Page 1

លិខិតប ើកចំហ សូមបោរពជូន សបមេចអគ្គមហាបសនា តីតេតោ ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋមន្រនេី ននរាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា ៊ុ

ទំនប់វារ ីអគ្គិសនីឆាយអាររ ៉ែងជាទំនប់មួយទទួលបានការវ ិនិយោគ្ពីក្រុមហ៊ុន

ឆាយណា

ហគូយ ៀន ខូផឺយរសិន (China Guodian Corporation) រ លក្រូវបានច៊ុុះអន៊ុសសរណៈយោគ្យល់ជាមួយរាជ រដ្ឋាភិបាលរមព៊ុជាយៅរខវ ិចឆិកា ឆានំ ២០១០ បន្ទាប់ពីការ រខលួនយចញរបស់ក្រុមហ៊ុន ឆាយណា សាវ ិន ផាវ ឺក្គ្ីរ

យដ្ឋយសារររគ្យក្ោងអាចនឹងបងកឲ្យោនផលប៉ែុះពាល់បរ ិសាានខ្លំង។

ទំនប់យនុះជាគ្យក្ោង

សាងសង់ ក្បរិបរតិ និង យផារ (BOT) រ លនឹងក្រូវការយពល ៤,៥ ឆានំ យ ើមបីសាងសង់ និងោនរំរ ិរ សមរាភាព ១០៨ យមហ្កកវា៉ែ រ់ ចំណាយទឹរក្បារ់សរ៊ុប ៣២៧ លាន

៊ុលាលរសហរ ាអាយមរ ិរ1។ ទំនប់

យនុះយក្ោងនឹងសាងសង់រ៊ុងភូ ន មិ រក្ពរសាាយ ឃ៊ុំថ្មបាំង ស្សុរថ្មបាំង យខរដយកាុះរ៊ុង។ ប៉ែ៊ុរនតតាមព័រ៌ោន មិនផលូវការបានបញ្ច ា រ់ថាក្រុមហ៊ុន ឆាយណា ហគូយ ៀន ខូផឺយរសិន ក្បរហលជាមិនបនតគ្យក្ោងយនុះយទ យហើយក្រុមហ៊ុន ស៊ុីណូហ្កយក្ ូ (Sinohydro Co., Ltd) រំព៊ុងររពិចារណាទទួលយរគ្យក្ោងវ ិនិយោគ្ យនុះបនត។ យ

ុះជាោ៉ែ ងណារ៏យដ្ឋយ ព័រ៌ោនជារ់លារ់ចំយពាុះក្រុមហ៊ុនរ លនឹងមរជំនួសយន្ទុះគ្ឺមិន

ន់ោនក្បកាសជាផលួវការយដ្ឋយរាជរដ្ឋាភិបាលរមព៊ុជានូវយ

ើយយទ។

ក្បសិនយបើសាងសង់ ក្បជាជនក្បោណ ៣៨៩ ក្គ្ួសារ (១.៦៤២ ន្ទរ់)2 និងព្ក្ពយ

ើ ក្បរហលជា

២០.០០០ ហិចតា នឹងរងផលប៉ែុះពាល់។ ជាងយនុះយៅយទៀរ ថ្និរសរា ក្បោណជា ៥៧ក្បយភទ បរសី ៩៣ក្បយភទ លមូន ៥៥ក្បយភទ (រួម ំងក្រយពើភំន) ឧរ៊ុងគសរា ២៩ក្បយភទ ក្រីន្ទគ្) និងក្រូវបានគ្ំរាមរំរហងយដ្ឋយសារការសាងសង់ទំនប់យនុះ3។ គ្យក្ោងយនុះនឹងចំណាយថ្វ ិកាោ៉ែ ងយក្ចើន ខណៈរ លោនផលប៉ែុះពាល់ោ៉ែងខ្លំងយៅ ល់ព្ក្ពយ

និងក្រី ៤៣ក្បយភទ (រួម

ំង

ប៉ែ៊ុរនតរោលំងថាមពលអគ្គីសនីទទួលបានគ្ឺ

ើ សរាព្ក្ព ជីវចំរុះ ៊ុ និងសងគមោ៉ែ ងខ្លំង ។

1

ការវាយរព្មលយហរ៊ុប៉ែុះពាល់បរ ិសាាននិងសងគម ំបូង «IESIA» ព្នក្រុមហ៊ុនសាវា៉ែ រ់ (SAWAC) រខ មររា ឆានំ ២០០៨

2

ការវាយរព្មលយហរ៊ុប៉ែុះពាល់បរ ិសាាននិងសងគម ំបូង «IESIA» ព្នក្រុមហ៊ុនសាវា៉ែ រ់ (SAWAC) រខ មររា ឆានំ ២០០៨

3

របាយការណ៍«ការសយងេបពីយហរ៊ុប៉ែុះពាល់បរ ិសាាន និងសងគមព្នទំនប់វារ ីអគ្គិសនីអារវងរំនប់និររីព្ន

