Page 73

Phát triển bền vững - Kiến tạo tương lai.

2. BAN KIỂM SOÁT - Đảm bảo phối hợp hiệu quả với Kiểm toán độc lập, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và NHNN khi có các đơn vị này vào làm việc tại SHB. 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát 3.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: - Năm 2018, chi thù lao HĐQT và BKS là 24,4 tỷ đồng. - Chi lương Ban TGĐ năm 2018 là 17,5 tỷ đồng 3.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Năm 2018, SHB không có giao dịch cổ phiếu nào của cổ đông nội bộ 3.3 Thực hiện các quy định về quản trị công ty SHB báo cáo quản trị công ty định kỳ 6 tháng theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015. Trong đó: - Ngân hàng đảm bảo đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông. - Tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định. Công bố đầy đủ tài liệu họp trên website làm cơ sở để cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua tại đại hội. Tổ chức Đại hội cổ đông chu đáo, tích cực, thể hiện uy tín của ngân hàng. - HĐQT và BKS có báo cáo đầy đủ tại Đại hội đồng cổ đông. - Việc ứng cử, đề cử, thành phần, tiêu chuẩn của thành viên HĐQT, BKS đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư 121/2012/TT-BTC. HĐQT và BKS hoạt động đúng trách nhiệm và nghĩa vụ. - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật các TCTD và các văn bản pháp luật liên quan. - Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, cán bộ quản lý khác công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan. - Ngân hàng tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo và công bố thông tin và được đánh giá là một trong những doanh nghiệp minh bạch nhất trên thị trường.

73

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement