Page 1

Tvorba obchodního dopisu V češtině již vypracovala řada funkčních stylů: prostě sdělovací, umělecký, publicistický a odborný. Odborný styl se člení na vědecký odborný a praktický odborný. Písemné projevy v oblasti praktické slouží ke sdělování skutečností spojených s příslušnými odbornými činnostmi. Patří sem i styl obchodní a administrativně-právní. Obchodní dopis je jeho základní formou. Obchodní styl má ustálenou slovní zásobu, v níž se uplatňuje hospodářské a částečně i právní názvosloví. Pro obchodní styl je také charakteristické užívání ustálených pojmenování a obratů, např. ustálených formulací žádostí, pozvánek, začátků a závěrů obchodní korespondence aj. Užití prostředků z jiných stylů zpravidla není vhodné (slova citová, expresivní apod.). Slohem (stylem) rozumíme jazykové zpracování tématu - výběr a způsob užití slov a jejich uspořádání s ohledem na formu, situaci a cíl projevu. V obchodním stylu se nejvíce uplatňuje slohový postup informační. V některých útvarech může být zastoupen i postup výkladový a popisný. Postup informační je jednoduchý, záleží ve sdělení základní informace pohotově a co nejpřesněji.

Části obchodního dopisu Obchodní dopis můžeme rozdělit na tři základní části: předtištěné úvodní náležitosti = záhlaví (název firmy, její sídlo, příp. značka), vyznačení adresového pole a pásma, odvolací údaje buď v úpravě sloupcové, nebo řádkové; sloupcové údaje mohou být umístěny vlevo nebo vpravo. Specifikace předmětu dopisu - vyjádření věci - uvádí druhou část, kterou tvoří text dopisu (oslovení, důvod, proč píšeme, návrh, co potřebujeme a pozdrav). Ve třetí části uvádíme náležitosti dopis ukončující (např.: razítko, vlastnoruční podpis, jméno a funkci pisatele, vyznačení příloh) a předtištěné doplňující informace. Dopis píšeme vždy z nějakého důvodu a za nějakým účelem. Tomu odpovídá i stavba textové části. Použijeme vhodné a správné oslovení, úvodní větu a vysvětlíme podstatu dopisu. Závěrečná formule dopis uzavírá. Spolu s úvodní větou vyjadřuje zdvořilost a snahu získat adresátovu pozornost. Úvodní věta bývá součástí prvního odstavce, naopak závěrečnou zdvořilostní formulaci umisťujeme samostatně. Dopis může mít dva i více odstavců, není však vhodné u kratších textů z každé věty či souvětí udělat samostatný odstavec, nebo naopak všechno napsat do jediného útvaru. Stavba dopisu má být promyšlená, logická a přehledná.

Zásady stylizace obchodního dopisu V dopise píšeme vždy jen o jedné věci. Musíme být dobře obeznámení se všemi pokyny, dobře jim rozumět, nic podstatného nesmíme opomenout. Píšeme za firmu, proto užíváme sloveso i zájmeno v 1. osobě množného čísla (my), ve vztahu k adresátovi slovesa a zájmena ve 2. osobě množného čísla (Vy). Tón dopisu je přirozený a zdvořilý. Také jazyková stránka musí být co nejlepší, volíme slova přesného a jednoznačného významu, tvoříme raději kratší, srozumitelné věty než těžkopádná souvětí, dbáme na gramatickou a interpunkční správnost.


Cizí slova užíváme jen tehdy, když známe bezpečně jejich význam a pravopis. Pestrosti slohu napomáhají synonyma. Jejich vyhledávání ve slovnících je nejen zajímavé, ale rozšiřuje i slovní zásobu pisatele dopisů. Postup při psaní dopisu: Připravíme si osnovu, promyslíme každou větu, než ji napíšeme. Dopis stylizujeme hlediska příjemce - adresáta. Rozhodneme, jaké užijeme oslovení a jakým pozdravem ho ukončíme. Vypracujeme a pozorně přečteme koncept. Při kontrole zjišťujeme, zdali jsme vyjádřili všechny důležité myšlenky a na něco nezapomněli, zda myšlenky na sebe logicky navazují,jestli jsme nezaměnili já a my, nebo dokonce nepíšeme ve 3. osobě. Hodnotíme přesvědčivost a zdvořilost a zdvořilost dopisu, správnost interpunkčních znamének pokud možno neopakujeme v textu jedno slovo víckrát. Stylizovat dopisy je možné se naučit. Jaké jsou nejčastější slohové neobratnosti: • • • • • •

použití slova z jiného funkčního stylu (mizerný výrobek) volba nepřesného, nevýstižného výrazu (pravidelně x zpravidla, tzn. často, ale ne pravidelně) opakování předložek větných členů, mezi nimiž není vztah souřadný (stěžovat si na vady na materiálu na dodaných výrobcích) opakování slov se stejným slovním základem (účtovat na účtu, zasílat zásilku, dodávat dodávku) nelogické vazby (děkovat laskavě) řetězy podstatných jmen ve 2. pádě (upozornili jsme na nutnost závaznosti užití nového nařízení)

Slohovým úskalím se někdy stává užití podmiňovacího způsobu tam, kde se máme vyjádřit určitě a přesně. Také užívání trpného rodu musí být promyšlené a správné.


Písemnosti  

blá blá blá blá

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you