Page 1

België-Belgique 9100 Sint-Niklaas 3/4976

Afgiftekantoor 9100 Sint-Niklaas 1 P 209494

Driemaandelijks Nr 48 april-mei-juni 2010

Verantwoordelijke uitgever: Bart Meylemans - Bevrijde Wereld - Nieuwstraat 70, 9100 Sint-Niklaas - T. 03 777 20 15 - F. 03 766 36 41-E-mail. info@bevrijdewereld.be

.be

TIE ’ DOSSIER MIGRA an hand in hand selzekerheid ga

t’’ ‘Migratie en voed plattelandsvluch biedt uitweg aan eid rh ke lze se ed Zuid: ‘Vo at van kinderen’ : ‘Migratie op ma d weekend’ Baobab Wereldklas n grensverleggen : ‘Terugblik op ee 10 20 nd ke ee dw Werel el telt’ party: ‘Elke drupp Jongeren: Mayday


››› editoriaal

MIGRATIE EN VOEDSELZEKERHEID GAAN HAND IN HAND Migratie, een thema dat raakt aan bijna alle aspecten van

Op die manier trachten we zo veel mogelijk landbouwersfa-

ons werk in ontwikkelingssamenwerking. Het is een rode

milies een toekomst te bieden in hun dorp. De voedsel- en

draad in zowat alle programma’s van Bevrijde Wereld in het

landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties voor-

Zuiden. Het zijn verhalen die zowel hoop als verdriet doen

spelt dat tegen 2030 ongeveer vier op de vijf inwoners bin-

rijzen. Ik denk aan het verhaal dat ik in Senegal hoorde van

nen ontwikkelingslanden in de stad zou wonen. Volgens rap-

het vissersdorp in Casamance. Haast alle jonge mannen

porten van de FAO neemt het belang van voedselzekerheid

waren verdwenen uit het dorp. Samen met hen verdronk de

op het platteland alsmaar toe om de plattelandsvlucht naar

toekomst van het dorp in een boot op weg naar Tenerife. Ik

de steden te verminderen. Voedselzekerheid en migratie

herinner me ook nog goed de reactie in één van de dorpen in

gaan dus hand in hand.

West-Afrika waar Bevrijde Wereld actief is. Bij het opmaken van een armoedeprofiel werd aan de dorpelingen gevraagd wie zij zelf beschouwden als arm in hun gemeenschap. Het

“Meer voedselzekerheid op het platteland

antwoord: “diegenen die geen familie in Europa hebben.”

wordt steeds belangrijker om de platte-

Migratie is ook een verhaal van hoop. Grote groepen land-

landsvlucht naar de steden te doen dalen.”

bouwfamilies in de Filippijnen en in Bolivia worden uit de meest extreme armoede gehouden door het geld dat hun

Ook de noordwerking van Bevrijde Wereld wordt geconfron-

familieleden uit het buitenland naar hen opsturen.

teerd met de gevolgen van migratie. Niet voor niets is racisme en omgaan met diversiteit één van de thema’s die aan

Naast de beperkte groepen conflictvluchtelingen is vooral

bod komen in de werking van Baobab Wereldklas. Migratie

het gebrek aan perspectief de drijvende kracht achter mi-

brengt de Noord-Zuidkloof, de mondiale kloof tussen arm en

gratie. Daarom is deze migratie ook niet te stoppen en ze

rijk, tot aan onze deur. Onze maatschappij lijkt duidelijk niet

zal verder blijven groeien zolang de Noord-Zuidkloof niet

klaar voor deze confrontatie. De bange blanke man en vrouw

spectaculair verkleint. In de eerste plaats gebeurt deze

uiten hun ongenoegen. De politici gaan het debat uit de weg

migratie in de regio zelf: miljoenen plattelandsvluchtelin-

en maken voortdurend halfslachtige keuzes, wat dan weer

gen trekken naar de steden. In sommige regio’s zien we dat

munitie geeft aan radicalere, populistische politici.

buiten het landbouwseizoen nog maar weinig mannen achterblijven. Alles achterlaten om het land van melk en ho-

Bevrijde Wereld gaat alvast de taboes niet uit de weg, en laat

ning in een ver continent te bereiken gaat een stap verder,

in dit migratiedossier in Djembé haar licht schijnen op haar

al wordt de drempel in onze geglobaliseerde wereldmaat-

ontmoetingen met migratie in Noord en Zuid.

schappij steeds kleiner. Bart Meylemans (Coördinator Bevrijde Wereld) Bevrijde Wereld werkt samen met haar partners aan meer voedselzekerheid in arme plattelandsgebieden.


