Page 1

Liturgie - Oggenddiens 2 Desember 2012 1. Afkondigings en verwelkoming 2. Stilte en toewyding terwyl orrel ’n verwerking van Stille nag speel 3. Votum en seëngroet 1 2 3 4 5

In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie. In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.

4. Lied 345: 1-4 (Staande) 1

Kom, alle getroues, vrolik en vol vreugde, o kom in die gees nou na Betlehem! Loof daardie Kindjie tot ons heil gebore kom buig daar in aanbidding, kom buig daar in aanbidding, kom buig daar in aanbidding, voor Jesus, die Heer. 2

'n Kind is gebore; loof die God van liefde! Hy kom ons verlos, Hy is Wonderbaar, Raadsman en Sterke,God en Vors van vrede Ons buig in blye aanbidding, ons buig in blye aanbidding, ons buig in blye aanbidding, Verlosser en Heer! 3

Kom, lofsing die Here; 1


Hy is onse Koning. Vir ons word Hy mens en oorwin die dood. Hy heers met reg in hemel en op aarde buig dankbaar in aanbidding, buig dankbaar in aanbidding, buig dankbaar in aanbidding, voor Christus, die Heer! 4

Kom lofsing die Here, loof Hom, al wat lewe! Wees vrolik, besing nou sy majesteit. In U, Getroue, bly ons ook behoue. Ons prys U in aanbidding, ons prys U in aanbidding, ons prys U in aanbidding, Gesalfde en Heer! 5. Verootmoediging – Joh 3:16 “God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.

6. Lied 329 (Sittende 2 keer) Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy eniggebore Seun gestuur het, gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê 7. Doop (Sing Lied 292:2 )

1.

OUERS

KIND

Albert en Mandie Roos

Abigail

Formulier vir die openbare belydenis van geloof

2


Om belydenis van geloof af te lê, beteken dat jy voor die gemeente sê wat jy in jou hart glo, naamlik dat Jesus Christus die Here is en ook die Here van jou lewe. Jy sê ook dat jy op Hom alleen sal vertrou, dat jy graag volgens sy Woord wil lewe, dat jy aktief by sy kerk betrokke sal wees en dat jy as sy getuie in die wêreld sal optree. Jy onderneem ook om gereeld die Bybel te lees en te bid sodat jou verhouding met die Here al hoe sterker kan word.

Verbintenis Luister na die volgende vrae en antwoord opreg daarop: • Glo julle dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is? • Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van dié leer tot die einde van jou lewe te volhard, en alle leringe wat daarvan afwyk, te verwerp? • Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike Verlosser is en dat jy Hom liefhet? Beloof jy om Hom te dien, sy Naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? • Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? FORMULIER VIR DIE BEDIENING VAN DIE DOOP AAN DIE KINDERS Ouers word na vore geroep Die betekenis van die doop God het in die Ou Testament al ‘n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit ‘n verbond. Die verbond kan vergelyk word met ‘n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is . Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken:  Dat Hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg;  Dat Jesus Christus ons Verlosser is;  Dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde – waarmee ons gebore word - veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op Hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word:

3


   

Dit is nie net ’n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie Dit is ook nie ’n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie Dit is ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie

Dit gaan by die doop oor God wat Hom met sy liefde aan mense verbind. Inbring van die kinders Verbintenis Ons het nou gehoor wat die doop beteken. Daarom vra ons dat julle as ouers/voogde opreg die volgende vrae antwoord: 1. Bely julle dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word? 2. Aanvaar julle die Bybel as die Woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos die belydenisskrifte dit verwoord, as die ware en volkome leer van die verlossing? 3. Beloof julle om hierdie kind in dié leer na die beste van die julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig?

Bediening | Gebed | Doopkers en gelukwensing

8. Geloofsbelydenis (Staande) Apostoliese Geloofsbelydenis Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het; wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,

4


van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; die vergewing van sondes; die opstanding van die vlees en ’n ewige lewe.

9. Gebed 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Skriflesing: Mat 1:1-17

Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid, die seun van Abraham: Abraham was die vader van Isak, Isak van Jakob, en Jakob van Juda en sy broers; Juda was die vader van Peres en Serag by Tamar, Peres van Gesron, en Gesron van Ram; Ram was die vader van Amminadab, Amminadab van Nagson, en Nagson van Salmon; Salmon was die vader van Boas by Ragab, Boas van Obed by Rut, Obed van Isai; Isai was die vader van koning Dawid. Dawid was die vader van Salomo by die vrou van Urija; Salomo was die vader van Rehabeam, Rehabeam van Abia en Abia van Asa; Asa was die vader van Josafat, Josafat van Joram, en Joram van Ussia; Ussia was die vader van Jotam, Jotam van Agas, en Agas van Hiskia; Hiskia was die vader van Manasse, Manasse van Amon, en Amon van Josia; Josia was die vader van Jojagin en sy broers. Toe is die volk weggevoer na Babilonië toe. En na die Babiloniese ballingskap was dit so: Jojagin was die vader van Sealtiël, en Sealtiël van Serubbabel; Serubbabel was die vader van Abihud, Abihud van Eljakim, en Eljakim van Asor; Asor was die vader van Sadok, Sadok van Agim, en Agim van Elihud; Elihud was die vader van Eleasar, Eleasar van Mattan, en Mattan van Jakob; Jakob was die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word. Altesaam was daar dus veertien geslagte van Abraham af tot by Dawid, veertien van Dawid af tot by die Babiloniese ballingskap en veertien van die Babiloniese 5


ballingskap af tot by Christus.

