Page 1

Sondag 3 November 2013

PREEK: Ek glo God skep steeds daarom skep ek steeds! Eksodus 31: 1-11 1 Die Here het vir Moses gesê: 2 “Kyk, Ek het vir Besaleël uitgekies. Hy is 'n seun van Uri, seun van Gur uit die stam Juda. Ek het hom toegerus met my Gees sodat hy met vaardigheid, insig en verstand enige 3 werk kan doen: 4 ontwerpe maak en dit in goud, silwer en brons uitwerk, 5 edelstene verwerk en monteer, en houtwerk doen. Hy sal enige werk kan doen. Ek het vir Oholiab, seun van Agisamak uit die stam Dan, aangestel om saam met hom 6 te werk. Aan elke vakman het Ek vaardigheid gegee sodat hulle alles kan maak wat Ek jou beveel het: die tent van ontmoeting, die ark met die getuienis daarin en die deksel daaroor, al die 7 toebehore van die tent, die tafel met sy toebehore, die kandelaar van suiwer goud met sy toebehore, die 8 wierookaltaar, 9 die brandofferaltaar met al sy toebehore, die waskom met sy voetstuk, die geborduurde klere wat gewy is vir die priester Aäron en sy seuns om daarin as 10 priesters diens te doen, die salfolie en die geurige wierook vir die heiligdom. Hulle moet alles maak net soos Ek 11 jou beveel het.”

Inleiding  Ek dink in my hele bediening is een van die vrae wat ek die heel meeste hoor – hoe weet ek wat is my doel op aarde?  Of – hoe weet ek wat die Here wil hê ek moet doen?  Of – what is it all about?  Ek self het al oor hierdie vraag gewonder  Miskien het jy ook al? Wat sit agter die vraag?  Dit is natuurlik wat agter die vraag sit – “wat is my doel?” – wat interessant is?  Jy al ooit gewonder hoekom jy die vraag vra?  Ek het gedink aan drie moontlikhede: 1.

Onmiddelike lewensomstandighede


 Mense vra die vraag gewoonlik wanneer hulle voel dat hul lewe nou maar net elke dag, in en uit dieselfde is. En niks verander regtig nie!  Ek gaan elke dag skool toe...en dit raak vervelig....ek is in matriek...en nou moet ek besluit wat om volgende jaar te gaan doen – en hoe besluit ek dit?  Hoe weet ek wat is nou regtig my passie?  Of ek werk elke dag – dieselfde roetine, ek doen dieselfde goed....ek is nie meer so opgewonde oor wat ek doen nie – want toe ek dit gaan studeer het, was dit wonderlik, maar nou dat ek heeldag moet deal met die werkplek se strukture ensovoorts....nou weet ek nie meer nie?  Dan vra ek myself af – Wat is my doel? Wat maak ek hier? Leef ek regtig vir hierdie?

2.

Hoe jy oor die lewe dink – sit ook agter die vraag

Daar is verskillende maniere om te dink oor die lewe: o Jy is geskep en klaar – maak nou maar die beste daarvan:  Geniet die lewe  Leef goed  Verhoudings is belangrik  Daar is nie te veel wat jy moet bereik nie OF o Jy is geskep met EEN doel om te bereik:  Baie Christene dink so  Die Here het my geskep met een spesifieke ding in my hele lewe om te bereik..  Ek moet 100% sekerheid kry daaroor want anders is my hele lewe ‘n mislukkig.  En alles gaan daaroor om uit te vind wat hierdie EEN ding is OF o Daar is ‘n vooraf uitgewerkte bloudruk vir my lewe:  Jy moet maar net dit volg – en dit is ‘n gedetaileerde plan wat die Here vir jou uitgewerk het en maak nie saam wat jy doen nie – dit is al opsie.  So as jy dit nie volg nie dan is jy ongehoorsaam – of jy stel dit uit om by jou doel te kom eventueel. 3.

Iewers is iets in my lewe missing – iets het iewers weggeraak!  Baie keer as ons die vraag vra – het dit met meer te doen as net my onmiddelike omstandighede wat vir my ‘n roetine geword het....


    

Ek kom agter dat iets in my lewe is weg... Iets in my lewe is nie in harmonie nie... Iets in my lewe maak nie sin nie... Die goed waarmee ek besig is – iets daarvan pla my... Iets daarvan is nie ek nie.