in deze DJEMBE... p.04-09 dossier migratie: ‘Voedselzekerheid biedt uitweg‘ Miljoenen mensen ontvluchtten de voorbije jaren het platteland op zoek naar een beter leven in de stad. Bevrijde Wereld werkt aan een toekomst op het platteland door het creëren van meer voedselzekerheid. “Dankzij de initiatieven van Bevrijde Wereld heb ik weer uitzicht op een leven op het platteland.”

p.10-11 Baobab wereldklas: ‘Migratie op maat van kinderen’ Ook Baobab Wereldklas gaat het thema migratie niet uit de weg. Tijdens haar inleefateliers en leerkrachtenvormingen maakt ze migratie bespreekbaar bij kinderen en leerkrachten.

p.12-13 wereldweekend 2010: ‘Terugblik op een grensverleggend weekend’ Het thema migratie stond centraal op het voorbije Wereldweekend van Bevrijde Wereld en Le Coron. Dit waren jullie reacties!

p.14 jongeren: Mayday party: ‘Elke druppel telt’ Op één mei barst de spetterende Mayday party los ten voordele van waterprojecten in het Zuiden. Met slechts enkele danspasjes draag jij bij tot de levenskwaliteit van families in het zuiden. Lees snel meer op pagina 14!


dossier migratie ››› Plattelandsvlucht in het zuiden

››› Geen werk, geen eten, geen toekomst Simona Ramos Mamani, oudste van twaalf kinderen, vertrok op haar 13de uit het dorp Siripaca bij het Titicaca meer, alleen

‘ Voedselzekerheid biedt uitweg’

naar de Boliviaanse hoofdstad La Paz. “Ik herinner me het

Simona was dertien jaar toen ze alleen naar de Boliviaanse

het niet gemakkelijk in het begin, want ik sprak geen Spaans

hoofdstad La Paz trok om te werken. “Er was gewoon niet

maar de lokale taal Aymara. Vanuit La Paz stuurde ik brood en

genoeg eten voor de hele familie.” De Filippijnse Jun-Jun

kleren naar ons dorp. In de loop van de jaren zijn mijn twaalf

Molina besloot zijn geluk te beproeven in de stad, op zoek

broers en zussen allemaal naar de stad gekomen. Daarvan

naar een beter betaalde job om zijn gezin te onderhouden.

werken nu zes broers in de bouw, één broer is overleden.”

nog goed, er was gewoon niet genoeg eten meer in de familie. Veel van mijn broers en zussen waren verzwakt, dus ging ik naar familie in La Paz om te werken in de huishouding. Ik had

Het harde leven in de stad deed die droom in duigen vallen. Simona en Jun-Jun zijn slechts één van de velen die

Het verhaal van Simona komt ook voor in de Filippijnen. Jay-

op zoek zijn naar een beter leven in de stad of het buiten-

son Fajarda, medewerker van Bevrijde Wereld in de Filippijnen

land. De voorbije 50 jaar zochten 800 miljoen mensen op

vertelt: “In 2008 verlieten zo’n 3890 Filippijnen het land om in

het platteland hun toevlucht naar de stad, zo meldde de

het buitenland te gaan werken. Ongeveer tien procent van de

voedsel- en landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde

95 miljoen Filippijnen is over heel de wereld verspreid. Meestal

Naties. Bevrijde Wereld en haar partners werken aan een

lieten ze hun families noodgedwongen op het platteland ach-

toekomst op het platteland via het creëren van meer voed-

ter om in de stad of het buitenland beter werk te vinden.”

selzekerheid. Jun-Jun Molina getuigt: “Dankzij Bevrijde Wereld heb ik nu een lap grond waardoor ik met mijn fa-

Sidy Gueye Niang, landenvertegenwoordiger van Bevrijde

milie op het platteland kan blijven.”

Wereld in West-Afrika, schetst het verhaal van de jonge Senegalees Ismaïla Ba. Ismaïla is 34 jaar en woont al zo een 10 jaar in de randstad van Dakar. Ik leerde hem kennen toen hij

››› oorzaken

me hielp een vrije parkeerplaats te vinden in het centrum van

‘ zoektocht naar een beter leven’

Dakar. Hij beschrijft zijn job als ‘dienstverlener aan automo-

“Dat jonge mensen het platteland verlaten en naar de

landbouwersinkomen 1982 euro per jaar (bron: Senegalees

stad of het buitenland trekken, is simpelweg te verklaren

Instituut voor Landbouwonderzoek). Als je weet dat een ge-

door hun zoektocht naar een beter leven. Een beter leven

middeld huishouden 11 mensen telt, komt dit neer op 180

betekent: een betaalde job, grond die geld waard is, weg

euro per persoon per jaar. “Ik blijf beter in de stad werken

van de aloude tradities op het platteland en de niet te

om af en toe geld op te sturen naar mijn familie. Zo kunnen

verwaarlozen lokroep van de stad.”

