Page 1

Sondag 2 Junie 2013 Oggenddiens

In ‘n nuwe tyd bly die boodskap dieselfde Die hele kwartaal luister ons       

Ons is die hele kwartaal besig om te luister en te hoor wat wil die Here vir ons sê. Ons luister namekaar, na die Woord, na die omstandighede – ons voer gesprekke. En ons het jou uitgedaagom deel te wees hiervan – om eers in jou eie lewe dit te doen... sodat jy ook sensitief kan wees saam met ons om te hoor wat die Here vir ons gemeente wil sê in hierdie tyd! Ek glo jy het dit gedoen! Ek glo daar is ‘n nou ‘n bewussyn van die Here se stem in ons lidmate se lewens. Ek glo jy het agtergekom: ‘Dit is moeilik’! Maar dit is hoe ons groei.

 

So wat nou? Daar is ‘n hele paar besluite reeds deur die Kerkraad geneem – almal is rustig!

Maar dit gaan nie net oor die besluite wat ons personeel en alles op ‘n dag-tot-dag basis laat aangaan nie - dit gaan oor die aanhoudende onderskeiding van die Here se wil vir ons gemeente! Wat hoor ons?

Daar is ‘n hele paar groot geleenthede wat gehou is in hierdie kwartaal:       

Kerkraadsgesprekke Pinkster Ontmoeting met Pierre Gesprekke met die personeel Gesprekke met die leiers Gesprekke met lidmate Gebed

Opsommend hoor ek die volgende: Gemeente

Gemeenskap

Algehele positiewe gevoel en beleef groei Plek van geborgenheid en rus (intiem en familiêr) Diversiteit en gevoel van gasvryheid Gesinne, kinders en jongmense belangrik maar uitdagend Beleef God in verandering, getuienisse en musiek Kan die persepsie en kommunikasie van die gemeente beter bestuur

Kultuur van besig-wees en gejaagdheid Land vol uitdagings – sien dit plaaslik (Onderwys en armoede is groot nood) Diverse gemeenskap Ons moet meer betrokke raak by die gemeenskap Mense leef verby mekaar en ‘sien’ mekaar nie

Kerk word genooi om betrokke te raak deur op te staan vir sosiale geregtigheid (Korrupsie en uitbuiting) en by netwerke in te skakel Lidmate kan meer betrokke raak – almal bring Kerk moet ruik soos die wêreld


iets na die tafel toe Die wat hier wil wees is nou hier – Eenheid in Opsoek na ‘melk en brood’ spiritualiteit en die gemeente hulp om betekenis te vind in hul lewens Die Here is besig met ons Gesinne, huwelike en verhoudinge is onder druk binne hierdie kultuur van prestasie Fokus op dit wat ons goed doen deur Diverser plaaslike omgewing van meenthuise, waarderende ondersoek ‘estates’ en plotte. Ekonomiese diversiteit in die gemeenskap is ook sigbaar. Spandeer tyd om die regte vrae te vra Skep ‘n ‘ja en...’ kultuur Kerk moet dinge ‘mooi’ maak en erns maak met menslikheid en broosheid

  

   

Ons lewe in ‘n baie uitdagende tyd vir die kerk Dit is net nie ons gemeente nie – dit is waar vir die kerk in die algemeen – veral in die ooste van Pretoria! As jy ons kerkkontteks moet beskryf: o Mense is besig! o Eks baie bekommerd oor sommige gesinne en ouers – hul kinders se geloofsopvoeding is nie prioriteit nie. o Kerk en geloof kom laaste op die lysie naas die skool... o Daar is te veel ‘geraas’ in ons lewens o Ons kan nie mense dwing om betrokke te raak nie – want die verbruikerskultuur maak dat mense net besluit – wel de hel met jou! o Mense woon nie kerk by nie en selfs betrokke lidmate woon die kerk nie meer as 2 keer ‘n maand by nie sê die navorsing o Maar mense soek iets – hulle soek die rustigheid, die gemeenskap en die liefde van die kerk – dit vind hulle in die kerk o Gemeenskappe, die land ens is onder druk o Daar is baie uitdagings? o Ferdie is beroep – party lidmate worry nou daaroor? Wat nou? o Gaan Danie en Ferdie en Ulrich dit maak? So wat hoor ons by die Here in hierdie tye? Wat vra die Here van ons? Hoe moet ons kerk wees sodat die Koninkryk en die evangelie gedien word? En wat doen jy daaraan – jy is die kerk? Ons is die kerk?

Die teks        

Ons lees vanoggend uit Handelinge Handelinge is die narratief van God se doel en beweging na die wereld toe deur die kerk! En die Heilige Gees maak dit moontlik. Dit is die storie van die begin! Die begin van die kerk! Die begin van die Here se missie met die wereld! Die Here het net een doel – vir mense om die totaliteit van verlossing te beleef in hul lewe. En die kerk – word deur die HG toegerus om hierdie totaliteit van die verlossing vir mense namens die Here te gaan leef en hul uit te nooi.