Daar is heel waarskynlik nog redes hoekom ons baie dikwels vir onsself afvra: hoekom is ek hier? Wat is my doel in die lewe? Maar dit is interessant hoe ons altyd terugkom na hierdie vraag...

As iemand jou sou vra wat glo jy oor God?    

Ons is sedert die middel van die jaar besig om te gesels oor wat jy glo? Wat glo jy oor verskillende goed van God? Wat glo jy as ’n Christen? So jy het nou al ’n klompie dinge kon leer in die afgelope paar maande oor wat jy oor God glo... So as iemand jou nou sou vra: wat glo jy oor God? Wat sal jy alles opnoem?

    

Meeste van ons sal sekerlik sê: Ek glo in God die Skepper!! Heel eerste eintlik! God is die Skepper! Maar nou is my vraag... glo jy God skep steeds? Hoe?

 God het die skepping gemaak en die skepping is elke dag besig om aan te hou skep...  Dit is tog mos waar dat daar in daardie sin ten minste iets evolusionêr in die skepping is....  God skep deur die groei, en die mooi ens.... Maar die Here is in Sy wese... iemand wat SKEP! Die Here is in Sy wese kreatief.... Die Here is in Sy wese besig met nuwe dinge.... En hoe doen hy dit primêr? Deur mense.... Van die begin af gee die Here vir die mense gawes... sodat hulle kan skep!  Vir wie was hierdie ’n vreemde teks?


   

Eerste keer wat jy dit hoor? Baie van ons het nog nooit waarskynlik hierdie teks gelees nie... Jy het waarskynlik nie eers ’n clue wie is die mense in die teks nie. As ek vanoggend vir jou die tekste uit Romeine 12 of 1 Korintiers 12 gelees het... dan sal jy dadelik verstaan het waaroor dit gaan.  Dit gaan oor die Here wat vir mense gawes gee... en dat hulle die gawes moet gebruik tot Sy eer...  Maar wat ek wonder of jy dit besef – die Here gee al van die begin van die skepping af vir mense gawes.... om goed daarmee te doen... tot Sy eer...  Nie eers in die NT nie.... van die begin af... As jy wil verstaan wat jou doel is... moet altyd eers begin by wie God is! Baie keer as ons worstel met die vraag: wie is ek? wat is my doel? hoekom is ek hier? Dan is ons besig met onsself... en dikwels raak ons vasgevang... Miskien moet jy vir ’n slag begin op ’n ander plek... WIE GOD IS!  Ek glo nie die Here het so ’n pragtige bloudruk vir jou lewe uitgewerk... en nou gaan jy maar net deur die bewegings elke dag soos ’n robot nie...  Ek glo nie die Here druk ’n knoppie daarbo in die hemel en dan spring jy maar net hier onder rond soos Hy goed voel die dag nie...  Ek glo nie die Here was vaag oor jou en het so min van jou gedink dat jy maar net hier onder rondhang en elke dag deur die roetine moet werk nie... Ek glo dit nie! Hoekom nie? Want die Here is die SKEPPER! En die Here skep steeds! Hoe – deur jou...  Psalm 139 leer vir ons hoe die Here baie tyd spandeer het om jou te skep...  Hoe die Here gedink het oor jou...  Eksodus leer vir ons hoe die Here spesifieke gawes vir spesifieke mense gegee het van die begin van die skepping af...  Dit is wie HY is.... AS DIT IS WIE GOD IS... DAN IS JY NIE MAAR NET HIER OM ROND TE HANG NIE.... Weet jy wie jy is? Wat is jou doel? Jou doel is om jouself te word!! Want Hy het jou op ’n baie spesifieke manier geskep....


Met ’n klomp gawes en lewe in jou... En jy moet dit laat LEWE.... Want soos wat jy dit laat LEWE.... SKEP HY DEUR JOU!     

Jy het nie nodig om elke dag soos ’n robot te leef nie... Jy kan nie elke dag maar net leef asof more maar net nog ’n dag is nie!! Jy kan nie net aanhou met dinge wat roetine is nie! Jy moet lewe En jy moet so lewe.... dat deur jou lewe.... GOD AANHOU SKEP!

