Page 56

56

SHB - Báo cáo thường niên 2018

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT CỦA NGÂN HÀNG 1. Đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của ngân hàng Tiếp nối những thành công đạt được, đúc rút kinh nghiệm các mặt còn hạn chế, Hội đồng quản trị xây dựng định hướng chính sách phù hợp với các giải pháp thực thi quyết liệt. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh của SHB đã có bước tăng trưởng nhanh, bền vững, an toàn và đạt được những kết quả tốt trong năm 2018. • Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông giao. - Tổng tài sản đạt 323.276 tỷ đồng, tăng 13,03% - Huy động vốn khách hàng TCKT và cá nhân đạt 243.420 tỷ đồng, tăng 15,41% - Dư nợ cấp tín dụng đạt 231.498 tỷ đồng, tăng 15,0% - Lợi nhuận trước thuế đạt 2.094 tỷ đồng, • Hoạt động xử lý, thu hồi nợ xấu được thực hiện quyết liệt, giúp ngân hàng kiểm soát tỷ lệ nợ xấu 2,4%, trong giới hạn quy định của NHNN. • Nguồn vốn huy động đặc biệt là huy động vốn thị trường 1 tăng trưởng mạnh giúp đảm bảo an toàn thanh khoản. • Quản trị hợp lý chi phí hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng với tốc độ tăng chi phí thấp. • Tham gia tài trợ vốn cho nhiều dự án, ngành nghề trọng điểm quốc gia theo đúng định hướng, chiến lược của nhà nước. • Mạng lưới được cơ cấu, mở rộng theo đúng tiến độ tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước và ở nước ngoài. • Tái cấu trúc thành công tổ chức bộ máy và hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của các Phòng/Ban/Trung tâm, Chi nhánh, Phòng giao dịch theo định hướng phát triển kinh doanh của Hội đồng quản trị. • Công tác tái cấu trúc các doanh nghiệp sau khi nhận sáp nhập ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội đến nay đều hoạt động ổn định, kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho hàng ngàn lao động, là cơ sở hình thành nguồn vốn trả nợ cho SHB. • Chính thức đưa sản phẩm, dịch vụ của Công ty tài chính TNHH MTV SHB (SHB FC) tới khách hàng, tiến gần hơn tới hiện thực hóa chiến lược trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam. • Đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho các cổ đông vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua. • Thực hiện tốt trách nhiệm về môi trường và xã hội, trong đó phát triển tín dụng xanh tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế và trong nước về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên; chia sẻ với cộng đồng qua các chương trình đề ơn đáp nghĩa với người có công với cách mạng, ủng hộ người nghèo, đồng bào thiên tai lũ lụt để chia sẻ bớt những gánh nặng, khó khăn của cộng đồng. 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Năm 2018 là một năm tiếp tục có những điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của SHB tiếp nối thành công vững chắc đã đạt được trong những năm qua. Có được những thành công ấy trong bối cảnh cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng khốc liệt, Hội đồng quản trị SHB đã luôn theo sát mọi diễn biến hoạt động kinh doanh của ngân hàng, đôn đốc, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các chủ trương chính sách đã được Đaị hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình với tinh thần trách nhiệm cao, điều hành hoạt động linh hoạt và chỉ đạo sát sao các đơn vị, có những giải pháp, đề xuất kịp thời lên HĐQT giúp đảm bảo mọi hoạt động tại từng đơn vị trong toàn hệ thống được kiểm tra, kiểm soát đầy đủ, kịp thời, an toàn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement