨n víi nhiÒu n−íc hoÆc n−íc tr¸i c©y hoÆc s÷a. Propanolol - Uèng thuèc tr−íc b÷a ¨n. - Theo dâi m¹ch hµng ngµy nÕu m¹ch chËm h¬n b×nh th−êng hoÆc kh«ng ®Òu ph¶i b¸o c¸o l¹i. - Kh«ng bao giê ngõng uèng thuèc ®ét ngét. - Theo dâi träng l−îng c¬ thÓ ®Òu ®Æn vµ b¸o l¹i nÕu cã phï. - NÕu cã ®¸i th¸o ®−êng th× ph¶i theo dâi t×nh tr¹ng h¹ glucose m¸u.

LiÖu ph¸p dïng sodium I131 Tr¸ch nhiÖm chÝnh cña ng−êi ®iÒu d−ìng trong liÖu ph¸p ®iÒu trÞ b»ng sodium I131 lµ h−íng dÉn cho bÖnh nh©n vÒ liÖu ph¸p ®iÒu trÞ vµ lµm cho bÖnh nh©n an t©m vÒ sù an toµn cña liÖu ph¸p ®iÒu trÞ (b¶ng 18.2). 2.4.3. Theo dâi bÖnh nh©n Basedow − Theo dâi c¸c dÊu hiÖu sinh tån, ®Æc biÖt lµ sù trë vÒ b×nh th−êng cña tÇn sè m¹ch. − Theo dâi héi chøng nhiÔm ®éc gi¸p. − Theo dâi t×nh tr¹ng m¾t, b−íu gi¸p. − Theo dâi viÖc sö dông thuèc. − Theo dâi c¸c biÕn chøng cña bÖnh Basedow vµ biÕn chøng cña thuèc g©y ra. − Theo dâi chÕ ®é sinh ho¹t vµ nghØ ng¬i cña bÖnh nh©n.

203

BAI 18. CHAM SOC BENH NHAN BASEDOW  
BAI 18. CHAM SOC BENH NHAN BASEDOW