Page 1

ng o

tw ik vo or on

ke li ng

ss am en

.be

België-Belgique

w er ki ng

9100 Sint-Niklaas 3/4976

V.U. Marc Joolen – Bevrijde Wereld – Mercatorstraat 81, 9100 Sint-Niklaas – T. 03 777 20 15 – F. 03 766 36 41 – E-mail: info@bevrijdewereld.be

-Niklaas or 9100 Sint Afgiftekanto elijks Nr 55 - Driemaand 94 94 20 P 1 - juni 2012 april - mei

isis oedselcr v : R IE S S › DO

L E H A S E D n crisisdie zwaarste ‘Dit wordt e in 20 jaar’ d droge perio n vuur tertekort e n wa Mali: Tusse e Sahel? Wereld in d e d ij vr e B t Wat doe m Berkenboo Carolus en n ek e ti g a in m rl e le rob Le over waterp bekommerd ijde Wereld ld voor Bevr e h n e e rd Wo

Focus op


Faso zit men nu al aan het einde van de voedselvoorraad. Tien-

og in Mali burgeroorl n e p e re g ››› Staats

duizenden mensen hebben de hoop op een oogst al opgegeven en zijn veel eerder dan normaal op weg naar de stad, op zoek naar werk. De prijzen van basisvoedsel zijn in de hele regio verdubbeld. Sommige schattingen geven aan dat alleen al in Mali het levensonderhoud van zo’n 3,5 miljoen mensen direct gevaar loopt. Maar, alsof dat nog niet genoeg is lijkt het Malinese volk op dit moment op een regelrechte burgeroorlog af te stevenen. Zwaar bewapende Touareg stammen in het noorden strijden opnieuw voor een onafhankelijk Noordelijk Mali . Met moderne westerse wapens gaan ze het reguliere Malinese leger te lijf. Wapens die ze hebben meegenomen op hun vlucht uit Libië, waar ze aan de kant van Khadaffi vochten. Het Malinese leger is niet genoeg bewapend om tegen deze overmacht enige weerstand te bieden. Dit heeft op 22 maart tot een staatsgreep geleid, wat de verdeeldheid en verwarring alleen maar heeft doen toenemen. Meer dan een kwart miljoen Malinezen zijn intussen gevlucht naar Niger en Burkina Faso vanwege het geweld.

eerste tekenen daarvan zichtbaar. Sinds een aantal jaren hebben

De binnenlandse voedselmarkten zijn volledig van slag door het geweld. Traditionele migratieroutes van de nomadische veeboeren zijn verstoord. En ondertussen kunnen de gewassen

de boeren steeds meer moeite om de juiste zaaidatum vast te

niet groeien.

In een vorige Djembé had ik het al over de gevolgen van een mislukt regenseizoen in de Sahellanden. In oktober waren reeds de

stellen. Vroeger wist men tot op de dag nauwkeurig wanneer de regens zouden komen. Dat kan nu niet meer. Het gevolg is dat men

Bevrijde Wereld heeft deze Djembé geheel in het teken van de

de gok waagt en gaat zaaien. De kiemplantjes komen op om snel

Sahel gemaakt. En ik hoop dat u dit nummer met aandacht en

daarna te verdrogen, door het uitblijven van de regen.

interesse zult lezen.

Bevrijde Wereld probeert met haar lokale partners en collega-ngo’s

Marc Joolen

dit tij te keren door het installeren van waterputten, de introduc-

Algemeen Coördinator

tie van zaadbanken en de introductie van agro-bosbouw. Maar het seizoen 2011-2012 is nog extremer. Het ziet ernaar uit dat een nieuwe hongersnood zich gaat manifesteren. Op veel plekken in Mali, Senegal en in mindere mate in Gambia en Burkina


e Djembé ››› In dez hel' P. 05 in de Sa eriode in 20 jaar’ oende eten te is is r 'C p vold Dossier e zwaarste droge eeds moeilijker om in atie. st de situ d st et t h et ‘Dit word et platteland krijgen h er in Senegal, Sidy, sc ph woordig Families o nvertegen Onze lande . n ie rz o vo

vuur' kort en e t r e t a 7 w rkt P. 06 - 0 'Tussen op de voedselma en in de p Mali: el it o e vo s it n u il te c b la o ta F s oorlog af. zich een burger genseizoen creëren in

Rebellen

orden hte re derige no n het slec in het zan volgen va ch ge zi de lt l ee ij sp Terw Mali, sdorpen in platteland