zij zaad kopen en arbeidskrachten betalen in mijn plaats”,

(Béatrice Sawadogo, stagiaire landbouwingenieur bij

concludeert Ismaïla. Achter zijn conclusie gaan wellicht ook

partnerorganisatie AMB in Burkina Faso)

andere redenen schuil: de betere levensomstandigheden als

bilisten’. Zijn dagelijks inkomen varieert tussen 4 en 8 euro, wat neerkomt op een jaarlijks inkomen tussen 1143 en 2287 euro. In zijn dorp van herkomst bedraagt het gemiddelde

resultaat van drinkbaar water, elektriciteit en toegang tot basisdiensten. p. 04


››› De macht van het geld In de regio waar Ismaïla oorspronkelijk vandaan komt, leeft men vooral van de kweek van arachide. Die sector werd in Senegal enkele jaren geleden geliberaliseerd. De producenten in het dorp van Ismaïla krijgen hun koopwaar nu amper verkocht en al helemaal niet aan een eerlijke prijs. In die context besloot Ismaïla om naar de Senegalese hoofdstad Dakar te trekken, op zoek naar een inkomen voor hem en zijn familie. Ook in de Filippijnen bemoeilijkt het winstbejag van overheid en bedrijven het leven op het platteland. De vernietiging van natuurlijke bronnen ten voordele van bedrijven leidden tot minder landbouwgrond, zwakke oogsten en een verminderd inkomen voor inheemse volkeren in het Filippijnse berggebied. Jayson Fajarda getuigt: “Het dorp Lanag was ooit hét rijstteeltgebied voor alle gemeenschappen in de nabije regio. Gemeenschapsleiders schatten het verlies van hun oogst op 50 procent.”

››› Geografische en klimatologische redenen Hoog, steil, rotsachtig, koud en droog. Dit is typerend voor de gebieden in Bolivia waar Bevrijde Wereld en haar partnerorganisaties actief zijn. Grote delen van het hoogland kunnen daardoor niet bewerkt worden, wat leidt tot een grote afhankelijkheid van een klein aantal gewassen. De prijs van die gewassen is daarbovenop erg onstabiel. Een mislukte oogst door vorst, extreme droogte of plagen heeft directe gevolgen voor de eerste levensbehoeften van de families. Jaap Op de Coul, landenvertegenwoordiger in Bolivia schetst de gevolgen: “De inkomsten uit landbouw en veeteelt zijn voor veel boerengezinnen niet toereikend om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, vaak met ondervoeding als gevolg. Basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg, onderwijs, water, elektriciteit en sanitaire voorzieningen zijn in grote delen van het rurale hoogland ontoereikend of ontbreken volledig. Hierdoor zoeken veel jongeren een betere toekomst in de steden.” p. 05


››› gevolgen

‘ noord west,thuis best?’ Salimata en haar kinderen wonen in een afgelegen dorp in Burkina Faso. Haar oudste zoon werkt als kleermaker in de hoofdstad Ouagadougou. Dankzij de maandelijkse bijdrage van haar zoon kan ze kleren kopen en de schooltoelage betalen voor haar andere kinderen. Er zijn heel wat boeren die in de stad een behoorlijk bestaan opbouwen en hun levenstandaard zien verbeteren. Zij die daarin slagen sturen vaak geld op naar hun families op het platteland. Met het geld dat ze opsturen kan soms een heel dorp onderhouden worden. Jaap Op De Coul, landenvertegenwoordiger in Bolivia, schetst: “Het belang hiervan voor de inkomsten van Boliviaanse families is groot. Ruim een kwart van de Boliviaanse bevolking woont in het buitenland. Jaarlijks wordt er naar schatting 1 miljard dollar overgemaakt, voornamelijk vanuit de Verenigde Staten, Argentinië en Spanje.” p. 06