ក្បយទសរមព៊ុជា» អងគការអភិររសអនតរជារិ និង រ ាបាលព្ក្ពយ

ើ ព្នក្រសួងរសិរមម រ៊ុកាេក្បោញ់ និង យនសាទ

មិនោនឆានំផលិរ។

1


មយ៉ែ ងវ ិញយទៀរ និងសងគម ំបូង

យបើពិនិរយយៅយលើ ំយណើរនិងនីរិវ ិធីព្នការវាយរព្មលយហរ៊ុផលប៉ែុះពាល់បរ ិសាាន

គ្ឺយៅោនភាពខាុះចយន្ទលុះក្បយហ្កងព្នការចូលរួមរបស់ក្បជាពលរ ារ លទទួលរងផល

ប៉ែុះពាល់រ៊ុងការសយក្មចចិ ន រត

យពាលគ្ឺោនររចំនួនក្បជាពលរ ាមួយចំនួនរូចររប៉ែ៊ុយណាណុះរ លបាន

ចូលរួមពិភារាជាមួយរំណាងក្រុមហ៊ុន

យពាលគ្ឺក្បជាពលរ ាមិនអាចបង្ហាញនូវយោបល់

បារមភ និងសំណូមពរពារ់ព័នធនឹងគ្យក្ោងសាងសង់ទំនប់បានយ

ការក្ពួយ

ើយ។ ចំរណរទីតាំងរ លក្រូវផាលស់បូតរ

ក្បជាពលរ ាពីររនលងរ លពួរោរ់រំព៊ុងរស់យៅយទៀរយសារ ជារំបន់វាល ៧៣ ឬ វាលយនតយហ្កុះ

ជាររនលងរ លអាចនឹងយរើរោនជយោលុះរវាងសរា និងមន៊ុសស យក្ពាុះជារំបន់សរា ំរ ីឆ្លងការ់។ជាងយនុះ យៅយទៀរ តាមរយៈការច៊ុុះរមមសិរារបស់ សមព័នទ ធ យនលរមព៊ុជា (ជាសមព័នធ រ លយធាើការរួមោនជាមួយអងគការ ជារិ អនតរជារិ សហគ្មន៍ យ ើមបីការពារក្បព័ នធយអរូ

ូស៊ុីទយនល និងជីវភាពរស់យៅរបស់ក្បជាពលរ ា រ លពឹងរផែរយលើធនធានធមមជារិ)យៅរំបន់រ លយក្ោងនឹងសាងសង់ទំនប់ចាប់ ពីព្ថ្ៃទី ០៩ ល់ ១៤ រខ វ ិចឆិកា ឆានំ ២០១៣ យយើងខ្ំ៊ុសយងករយឃើញថា ៖ 

រំបន់ទីតាំងយក្ោងសាងសង់ទំនប់យនុះជារំបន់វាលរាប

មិនរមនក្ជលងភនំរ លសារសមនឹ ង

ការសាងសង់ទំនប់វារ ីអគ្គិសនី 

ជារំបន់រ លោនយទសភាពធមមជារិសាែរ និងោនទឹរធាលរ់យក្ចើនររនលងរ លសមស្សបជារំបន់ រមនីយដ្ឋានធមមជារិ

រំបន់យនុះោនក្បជាពលរ ារ លជាជនជារិយ ើ មភាគ្រិច "ជង" រស់យៅយក្ចើន ជាពិយសសគ្ឺស្រសតី និងរ៊ុោរ

រ លអាចនឹងទទួលរងផលប៉ែុះពាល់ខ្លំងជាងយគ្យដ្ឋយសារពួរោរ់រស់យៅផាាល់

និងជិរសនិរយៅយលើធនធានធមមជារិរ៊ុងរំ ន បន់យនុះ។ស្រសតីោនយៅរំបន់យន្ទុះោនរំរ ិរវបបធម៌ រស់យៅយដ្ឋយយធាើចំការ(រស្ស) និងពឹងរផែរ

ំងស្សុងពីផលព្ក្ពយ

ើ តាមរបបក្បព្ពណី ៏លផ ែ ូរផង់

។ អាចនិោយបានថា ធនធានធមមជារិជាជីវ ិររបស់សហគ្មន៍យៅរំ បន់យន្ទុះ តាមរយៈវបបធម៌ ផារភាាប់ោ៉ែងយក្ៅយៅរន៊ុងយបុះ ូងរបស់ក្បជាជនយៅរំបន់យន្ទុះ។ ជាឧ

ហរណ៍ ោនរ៊ុោរា

អាយ៊ុ១០ឆានំោនរ់បាននិោយថា «ោរ់ចង់បានធមមជារិជាជាងទំនប់វារ ីអគ្គីសនី ពីយក្ពាុះព្ក្ពយ

និងធនធានធមមជារិជារបស់ោរ់មិនរមនជារបស់នរណាោនរ់យទ»។ អាស្ស័យ ូចយនុះយយើងខ្ំ៊ុោនរិរិតយសសូមយោរពជក្ោបជូន សយមតច យមតាតក្ជាបបរនាមយទៀរថា ក្បជាពលរ ា

