Page 11

L¦îNG GI¸ 1. Tr×nh bµy ph©n lo¹i cña Héi gi¸p tr¹ng Mü vÒ c¸c biÓu hiÖn ë m¾t trong bÖnh Basedow. 2. DÊu hiÖu nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ biÓu hiÖn cña dÊu thÇn kinh dÔ kÝch thÝch trong bÖnh Basedow: a. DÔ nãng giËn b. DÔ xóc c¶m c. Hay vËn ®éng nh−ng nhanh mÖt d. Buån n«n hay n«n e. Run tay 3. H−íng dÉn bÖnh nh©n sö dông thuèc kh¸ng gi¸p trong bÖnh Basedow: a. Dïng thuèc cïng thêi gian mçi ngµy b. Kh«ng tù t¨ng hay gi¶m liÒu thuèc c. B¸o c¸o b¸c sÜ nh÷ng biÓu hiÖn bÊt th−êng khi dïng thuèc d. Theo dâi träng l−îng vµ c¸c dÊu hiÖu kh¸c hµng ngµy e. TÊt c¶ c¸c c©u trªn ®Òu ®óng 4. §¸nh dÊu x vµo c©u tr¶ lêi ®óng A.

Basedow lµ mét bÖnh tù miÔn

B.

Basedow x¶y ra chñ yÕu ë nam giíi

C.

BÖnh nh©n bÞ Basedow th−êng thÝch chÞu nãng h¬n l¹nh

5. §¸nh dÊu x vµo cét tr¶ lêi ®óng ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u sau: 5.1. DÊu hiÖu tiªu ho¸ trong héi chøng c−êng gi¸p lµ:

§óng

Sai

A. ¡n nhiÒu, ¨n ngon miÖng B. DÔ bÞ t¸o bãn C. Hay n«n vµ buån n«n 5.2. DÊu hiÖu tim m¹ch trong héi chøng c−êng gi¸p lµ: §óng

Sai

A. M¹ch th−êng chËm B. Cã thÓ lo¹n nhÞp C. Hay håi hép D. Suy tim nÕu kh«ng ®−îc ®iÒu trÞ E. Khã thë th−êng xuyªn

205

BAI 18. CHAM SOC BENH NHAN BASEDOW  
BAI 18. CHAM SOC BENH NHAN BASEDOW