Issuu on Google+

KYSLÍK • •

• • • • •

nejrozšířenější prvek na Zemi výskyt o volně - v atmosféře jako O2 (21%) nebo tříatomový O3 (ozon - vyšší vrstvy atmosféry, vytváří obal chránící Zemi před účinky UV záření o vázaný součástí mnoha anorganických (vody, minerály, horniny) a organických (sacharidy, aminokyseliny) sloučenin o biogenní prvek, nezbytný k dýchání organismů vlastnosti - za normálních podmínek bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, těžší než vzduch, omezeně rozpustný ve vodě o molekulární kyslík je velmi reaktivní, exotermické reakce o atomární kyslík je vysoce reaktivní /vznik ozonu - O2 + O --> O3/ ozon - jedovatý plyn modré barvy, silné oxidační účinky silné oxidační činidlo, rychlé (hoření) nebo pomalé (práchnivění dřeva) příprava - tepelný rozklad některých organických sloučenin /2 KMnO4 --> K2MnO4 + O2 + MnO2/, rozklad peroxidu vodíku výroba - frakční destilace zkapalněného vzduchu, elektrolýza slabě okyselené vody použití - stlačený kyslík je dodáván v ocelových tlakových lahvích označených modrým pruhem, sváření a řezání kovů, výroba formaldehydu, HNO3 a Fe, dýchací přístroje, kapalný jako raketové palivo, ozon jako dezinfekce vzduchu, pitné vody

Sloučeniny kyslíku 1) oxidy • • • •

dvouprvkové sloučeniny kyslíku s elektropozitivnějším prvkem oxidační číslo kyslíku v oxidech -II. oxidy přechodných prvků jsou barevné (Cr2O3 - zelený, Fe2O3 - červený) příprava - přímé slučování z prvků /C + O2 --> CO2/, reakce prvku s vodní párou /C + H2O --> CO + H2/

Rozdělení oxidů 1) podle vnitřní struktury • iontové - prvky s malou X (alkalické kovy, kovy alkalických zemin, lanthanoidy, aktinoidy), pevné látky s vysokou Tt, iontové vazby, CaO • molekulové - většinou s nekovy (C, N, P, S), kovalentní vazba, těkavé, často plynné nebo kapalné, SO2, CO2 • polymerní - s kovy ze střední části PSP s vyšší X, tvoří řetězovitá seskupení, kovalentní polární vazby, tvrdé látky s vysokou Tt, B2O3 2) podle reakce s vodou, hydroxidy a kyselinami • kyselinotvorné - s vodou poskytují kyseliny nebo reagují s hydroxidy za vzniku solí /SO3 + H2O --> H2SO4, SiO2 + 2 NaOH --> Na2SiO3 + H2O/, molekulové oxidy


• • •

(CO2, NO2, SO3) nebo oxidy s oxidačním číslem vyšším než vanad (CrO3, MoO3, WO3) zásadotvorné - s vodou poskytují zásady nebo reagují s kyselinami za vzniku solí /CaO + H2O --> Ca(OH)2, CuO + H2SO4 --> CuSO4 + H2O/, iontové oxidy nebo oxidy kovů s oxidačním číslem menším než IV. amfoterní - reagují s kyselinami i zásadami za vzniku solí /Al2O3 + 6 HCl --> 2 AlCl3 + 3 H2O, Al2O3 + 2 NaOH --> 2 NaAlO2 + H2O/, oxidy kovů s nižšími oxidačními čísly (ZnO, Al2O3) netečné - nereagují ani s kyselinami, ani s hydroxidy (CO, NO)

2) voda • • • • •

lomená molekula vodíkové můstky --> vyšší Tt a Tv polární rozpouštědlo přechodná tvrdost - Ca(HCO3)2 --> CaCO3 + CO2 + H2O trvalá tvrdost - CaSO4 + Na2CO3 --> CaCO3 + Na2SO4

3) peroxid vodíku • • • • • • • • •

2 atomy kyslíku H-O-O-H bezbarvá olejovitá kapalina, v bezvodém stavu výbušná polární rozpouštědlo neomezitelně mísitelný s H2O, vodíkové můstky oxidační účinky (PbS + 4 H2O2 --> PbSO4 + 4 H2O) se silnými oxidačními činidly působí jako redukční činidlo (5 H2O2 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 --> 2 MnSO4 + 3 O2 + K2SO4 + 8 H2O) má charakter slabé kyseliny (H2O2 + H2O --> H3O+ + HO2-) účinkem světla a některých látek se snadno rozkládá (2 H2O2 --> 2 H2O + O2) 3% roztok se používá jako dezinfekční a bělící činidlo

SÍRA Výskyt • •

volně v blízkosti sopek vázaná ve formě sulfidů a síranů (FeS2, ZnS, HgS, PbS, Na2SO4 ∙ 10 H2O, CaSO4 ∙ 2 H2O, BaSO4), v bílkovinách (biogenní prvek)

Vlastnosti • • •

žlutá pevná látka nerozpustná ve vodě rozpustná v nepolárních rozpuštědlech špatný vodič tepla a elektřiny

Modifikace • •

krystalická - osmiatomové molekuly sirný květ - vzniká rychlým ochlazením sirných par


plastická síra - vzniká rychlým ochlazením taveniny síry

Výroba •

těží se

Použití • •

výroba H2SO4, CS2, zápalek, střelného prachu, pesticidů vulkanizace kaučuku - zahříváním kaučuků se sírou se jejich molekuly zesíťují sirnými můstky a získají tak pružnost

Sloučeniny 1) H2S • • • • •

bezbarvý, nepříjemně páchnoucí, prudce jedovatý plyn vzniká rozkladem bílkovin (zápach zkažených vajec) redukční vlastnosti reakcí s vodou vzniká kyselina sulfanová 2 řady solí - sulfidy S2- a hydrogensulfidy HS-

2) SO2 bezbarvý, štiplavý, jedovatý plyn dráždící dýchací sliznice • nežádoucí složka vzduchu, podílí se na vzniku kyselých dešťů • vzniká spalováním síry (S + O2 --> SO2) • výroba pražením sulfidů (4 FeS2 + 11 O2 --> 2 Fe2O3 + 8 SO2) • použití - výroba H2SO4, odbarvování, konzervování, výroba celulózy

3) SO3 • • • •

pevná látka s polymerní strukturou cyklické molekuly (SO3)3 ochotně reaguje s vodou (SO3 + H2O --> H2SO4) silně hydroskopický (odebírá látkám vodu)

4) Oxokyseliny H2SO3 • •

slabá dvojsytná kyselina tvoří 2 řady solí - siřičitany, hydrogensiřičitany

H2SO4 • • • • •

silná dvojsytná kyselina viskózní kapalina, ochotně se mísí s H2O za uvolňování tepla koncentrovaná má silné oxidační a dehydratační účinky, organické látky jejím vlivem uhelnatí reaguje se všemi kovy (mimo Pb, Au, Pt) - Cu + 2 H2SO4 --> CuSO4 + SO2 + 2 H2O zředěná se chová jako silná kyselina, oxidační schopnosti ztrácí a reaguje s méně ušlechtilými kovy - Fe + H2SO4 --> FeSO4 + H2


výroba kontaktním způsobem o 1) výroba SO2 - spalováním síry (S + O2 --> SO2), pražením sulfidů (4 FeS2 + 11 O2 --> 2 Fe2O3 + 8 SO2) o 2) oxidace SO2 na SO3 - 2 SO2 + O2 --> SO3 o 3) SO3 je pohlcován roztokem zředěné H2SO4, zvyšuje se její koncentrace --> vzniká oleum


Kyslik,sira