››› A city of broken dreams “Het is niet gemakkelijk om werk te vinden in de stad. Mijn broer Donato is teruggegaan naar ons dorp. Hij kon zijn huur niet meer betalen en de huisbazin heeft al zijn hebben en houden afgenomen. Nu bewerkt hij het terrein van mijn vader in Siripaca waar hij aardappels, gerst en tuinbonen verbouwt. Ik wil later ook terug naar mijn dorp, om er groenten te verbouwen.” Simona en haar broer Donato uit Bolivia zijn één van de velen die op zoek zijn naar een beter leven in de stad. De kans op goed werk is voor de meeste boeren zeer klein. Op het platteland verbouwen de boerenfamilies hun eigen voedsel. Stedelingen zijn hiervoor volledig afhankelijk van een inkomen. Dit zorgt ervoor dat de levensomstandigheden in de steden voor de meeste mensen niet veel beter zijn dan op het platteland. Wambi verliet zijn dorp in Burkina Faso om geld te verdienen in Ivoorkust. Vier volledige seizoenen had hij als landarbeider gewerkt. Uiteindelijk weigerde zijn baas hem ook maar iets te betalen. Toen Wambi aandrong, werd hij door zijn baas vervloekt door middel van zwarte magie. Hij lag met een opgezwollen borstkas op een matje op de grond. Sommige van zijn vrienden hebben ze dood teruggevonden in het veld.

››› Gebrek aan mankracht in het dorp Het zijn vaak de sterkste en meest dynamische mensen die het dorp verlaten. Hoop rust op hun schouders. Vooral in het droog seizoen –wanneer de nood op het platteland het hoogst is- vind je in veel dorpen enkel vrouwen, kinderen en ouderlingen. Zo krijgt men te kampen met een gebrek aan mankracht. Niet iedereen overleeft de tocht naar de stad of het buitenland. Het lijden is dan immens in de familie.Wim Vereecken, programmabeheerder voor WestAfrika, vertelt: “Tijdens mijn bezoek in een dorp in NoordGambia kwamen de dorpoudsten zich bij mij excuseren omdat ze geen muziek en dans hadden georganiseerd. Ze hadden de vorige dag vernomen dat twee van hun zonen in de woestijn van Marokko, onderweg naar Europa, overleden waren.” p. 07


p. 08 Bart de Bock


››› oplossingen

‘ Eigen projecten, eigen keuzes, eigen toekomst’

ders maken deel uit van de planning, organisatie, uitvoering, controle en evaluatie van het project. CDPC moedigde ook de oprichting en versterking van verschillende vrouwen-, jongeren- en ouderenorganisaties binnen de eigen dorpsorganisatie aan. Vier jaar later staat het dorp met de steun van Bevrijde Wereld en CDPC een heel pak verder. Meer rijstvelden konden

Bevrijde Wereld en haar partners werken samen om de

worden aangebouwd en de jaarlijkse rijstteelt werd verdub-

voedselzekerheid in arme plattelandsregio’s te verbe-

beld. Er is nu voldoende drinkwater voor elk huishouden en

teren. Landenvertegenwoordiger in Bolivia Jaap Op de

de verschillende dorpsorganisaties maakten basismiddelen

Coul vertelt: “In veel gevallen zijn onze projecten een be-

betaalbaar én bereikbaar. Vrouwen en kinderen moeten nu

langrijke motivatie voor de boerenfamilies om de levens-

niet meer handmatig rijst malen of water bij de bronnen gaan

kwaliteit in hun dorp te verbeteren. In Bolivia helpen we

halen. Jun-Jun Molina en zijn vrouw droomden van een beter

bijvoorbeeld irrigatiesystemen aanleggen waardoor ze

leven in de stad. Na amper twee jaar besloten ze om terug te

hun landbouwproductie kunnen vergroten. Dit verhoogt

keren naar hun dorp Lan-ag. “Ik kon niet wennen aan het leven

de kans dat ze in hun dorp kunnen blijven. Het is niet

in de stad. Niemand kijkt naar je om als je sterft van de honger.

zo dat we de migratie naar de steden helemaal kunnen

Gelukkig heb ik nu een stuk grond waardoor ik met mijn familie

stoppen, maar het geeft in ieder geval een betere thuis-

op het platteland kan blijven. Duizendmaal dank aan Bevrijde

basis waarop ze kunnen terugvallen als hun avontuur in

Wereld en CDPC voor al jullie hulp in Lan-ag. Hopelijk is dit niet

de stad mislukt.”

jullie laatste bezoek aan onze gemeenschap.”