រ៏ ូចជាសងគមស៊ុីវ ិល

និងអងគការជាព្ គ្ូ

ក្ពួយបារមភោ៉ែងខ្លំងចំយពាុះការបារ់បង់នូវ

ទំយនៀមទំលាប់ ក្បព្ពណី និងការក្បរិបរតិក្បចាំព្ថ្ៃរបស់បងបែូនជនជារិយ ើម "ជង" ព្ក្ពអាររស ផនូរប៊ុពាប៊ុរស លំយៅដ្ឋាន និងព្ក្ពយ រំបន់រ លយក្ោងនឹងសាងសង់ទំនប់ បន្ទាប់ពីព្ក្ពអាោ៉ែ ហសូន

Amazon

ូចជា ចំ ការវ ិលជ៊ុំ

ើ រ លជាររនលងទទួលអន៊ុផលក្បចាំព្ថ្ៃរបស់ពួរោរ់។ គ្ឺជារំបន់រ លោនសកាតន៊ុពលរផនរធមមជារិរក្មមួយ

រ លមិនអាចររបានយៅតាមបណា ត ក្បយទសន្ទន្ទរន៊ុងអាស៊ុីភាគ្

អាយគ្នយ៍។ រំបន់ឆាយអាររ ៉ែង ជារំបន់រ លោនសក្មស់ស្សស់សាែរ សំបូរយៅយដ្ឋយព្ក្ពយ ជីវចំរុះ ៊ុ

សរាព្ក្ពរក្មរ លជិរនឹងផ៊ុរពូជ

រ លមិនអាចការ់ព្ថ្លបាន

ើ រ៊ុរេជារិ

យហើយជារំបន់មួយរ លសារ 2


សមបំផ៊ុររន៊ុងការបយងកើរជារំបន់យទសចរណ៍តាមរបបធមមជារិ

រ លនឹងបយងកើនចំណូលថ្វ ិកាជារិ

និងក្បជាពលរ ាយៅទីយន្ទុះផងរ រ។ អាស្ស័យ ូចយនុះ

យយើងខ្ំ៊ុសូមយសនើស៊ុំសយមតច

រំបន់យទសចរណ៍ធមមជារិយ ើមបីឲ្យក្បជាពលរ ារខមរ

យមតាតយធាើការពិចារណារន៊ុងការដ្ឋរ់រំបន់យនុះជា រ៏ ូចជាជនជារិយ ើមភាគ្រិចបានរស់យៅពឹងយលើ

សមបរតិធមមជារិយនុះ និងសក្ោប់បនត ល់រូនយៅជំន្ទន់យក្កាយរបស់ពួរោរ់។ សូមសយមតចយមតាតទទួលនូវការយោរព ៏ខពង់ខពស់បំផ៊ុរអំពីយយើងខ្ំ៊ុ។ យធាើយៅភនំយពញ ព្ថ្ៃទី ១៧ រខ ឆ្នូ ឆានំ ២០១៣ រំណាង « សមព័នទ ធ យនលរមព៊ុជា » ៖ យវទិកាព្នអងគការមិនរមនរដ្ឋាភិបាល សតីពីរមព៊ុជា បណា ត ញការពារទយនលយសសាន រស្សពរ យសរ៊ុង សមព័នធភាពយ ើមបីអភិររសធនធានជលផល សោគ្មរថ្ររាបរ ិសាាន និងវបបធម៌ អងគការសម័ក្គ្ចិរតយ ើមបីសងគម អងគការរថ្ររាជនជារិយ ើមភាគ្រិចរមព៊ុជា អងគការអភិវឌ្ឍន៌យស ារិចាសហគ្មន៌ អងគការអា ហ៊ុរ សោគ្មន៍រសិរររខមរ អងគការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទភូមិភាគ្ឦសាន អងគការោតាធមមជារិ អងគការពនលររខមរ អងគការមលប់ក្ពហមវ ិហ្ករធម៌ អងគការសហក្បរិបរតិការបរ ិសាាន និង យទសចរណ៍ 3


ចមលងជូន៖ ក្រុមក្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍រមព៊ុជា ក្រសួងយស ារិចា និង ហិរញ្ញ វរា៊ុ ក្រសួងឧសាហរមម ររ ៉ែ និង ថាមពល ក្រសួងបរ ិសាាន ក្រសួងយទសចរណ៍ ក្រសួងរសិរមម រ៊ុកាេក្បោញ់ និង យនសាទ ក្រសួងរិចាការន្ទរ ី ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ អាជា្ធរអគ្គិសនីរមព៊ុជា សាានទូរចិន យៅក្បយទសរមព៊ុជា អនរសារព័រ៌ោនជារិ និង អនតរជារិ

pÞHelx 9-11 pøÚv 476 TYlTMBUg1 PñMeBj RbGb;sMbuRtelx 2295 PñMeBj-3 Tel: (855) 23 214 429

# 9-11, St476, Toul Tompoung1,Phnom Penh, P.O. Box 2295 Phnom Penh-3

Fax: (855) 23 994 063

4

Khmer 171213 final open letter on chhay areng  
Khmer 171213 final open letter on chhay areng  
Advertisement