Page 1

               

   

                       

KINH A DI ĐÀ


X XƯ ƯN NG GT TÁ ÁN NP PH HẬ ẬT T Đấng Pháp-Vương vô thượng, Ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời, người, Cha lành chung bốn loại, Quy-y tròn một niệm, Dứt sạch nghiệp ba kỳ, Xưng-dương cùng tán thán, Ức kiếp không cùng tận. (1 lạy )

Q QU UÁ ÁN NT TƯ ƯỞ ỞN NG G Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng, Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, Lưới đế châu ví đạo tràng, Mười phương Phật-Bảo hào quang sáng ngời Trước bảo tọa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy-y. (1 lạy )

2


Đ ĐẢ ẢN NH HL LỄ Ễ . Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. (1 lạy ) . Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy ) . Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. (1 lạy )

T TÁ ÁN NL LƯ ƯH HƯ ƯƠ ƠN NG G Lò hương vừa đốt Cõi pháp thơm lây, Chư Phật bốn biển đều xa hay. Thấu tâm thành này, Chư Phật hiện thân ngay.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần )

3


C CH HÚ ÚĐ ĐẠ ẠII B BII Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. ( 3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bà ra phạt duệ, số đát na đát tả. Nam mô tất cát lật đỏa, y mông a rị da, bà lô cát đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bà đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà già, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca la đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô yết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, giá ra giá ra. Ma ma phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê lị, sa ra sa ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế lị dạ, na ra cẩn trì, địa lị sắt ni na, bà dạ ma na, sa bà ha. Tất đà dạ, sa bà ha. Ma ha tất đà dạ, sa bà ha. Tất đà du nghệ, thất bà ra da, sa bà ha. Na ra cẩn trì, sa bà ha. Ma ra na ra, sa bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, sa bà ha. Sa bà ma ha a tất đà dạ, sa bà ha. Giả cát ra a tất đà dạ, sa bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, sa bà ha. Na ra cẩn trì bà già ra da, sa bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, sa bà ha. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a lị da, bà rô cát đế, thước bà ra da, sa bà ha. Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà da, sa bà ha.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần)

4


K KH HA AII K KIIN NH HK KỆ Ệ Pháp Phật cao siêu rất nhiệm mầu Trăm ngàn ức kiếp dễ tìm đâu, Con nay nghe thấy cùng trì thọ, Nguyện hiểu Như Lai nghĩa thiệt sâu. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát (3 lần)

5


P PH HẬ ẬT TN NÓ ÓII K KIIN NH HA A--D DII--Đ ĐÀ À Phật nói Kinh A Di Đà kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn và được tất cả các Đức Phật hộ niệm. Tôi nghe như vầy. Một thuở nọ, Phật ở nước Xá Vệ, nơi vườn của ông Cấp Cô Độc và cây của ông Kỳ Đà, cùng với 1250 vị đại Tỳ Kheo tụ hội, đều là bậc đại A La Hán mà mọi người biết đến. Trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Dà, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đoạ, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lầu Đà, các đại đệ tử như thế. Lại có hàng đại Bồ Tát: Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, cùng với các đại Bồ Tát như thế, và Thích Đề Hoàn Nhân, vô số chư Thiên, tất cả đại chúng dự hội. Bấy giờ, Phật bảo Trưởng Lão Xá Lợi Phất: “Từ đây tới phương Tây, trải qua mười vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Trong cõi đó, có Đức Phật hiệu A Di Đà, hiện đang nói pháp.” “Xá Lợi Phất! Vì sao cõi đó tên là Cực Lạc? Vì chúng sanh trong cõi nước đó không có những sự khổ, chỉ thọ hưởng các điều vui, nên cõi đó tên là Cực Lạc.” Lại nữa, Xá Lợi Phất! nơi cõi nước Cực Lạc đó có bảy lớp dậu rào, bảy lớp mành lưới, bảy lớp hàng cây, đều bằng bốn chất báu, bao vòng khắp nơi, vì thế nên cõi nước đó tên là Cực Lạc. Lại nữa, Xá Lợi Phất! nơi cõi nước Cực Lạc đó có ao bảy chất báu, trong ao tràn đầy tám nước công đức, đáy ao thuần bằng cát vàng trải làm mặt đất. Những lối đi bốn bên bờ ao là vàng, bạc, lưu ly, pha lê hợp thành. Trên đó, có lầu các, cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, trân châu, mã não. Trong ao, có hoa sen lớn như bánh xe: hoa sắc xanh ánh sáng xanh, hoa sắc vàng ánh sáng vàng, hoa sắc đỏ ánh sáng đỏ, hoa sắc trắng ánh sáng trắng, hương thơm vi diệu tinh khiết. Xá Lợi

6


Phất! cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại nữa, Xá Lợi Phất! nơi cõi nước Phật đó thường trổi nhạc trời, mặt đất bằng vàng, ngày đêm sáu thời có mưa hoa Mạn Đà La. Chúng sanh trong cõi đó, thường mỗi sáng sớm, lấy vạt áo đựng những hoa kỳ diệu đó, cúng dường mười vạn ức Phật ở các phương khác. Đến giờ ăn, liền trở về nước của mình, ăn cơm, rồi kinh hành. Xá Lợi Phất! cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại còn nữa, Xá Lợi Phất! nơi cõi nước đó thường có nhiều giống chim kỳ kiệu, đủ các màu sắc: chim Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, Cộng Mạng. Các loài chim đó ngày đêm sáu thời hót ca thanh âm hoà nhã. Trong thanh âm đó diễn nói các pháp: Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần, các pháp như thế. Chúng sanh trong cõi đó nghe thanh âm ấy, tất cả đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá Lợi Phất! chớ nghĩ rằng những giống chim này thật do tội báo mà sanh ra. Vì sao vậy? Vì cõi nước Phật đó không có ba đường ác. Xá Lợi Phất! trong cõi nước Phật đó thường không có cái tên ác đạo, huống gì có ác đạo thật. Các giống chim ấy là do Phật A Di Đà muốn tuyên lưu tiếng pháp mà biến ra như vậy. Xá Lợi Phất! nơi cõi nước Phật đó có gió nhẹ thổi các hàng câu báu và các mành lưới báu, phát ra thanh âm huyền diệu, như trăm nghìn thứ nhạc cùng lúc hoà chung. Nghe thanh âm đó, mọi người đều tự nhiên khởi tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá Lợi Phất! cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Xá Lợi Phất! ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà? Xá Lợi Phất! Đức Phật đó có hào quang sáng chói vô lượng, chiếu soi các cõi nước mười phương không chỗ nào chướng ngại, vì thế nên hiệu là A Di Đà. Lại nữa, Xá Lợi Phất! Đức Phật đó và người dân cõi đó sống lâu vô cùng, nên có tên là A Di Đà. Xá Lợi Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật cho đến nay đã được mười kiếp. Lại

7


nữa, Xá Lợi Phất! Đức Phật đó có vô số hàng Thanh Văn đệ tử, đều là bậc A La Hán, nhiều không thể tính đếm mà biết được. Các vị Bồ Tát cũng đông như thế. Xá Lợi Phất! cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại nữa, Xá Lợi Phất! nơi cõi nước Cực Lạc đó, chúng sanh được sanh về, đều là bậc chẳng thối chuyển. Trong đó có rất nhiều vị một đời thành Phật, số đó rất đông, nhiều không thể tính đếm mà biết được, chỉ có thể nói là vô số. Xá Lợi Phất! chúng sanh nào nghe được điều này, thì phải nên phát nguyện, nguyện sanh về cõi nước đó. Vì sao vậy? Vì được cùng các bậc Thượng Thiện nhân như thế tụ hội một nơi. Xá Lợi Phất! chẳng thể có chút ít căn lành, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi nước đó. Xá Lợi Phất! nếu có người con trai lành, người con gái lành nào nghe nói đến Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, tâm chuyên nhất chẳng loạn. Người đó, lúc lâm chung, được Phật A Di Đà cùng các Thánh Chúng hiện ra trước mặt. Người đó, khi chết, tâm không điên đảo, liền được sanh về cõi nước Cực Lạc của Phật A Di Đà. Xá Lợi Phất! ta thấy lợi ích ấy nên nói lời này. Nếu có chúng sanh nào nghe được điều này, thì phải nên phát nguyện sanh về cõi nước đó. Xá Lợi Phất! như ta hôm nay khen ngợi công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà, thì ở phương Đông cũng có Phật A Súc Bệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Phật Diệu Âm, nhiều vô số các Đức Phật như thế, ở tại nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp ba nghìn cõi đại thiên thế giới mà nói lời chân thật: “Các chúng sanh phải tin kinh này, là kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn và được tất cả các Đức Phật hộ niệm.” Xá Lợi Phất! thế giới phương Nam có Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn, nhiều vô số các Đức Phật