9 Wereld P. 08 - 0 ken doen evrijde B p elttechnie o te s n e n Focu e s zegen ct is een te gewas a “Dit proje ik ? fr is Aangepas A is cr ts el in We n de Sah wonderen rijde Wereld ten tijde va Bev Wat doet hap.” gemeensc ze n o r o vo

creatie nieuwe n e P. 10 - 11 e r o loedtelier tie vo b inleefa zoektocht af voor het g a b Inspira o a B w u ie at ie ir n sp d e in se Een glo e een heu gd abteam le Het Baob r. ie el nieuwe at

r tie voo en in ac l P. 12 o h c s ct are aterproje Middelb Wereld in voor w h e ic d z ij n r e v tt Be n ze re schole Senegal Middelba reld gen naar efreis gin le e in W p o e de er r o Bevrijd lopen zom voeren vo ge actie te gen die af denten om De leerlin n medestu u h en rd inspiree lematiek. waterprob

ereld? rijde W p pagina 13. v e B ij b o P. 13 orden uitdaging liger w naar jou! Vind jouw Vrijwil ek zo p is o ereld Bevrijde W

reld ijde We r v e B r 14 P. voo ereld uit! en held nger de w ede doel. Haast je snel Word e o h p o lo et go ce: en voor h Heldenra kan jij lop 2012 In oktober 14. a in ag naar p


›››

voor Sahel r a ja r e g n 2012 ho

en de v j i l b r a Wa mijnr e t e g n a l en? oplossingaar voor de Sahel. Lokale

de sahel

P. 04

rj Sahel tief in de t een honge en ngo’s ac 2012 word s ie at N e igd e oogsten , de Veren lijft uit, d overheden De regen b . el b m ar ers moeten n de al trekken aa t, de veetel rm ra ve e ti jd zien , de vegeta op korte ti mislukken open of het rk ve e iode ve hun hongerper kiezen: nu e jaarlijkse D e? gt o ro aanden or de d aart, drie m sterven do jks al in m li ge o m wakt zijn ar rz ja zal fel ve begint dit bevolking e D het l. aa norm ereiden op eerder dan moet voorb en ld ve schap e d n in mei nale gemee wanneer ze internatio e D . en o . dbouwseiz rte termijn nieuwe lan elen op ko eg tr aa m l enke formuleert ro nodig is 000.000 eu 5. 72 er t ar strikte rekend da rde gaat na Er wordt be en. Een de ht ac rz sel ve te n van voed om de crisis is verstrekke at gr t als he : hulp volking, zo humanitaire n van de be pe oe gr n zones. st getroffe t getroffen aan de mee t in de ergs da en , ar ocent ja t2 echts 10 pr kinderen to ijn wordt sl rm te e er op lang men al Voor acties dit aan dat teerd. Geeft no ge or de ag dr te krijgen vo van het be t geld bijeen he om jn l zi tevreden za den? manitaire no hu grootste Mauritanië, ht landen: ac de en lg vo eria io omvat de , Noord-Nig De Sahelreg Faso, Tsjaad na ki ur B , den van ali, Niger Senegal, M terventielan n de vijf in Va n. oe l, Mali er am lijst: Senega en Noord-K drie in deze er n aa st eld rijde Wereld Bevrijde Wer a, waar Bev bi am -G rd Faso. Noo appen. en Burkina mee in de kl 05, deelde 20 s nd si kt wer


››› ‘Dit wordt de zwaarste droge periode in 20 jaar’

Voedselcrisis geen prioriteit voor politici?

en Argentinië, twee van de grootste uitvoerders, kondigen een tekort aan van 2 miljoen ton. Dit zal wegen op de handel van alle graansoorten: zowel op de prijzen op de lokale markten voor gierst en sorghum, als op de wereldmarkt voor de drie ‘grote’ granen (rijst, maïs en tarwe). De gemiddelde jaarindex (FAO Cereal Price Index) gebaseerd op deze drie granen steeg in 2011 maar liefst 35 procent uit boven de situatie in 2010, én lag hoger dan in het eerste ‘voedselcrisisjaar’ in 2008.

‘Mijn eigen graanproductie is te laag om mijn familie te voeden. Dus moet ik graan bijkopen. In december, net na de

Armoede van generatie op generatie

oogst, betaalde ik in mijn dorp 200 frank CFA (0,30 Euro)

De crisis zorgt voor een bijkomend probleem: er is een toege-

voor een kilo gierst. Vorig jaar in dezelfde periode betaalde

nomen plattelandsvlucht van werkkrachten. In het dorp Dourou

ik daar maar 100 frank CFA voor. Ik heb de prijs nog nooit zo

Tanga in het Malinese Dogon-gebied trokken al 25 jongeren van

hoog geweten. Ik ben er niet gerust in.’

huis weg om te gaan werken in de hoofdstad Bamako of in Ivoorkust. “Jammer genoeg zijn er ook veel studenten die hun studie

Het zijn de woorden van een boer uit de regio Diourbel in Sene-

moeten stopzetten om hun gezin te ondersteunen. Daarmee rui-

gal. De boeren in buurland Mali hebben het even zwaar te verdu-

len ze een langetermijninvestering in voor een overlevingsstrate-

ren. Families op het platteland krijgen het steeds moeilijker om in

gie op korte termijn”, vertelt de burgemeester van Dourou Tanga.

voldoende eten te voorzien. De kosten voor gierst en maïs, twee

En zo wordt armoede doorgegeven.”

basisgranen, zijn ook op de Malinese markt met de helft gestegen.

