Page 7

2.1.4. NhËn ®Þnh b»ng c¸ch thu thËp c¸c d÷ kiÖn kh¸c − Thu thËp qua gia ®×nh bÖnh nh©n. − Qua hå s¬ bÖnh ¸n vµ c¸c thuèc ®· sö dông. 2.2. ChÈn ®o¸n ®iÒu d−ìng Mét sè chÈn ®o¸n ®iÒu d−ìng cã thÓ cã ë bÖnh nh©n Basedow nh− sau: − BÖnh nh©n dÔ nãng giËn, dÔ xóc c¶m do nhiÔm ®éc gi¸p. − T¨ng th©n nhiÖt do t¨ng chuyÓn ho¸. − Run tay, yÕu c¬ do nhiÔm ®éc gi¸p. − MÆt phõng ®á, da nãng vµ Èm do rèi lo¹n thÇn kinh thùc vËt. − Nguy c¬ xuÊt hiÖn c¬n b·o gi¸p do ®iÒu trÞ kh«ng hiÖu qu¶. 2.3. LËp kÕ ho¹ch ch¨m sãc − BÖnh nh©n cÇn nghØ ng¬i thÝch hîp vµ ngñ ®Çy ®ñ. − Cho ¨n uèng thøc ¨n ®ñ chÊt dinh d−ìng, dÔ tiªu ®Ó ®¹t ®−îc hoÆc duy tr× träng l−îng c¬ thÓ theo yªu cÇu. − Ch¨m sãc vÒ rèi lo¹n tiªu ho¸ nÕu cã bÊt th−êng. − BiÕt c¸ch ch¨m sãc vµ b¶o vÖ m¾t tr¸nh tæn th−¬ng gi¸c m¹c. − Thùc hiÖn c¸c y lÖnh ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. − Gi¸o dôc sóc khoÎ cho bÖnh nh©n: + BÖnh nh©n cÇn biÕt ®−îc c¸c yÕu tè thuËn lîi cã thÓ g©y bÖnh. + BiÕt ®−îc diÔn tiÕn vµ biÕn chøng cña bÖnh. + BiÕt ®−îc c¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu trÞ vµ ph−¬ng ph¸p nµo lµ ®iÒu trÞ thÝch hîp. 2.4. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ch¨m sãc 2.4.1. Ch¨m sãc c¬ b¶n Kh«ng cã biÖn ph¸p ®iÒu trÞ nµo lµnh bÖnh ngay lËp tøc, mµ sù ®iÒu trÞ thµnh c«ng cã lÏ cÇn ®Õn viÖc ®iÒu chØnh chÕ ®é ®iÒu trÞ theo thêi gian. − Ng−êi ®iÒu d−ìng hîp t¸c víi bÖnh nh©n vµ gia ®×nh trong viÖc lËp kÕ ho¹ch ch¨m sãc. Nh÷ng can thiÖp nãi chung liªn quan ®Õn viÖc t¨ng c¶m gi¸c tho¶i m¸i cho bÖnh nh©n trong ®êi sèng hµng ngµy. M«i tr−êng yªn tÜnh, thuËn tiÖn vµ m¸t mÎ lµ lý t−ëng. §èi víi nh÷ng bÖnh nh©n n»m viÖn th× thÝch hîp h¬n lµ dïng phßng t¸ch biÖt. − BÖnh nh©n nhËp viÖn nªn ®−îc t¾m röa th−êng xuyªn, thay ra vµ ®−îc gióp ®ì khi cÇn thiÕt ®Ó gi÷ tr¹ng th¸i tho¶i m¸i vµ m¸t mÎ. Gióp bÖnh 201

BAI 18. CHAM SOC BENH NHAN BASEDOW  
BAI 18. CHAM SOC BENH NHAN BASEDOW