Die Here dwing nie mense in Sy wil in nie!


   

Die Here dwing nie mense om deel te wees van Sy kerk nie! Die Here dwing nie mense om die verlossing te aanvaar nie! Hy dwing nie mense om die volkomendheid van die verlossing te leef nie! Hy forseer nie mense om die Heilige Gees in hul lewe toe te laat nie!

    

HY NOOI MENSE HY BIED DIT AAN HY VERTEL HULLE DAARVAN EN DAN MOET HULLE DIE GEHEIM DAARVAN ONTDEK EN AS HULLE HET – DAN IS DIT SOOS ‘N VELDBRAND.... DAAI MENSE WAT HET IS DIE KERK En Handelinge is die storie daarvan... die storie van die begin hiervan!

  

Ons lees van die uitstorting van die HG in hoofstuk 2 Dan gebeur daar ‘n wonderwerk in hoofstuk 3 – Petrus en Johannes maak ‘n verlamde man gesond Die mense het al hoe meer van hulle gehoor en van die wonderwerk – en toe het Petrus hulle van die evangelie begin vertel

Hand 4: 1-22 Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus-hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthuts omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat 2 die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem, en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot 3 die volgende môre. Tog het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword; en die getal gelowiges 4 het aangegroei tot omtrent vyf duisend. 5 Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoëpriester Annas, en Kajafas, Johannes, Aleksander en al die ander lede van die 6 hoëpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra: “Deur watter krag en in wie se naam het 7 julle dit gedoen?” 8 Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê: “Raadslede van die volk, en familiehoofde, 9 julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die Naam van Jesus Christus van Nasaret is dat 10hy hier gesond voor julle staan – dié Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is “die klip wat deur julle, die bouers, afgekeur is. Juis Hy het die belangrikste klip in die gebou 11 geword. “Hý bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense 12 gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie.” Die Joodse Raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die Raad het 13geweet dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. En toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostels sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring 14 nie. 15Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en het die saak met mekaar bespreek. “Wat gaan ons met hierdie mense maak?” het hulle gevra. “Dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle 16 plaasgevind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. 1


Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met 17 dreigemente verbied om weer in die Naam van Jesus met iemand te praat.” Daarna het die Raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die Naam van 18 Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê: “Julle moet maar self besluit wat voor God reg is: om aan 19 júlle gehoorsaam te wees of aan God. 20Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie.” Nadat die Raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het, het hulle hulle losgelaat. Hulle het dit 21gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie en vanweë die houding van die volk, want al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. 22Die man wat deur hierdie wonder gesond geword het, was immers al oor die veertig. Die konteks is uitdagend en veranderend – wat doen hulle?           

Die konteks van Handelinge was ‘n uitdagende ene Aan die begin weet ons die kerk was relatief min, in Jerusalem, tussen die Jode wat Jesus doodgemaak het.... Ons weet daar was groeiende teenstand teen die kerk Soos wat Handelinge aangaan sien ons Stefanus sterf vir sy geloof Ons sien die evangelie versprei nie net onder die Jode nie, maar ook Grieke en Romeine en ander volke se mense word deel van die kerk... So nou is daar probleme in die kerk... interne probleme... Mense hou nie almal van mekaar nie.... hulle stry oor sake... Die apostels baklei en sit vas met mekaar... Daar is baie uitdagings soos wat die kerk al hoe meer vervolg word... En dan is daar natuurlik die feit dat die kultuur verander het... diverser geword het... die ‘wêreld’ groei en ontwikkel... In dit alles moet jy vir mense vertel van die opstanding ens... Die punt is: Die konteks was uitdagend! Waarskynlik nog meer uitdagend as nou in ons tyd!

     

Wat doen hulle? Hulle verkondig die evangelie Hulle hou vas aan die evangelie Dit het nie verander nie. Dit hou hul bymekaar – niks anders nie! Die evangelie! Die Here se doel, die Here se missie – die vertel van die totaliteit van verlossing aan die wêreld is wat hulle meer besig is!

  

Die evangelie was nog nuut en vars in hul koppe! Is dit nog in ons sin? Kan jy onthou hoe het dit gevoel die dag toe die Here in jou lewe ingekom het.... kan jy onthou hoe opgewonde jy was.... hoe jy gevoel het.... hoe jy gedink het jy gaan vir almal hiervan vertel... Jy gaan jou lewe verander!! Jy gaan anders wees! Dit is die eerste kerk – die storie van die begin

 


Die kerk moet in veranderende tye vashou aan die evangelie en dit verkondig sonder enige kompromieë! Wie is die kerk wat die Here gebruik? 

Wat ook opvallend is van die teks wat ons gelees het is die volgende:

v13

Die Joodse Raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die Raad het geweet dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense.           

Wie gebruik die Here om hierdie evangelie te deel? Die mense wat die uitnodiging aanvaar het... die mense wat dit ontdek het... die mense wat dit leef.... Die kerk.... En die mense wat dit doen is eenvoudige en ongeleerde mense... Dit is mense wat nie gestudeer het nie, wat nie gekwalifiseer het nie, wat nie baie besit het nie = wat in die hoogste regering se binnekamers opstaan en getuig – van die evangelie Vol van die Heilige Gees doen hul dit!! (Gaan oor die evangelie is vir almal – en die Here gebruik almal) Maak nie saak hoe baie ons dit in die kerk preek nie – mense leef dit en beleef dit nie anders nie – DIE KERK IS NIE DIE DOMINEES NIE. DIE KERK IS NIE DIE LEIERS EN DIE SINODES ALLEEN NIE. Dit is die mense wat die Here se uitnodiging aanvaar het. Dit is jy!

Jy moet verstaan dat die Here jou genooi het om Hom te volg, jy het die uitnodiging aanvaar – so jy is die kerk! So wat nou? Petrus en Johannes was in ‘n moeilike konteks en dinge het om hulle verander:  Hulle hou by die evangelie  God gebruik hulle want hulle is opgewonde om vir Hom te werk         

As ons in ‘n konteks lewe waar mense te besig is... As ons in ‘n konteks lewe waar die evangelie en geloof nie meer so belangrik is nie Waar mense nie kerk toe kom nie Waar hulle vergeet het dat hulle die uitnodiging van God se verlossing aanvaar het of nog nooi het nie As ons gemeente deur veranderinge gaan As ons weet gesinne en verhoudinge is onder druk Mense sukkel finansieel Die land het uitdagings... Om ons is daar nood....

Wat moet ons onsself afvra? 

Hoe moet die kerk lyk?


   

Die kerk moet lyk soos hy nog altyd moes gelyk het – vol van die HG, opgewonde en besig om die evangelie te leef en vir mense te vertel van Jesus. En jy moet weet – jy is die kerk! En as jy nie deel is van die mense wat God se verlossing volkome en in totaliteit in hul lewe kies nie – dan nooi die Here jou uit om dit te aanvaar en deel te word van die kerk. En as jy vergeet het jy het dit gekies – ONTHOU!

Raak deel van die beweging! Wat beteken dit?            

Dit beteken jy moet mense wys hoe lyk volkome verlossing deur hoe jy leef Dit beteken jy moet mense begin help Dit beteken jy moet jou kinders van die Here leer en hulle nie net nou en dan kategese toe bring nie Dit beteken jy moet kerk toe kom en jouself beter toerus en nie net wanneer dit toevallig nou inpas in jou skedule nie Dit beteken jy moet by bediening betrokke raak. Dit beteken jy moet jou tiende gee sodat die kerk kan groei Dit beteken jy moet mense van Jesus vertel en hulle uitnooi in God se volkome verlossing in en hulle saam met jou kerk toe bring Dit beteken jy moet dinge in jou lewe los wat bots met hierdie verlossing Dit beteken jy moet luister na die Here en uitvind wat jou roeping is en dit beginne leef Dit beteken jy moet ophou NEE sê! Dit beteken as jou lewe te besig is vir God moet jy dit verander Dit beteken as jy hier by ons gemeente wil wees – wees dan hier HELEMAAL Want as almal van ons net elkeen hierdie beginne besef kan ons die omgewing verander!

GENOEG BROOD EN WYN 

  

Ek het nou die aand vir die leiers gevra tot hul na Pierre kom luister het vir elke vrou om ‘n brood te bring en die mans om ‘n bottel wyn te bring. Meeste het... en daar was te veel. Dit is die punt! Dit is die evangelie – AS ALMAL BRING WAT HUL HET, jou bietjie tyd, jou bietjie gawes, jou bietjie besittings.... Is daar te veel Wat vra dit nou van jou om ‘n brood te bring kerk toe? Nie veel nie (Selfs al was jy besig) Wat vra dit om ‘n bottel wyn te bring? Nie veel nie (Al was dit ‘n cheap) En as almal dit gedoen het – was daar te veel. En dan het ons dit uitgedeel!!

Die kerk moenie ‘n plek wees van skaarsheid van mense en brood en wyn nie...

 

Dit moet oorloop van lewe... te veel lewe.... Sodat ons dit kan uitdeel! Dit is wat ons moet doen nou o Ons moet bly by die evangelie o Jy moet deel wees van hierdie gemeente en jou brood of wyn bring o As almal dit doen sal ons genoeg hê om die gemeenskap te verander!

  


AMEN

Preekzvdw02062013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you