Page 48

48

SHB - Báo cáo thường niên 2018

EPS (Đồng/Cổ phiếu) 818

780

896

1,279

1,390

2014

2015

2016

2017

2018

1,500 1,000 500 0

2.7 Chất lượng tài sản

doanh, SHB luôn tuân thủ sự an toàn, bền vững với tỷ lệ an toàn vốn luôn đảm bảo cao hơn mức 9% theo quy định của nhà nước; tỷ lệ dự trữ thanh khoản năm 2018 đạt 13,86% (quy định của NHNN ≥ 10%); tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn 29,30% (quy định của NHNN ≤ 45%); tỷ lệ khả năng chi trả của các loại đồng tiền luôn đảm bảo trong ngưỡng quy định của NHNN. 2014

2015

2016

2017

2018

Phát triển quy mô nhưng luôn chú trọng về chất lượng tài sản đã tạo tạo nên một trong những thành công của SHB khi tiếp tục quản lý tỷ lệ nợ xấu dưới mức trung bình của toàn hệ thống.

An toàn 11,30% 11,40% 13,00% 11,30% 11,79% vốn

Năm 2018, SHB đã xử lý dứt điểm và thu nợ một số khách hàng nợ xấu có dư nợ lớn, có tính chất phức tạp tồn đọng từ sau khi nhận sáp nhập Habubank với khoảng 3000 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch thu nợ xấu của năm 2018. Ngoài kết quả thu hồi nợ bằng tiền, SHB còn thực hiện một số phương pháp xử lý nợ khác như nhận bàn giao và thu tài sản. Bên

Để đạt được kết quả trên, bộ máy SHB đã được thiết kế đảm bảo sự quản lý chặt chẽ theo ngành dọc, thống nhất từ các khối kinh doanh tới các đơn vị kinh doanh, từ các khối/ban hỗ trợ tại Trụ sở chính tới các phòng/bộ phận hỗ trợ tại các chi nhánh/ phòng giao dịch trong hệ thống. Sự thống nhất về quản lý theo ngành dọc đảm bảo sự vận hành xuyên suốt từ các cấp lãnh đạo cao nhất tới từng đơn vị kinh doanh, hạn chế rủi ro cho ngân hàng.

Bên cạnh đó, SHB luôn tăng cường trích lập dự phòng nhằm nâng cao chất lượng tài sản. Đến cuối năm 2018, tổng quỹ dự phòng của SHB đạt 5.592 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm trước. Ngoài việc thực hiện trích lập dự phòng theo quy định, năm 2018 SHB tiếp tục thực hiện lộ trình xử lý nợ từ Habubank. Nhờ đó, tỷ lệ nợ xấu của SHB giảm từ 8,8% sau nhận sáp nhập Habubank xuống quanh ngưỡng 2% giai đoạn 2018 (trong giới hạn quy định của NHNN < 3%).

10

8.8%

4.12% 2.02%

1.72% 1.87% 2.33% 2.40%

8 6 4 2 0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2.8 An toàn vốn và thanh khoản Luôn tuân thủ chặt chẽ mọi quy định của NHNN về các tỷ lệ an toàn hoạt động Ngoài những chỉ số ấn tượng về hoạt động kinh

Các chính sách, quy định, quy trình quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động,...được rà soát, chỉnh sửa liên tục nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các rủi ro có thể phát sinh trong hoạt động của SHB như: Số dư tín dụng được kiểm soát trong phạm vi khẩu vị rủi ro và biên độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng; Rà soát, đánh giá chặt chẽ hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh; Phân tích các khoản nợ có vấn đề, các khoản vay tiềm ẩn rủi ro cao, gửi thông tin cảnh báo đến các đơn vị kinh doanh để có biện pháp thu hồi nợ kịp thời; Công tác kiểm toán nội bộ liên tục được tăng cường, bao gồm cả kiểm toán toàn diện và kiểm toán theo chuyên đề với việc tập trung kiểm toán các nghiệp vụ chính như tín dụng, đầu tư, ủy thác, huy động vốn, kế toán, đồng thời duy trì triển khai kiểm toán một số nội dung mới như kiểm toán mạng lưới,... nhằm góp phần cảnh báo và phát hiện kịp thời những sai sót trong hoạt động của hệ thống, đề xuất biện pháp chỉnh sửa kịp thời và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Việc kiểm tra, kiểm soát và phòng chống rửa tiền, theo dõi và đôn đốc chấn chỉnh sau kiểm tra, thực hiện các kiến nghị của Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng, của Kiểm toán nội bộ tại các đơn vị luôn được SHB chú trọng và hành động kịp thời.

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement