Page 10

B¶ng 18.2. H−íng dÉn bÖnh nh©n sö dông I131 trong ®iÒu trÞ ngo¹i tró - L−îng tia mµ c¬ thÓ tiÕp xóc sÏ t−¬ng ®−¬ng víi khi chôp UIV hoÆc chôp ®¹i trµng cã barium. - BÖnh nh©n nªn nhÞn ®ãi vµo ban ®ªm tr−íc khi dïng chÊt ®ång vÞ phãng x¹ ®Ó lµm t¨ng kh¶ n¨ng hÊp thu. - Thuèc kh¸ng gi¸p nªn ngõng Ýt nhÊt 5 ngµy tr−íc khi sö dông chÊt ®ång vÞ phãng x¹. - ChÊt ®ång vÞ phãng x¹ dïng b»ng ®−êng uèng lµ dung dÞch kh«ng mµu, kh«ng mïi. Dïng liÒu duy nhÊt trong ngµy. - BÖnh nh©n l−u l¹i bÖnh viÖn 2 giê ®Ó theo dâi t×nh tr¹ng n«n, chØ nh÷ng liÖu ph¸p liÒu cao míi cÇn nhËp viÖn. - Nguy c¬ nhiÔm tia thÊp, tuy nhiªn bÖnh nh©n nªn tr¸nh tiÕp xóc víi trÎ em vµ trÎ nhá, phô n÷ mang thai trong suèt 24 giê ®Çu sau ®iÒu trÞ. - BÖnh nh©n nªn uèng nhiÒu n−íc Ýt nhÊt 2-3 lÝt trong ngµy, trong 2-3 ngµy sau ®iÒu trÞ, röa toilet nhiÒu lÇn sau khi ®i vÖ sinh xong, ®Ó lµm gi¶m nguy c¬ cho gia ®×nh tiÕp xóc víi chÊt ®ång vÞ phãng x¹. - Sù kÝch thÝch ë cæ lµ ph¶n øng phô cã thÓ gÆp, nh÷ng triÖu chøng cÊp tÝnh nªn b¸o c¸o ngay víi b¸c sÜ.

2.4.4. Gi¸o dôc søc khoÎ cho bÖnh nh©n − BÖnh nh©n cÇn biÕt ®−îc c¸c yÕu tè thuËn lîi cã thÓ g©y nªn bÖnh. − BiÕt ®−îc diÔn tiÕn vµ biÕn chøng cña bÖnh. − BiÕt ®−îc c¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu trÞ vµ ph−¬ng ph¸p nµo lµ ®iÒu trÞ thÝch hîp. − Tr¸nh nh−ng sang chÊn vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn. − TÝch cùc ®iÒu trÞ khi ph¸t hiÖn bÖnh. − KiÓm tra søc khoÎ ®Þnh kú ®Ó ph¸t hiÖn bÖnh. 2.5. §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh ch¨m sãc CÇn ®¸nh gi¸ toµn diÖn sau khi thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®iÒu trÞ vµ kÕ ho¹ch ch¨m sãc ®èi víi bÖnh nh©n bÞ bÖnh Basedow − §¸nh gi¸ c¸c dÊu hiÖu sèng, cÇn chó ý ®Õn m¹ch cña bÖnh nh©n. − §¸nh gi¸ t×nh tr¹ng toµn th©n. − §¸nh gi¸ t×nh tr¹ng tiªu hãa. − §¸nh gi¸ t×nh tr¹ng m¾t. − §¸nh gi¸ viÖc sö dông thuèc ë bÖnh nh©n. − §¸nh gi¸ c¸c biÕn chøng x¶y ra. − C«ng t¸c gi¸o dôc søc khoÎ ®èi víi bÖnh nh©n.

204

BAI 18. CHAM SOC BENH NHAN BASEDOW  
BAI 18. CHAM SOC BENH NHAN BASEDOW