Politieke aandacht... of niet? “Het lange droge seizoen in de Sahelregio kondigt zich aan als

Ondanks de situatie formuleerden de politieke machthebbers

één van de zwaarste van de voorbije 20 jaar”, vertelt Sidy Gueye

in Mali en Senegal nog geen krachtige aanpak. Van een betere

Niang, landenvertegenwoordiger voor Bevrijde Wereld in West-

toegang tot opgeslagen granen voor arme gezinnen is er bij-

Afrika. “Het tekort aan regen in het voorbije regenseizoen maakt

voorbeeld geen sprake. Een uitgestelde reactie brengt de voed-

dat het grondwater lager staat in de waterputten. En er is min-

selzekerheid van de plattelandsbevolking in gevaar, wat zich kan

der water opgeslagen in de dammen, die als waterreserve moeten

uitbreiden naar een probleem voor de hele bevolking. Wordt het

dienen in het droge seizoen. Dit geeft weinig perspectieven voor

wachten tot de volgende ronde van de presidentsverkiezingen

de groenteteelt, vaak het enige economische alternatief in West-

vooraleer de politieke klasse oog heeft voor het probleem? Tsjaad

Afrikaanse dorpen.”

en Niger hebben alvast de voedselcrisis uitgeroepen. Burkina Faso vraagt de internationale gemeenschap om hulp.

Wereldwijd tekort De druk op de internationale en West-Afrikaanse markten zal ongetwijfeld nog tot verdere prijsstijgingen leiden. Geen enkel West-Afrikaans produceerde voldoende voor zichzelf. Deze regeringen hebben daarom al hun grenzen gesloten voor graanhandel. Hoewel de rijstproductie in Azië dit jaar goed is, is het slechter gesteld met de verwachte maïsproductie. Brazilië

P. 05


›››

r ort en vuu k e t r e t a w n Mali: tusse n

ere e r c n e l l Rebe p de o t i e t i l i instab markt voedselvan het slechte regenseizoen ziltch

gevolgen Mali, spee Terwijl de sdorpen in d an el tt la in de p ense land n het imm laten voelen va en rd o o n ogsten zanderige hte graano zich in het op de slec en ov B . kenen af oorlog s ook afre een burger burgers du en et o s m schaarste nigde Natie g. De Vere door water n gi ti ie rn ve chtelingen eringen en 25.000 vlu 1 s met plund en st in van m omenteel . spreken m urkina Faso Niger en B en d an rl u naar de bu

P. 06


Al sinds de onafhankelijkheid van Mali, zo’n 50 jaar geleden, eist

mensen een programma op te starten, je bent dan zekerder van

de lokale Toearegbevolking de autonomie op van het olierijke ge-

succes”, vertelt Bevrijde Wereld medewerker Lien Verstraete.

bied in Noord-Mali. Sinds het einde van de oorlog in Libië keerden

“Maar dat is niet de visie van Bevrijde Wereld en haar partners.

vele Toearegrebellen die dienden in het leger van Khadaffi terug

Solidariteit staat bij ons voorop.”

naar Mali. Bewapend en met perfecte kennis van het uitgestrekte gebied begonnen ze het geweld tegen de lokale bevolking en het

Kippenteelt in tijden droogte

zwak bewapende Malinese leger. De overheid is zwak waardoor de

“De boeren hebben het hard te verduren”, legt Meneer Doumbia

smokkel van wapens en drugs floreert.

ons uit in zijn dorp Kandja (Mali) waar hij kippen teelt. Hij wordt sinds jaren ondersteund door onze partner AMPDR. “Dankzij de

Partners in de ‘rode zone’

kippenteelt kan ik mijn familie onderhouden, mijn kinderen kun-

Twee partners van Bevrijde Wereld werken in de ‘rode zone’, in

nen naar school en mijn familie kan een waardig leven opbou-

het noorden van Mali. Onze partners werden voorlopig niet ge-

wen.” Doumbia kreeg een vorming om de dieren te verzorgen,

hinderd in hun werk. Maar doordat de rebellen grote voorraden

een businessplan op te stellen, en leerde opnieuw te investeren

eten inslaan op de lokale markten, stijgen de voedselprijzen. Lien

in andere activiteiten die hem beschermen tegen de honger, zoals

Verstraete, landenverantwoordelijke: “Ik ga normaal gezien elke

het telen van groenten.

drie maanden alle partners bezoeken om te bekijken hoe de activiteiten evolueren. Maar nu neem ik geen risico’s. Ik wacht af tot

Alle toegepaste landbouwtechnieken zijn aangepast aan de

de situatie voldoende veilig is.”

droogte van de Sahel. Omdat zowel de hoeveelheid regen als de lengte van het regenseizoen tegenviel, bekijken de partners van

››› Zeven maanden zonder twee

maaltijden per dag

Samen zoeken naar oplossingen in de meest afgelegen plattelandsdorpen

Bevrijde Wereld welke activiteiten een minimum aan water en middelen vragen. “Het kweken van geiten kan een belangrijke inkomensbron betekenen voor een gezin”, vertelt Lien. “Maar wanneer het gezin door de tegenvallende graanoogst zelf amper te eten heeft, is het niet in staat dagelijks een aantal geiten te eten te geven. Kippenteelt is dan een goed alternatief.”

STEUN DE BOEREN IN DE SAHEL

Bevrijde Wereld vindt dat ook de allerarmsten in de meest verafgelegen en kleine dorpen een kans op ontwikkeling verdienen. Weduwen, gezinnen met gehandicapten en extreme armen zijn de grootste slachtoffers van mislukte oogsten. Zij hebben vaak zeven maanden lang geen twee tot drie maaltijden per dag. Bevrijde Wereld bekijkt samen met de dorpsbewoners wie het meest kwetsbaar is en wat de grootste noden zijn. De allerarmsten krijgen bijvoor-

Miljoenen mensen worden geconfronteerd met een ernstig tekort aan voedsel. Jouw steun kan hen helpen. Met een gift van 40 euro kan Bevrijde Wereld de boeren nog beter ondersteunen. Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest waardoor je een deel terugkrijgt via je belastingen. BE19 012 1876 7412 met vermelding ‘Steun Bevrijde Wereld’.

beeld gratis water, steun voor de bouw van kippenhokken of een gratis lap grond. “Het is uiteraard makkelijker om met geschoolde

P. 07


Een derde strategie bestaat uit een hygiënisch gebruik van voedsel

hel ld in de Sa re e W e d ij ››› Bevr

te Aangepasn en gewassechnieken teeltte nderen in doen wo rika West-Afr waar er steeds minder regen valt.

regio voo brengsten Stel je een dalende op k er st r o o g maar eeft daard . Er zijn no Die regio h aproductie d in p en t nteel nover de in de graa aanden tege m e ri d sen à or twee iljoen men reserves vo na twee m ij B . en d n bia ke zes maa igd. In Gam gebruikelij nood bedre rs ge n o echts h or met egal kan sl zijn hierdo ndigd. Sen ko ge af d n Wat doe je odtoesta werd de no n voldoen. te ef o eh b erde in zijn voor een d aan? daar als ngo

en toegang tot drinkbaar water. Volgende cases en getuigenissen over de graanteelt en zaadbanken tonen aan hoe we deze strategie in de praktijk omzetten.

Van zes naar twee maanden honger Mevrouw Hoja Touray is voorzitster van een vrouwenbeweging in het dorp Panneh Ba in Gambia: “Dit project is een zegen voor onze gemeenschap! Vroeger was er veel voedselonzekerheid in het dorp. Wanneer er niet geoogst of gezaaid werd, moesten vele mannen migreren naar andere dorpen om er te werken als seizoensarbeiders om hun gezinnen te voeden. Met de komst van Bevrijde Wereld en haar partner NATC is onze voedselsituatie sterk verbeterd.” In dit project introduceerden we snelrijpe rijst- en maïsvariëteiten met een hoog rendement. Hierdoor wordt de overbruggingsperiode tussen zaaien en oogsten verkort en de productie verbeterd. Ondanks de late en weinige regen in de regio dit jaar zijn de nieuwe variëteiten snel gegroeid. “Met de introductie van de zaadbank in het dorp kunnen de families een reserve aanleggen voor het volgende seizoen en hebben ze meer tijd om hun lening voor de zaden terug te betalen. De periode van voedselonzekerheid is teruggebracht van zes naar twee maanden”, vertelt Hoja Touray. “Ik hoop dat Bevrijde Wereld en

Als er schaarste optreedt op de markt van rijst, sorghum, pinda’s

NATC dit project kunnen uitbreiden naar de naburige dorpen. Zij

en maïs, moet je als land extra graan invoeren. Als op de wereld-

zijn hard getroffen door de slechte oogsten en vragen nu om hulp

markt de prijzen echter enorm stijgen door slechte oogsten en

voor voedsel en zaaigoed.”

speculatie op de markten, dan heeft dit een enorme impact op de West-Afrikaanse bevolking. De prijs voor sorghum en gierst is op

“We moeten dit wel nuanceren”, vertelt Sidy Gueye Niang, landen-

een jaar tijd verdubbeld in Gambia. Het is belangrijk dat de lo-

vertegenwoordiger in West-Afrika. “Het zaad dat na de oogst in de

kale productie verhoogd wordt en voedsel opnieuw een zekerheid

zaadbank werd opgeslagen, is misschien niet kwalitatief genoeg

wordt. En daar springt Bevrijde Wereld in.

om het regenseizoen te overleven. Dit evalueren we nu met onderzoekscentra en partnerorganisaties.”