In Burkina Faso realiseerde Bevrijde Wereld samen met partner AMB ondermeer dammen en compostputten om de ero-

››› Kennis van het platteland draagt bij tot een betere stad

sie van de landbouwgrond tegen te gaan. Het project biedt

Onlangs bracht Ismaïla zijn houten kar mee van zijn dorp naar

ook vormingen op maat aan en steunt jongeren om extra

de stad. Bevrijde Wereld en haar partners sponsoren een micro-

inkomsten te genereren via een eigen handeltje. Béatrice Sa-

project voor afvalruiming in de randstad van Dakar in Senegal.

wadogo, stagiaire landbouwingenieur bij AMB getuigt: “Dit

Ismaïla’s ervaring op vlak van onderhoud van dergelijke karren

project zorgt voor hogere rendementen en wekt de interesse

en verzorging van de trekdieren zorgt ervoor dat hij een echte

van de jongeren. De jongeren die ik geïnterviewd heb, zijn

sleutelfiguur wordt, een mentor voor de jongeren die hetzelfde

enthousiast over de betere vooruitzichten die ze nu hebben

beroep uitoefenen. Ismaïla’s eigenwaarde is hierdoor geste-

op het platteland.”

gen. Hij is bovendien gestart met een alfabetiseringscursus

››› Bevolking neemt zelf de touwtjes in handen

met de steun van de partnerorganisatie. SPONSOR EEN GROENTETUIN VAN BEVRIJDE WERELD!

Hoe kan je het beste inspelen op de noden van de platte-

Groentetuinen geven landbouwfamilies de kans om het hele

landsbevolking? Bevrijde Wereld werkt samen met partner-

jaar door groenten te verbouwen.

organisatie CDPC aan meer voedselzekerheid in de Filippijnse

Wil je mee bouwen aan een toekomst op het platteland?

Cordillera. Het project in het plattelandsdorp Lan-ag toont

Neem contact op met Bart Meylemans, via bart.meylemans@

de successen aan wanneer de bevolking zelf de touwtjes in

bevrijdewereld.be of 03 777 20 15.

handen neemt. De dorpsorganisatie van Lan-ag en haar leip. 09


››› MIGRATIE OP MAAT VAN

KINDEREN

‘ BAOBAB WERELDKLAS en MIGRATIE’ Migratie is een thema dat niet weg te branden is uit de media. Ook in vele scholen leeft het thema. Veel leerkrachten geven tegenwoordig les aan een heel diverse klasgroep. Baobab Wereldklas biedt daarom tijdens haar leerkrachtenvormingen aandacht aan diversiteit in de steken tijdens het inleefprogramma ‘De Kleine Baobab’ heel wat op over migratie. “Het lijkt me verschrikkelijk in een land aan te komen waar je niemand kent. Je kent de taal niet. Hoe moet je dan nieuwe vrienden maken?”

p. 10

Tomas Uyttendaele

klas. De Leerlingen van de derde graad basisonderwijs


››› Contact met vluchtelingen laat een diepe indruk na

››› Diversiteit als meerwaarde in de klas

Een groepje dat onder begeleiding van Mamadou heerlijke

leerkracht van een Sint-Niklase basisschool tijdens één van de

couscous maakt, ontdekt waarom het Senegalese meisje

leerkrachtenvormingen. “Toen ik begon met lesgeven waren

Penda en haar ouders geen andere oplossing meer zien dan

we een zogenaamde ‘witte school’. Nu zijn onze klassen veel

vluchten. Een strip vertelt het verhaal van Penda’s vader,

diverser samengesteld.” Steeds meer leerkrachten komen in

een Senegalese ajuinboer die door oneerlijke concurrentie

hun klas in aanraking met migratie. Baobab Wereldklas wil

van Europese landbouw zijn inkomsten ziet dalen tot er niets

hen in hun lespraktijk ondersteunen en wijdt daarom enkele

meer overblijft. De nieuwsgroep, onze jonge reporters, bren-

modules van de jaarlijkse leerkrachtenvormingen aan diver-

gen verslag uit over hun bezoek aan het opvangcentrum van

siteit, waaronder de module ‘migratie’.

“Onze school is de laatste jaren wel wat veranderd” vertelt een

het Rode Kruis en het VLOS (vluchtelingenondersteuning Sint-Niklaas). Het bezoek aan deze twee organisaties laat een

In een eerste fase maakt de leerkracht kennis met de ach-

diepe indruk na.

tergronden van migratie aan de hand van een persoonlijke getuigenis. “Dit heeft me echt beter doen begrijpen waarom

“Het lijkt me verschrikkelijk in een land aan te komen waar je

mensen op de vlucht slaan” vertelt een leerkracht tijdens de

niemand kent. Je kent de taal niet. Hoe moet je dan nieuwe

evaluatie. ‘Talensensibilisering’ is een tweede werkbegrip dat

vrienden maken?” vraagt Karolien zich af. “Ik kan me niet

in de leerkrachtenvorming rond diversiteit centraal staat.

voorstellen dat ik een asielcentrum zou moeten leven” vult

Vele kinderen groeien op in een gezin waar Nederlands niet de

Ahmed aan. “Je leeft er met zo veel verschillende mensen

moedertaal is. Voor leerkrachten is het een hele uitdaging om

samen, en je hebt niet eens je eigen plekje.” Marie moest in

er voor te zorgen dat deze kinderen de Nederlandse taal be-

de kruidenierswinkel van het VLOS doen alsof ze iemand was

heersen. Het doel van talensensibilisering is om kinderen op

zonder papieren. “Met mijn 6 punten per week, moest ik kie-

een speelse en positieve manier te laten proeven van de grote

zen wat ik zou kopen. Dat was supermoeilijk. Eerst kocht ik

taaldiversiteit die er in hun klas bestaat. Op die manier cre-

zeep en toiletpapier, maar dan had ik te weinig over om eten

ëer je een positieve houding ten aanzien van talen, wat heel

te kopen.” “Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen be-

belangrijk is voor kinderen die een minderheidstaal spreken.

seffen wat het betekent om te vluchten en waarom mensen

Dankzij vele concrete materialen en tips van vzw Foyer krijgen

vluchten” licht animator Sophie toe. “ We merken aan de re-

leerkrachten handvaten aangeboden om op een opbouwende

acties van vele leerlingen dat het bezoek aan de twee vluchte-

manier met meertaligheid in de klas om te gaan.

lingenorganisaties hier toe bijdraagt.”

››› Kinderen in actie

MEER WETEN? Zin om met je klas deel te nemen aan een inleefprogramma of

“Een voetbalmatch organiseren met vluchtelingenkinde-

een actieatelier? Interesse om één van onze leerkrachtenvor-

ren”, “speelgoed inzamelen voor de kinderen”, “een affiche

mingen bij te wonen? Neem contact op met Greet Poelvoorde,

ontwerpen tegen vooroordelen en voor gelijke kansen!” Het

via greet.poelvoorde@bevrijdewereld.be of 03 777 20 15

zijn maar enkele van de vele creatieve ideeën die tijdens de theeceremonie in het inleefatelier naar boven komen. De

DOCUCENTRUM

leerlingen zijn erg gemotiveerd om vluchtelingen en de orga-

Op zoek naar materialen om in je klas met het thema

nisaties die zich inzetten voor deze mensen te ondersteunen.

‘diversiteit’ aan de slag te gaan? Bezoek ons documentatie-

Sommige klassen zetten hun ideeën ook om in echte actie. Via

centrum of ga gerust al een keertje snuisteren in de online

een actieatelier van Baobab Wereldklas, of op eigen initiatief!

catalogus: http://www.bevrijdewereld.be/Documents.aspx p. 11


p. 12 Griet De Crock


››› wereldweekend 2010

‘ Terugblik op een grensverleggend weekend’

››› Evenveel kans op slagen als op mislukken Alioune Diop (zie foto links) is voorzitter van Senebel, een vereniging voor Senegalezen in Brussel. Hij trachtte tijdens zijn workshop een duidelijker beeld te schetsen over het leven van Senegalese migranten in België. Alioune vertelt ons: “De Senegalezen die naar België komen ervaren vaak een grote

Bevrijde Wereld en Le Coron vertrokken half maart op we-

druk van hun familie in Senegal. Er wordt van hen verwacht

reldweekend. Een honderdtal jongeren en volwassenen

dat ze geld naar huis sturen en dat is niet voor iedereen even

konden zich via tal van workshops verdiepen in het actu-

evident. Onze organisatie is opgericht opdat Senegalezen in

ele, maar complexe thema migratie. Een frisse wandeling

België zich meer kunnen organiseren op sociaal-economisch

doorheen het heuvelachtige Ronse, een workshop Zumba

vlak. Wanneer mensen uit Senegal me vragen of ze veel kans

en Afrikaanse dans en de wereldfuif op zaterdagavond

maken op een goede toekomst in België, probeer ik hen een

zorgden voor de nodige ontspanning tussendoor. “Het was

realistisch beeld mee te geven. Ze hebben evenveel kans op

een geslaagd weekend! Spijtig dat het zo snel voorbij is!”

slagen als op mislukken.”

››› Migratie, een wereldwijd en tijdloos fenomeen

››› 2012: duizend deelnemers!

Wat zijn de oorzaken van migratie, heeft België een

reldweekend. De inleefreizigers naar Bolivia deze zomer wa-

vreemdelingenbeleid, en hoe organiseren migranten zich

ren ook van de partij. Jan, één van de inleefreizigers, vertelt:

in België? Is er een rol weggelegd voor ontwikkelings-

“Ik vond het globaal gezien heel positief en we hebben de

organisaties? Bevrijde Wereld en haar Noordpartner Le

kans gekregen om onze reisgenoten beter te leren kennen.