8


như thế, ở tại nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp ba nghìn cõi đại thiên thế giới mà nói lời chân thật: “Các chúng sanh phải tin kinh này, là kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn và được tất cả các Đức Phật hộ niệm.” Xá Lợi Phất! thế giới phương Tây có Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Tướng, Phật Vô Lượng Tràng, Phật Đại Quang, Phật Đại Minh, Phật Bảo Tướng, Phật Tịnh Quang, nhiều vô số các Đức Phật như thế, ở tại nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp ba nghìn cõi đại thiên thế giới mà nói lời chân thật: “Các chúng sanh phải tin kinh này, là kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn và được tất cả các Đức Phật hộ niệm.” Xá Lợi Phất! thế giới phương Bắc có Phật Diệm Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật Nhật Sinh, Phật Võng Minh, nhiều vô số các Đức Phật như thế, ở tại nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp ba nghìn cõi đại thiên thế giới mà nói lời chân thật: “Các chúng sanh phải tin kinh này, là kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn và được tất cả các Đức Phật hộ niệm.” Xá Lợi Phất! thế giới phương Dưới có Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp, nhiều vô số các Đức Phật như thế, ở tại nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp ba nghìn cõi đại thiên thế giới mà nói lời chân thật: “Các chúng sanh phải tin kinh này, là kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn và được tất cả các Đức Phật hộ niệm.” Xá Lợi Phất! thế giới phương Trên có Phật Phạm Âm, Phật Tú Vương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La Thọ Vương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa, Phật Như Tu Di Sơn, nhiều vô số các Đức Phật như thế, ở tại nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp ba nghìn cõi đại thiên thế giới mà nói lời chân thật: “Các chúng sanh phải tin kinh này, là kinh khen ngợi

9


công đức chẳng thể nghĩ bàn và được tất cả các Đức Phật hộ niệm.” Xá Lợi Phất! ý ông nghĩ sao? Vì sao gọi là “Kinh tất cả các Đức Phật hộ niệm?” Xá Lợi Phất! nếu có người con trai lành, người con gái lành nào nghe được kinh này mà thọ trì, và nghe được danh hiệu của các Đức Phật, thì những người con trai lành, những người con gái lành đó đều được tất cả các Đức Phật hộ niệm, đều được chẳng thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Cho nên, Xá Lợi Phất! các người đều phải tin nhận lời của Ta và các Đức Phật nói. Xá Lợi Phất! nếu có người đã phát nguyện, hiện nay phát nguyện, sẽ phát nguyện, muốn sanh về cõi nước Phật A Di Đà, thì các người đó đều được chẳng thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở cõi nước đó, hoặc đã sanh về, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về. Cho nên, Xá Lợi Phất! những người con trai lành, những người con gái lành, nếu có lòng tin thì phải nên phát nguyện sanh về cõi nước đó. Xá Lợi Phất! như Ta hôm nay khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn của các Đức Phật, thì các Đức Phật đó cũng khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn của Ta mà nói lời này: “Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm những việc rất khó, ít có, ở cõi Ta Bà ngũ trược ác thế: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, đã chứng được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, vì các chúng sanh nói pháp mà tất cả thế gian khó tin.” Xá Lợi Phất! phải biết rằng, Ta ở cõi đời ngũ trược ác thế, làm những việc khó này, chứng được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, vì tất cả thế gian mà nói pháp khó tin này, đó là rất khó.” Phật nói kinh này xong, ngài Xá Lợi Phất và các Tỳ Kheo cùng tất cả hàng Trời, Người, A Tu La trong thế gian, nghe điều Đức Phật đã nói, đều vui mừng tin nhận, đảnh lễ rồi lui ra.

10


M MA AH HA AB BÁ ÁT TN NH HÃ ÃB BA AL LA AM MẬ ẬT TĐ ĐA AT TÂ ÂM MK KIIN NH H Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thế khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh, diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề tát đỏa, y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thế khổ, chơn thiệt bất hư. Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha (3 lần).

11


V VÃ ÃN NG GS SA AN NH HQ QU UY YẾ ẾT TĐ ĐỊỊN NH HC CH HƠ ƠN NN NG GÔ ÔN N Nam-mô a di đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địêt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa tất đam bà tỳ. A di rị đa tì ca lan đế. A di rị đa, tì ca lan đa. Dà di nị dà dà na. Chỉ đa ca lệ ta-bà-ha.