Drie speerpunten voor Bevrijde Wereld Eerst en vooral proberen we door duurzame en alternatieve landbouwtechnieken de lokale voedselproductie te verhogen. Daarnaast helpen we de bevolking kleine inkomstgenererende activiteiten en handeltjes opzetten zodat ze ook eten kunnen kopen.

P. 08


jaar beleefde dit Samba Musu rp do t n: he t ve ui van zijn le Babou Njai bouwseizoen nd la e ev ti t oduc ede oogs het meest pr heb ik een go ldzame regen ze de or de eerste ks Vo an . “Ond we zaaigoed eu ni t he et gm kg sorghum achter de ru eer dan 700 ven heb ik m le ijn m zaaigoed, in r keer e van bete de introducti st aa ”N technieken om t. in gs geoo eld opleiding er W e le ijd vr Be ëren. “Het he organiseerde en te diversifi en rm he de sc be oject. Door gewassen te n voor het pr r aan toe da te be pen!” er is d dorp een paar ko nden we zelfs ko t gs oo e goed

P. 09 05


tie nieuwe crea n e e r o o v e Inspirati

elier t a f e e l n i aobab komt B w u e rstraat. Hier i n d e in de Mercato o l uw g bo de ge e n Ee t nieuw Binnenkort ping van he meter bij 7. 14 n va te eerste verdie im

›››

ge ru t hele ons op de u nog een le n we met he We bevinden kinderen. N torms, trokke or ns vo ai r dan br ie el ve at ie inleef ieuwd? Loop le intens het nieuwe te geven. Ben erking. Na ve g w in rd ll oo vu N in e ze nieuw van on t atelier een warmste plek ietocht om he at ir sp in op Baobabteam ee: je met ons m even een eind

STOP1 E EERSTE HALT

Brussel Aan tafel in

tafel kregen nstelling Aan In de tentoo op ons bord ie ies informat we grote port Over de teelt selkringloop. over de voed verwerking gewassen, de van voedings rspreiding fabriek, de ve van eten in de zen en de ui nh via de ware van voeding ek, omdat zo be d en Een boei consumptie. eer willen we atelier m ze we in ons nieu heid. Maar on voedselzeker stild. werken rond ge et ni g no kennis was honger naar rder. onze tocht ve we en Dus zett

STOP3

STOP2 E TWEEDE HALT m in Elsene ndermuseu Het ki

E DERDE HALT ouwe fans van de bij de tr Te ra

useum Awa & Hamad n het kinderm onze Een bezoek aa e ho er ov , die blijven op wat ideeën “Awa & Hamad stigden de ve leverde heel be en ”, kunnen vertal en aanspreken p er ha nd sc ki od tnodigden bo we een museum wij onlangs ui publiek. Het krachten die er er le ng jo jaar n 20 ee a h naar ereld. Al bijn t pedagogisc d volgens he op Bevrijde W jes uit ot no ge ze is opgebouw twee leeftijds epassen in on to de k en oo j rm wi vo t ier. We principe da het inleefatel oord op a de spil van eren het antw bi nd m ki Ga at len: el La : st ateliers Het nieuwe alvast gerust en iedereen en ontdekken. nn vrijde ag ku vr Be n et ge ni ei hun zijn nog lang handvaten ad en m er Ha nd & ki a l euwe wi Aw inleefatelier we in onze ni n waarheid te t. Wel zullen ge ui ei d n el hu er n W re om ire aanreiken en inzien eer laten insp rs ons nog m tegelijk te do ie n el he at r de aa r: m rtne zoeken de vele langrijkste pa maar een van door onze be en. en. id jk dat hun blik Zu ki t te he ld in re es naar de we boerenfamili manieren is om

er voor het water ma over wat m ra Baobab onder og pr n als je n n ee be in de gate werken we aa aardepomp. pn oo Momenteel .l w w w site ijs. Houd de basisonderw blijven. il w hoogte hiervan op de

P. 10 04


P. 11


n in actie ››› Jongere

n Leerlingeen BerkenCarolus kommerd om boom be oblematiek waterpr r inzetten n zich daa hoe mense

gelooflijk daarin “Het is on at we hen er . Ik vind d st m o ek to lopen zom voor hun n die afge ge n li er le e eunen.” D spireerden moeten st Senegal in r aa n n ge is gin voor op inleefre te voeren n om actie te en d en tu pen maand hun medes . De afgelo k ie at ndjes m le b holen badee de waterpro Niklase sc tn Si oel ee de tw ops. Hun d verkochten nse worksh aa ik fr A Bevrijde eerden ze roject van en organis voor een p en al h orpen p o ro negalese d is 7000 eu eit in 3 Se it al w k er de wat Wereld dat en. zal verbeter