Coron nodigden Koen Detavernier van 11.11.11 uit om de

Het is zeker niet de laatste keer!” Alle deelnemers waren heel

complexe thematiek uit de doeken doen bij de start van

enthousiast over de grote groep jongeren die dit jaar aanwe-

het wereldweekend op zaterdagochtend 13 maart. Deta-

zig waren. De inleefreizigers naar Senegal via Dwagulu-Dek-

vernier benadrukte dat ontwikkelingssamenwerking de

kente zorgden dit jaar voor een ware verjongingskuur.

We waren blij om zo veel nieuwe gezichten te zien op het we-

migratiestromen niet kan stoppen, en daar ook niet de ambitie toe heeft. Wat wel mogelijk is, en waarin Europa

“Het was een geslaagd weekend. Spijtig dat het voorbij is!

een rol moet spelen, is het proberen beheersen van de mi-

Naast de interessante workshops en de Afrikaanse dans, was

gratiestromen.

het vooral leuk om elkaar nog eens terug te zien!”, vertellen enkele jongeren. “We gaan zeker nog eens mee!”

“Deze introductie slaagde er in om een complex thema op

een duidelijke en boeiende manier uit te leggen. Verrij-

“Ik was getroffen door de steeds grotere aantrekkingskracht

kend!” (Katrien)

van mensen die om meer bekommerd zijn dan zichzelf. Er heerste een ongedwongen samenwerking en omgang tus-

“Het was tegelijk bitter en ontmoedigend. Ons huidig eco-

sen jong en oud. Tegen 2012: op naar duizend deelnemers!”

nomisch stelsel en het respecteren van mensenrechten

(Pat, voormalig coördinator Bevrijde Wereld)

lijken onverenigbaar te zijn.” (Alan) Tot volgend jaar! p. 13


››› FUIF TEN VOORDELE VAN

WATERPROJECTEN IN HET ZUIDEN

Elke druppel telt! › 01/05 MAYDAY PARTY

Op één mei barst de MAYDAY party los in de fuifzaal van Jeugdhuis Den Eglantier. Onder de slogan ‘elke druppel telt’ slaan de Sint-Niklase jongeren opnieuw de handen in elkaar voor het goede doel. De opbrengst gaat naar waterprojecten in het Zuiden, waaronder die van Bevrijde Wereld! Met dit doel voor ogen zet Sint-Niklaas op één mei de dansvloer in lichterlaaie. De Mayday party is nog op zoek naar enkele helpende handen. Dansers en medewerkers voor het goede doel, rep jullie er heen!

››› Waar jij tijdens het dansen aan bij-

draagt!

Met een bedrag van 1000 euro kan Bevrijde Wereld een groentetuin en bijhorende waterput opstarten. Eén waterput laat toe om het hele jaar door groenten te verbouwen. De oogst is in eerste instantie bestemd voor eigen gebruik. Op die manier wordt de nodige afwisseling gebracht in het eenzijdige dieet. Dit is vooral belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wat overblijft wordt verkocht, waardoor ook het gezinsinkomen stijgt.

››› Ook alle helpende handen tellen! Wil je mee helpen tappen, of promotie voeren? Al jullie medewerking wordt met open armen ontvangen door Charlotte Denolf, via charlotte.denolf@bevrijdewereld.be MAYDAY PARTY PRAKTISCH WANNEER? zaterdag 1 mei 2010, vanaf 21u WAAR?: fuifzaal van Den Eglantier, apostelstraat 7, Sint-Niklaas PRIJS? 4 euro voorverkoop, 5 euro aan kassa SAMEN MET? Mundo Loco, Dwagulu Dekkente, Animo Sint-Niklaas, Sp.a Sint-Niklaas, e.a. MEER INFO? Charlotte Denolf, via charlotte.denolf@ bevrijdewereld.be of 03/777.20.15 p. 14


››› Bevrijde wereld

activiteiten Kalender ››› 01 mei 2010, 21h

› MAYDAY PARTY ‘ ELKE DRUPPEL TELT’, 21h

Op zaterdag 1 mei organiseren de Sint-Niklase jongeren een spetterende fuif ten voordele van waterprojecten in het Zuiden. Met slechts enkele danspasjes help jij Bevrijde Wereld om een groentetuin en waterput op te starten voor arme boeren in het zuiden. Om 21h00 barst het feest los in de fuifzaal van jeugdhuis Den Eglantier in de Apostelstraat 4 op het Sint-Nikolaasplein. Kaarten kosten 4 euro in voorverkoop, 5 euro aan de kassa. Het Mayday comité is nog op zoek naar enthousiaste tappers en een promotieteam! MEER INFO via charlotte.denolf@bevrijdewereld.be

››› 10 juni 2010, 18h › OPEN BOEK, 18h

Een open boek is wat Bevrijde Wereld wil zijn voor haar donoren, sympathisanten en vrijwilligers. Wat deed Bevrijde Wereld het afgelopen jaar met jullie centen? Op donderdag 10 juni doen we alles uit de doeken. Om 18h geven we de aftrap in zaal de Foyer in Sint-Niklaas. Het jaaroverzicht van Bevrijde Wereld, dit jaar in een verrassend en boeiend jasje, op maat van iedereen! Mis dit niet, en stip 10 juni alvast aan in jullie agenda!

