Issuu on Google+


Re f or mat ot a ldec oc i nays a l óne nv i v i e ndauni f a mi l i a r .E lbr i e fingc ont a bac on uname s apa r a14c ome ns a l e s . T r ué ba no. T i ne o. As t ur i a s . F e br e r o2012.


Re f or madec oc i nays a l 贸ne nv i v i e ndauni f a mi l i a r . .S edi e r onv a r i a sopc i one s pa r ae l c e r r a mi e nt odel ac oc i naOv i e do. As t ur i a s . Ma r z o2011.


Ac ondi c i ona mi e nt odev i v i e ndauni f a mi l i a rpa r aunma t r i moni oyunhi j oe nuna s na v e sa ba ndona da s . S e ndaNor t e . As t ur i a s . Ma y o2011.


Di s e 単odeuna r ma r i opa r as i ng l e( muj e r )c onl ama y orc a pa c i da dpos i bl e . Di c i e mbr e2011.


Di s e 単odeba r r adeba r , c ona c a ba dome t a l i z a doyc e r r a da . Di c i e mbr e2011.


P a ne l e x pos iv omodul a ryg i r a t or i opa r amus e os . E ne r o2012.


I nf og r aa se di ďŹ c i oCa s t e l a r . Ar qui t e c t o: Ra f a e l deL aHoz . P a s e odel aCa s t e l l a na , 50. Ma dr i d. Ma r z o2012.


L unac r e c i e nt ee nL a Az ohĂ­ a . Mur c i a . S e pe mbr e2011.


F e sv a l a 茅 r e o de Gi j 贸n.As t ur i a s .J ul i o 2011.


Nom谩 sf ot os .P a be l l 贸n Mi e s Va n De r Rohe . Ba r c e l ona . Nov i e mbr e2010.


S a l t odea g uae nCudi l l e r o. As t ur i a s F e br e r o2011.


Noc hee nGi j 贸n. As t ur i a s . Ma r z o2011.


Pue r t aa ng ua .Ma l pi c a . Ga l i c i a S e pe mbr e2010.


L I NKE DI N

Na t a l i aRodr í g ue zGi ne r

T WI TT E R @NRGi ne r

BL OGGE R

ng i ne r . bl og s pot . c om

F L I CKR

fli c k r . c om/ phot os / s t r a wfie l d/Portfolio Natalia R. Giner