(3 lần)

T TÁ ÁN NP PH HẬ ẬT T A Di Đà Phật thân sắc vàng. Tướng tốt rực rỡ, hào quang sáng ngời, Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển. Mắt trong ngần bốn biển long lanh Ánh hào quang hóa vô số Phật, Vô số Bồ Tát hiện ở trong, Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh, Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.

Nam-mô Tây-phương Cực-Lạc Thế-giới Đại-từ Đại-bi TiếpDẫn Đạo-sư A-Di-Đà Phật. Nam-mô A-Di-Ðà Phật (Niệm nhiều hay ít tùy ý) Nam-mô Ðại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát (3 lần) Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-tát (3 lần) Nam-mô Địa-Tạng-Vương Bồ-tát (3 lần) Nam-­mô Thanh-­Tịnh  Đại-­Hải-­Chúng  Bồ-­tát  (3  lần)    

12


S SÁ ÁM MP PH HÁ ÁT TN NG GU UY YỆ ỆN N

Đệ tử chúng con từ vô thỉ, Gây bao tội ác bởi lầm mê Đắm trong sinh tử đã bao lần. Nay đến trước đài vô thượng giác Biển trần khổ lâu đời luân lạc. Với sinh linh vô số điêu tàn Sống u hoài trong kiếp lầm than. Con lạc lõng không nhìn phương hướng. Đàn con dại từ lâu vất vưởng. Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. Xin hướng về núp bóng từ quang. Lạy Phật tổ soi đường dẫn bước. Bao tội khổ trong đường ác trược. Vì tham, sân, si, mạn gây nên. Thì hôm nay giữ trọn lời nguyện. Xin sám hối để lòng thanh thoát. Trí Phật quang minh như nhật nguyệt. Từ bi vô lượng cứu quần sanh. Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình. Giam giữ mãi con nguyện ra khỏi. Theo gót Ngài vượt qua khổ ải.

13


Nương thuyền từ vượt khỏi ái hà. Nhớ lời Ngài "bờ giác không xa ". Hành thập thiện cho đời tươi sáng. Bỏ việc ác để đời quang đãng. Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân. Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng. Con nguyện được sống đời rộng rãi. Con niệm Phật để lòng nhớ mãi. Hình bóng người cứu khổ chúng-sanh. Để theo ngài trên bước đường lành. Chúng con khổ, nguyện xin cứu khổ. Chúng con khổ, nguyện xin tự độ. Ngoài tham lam sân hận ngập trời. Phá si mê trí huệ tuyệt vời. Con nhớ Đức Di-Đà Lạc Quốc. Phật A-Di-Đà thân kim sắc. Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm. Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào. Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc. Trong hào quang hóa vô số Phật Vô số Bồ-tát hiện ở trong. Bốn mươi tám nguyện độ chúng-sanh. Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.

14


Quy mạng lễ A-Di-Đà Phật. Ở phương Tây thế-giới an lành. Con nay xin phát nguyện vãng sanh. Cúi xin đức từ bi tiếp độ.

Nam-mô Tây-phương Cực-Lạc Thế-giới Đại-từ Đại-bi TiếpDẫn Đạo-sư A-Di-Đà Phật. Nam-mô A-Di-Ðà Phật (Niệm nhiều hay ít tùy ý)

H HỒ ỒII H HƯ ƯỚ ỚN NG GC CÔ ÔN NG GĐ ĐỨ ỨC C Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, Vô biên thắng phước giai hồi hướng, Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, Tốc vãng vô lượng quang Phật sát, (1 lạy) Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu, Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, Thế thế thường hành Bồ Tát đạo. (1 lạy) Nguyện sanh Tây Phương Tịnh độ trung, Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. (1 lạy) Nguyện dĩ thử công đức,

15


Phổ cập ư nhứt thiết, Ngã đẳng dữ chúng sanh Giai cộng thành Phật đạo. (1 lạy)

T TỰ ỰQ QU UY YY Y Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy) Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. (1 lạy) Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

H HỒ ỒII H HƯ ƯỚ ỚN NG G Nguyện đem công đức này, Hướng về khắp tất cả, Đệ tử và chúng sanh, Đều trọn thành Phật đạo. (1 lạy)

16

pha__t_no_i_kinh_a_di__a_  
pha__t_no_i_kinh_a_di__a_  

pha__t_no_i_kinh_a_di__a_