11.

Boodskap – Kersfees is ‘n tyd van insluit!

Oomblikke van liefde  Kan jy ’n paar uitstaande oomblikke van liefde onthou in jou jaar?  ’n Prentjie of woorde van ’n besonderse gebeurtenis van liefde wat jou bygeval het? ’n Herrinering. Ek onthou ’n paar:  ’n Paartjie wat hulle huweliksbeloftes hernu na 10 jaar se getroude lewe. Hulle het dit gehou in dieselfde plek as waar hulle 10 jaar gelede getrou het, saam met ’n paar vriende en familie – en natuurlik nou twee pragtige kinders... so mooi om te sien hoe dankbaar hulle is.  Ek ’n prentjie by ons seekamp nog vars in my gemoed van hoe een van die leiers speel met die plaaslike kinders van skool – en hoe die kinders die leier se speelsheid geniet – ’n oomblik van liefde!  Die dag toe ons gemeente die truie by Boschkop Primary gaan uitdeel het en hoe die kinders ons ontvang het. Soveel liefde wat vir ons gegee is...!  My kind wat my styf vashou en sê “Ek is lief vir Pappa!”  Kan jy ’n paar onthou uit jou eie lewe uit hierdie jaar?  Miskien is daar baie!  Hoeveel van daai oomblikke van liefde het met vreemdes of buitestaanders te doen?  Ek onthou nogals ’n paar sulke oomblikke – juis hulle is gewoonlik die mees opvallendste!  Die onverwagse! Die verassings! Matteus begin met ’n verassing sy evangelie.

6


Geslagregister aan die begin van Matteus? Matteus begin die NT met ’n geslagsregister oor Jesus  Die belangrikheid van geslagsregisters kan maklik onderskat word deur ons – wie jy was het grotendeels afgehang van jou afkoms.  Jou afkoms en familielyn het bepaal waar jou status le.  Matteus wil van die begin af vertel waar lê Jesus se status voor die geboorteverhale.  Matteus doen wat meeste skrywers gedoen het: o Daar is ’n boodskap tussen die lyne in geskryf.  En baie teoloe het verskeie verklarings vir wat Matteus probeer sê het toe hy daai dag in ongeveer 80nC gaan sit het om te skryf oor Jesus.  14-14-14 ; sekere name uitgelos; ander name ingesit wat nie gewoonlik daar is nie!  Alles met ’n doel! Alles met ’n boodskap!  Hy begin met twee titels vir Jesus – Seun van Dawid en Seun van Abraham  Die titel “Seun van Dawid” dui op Jesus as die ware Koning uit die geslag van Dawid en dus die redder van Israel. Die Messias!  Die titel Seun van Abraham was nie so belangrik soos Dawid hier nie – al die Jode was “Seuns van Abraham”. Hoekom dus hier?  Die doel van die geslagsregister is om te wys dat Jesus uit die geslag van Dawid is. Daarom is dit hier aan die begin van die evangelie en die NT.  Hoekom begin hy dan by Abraham en nie by Dawid nie? Die name van die vroue in die geslagsregister kan ons hiermee dalk help.  Die vrouename is nie die groot name wat ’n mens sou verwag soos Sara, Rebekka of Ragel nie.  Dit is hoogs ongewone name vir ’n eg Joodse geslagregister. 7


 Tamar, Ragab, Rut en Betseba (Die vou van Urija) (en Maria)  Wat het die vroue in gemeen?  Die OT vroue: Uitlanderskap – Tamar was ’n Arameer, Rut ’n Moabiet, Ragab ’n Kanaaniet en Betseba is onseker (maar Urija was ’n Hetiet)  Dus almal nie-Jode – almal vreemdes vir die Jode  Oor almal hang ’ n skaduwee: o Tamar het haarself as ’n prostituut vermom en haar skoonpa verlei. o Ragab was ’n prostituut wat die verspieders gehelp het in Jerigo o Rut die Moabiet – is uit die nageslag van Lot wat bloedskande gepleeg het. Wat planne beraam het en uiteindelik vir Boas as haar Losser getrou het. o Dawid het Betseba se man laat doodmaak sodat hulle bymekaar kon wees, want hulle was saam in ’n buiteegtelike verhouding. o Maria is ongetroud en swanger  Matteus skryf hoofsaaklik die verhaal van Jesus vir Jode – maar hy sluit hierdie vroue se name in – Uitlanders en sondaars!  Wat lees ’n mens tussen die lyne?  Jesus se Dawidiese Messiaanskap is vir almal!  Hy begin dus met ’n duidelik universele toon aan die boodskap van die evangelie.  Jesus se koms na die wereld is ingeweef in die menslike geskiedenis.  Die titel “Seun van Abraham” is dus Matteus se manier om te wys dat Jesus vir almal is – van die begin af.  Hy is die Messias vir alle mense!  As Matteus daar in die 80’s nC gaan sit om die verhaal van Jesus se geboorte te vertel – dan begin hy deur te se: hierdie is nie ’n gewone verhaal nie.... hierdie Kersfees verhaal is ’n verhaal van vreemdes en uitlanders wat ingesluit is! 8


 Die Here beplan dit fyn – Daar is verskeie oomblikke van liefde langs die pad gewees van hierdie verhaal. Jesus dryf ons tot die vreemde en die inklusiewe     

Die mens se geneigdheid is die bekende. Ons sukkel met vreemdes en grense. Ons hou van nature van ons eie gemaksone en vriende. Ons hou van eksklusief wees. En as dit oorneem in jou lewe.... dan word jy iemand wat na binne leef, selfsugtig raak en die oomblikke van ware liefde in jou lewe word min!

Ons ken hierdie boodskap  Dit is al baie gepreek van hierdie kansel af  Maar steeds is dit moeilik – dit iets wat die kerk moeilik gaan leef as ons hier uitstap  Waar begin dit? Ek het al baie keer gewonder – wat sal enige persoon van nature dryf om na iemand toe te stap en een of ander grens oor te steek?  Hoekom sal jongmense hul vakansie opoffer en in Mosambiek gaan gaan verf en vir vreemdes ’n koshuis opgradeer?  Hoekom sal vrouens in ons gemeente moeite doen om vir kinders kerspartjies te gaan hou?  Hoekom sal ’n vriend van my in die reen uitklim en ’n totale vreemdeling wie se kar gaan staan het oplaai en help?  Hoekom sal ’n familie op Kersdag besluit om ’n vreemdeling na die tafel toe te nooi wat iewers alleen en eensaam is – sonder familie? Hoekom?  Want die ervaring dat die Here die grens oorsteek en my skaduwee kom vergewe – verander die normale.

9


 As jy op die plek gekom het waar jy self besef het hoe min jy ’n reg het tot God se liefde en hoe baie dit vat om die grense van my lewe te betree – dan is die oomblik van liefde te groot!  As jy dit self ervaar het – wat God vir jou doen – dan maak dit ewe skielik vir jou sin om ander daarin in te sluit!  Dit maak sin om dat jy wil he jou naby mense oomblikke van Goddelike liefde beleef – en dit maak sin dat selfs mense wat ’n grens of twee van jou weg is dit ook moet kan beleef  En miskien veral in Kersfees tyd! Wat motiveer ons om te leef wat die Here van ons vra?! Ons eie ervaring van Goddelike liefde in ons lewens!  Ons is gemeenskap uit die geslag van Jesus  Ons is God se geslag. Sy kinders.  Ons is ’n Kersfees gemeenskap – wat die koms van Jesus deel maak van wie ons is.  Dit is in ons geestelike DNA om grense oor te steek en die wereld in te sluit.  Dit is ons opdrag, ons mandaat  Ons is skeppers van liefdes-oomblikke!  Orals – en waar almal in die lewe dit kan doen waar dit bekend is, is ons – skeppers van liefde by uitnemendheid waar dit onbekend is.  As iemand mense soek om liefdes oomblikke te skep van omgee, vergifnis en versorging oor grense heen – roep ons! Dit is ons ding!  Kry die kerk – ons sal jul wys hoe om die onbekende en die vreemdes in te sluit!  Want ons is volgers, kinders, ambassadeurs van die evangelie van Jesus!  Die Seun van Dawid, maar ook die Seun van Abraham!  Die Seun van Tamar, Ragab, Rut, Betseba en Maria!  Die Seun van God!

Amen 10


12.

Gebed

13.

Dankoffers

14.

Lied 334:1-4 (Staande)

1

"God is Liefde!" juig ons harte, en bedink wat liefde doen: Dat Hy ons sy Seun gestuur het om ons sonde te versoen. 2

Hy wat eerste liefgehad het, het in liefde ons vergeef nou kan ons, uit God gebore, uit dié bron van liefde leef! 3

Deur sy Gees, die wondergawe, laat Hy wederliefde spruit; en dié liefde - wat volmaak is dryf die vrees en selfsug uit. 4

As die Vader in sy liefde dan die sondaar maak tot kind, mag sy Seun al meer gestalte in ons doen en late vind! 15.

Seen

16.

Sing “Amen”

11

Preek 2 Desember 2012  

Dr Zander vd Westhuizen preek uit Matteus 1 met die tema: Kersfees is ‘n tyd van insluit!