Waar gaat de opbrengst van deze actie naartoe? 1. Meer inspraak voor jongeren We willen de jongeren stimuleren om met hun toekomst bezig te zijn. De gewoonte in de dorpen wil dat de dorpsoudsten de zaken bespreken en beslissingen nemen. Om de jongeren meer betrokken te laten voelen met de waterproblematiek in hun dorp, willen we hen betrekken in het proces van besluitvorming. 2. Versterking van jongerengroepen Jongeren en jongerengroepen moeten in staat zijn een mening te formuleren. Ze moeten sterk genoeg zijn om het woord te kunnen nemen. Daarom willen we samen met onze Senegalese partner Action Jeunesse et Environnement jongerengroepen begeleiden en versterken. 3. Jongeren testen de waterkwaliteit Net zoals de Belgische inleefreizigers zullen de Senegalese jongeren leren werken met tests die de waterkwaliteit in een dorp meten. Tijdens de inleefreis in juli 2012 gaan zij hier samen mee aan de slag. Ze analyseren de watersituatie in de dorpen en nemen maatregelen om hier verbetering in te brengen. DANKJEWEL BERKENBOOM EN CAROLUS!

Ik heb goed nagedacht wat ik zou kunnen vertellen over water in Senegal. Iedereen stelt zich dorpen met een waterput voor. Maar de school waar wij verbleven in de Senegalese stad Thies had wel degelijk een kraan met stromend water, centraal op het schoolplein. Later, toen we in het dorp Botou verbleven, haalden we wel water uit de waterput. Maar we zagen ook dat er een watertoren werd gebouwd. Dat betekent dat het dorp binnenkort stromend water zal hebben. Het is ongelooflijk hoe mensen zich daar inzetten voor hun toekomst. Ik vind dat we hen daarin moeten steunen. Fien (6de middelbaar, Carolus) is één van de trekkers.

P. 12

Loop naar de pomp?! Ondertussen leerden de 24 Sint-Niklase inleefreizigers elkaar al kennen op hun eerste voorbereidingsweekend. Daar namen ze een eerste duik in het thema water en werden ze voorbereid op hun missie. Meer weten over de inleefreis en het educatief traject ‘Loop naar de pomp?!’ Surf naar www.loopnaardepomp.be


Vrijwilliger worden bij Bevrijde Wereld?

Laat je FOODPRINTS na!

Bevrijde Wereld is op zoek naar jou! We hebben een hele resem boeiende taken voor je in petto, dus ongetwijfeld iets dat bij je past: werk je graag met kinderen, cijfers, letters, ‘bits and bites’ of hamer je er graag op los? Name it, we got it! We gaan samen op zoek naar de ideale uitdaging.

Animatoren voor Baobab Wereldklas Je werkt graag met kinderen? Of wil je ervaring opdoen in mondiale vorming? Dan ben je bij het Baobabteam aan het juiste adres. Je kan meehelpen tijdens workshops op verschillende evenementen, zoals de jaarlijkse buitenspeeldag, het Baobabfestival in juni of het kinderwerelddorp op Villa Pace in Sint-Niklaas.

Administratieve krachten Op piekmomenten stapelt het werk zich op bij Bevrijde Wereld: het adressenbestand heeft nieuwe input nodig, een stapel enveloppen moet de deur uit, facturen moeten worden geklasseerd,...

FO OD PRINTS stap mee van boer naar bord

De reizende foto-expo van Bevrijde Wereld

Maak onze administratieve ploeg blij met jouw versterking!

Handige Harry’s Ons nieuwe gebouw ziet er met de dag beter uit. Maar er kan nog heel wat werk worden verricht. Het Baobab-team is volop bezig de laatste hand te leggen aan het nieuwe inleefatelier. Zij zoeken nog schilders, klussers en schrijnwerkers. Wil je wekelijks of gewoon eens een dagje de handen uit de mouwen steken? We hebben voldoende taken om je volledig in uit te leven.

Bevrijde Wereld Beroemd Ben je een babbelkous en ben je niet beroerd om een infostandje op een festival open te houden? Wij zoeken heel wat enthousiastelingen om op festivals en andere evenementen onze infostand te bemannen. Zo help jij mee om Bevrijde Wereld beroemd te maken. Maak je hiervoor graag een hele dag vrij of enkele uurtjes?

Voor onze interactieve, reizende foto-expo FOODPRINTS zijn we op zoek naar vrijwilligers. Wat kan je doen? Meehelpen met het opdienen van drinken, assisteren bij de opstelling, of gadgets uitdelen aan de aanwezigen en voorbijgangers. En dit op volgende data: - Antwerpen-Centraal: 20 april - Gent-Sint-Pieters: 14 mei - Gent-Dampoort: 21 mei - Mechelen: 28 mei - Brugge: 31 oktober Heb je interesse in vrijwilligerswerk bij Bevrijde Wereld? Neem dan contact op met Wouter via wouter.semey@ bevrijdewereld.be of een belletje naar 03 777 20 15.

Iedereen en elk engagement is welkom!

