Page 70

70

SHB - Báo cáo thường niên 2018

2. BAN KIỂM SOÁT Ban Kiểm soát là cơ quan giám sát hoạt động của Ngân hàng với các thành viên được bầu bởi Đại hội đồng cổ đông 2.1 Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát STT

Họ tên

Chức vụ nắm giữ

Tỷ lệ sở hữu(%)

1

Ông Phạm Hòa Bình

Trưởng Ban

0,007%

2

Bà Nguyễn Thị Hoạt

Phó Trưởng Ban

-

3

Bà Nguyễn Hữu Đức

Thành viên

-

4

Bà Lê Thanh Cẩm

Thành viên

-

5

Bà Phạm Thị Bích Hồng

Thành viên

-

Tóm tắt lý lịch của thành viên Ban Kiểm soát

Bà NGUYỄN THỊ HOẠT Phó Trưởng Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Thị Hoạt tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài chính. Bà có 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Chức vụ công tác đã qua: Công tác tại SHB từ năm 2015 đến nay.

Bà LÊ THANH CẨM Thành viên không chuyên trách Ban Kiểm soát kiêm Phó Giám đốc Khối Kiểm toán nội bộ Bà Lê Thanh Cẩm tốt nghiệp Thạc sĩ QTKD - Pacific Western University US; Cử nhân Tài chinh Ngân hàng – ĐH Kinh tế quốc dân; Bà có 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Chức vụ công tác đã qua: Bà công tác tại SHB từ năm 2013 đến nay.

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement