Page 4

− Tæn th−¬ng th©m nhiÔm liªn quan ®Õn c¸c thµnh phÇn hèc m¾t g©y bÖnh m¾t néi tiÕt trong bèi c¶nh tù miÔn trong bÖnh Basedow g©y th−¬ng tæn c¬ vËn nh·n vµ tæ chøc sau hèc m¾t. BÖnh lÝ m¾t th−êng phèi hîp gia t¨ng nång ®é kh¸ng thÓ kh¸ng thô thÓ TSH (kÝch thÝch). Theo ph©n lo¹i cña Héi gi¸p tr¹ng Mü (American Thyroid Association) c¸c biÓu hiÖn ë m¾t ®−îc ph©n ®é nh− sau: + §é 0: kh«ng cã dÊu hiÖu vµ triÖu chøng. + §é I: kh«ng cã triÖu chøng, cã dÊu co kÐo mi trªn, mÊt ®ång vËn gi÷a nh·n cÇu vµ tr¸n, gi÷a nh·n cÇu vµ mi trªn. + §é II: ngoµi c¸c dÊu hiÖu cña ®é I, cßn cã c¶m gi¸c dÞ vËt ë trong m¾t, sî ¸nh s¸ng (photophobie), ch¶y n−íc m¾t, phï mÝ m¾t, sung huyÕt vµ s−ng kÕt m¹c... (th©m nhiÔm c¬ vµ tæ chøc hèc m¾t, nhÊt lµ tæ chøc quanh hèc m¾t). + §é III: låi m¾t thËt sù, dùa vµo ®é låi nh·n cÇu cña m¾t mµ chia ra: * Låi nhÑ tõ: 3-4 mm. * Låi võa tõ: 5-7 mm. * Låi nÆng: ≥ 8 mm. CÇn l−u ý vÒ ph−¬ng diÖn l©m sµng nªn dùa vµo yÕu tè chñng téc ®Ó ®¸nh gi¸ v× ®é låi nh·n cÇu b×nh th−êng ®¸nh gi¸ qua th−íc Hertel cña ng−êi da vµng lµ 16-18mm, da tr¾ng 18-20mm vµ da ®en 20-22mm. + §é IV: th−¬ng tæn c¬ vËn nh·n. + §é V: th−¬ng tæn gi¸c m¹c. + §é VI: gi¶m hoÆc mÊt thÞ lùc do th−¬ng tæn thÇn kinh thÞ. + §Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch t−¬ng ®èi trung thùc vÒ sù tÈm nhuËn sau hèc m¾t còng nh− ®¸nh gi¸ ®iÒu trÞ cÇn siªu ©m nh·n cÇu. 1.3.4. Phï niªm TØ lÖ gÆp 2-3%, th−êng ®Þnh vÞ ë mÆt tr−íc c¼ng ch©n, d−íi ®Çu gèi, cã tÝnh chÊt ®èi xøng. Da vïng th−¬ng tæn hång, bãng, th©m nhiÔm cøng (da heo), lç ch©n l«ng næi lªn, l«ng mäc th−a vµ dùng ®øng, bµi tiÕt nhiÒu må h«i. §«i khi th−¬ng tæn lan táa tõ chi d−íi ®Õn bµn ch©n. 1.3.5. BiÓu hiÖn ngo¹i biªn §Çu c¸c ngãn tay vµ c¸c ngãn ch©n biÕn d¹ng h×nh dïi trèng, liªn quan ®Õn mµng x−¬ng, cã thÓ cã ph¶n øng tæ chøc mÒm. Ngoµi ra cã dÊu chøng tiªu mãng tay. Ngoµi c¸c biÓu hiÖn trªn cßn t×m thÊy mét sè dÊu hiÖu cña c¸c bÖnh lÝ tù miÔn phèi hîp kh¸c ®i kÌm nh− suy vá th−îng thËn, suy phã gi¸p, tiÓu ®−êng, nh−îc c¬ nÆng, trong bèi c¶nh bÖnh ®a néi tiÕt tù miÔn. 198

BAI 18. CHAM SOC BENH NHAN BASEDOW  
BAI 18. CHAM SOC BENH NHAN BASEDOW