 Jy is geskep met gawes... en die Here vra van jou om dit te gebruik....  En die regte manier om dit te gebruik is tot Sy eer... deur nuwe lewe te skep! Die konteks van hierdie gedeelte in EKS....  Moses is die berg op... en die Here gee vir Hom al die opdragte en die wet ens.  Intussen raak die volk ongeduldig....  Terwyl die Here hier aan die einde vir Moses verduidelik hoe die Here vir sekere mense gawes gegee het om vir Hom die nuwe artikels in die tempel te skep... besluit die volk om die goue kalf te skep  Toe Moses van die berg afkom het die volk alles wat die Here vir hulle gegee het gebruik om iets te skep wat die Here onteer.... Jy is gawes gegee en jy is geskep... om die Here te dien! Jy kan daardie gawes misbruik, nie gebruik nie of verkeerd gebruik.... en so die Here se Naam skade aan doen... Dink net hoe sal dit lyk in ons gemeente as almal begin skep!    

As jy wil begin om te ontdek wie jy is... begin vir ’n slag by God... Ontdek hoe Hy oor jou dink... Ontdek wat Hy alles in jou lewe gesit het! SPANDEER TYD MET HOM

     

Ons ’n gemeenskap met baie gawes... Ons is die primere plek waar dinge GESKEP moet word tot sy EER... Leiers... Kinders... Lidmate... RAAK DEEL DAARVAN!


AMEN

BEVESTIGING VAN DIE KERKRAAD: Christa Schutte; Johan van Eyk ; Wilhelm Steyn; Johan Niewenhuis Aand: Francois Retief Kerkraadslede Elize Bezuidenhout Danie Dreyer Zander vd Westhuizen Willie Pietersen U Ohlhoff Koos Marais Jeanine Minne Ettienne Lubbe Sonnika Nel - kan nie hier wees nie Francois Retief – vanaand (verpligtinge in Letsitele) Sanette Silkstone – latere geleentheid (tans in buiteland) Bevestig: Wilhelm Steyn - herkies Christa Schutte Johan van Eyk Johan Nieuwenhuis FORMULIER Ons glo God se droom is dat alle mense sy liefde sal ervaar. Daarom wil ons só kerk wees dat God die wêreld deur ons kan liefhê. Die kerkraad moet ons op hierdie pad begelei, want ons glo dat God mense roep en gebruik om sy werk op aarde voort te sit en sy liefde met die wêreld te deel. Op ’n persoonlike vlak word daar in die eerste plek van julle verwag om in ’n lewende verhouding met die Here te leef en Hom lief te hê met hart en siel en met al julle krag. In die tweede plek moet julle julleself onherroeplik aan hierdie gemeente en sy lidmate verbind omdat ons glo dat God ook dié gemeente kan en wil gebruik in sy diens. In die derde plek moet julle onderneem om julle geloof in en liefde vir God met alle mense te deel. God het immers die wêreld só liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het …


Ons het verskeie kere julle name aan die gemeente bekend gemaak. Niemand het beswaar teen julle bevestiging as kerkraadslede gemaak nie, daarom gaan ons nou voort om dit te doen. Ons glo julle is God se gawe aan hierdie gemeente en dat julle ‘n baie spesifieke funksie het om te vervul. Die kerkraad moet toesien dat die roeping wat die gemeente van die Here ontvang het, met entoesiasme uitgeleef word. Deur julle diensbaarheid en betrokkenheid moet julle aan die gemeente ‘n voorbeeld stel. En natuurlik moet julle gewillig wees om voortdurend toegerus te word vir die belangrike werk wat julle moet doen. As teken dat julle bereid is om hierdie diens te aanvaar, moet julle op die volgende vrae antwoord: 1. Glo jy dat God self jou deur sy gemeente geroep het om Hom as lid van die kerkraad te dien? 2. Glo jy in dit wat die Bybel ons oor God leer en dat dié boodskap ons help om as nuwe mense te leef? 3. Belowe jy om getrou en na die beste van jou vermoë jou roeping as lid van die kerkraad te vervul? 4. Belowe jy om tot eer van God te leef, en onderwerp jy jouself aan die kerklike opsig en tug?

Preekzvdw03112013  

Dr Zander vd Westhuizen preek uit Eksodus 31: 1-11 met die tema Ek glo God skep steeds daarom skep ek steeds!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you