››› 12 juni 2010, 14h › BAOBAB FESTIVAL, 14h

Op zaterdag 12 juni viert Baobab Wereldklas feest, en iedereen is welkom! Vanaf 14h zwieren we onze deuren open voor een Afrikaanse kookworkshop, poppenkast en Afrikaans danssessies. Doorlopend zijn er tal van knotsgekke activi-

Bevrijde Wereld vzw is een ngo voor ontwikkelingssamenwerking uit SintNiklaas. De organisatie werkt samen met lokale partners rond voedselzekerheid en organisatieversterking in West-Afrika, de Filippijnen en Bolivia. In Sint-Niklaas organiseert Bevrijde Wereld onder meer inleefprogramma’s voor kinderen en inleefreizen voor volwassenen en jongeren. Lees er alles over op bevrijdewereld.be!

CONTACT Bevrijde Wereld vzw, Nieuwstraat 70, 9100 Sint-Niklaas, Tel 03/777.20.15 Fax: 03/766.36.41, info@bevrijdewereld.be, www.bevrijdewereld.be

COlofoN •Redactie: Nieuwstraat 70, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.20.15, sofie.vanderstraeten@bevrijdewereld.be •Medewerkers: Jaap Op de Coul, Sidy Gueye Niang, Béatrice Sawadogo, Jayson Fajarda, Wim Vereecken, Greet Poelvoorde, Lien Verstraete, Charlotte Denolf, Sophie Van den Eynde, Bart Meylemens, Ilse Dusart, Stijn Rooms, Veerle Verspeeten, Sofie Van Der Straeten. •Fotomateriaal: Tomas Uyttendaele, Bart De Bock, Chris Lauwerys, Griet De Crock •Vormgeving: clauwerys@gmail.com •Eindredactie: sofie.vanderstraeten@bevrijdewereld.be •Abonnementen Djembé: Djembé is gratis en verschijnt vier keer per jaar. Heeft u vrienden die graag gratis de online en/of de papieren Djembé ontvangen? Sein dan hun gegevens door aan Christa.Lyssens, via christa.lyssens@bevrijdewereld.be (met de vermelding ‘Djembé’ als onderwerp) of geef een seintje op 03/777.20.15. Bent u verhuisd? Wenst u uw gratis abonnement stop te zetten? Ontvangt u voortaan graag ook de online-versie van Djembé? Laat het ons weten! Djembé wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier, volgens een milieuvriendelijk procédé. Met dank aan DGOS, Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Sint-Niklaas.

steun bevrijde wereld Om onze plannen te kunnen uitvoeren – maar ook om onze partners en projecten blijvend te ondersteunen – heeft Bevrijde Wereld bijkomende financiële middelen nodig. U kan bijvoorbeeld een bankopdracht geven om 5 euro per maand te storten. Vanaf 30 euro per jaar krijgt u van ons een fiscaal attest toegestuurd. Storten kan via 001-2187674-12, het rekeningnummer van Bevrijde Wereld vzw (Nieuwstraat 70, 9100 Sint-Niklaas).

teiten en kan je proeven van heerlijke hapjes en sapjes! Hou de website in de gaten voor een uitgebreid programma! Tot dan!

ikk eli ng o voo r on tw

.binge

ng ssa me nw erk

p. 15


OPEN BOEK: ALLES WAT JE ALTIJD AL WILDE WETEN OVER BEVRIJDE WERELD > 10 juni 2010, 18h Een open boek is wat Bevrijde Wereld wil zijn voor haar donoren, sympathisanten en vrijwilligers. Wat deed Bevrijde Wereld het afgelopen jaar met jullie centen? Op donderdag 10 juni doen we alles uit de doeken. Om 18h geven we de aftrap in zaal de Foyer in Sint-Niklaas. Het jaaroverzicht van Bevrijde Wereld, dit jaar in een verrassend en boeiend jasje, op maat van iedereen!

Mis dit niet, en stip 10 juni alvast aan in jullie agenda! .be

ngo voo r ont wik

keli ngs sam enw

erki ng

djembe-april-mei-jun-2010