P. 13


steunen? ld re e W e d je Bevrij ››› Hoe kan

d voor l e h n e e Word reld e W e d j i Bevr het n i n e r e o en de b Zuiden or het goede doel maar weet

of ben je zetten vo vereniging Wil je je in n e e je n e tje wil d hoe? K haar steen g a je niet goe ra g ie d e n? organisati gsprojecte lid van een ntwikkelin o e m a rz u nnen niet aan du rlingen ku bijdragen e le w u jo alles rkracht en Hier kom je r. e Ben je lee rd ve r e k Lees dan ze steunen: stilzitten? ereld kan W e d ij vr e oe je B te weten h

Maak het verschil! Organiseer een geldinzamelactie voor Bevrijde Wereld: een carwash met je leerlingen of een tombola op het werk. Sta je graag in de keuken? Dan kan je een soepverkoop organiseren voor je buren. Wij zorgen voor de recepten en mooie soepkommen. Wat dacht je van een frietbenefiet? Of een wandeltocht of een voetbaltornooi met jouw vereniging? Laat je sponsoren of schenk een deeltje van het inschrijvingsgeld aan Bevrijde Wereld. Elk idee, elke actie of vraag is welkom. Geen inspiratie? Geen nood, we vinden samen vast een leuke actie. Jouw actie kan het verschil maken voor een boerenfamilie in het Zuiden.

SMS ‘Steun’ naar 3308 en steun zo de boeren in het Zuiden! (2 euro/sms) Wist je dat je ons nu ook kan steunen met een simpele sms? Met één berichtje kan er een watertest aangekocht worden. Twee sms’jes zijn al goed voor een fruitboom. Met drie smsjes kan er al heel wat zaaigoed aangekocht worden. Een eenvoudige manier om concreet iets bij te dragen.

Heldenrace: loop honger de wereld uit!

Alle steun blijft nodig!

In oktober 2012 kan jij lopen voor het goede doel. Bevrijde We-

Dankzij een vrije gift kan Bevrijde Wereld blijven investeren in

reld doet mee aan het grote loopevenement in Antwerpen: de

haar projecten in het Zuiden. Alle steun blijft nodig. Daarom zijn

Heldenrace. Hoe werkt het? Op de Heldenrace kan je zes kilome-

we steeds op zoek naar mensen, bedrijven of organisaties die ons

ter lopen ten voordele van een deelnemende organisatie. Lopers

structureel willen ondersteunen met een vrije gift. Dit kan via

laten zich sponsoren door familie, collega’s en hun vrienden. De

overschrijving op BE19 012 1876 7412 (*).

opbrengst gaat naar de projecten van Bevrijde Wereld. Zo word jij een held voor Bevrijde Wereld èn de boeren in het Zuiden.

Meer weten? Contacteer Wouter, via wouter.semey@bevrijdewereld.be of

Je kan ook samen met jouw collega’s, vrienden of familie een team vormen. De ideale gelegenheid om samen de loopschoenen aan te trekken en zo onze projecten in het Zuiden te steunen. Begint het al te kriebelen of wil je meer info? Mail naar wouter.semey@bevrijdewereld.be

P. 14

via 03 777 20 15. *Bedragen vanaf 40 euro op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar.


Activiteiten Vrijdag 20 april - 19u Opening Foodprints

start haar reis doorheen Onze reizende foto-expo FOODPRINTS opening op vrijdag 20 Vlaanderen. We willen jou graag bij de -Centraal. Güler Turan, april om 19u in het station Antwerpen ing in Antwerpen en schepen voor ontwikkelingssamenwerk n, zullen er ook zijn. Bart Staes, europarlementslid voor Groe Stuur een mailtje naar: be als je erbij zal zijn, sofie.vanderstraeten@bevrijdewereld. of bel naar 03 777 20 15. op volgende Bezoek de reizende foto-expo nog : plaatsen en data 04 - 30/4) - Station Antwerpen-Centraal (20/ - 21/ 5) - Station Gent-Sint-Pieters (14/5 ) 28/5 5 (21/ -Dampoort Gent - Station ) 11/6 5 (28/ Mechelen - Station - Gent-Centrum (11/6 - 30/6) – midden oktober) - Sint-Niklaas Centrum (September 1) 14/1 - Station Brugge (31/10 -

Zaterdag 21 april

Eetfestijn Dwagulu-Dekkente

ten van een heerlijke Op zaterdag 21 april kan je weer genie opnieuw het jaarlijkse Afrikaanse maaltijd. Want dan is het jongerenorganisatie eetfestijn van Dwagulu Dekkente, de cten naar Westdie samen met Bevrijde Wereld inleeftraje je bij aan hun draag Afrika organiseert. Met jouw maaltijd werking. Praktisch: 0 Zaterdag 21 april, om 17u30 of om 19u3 as Nikla Sint9100 VTS3, Breedstraat 104, .be Schrijf nu in via www.dwaguludekkente

Bevrijde Wereld ondersteunt de armste boerenfamilies in Bolivia, West-Afrika en de Filippijnen. Dankzij kleinschalige projecten zoals groentetuinen, rijstvelden en waterputten werken we samen aan hun recht op beter voedsel. Deze solidariteit willen we delen met kinderen, jongeren en volwassenen in eigen land via inleefateliers, vormingen en reizen. CONTACT Bevrijde Wereld vzw, Mercatorstraat 81, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03/777 20 15 Fax 03/ 766 36 41, info@bevrijdewereld.be www.bevrijdewereld.be COlofoN • Hoofdredactie: Mercatorstraat 81, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.20.15, sofie.vanderstraeten@bevrijdewereld.be • Medewerkers: Eva Roelandt, Lien Verstraete, Marc Joolen, Marleen Van Schoor, Sidy Gueye Niang, Sofie Van Der Straeten, Wim Vereecken, Wouter Semey. Speciale dank aan Michiel De Mylle en Célestin Claeys voor hun bijdrage aan het dossier Sahel. En Annelies Croon voor de eindredactie. • Fotomateriaal: Chris Lauwerys, Coen Wubbels • Vormgeving: clauwerys@gmail.com • Eindredactie: sofie.vanderstraeten@bevrijdewereld.be • Abonnementen Djembé: Djembé is gratis en verschijnt vier keer per jaar. Heeft u vrienden die graag gratis de online en/of de papieren Djembé ontvangen? Sein dan hun gegevens door aan Christa.Lyssens,via christa.lyssens@bevrijdewereld.be (met de vermelding ‘Djembé’ als onderwerp) of geef een seintje op 03/777.20.15. Bent u verhuisd? Wenst u uw gratis abonnement stop te zetten? Ontvangt u voortaan graag ook de online-versie van Djembé? Laat het ons weten! Djembé wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier, volgens een milieuvriendelijk procédé. Met dank aan DGOS, Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Sint-Niklaas. steun bevrijde wereld Bevrijde Wereld heeft ambitieuze plannen. Om onze plannen te kunnen uitvoeren en onze partners en projecten blijvend te ondersteunen, heeft Bevrijde Wereld bijkomende financiële middelen nodig. Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Zo krijg je een deel van je gift via je belastingsbrief terug. Storten kan via 001-2187674-12, het rekeningnummer van Bevrijde Wereld vzw (Mercatorstraat 81, 9100 Sint-Niklaas). Ontdek op www.bevrijdewereld.be wat je allemaal kunt doen om onze organisatie te steunen!

P. 15


S OaDn bPRINT FO n a a r b o rd r e o p mee v st a

e n Be vr ijd -e xp o va de foto De re iz en 12 20 ve m be r Ap ri l - no

W er el d

3308 n ’ n aa r sm s ‘s te u in d e b oe re n en steu n zo S) M /S € (2 he t Zui d en

RD NAAR BO e Wereld ER O B N A V rijd STAP MEE foto-expo van Bev

een r reis doorh S start haa PRINT D p FOO u erbij! O foto-expo kken met jo e reizende goed vertre VER! Onz ht ec s pen voor a he p HET IS ZO sc en r üler Turan, ar we kunn G a r o .M o d en entslid voo er Vlaand po geoped europarlem , ex e es d a t St rd rt o a april w ent. erpen en B vrijdag 20 nplein in G ng in Antw amenwerki drow Willso o ss o g W lin t ke he ik p ontw enen we o den juni op Groen. Mid ing zijn? ij de open prints? 15. il je zeker b over Food W fo e? in nt r r 03 777 20 ee a ee M ad of gem e, of bel na st .b d uw el jo er in ew @bevrijd Onze expo erstraeten sofie.vand gen Mail naar eest afgele

De reizen

de

naar de m ereld werkt emt je mee . Bevrijde W DPRINTS ne Filippijnen O ing. de FO o en xp ka ervoorzien Afri De foto-e sel- en wat livia, Westieden in Bo betere voed foto’s n eb n ee sg va n nd nd aa la ha en platte len aan de 0.000 boer l met je de g uit met 25 nlijk verhaa kijken. oo er dag in da ns rs ee pe m n Ko en hu ragmenten. boeren will en geluidsf Tientallen tuigenissen ge , er et m 5 . van 2 op 2, er tot bord reis van bo de k aa m En

ZE VOLG ON S PRINT D FOO

entraal: werpen-C Station Ant /4 20/4 tot 30 4/2012 ijdag 20/0 Opening vr l station le inkomha 19u, centra un van anciële ste Met de fin n pe er Stad Antw

: t-St-Pieters Station Gen /5 21 14/5 tot rt: t-Dampoo Station Gen /5 21/5 tot 28 echelen: Station M 6 28/5 tot 11/

um: Gent Centr r) juni (outdoo 11/6 tot eind : as Centrum Sint-Nikla – september r) 12 (outdoo oktober 20 gge: Station Bru 1 /1 14 31/10

djemb-april-mei-jun-2012  
djemb-april-mei-jun-2012  
Advertisement