Page 1

1

Sondag 7 Oktober Bid gelowig Votum Liturg: Ps100:1 Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Gemeente: 2 Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel! Liturg: 3 Erken dat die Here God is: Hy het ons gemaak en ons is Syne, ons is sy volk, sy eie kudde. Gemeente: 4 Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, dank Hom, prys sy Naam, 5 want die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie, sy trou duur van geslag tot geslag. SeĂŤngroet Lofprysing: Psalm 100:1 Juig almal tot Gods lof en eer, kom dien met blydskap God die Heer. Kom met gejubel voor Hom saam en dank en loof Hom, prys sy Naam. Lied 100: 2 Erken diĂŠ God en sy gesag. Hy hou oor ons, sy kudde, wag. Laat ons as volk die Heer aanbid. Hy't ons gemaak as sy besit. Lied 100: 3 Gaan by sy tempel in en sing


2

en bring jul dank met jubeling. Sy goedheid, liefde en sy trou sal Hy vir altyd onderhou. Skriflesing: Die God tot wie ons bid (Jak 1:17-18) 1:17

Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van Bo. Dit kom

van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. 18Omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons, om dit so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat Hy geskep het. Stilte: Wie is God vir jou? Gemeente: Lied 188: 1 (staande) Kom, dank nou almal God met hart en mond en hande; loof Hom wat wonders doen tot in die verste lande. Van vroeg, van kindsbeen af, het Hy ons trou bewaar en tot vandag toe nog geseën en gespaar. Lied 188: 2 O God, so ryk en goed, gee ons solank ons lewe altyd ‘n blye hart; as dit u wil is: vrede. Laat u genade ons beveilig teen gevaar, in donker ure ons van struikeling bewaar. Geloofsbelydenis Geloof was deur die eeue deel van mense se lewens. In die geloof het mense geduldig gesoek na die egte en ware lewe. Hulle het bly nadink het oor God en oor hoe Hy homself in die natuur, in die geskiedenis en in die lewe van mense, in die Bybel en in Jesus se koms na die wêreld bekend maak. Wanneer Christene in die


3

erediens saam hulle geloof in die woorde van die Apostoliese Geloofsbelydenis bely, getuig hulle te midde van die nood in die wêreld en die stryd wat hulle in hulle eie lewe ervaar, van wie dié God is in wie hulle glo. Hulle weet dat daar ’n groter werklikheid is wat alleen in die geloof toeganklik is. Hulle weet dat die mens alleen in die geloof die Onsienlike God kan "sien".

APOSTOLIESE GELOOFSBELYDENIS Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper, daarom leef ek in afhanklikheid van Hom as sy kind. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, as die ons Here van mý lewe. Ek glo in Jesus Christus wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, wat gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, as my enigste troos in die leë en in die aangesig van die dood. Ek glo in Jesus Christus wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, daarom leef ek nou in die teenwoordigheid van die verheerlikte Christus. Ek glo in Jesus Christus van waar Hy sal kom om te oordeel dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het, daarom soek ek na die wil van God vir my lewe. Ek glo in die Heilige Gees, wat my laat deel aan die verlossing wat Christus gebring het. Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, daarom is ek as deel van die kerk as ’n geloofsgemeenskap. Ek glo aan die vergewing van sondes, daarom kan ek myself en ander mense vergewe. Ek glo aan die opstanding van die vlees en ’n ewige lewe, daarom sien ek met verwagting uit na die toekoms. Amen – ek weet dat hierdie belydenis waar is.


4

Doop Skriflesing: Die gelowige gebed (Jak 5:13-18) 5:13

As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As

daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing.

14

As daar

iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die Naam van die Here. 15En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring: die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. 16Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van ’n gelowige het ’n kragtige uitwerking.

17

Elia

was ’n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit drie jaar en ses maande lank nie gereën nie. 18

Toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee en die aarde

het sy oes gelewer. Woordverkondiging: Bid gelowig!

Gelowig bid! Die gevolge van die geweldige omwentelinge in die wêreldgeskiedenis die afgelope 400 jaar, het mense nuwe vrae oor God en die wêreld, oor geloof en ongeloof laat vra. Die afgelope twintig jaar het Christene in Suid-Afrika eers werklik hiervan kennis geneem. Ons lees daarvan in boeke wat verskyn en in briewekolomme in die koerante. Ons hoor dit in gesprekke tussen vriende. Hierdie ontwikkelings daag die kerk en gelowiges meer as ooit uit om aandagtig te luister na die vrae wat mense vandag vra – maar ook die vrae in ons eie hart.


5

 Daar word gevra: Wat is geloof? Het ons dit nog enigsins nodig? Ja, ons bely ons geloof in die woorde van die geloofsbelydenis. Maar glo ons dit regtig? Maak dit regtig ’n verskil in ons lewe? Jakobus het ons daarop gewys dat geloof wat nie tot dade oorgaan nie, is ’n dooie geloof – geen geloof is nie. Dietrich Bonhoeffer het gesê dat slegs hy wat glo, is gehoorsaam, en slegs hy wat gehoorsaam is, glo. Ons doop ons kinders, maar lyk ons eie lewe, ons huwelike en gesinne anders die van die mense wat nie hulle kinders doop nie? Maak ons hulle regtig groot met die besef dat hulle aan die Here behoort en dat hulle moet leef soos wat Hy van hulle verwag?  Daar word gevra: Wat is die betekenis van gebed? Help dit nog om enigsins te bid as dit skynbaar lyk dat dit geen verskil maak aan ons lewe en omstandighede? Hierdie vrae laat ons nadink oor die betekenis van geloof. Geloof as ’n geheimenis Die Christelike geloof was nooit bedoel om bloot ’n idee of ’n filosofie te wees nie. Dit gaan oor ’n lewe in gehoorsaamheid in diens aan God. Geloof is ’n poging om inhoud te gee aan die geheimenis van die werklikheid van ’n Onsienlike God in ons lewens. Hebreërs 11:6 sê: “Wie tot nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek beloon.” Vir Calvyn was ’n brandende hart die simbool van die lewe van ’n gelowige. Geloof is nie iets wat vanself ’n vastrapplek in ’n mens se hart kry nie, maar is die vlam wat God in sy groot genade in jou hart aansteek.

Geloof, net soos hoop en liefde, is ’n gawe van God.

Daarom bly dit ’n wonder om vandag steeds, ondanks al die


6

verwarring en twyfel wat daar in die wêreld is, te kan bly glo, te kan bly liefhê en te kan bly hoop. Die geloof in Jesus Christus is die werk van die Heilige Gees in ons lewe.

1 Korintiërs 12:3 stel dit

glashelder: “..... en niemand kan sê: ‘Jesus is die Here’ nie, behalwe deur die Heilige Gees”. Die Gees steek die geloofsvuur in ons aan en wil ons help dat dit brandend bly! Geloof en verwondering Vir die vroeë kerkvaders was hulle geloof die wyse waarop hulle hul verlustig het in die liefde van God. Geloof as verwondering maak ons verhouding met God meer as ’n blote kennis van Hom. In die geloof word die waarheid gevier dat God ons verlos en bevry het. Die digter Tolstoy het na sy bekering erken dat die geloof in God wat in hom wakker geword het, nie alles meteens verander het soos hy gedink het dit sou nie. Hy sou steeds nog met dieselfde dinge worstel en dieselfde foute maak, maar sy hele lewe was nie langer sinloos nie. Hy het iets gevind waarin hy sy krag kon belê. Hy het Iemand gevind voor Wie hy in verwondering kon staan. As gedoopte mense kan ons as

gelowiges weet dat God ons reeds ons hele lewe lank al

raakgesien het en die heel pad gevolg het vanwaar Hy die eerste maal die lewensasem in ons neus geblaas het (Ps 71:5-7). Jy ontdek dat jy vir Iemand só belangrik is, dat Hy bereid was om Sy eie lewe vir jou op die altaar te plaas. So ’n ware geloof in God veronderstel ’n hartsverandering of ’n nuwe insig in jouself om by God as die diepste grond van jou bestaan uit te kom. Deur die geloof word jy bevry van die wêreld wat elke dag dreig om jou gevange te hou. Jy leef uit die innerlike oortuiging dat dit wat jy nie kan sien nie, wel ’n onmisbare deel van jou lewe is. Daarom


7

kan jy bid soos 17Elia wat ’n mens was net soos ons”, en God sal jou gebed verhoor as jy jou sonde bly en as jy bid vir ander mense in nood. Want “die gebed van die regverdige het ’n kragtige uitwerking” (vs. 16).

Gebed O diepte van die rykdom en die wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë! Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee Hom raad? Wie bewys Hom ’n guns, sodat Hy verplig is om iets terug te doen? Uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Aan Hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid! Amen. Rom 11:33-36 Skriflesing: Selfondersoek (Jak 4:3) 3

As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid: julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Stilte: Wat is jou motief as jy bid? Die moderne mens wat glo dat hy/sy God nie meer nodig het nie, is self die middelpunt van sy/sy eie lewe. Daar word gepraat van die mens met oormatige selfvertroue (“excessive confidence”) van die mens. Selfsug is deel van die wese van die mens en gierigheid is in sy aard. Dit is die oorsaak van rusies, konflik en oorloë. En tog: Mense soek vandag weer na die dinge wat hulle verbeelding kan aangryp en hulle emosioneel kan bevredig. Hulle verlang na iets wat sin en betekenis aan hulle lewe kan gee. Daar is ’n begeerte om te (bly) glo en te bid.


8

Gemeente: Lied 241:1 (sittende) Troue Here van my lewe, God by wie ek vrede vind; Vader wat my skuld vergewe, dankbaar leef ek as u kind. Vrees vir straf laat my nie weifel, want u liefde laat geen twyfel; ja, ek weet in sondesmart: U is trooster van my hart. Lied 241:2 U die kenner van ons harte, sien my skuld en ken my nood. Ek treur, vol berou en smarte, want my sonde bring die dood. Ja, U sien my hart se wonde, sien my ly oor al my sonde. Christus laat my voor U staan, deur sy bloed neem U my aan. Vryspraak Rom 1:17

In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van

hulle sonde vryspreek enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan: “Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe.”

Gemeente: Lied 241:3 (sittende) Deur u Seun skenk U genade, in geloof neem ek Hom aan. Hy verlos my van die kwade; Hy sal altyd met my gaan. Al is ek in skuld gebore, is ek in Hom uitverkore vóór u Woord in skeppingsmag nag geskei het van die dag. Skriflesing: Geloof en wysheid (Jak 1:5-8) 5

As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy

sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. 6Maar ’n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos ’n brander in die see wat deur die


9

wind aangejaag en heen en weer gedryf word.

7–8

So ’n mens wat

altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Stilte: Waarvoor wil jy bid? Geloof is eerder wysheid as wetenskap. Wysheid is om te kan onderskei wat die wil van God vir my lewe is – en dan die moed te hê om te gaan leef volgens die wil van God vir my lewe.

Gemeente: Lied 280:1-3 (staande) Here, Redder, groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. In u liefde en genade het U ook ons hand kom vat. Heer, u leiding bring bevryding U het ook my hand kom vat. (2x) Lied 280:3 Lei my, Heer, na dié bestemming in u Woord my opgedra. Laat my leef en werk met vreugde want dit sal volharding vra. Heer, u lyding bring bevryding al ons skuld het U gedra.

(2x)

Voorbidding Gemeente: Lied 266 (staande) Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u Naam. Laat u ryk kom, u wil geskied soos in die hemel so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dag se brood en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe dié wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die Bose. Van U is die ryk en die sterkte en die ere, vir ewig en ewig, amen. (herhaal) Seën

Preek 7 Oktober 2012  

Dr Danie Dreyer preek uit Numeri 1+2 met die tema: Gebedsverhoring