Page 45

Phát triển bền vững - Kiến tạo tương lai.

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

2.1 Tình hình tài sản

2.2 Hoạt động tín dụng

Tổng tài sản năm 2018 tăng 13,03% lên mức 323.276 tỷ đồng, tiếp tục duy trì SHB ở nhóm các ngân hàng cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng tài sản của SHB bình quân trong 5 năm qua đạt 17,65%, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân toàn hệ thống là 12,5%.

Nguồn vốn huy động dồi dào, ổn định là điều kiện quan trọng để SHB giải ngân cho vay nhiều lĩnh vực trọng tâm của nền kinh tế theo định hướng của Chính phủ và NHNN.

Tốc độ tăng trưởng tài sản bình quân 5 năm đạt 17,65%

350000

169,036

204,704

240,753

286,010

323,276

300000 250000 200000

Trong năm 2018, SHB tiếp tục tập trung cơ cấu lại danh mục tín dụng theo ngành hàng, theo khách hàng đa dạng và tập trung vào một số ngành ít rủi ro, phù hợp theo định hướng phát triển tín dụng chung của SHB và của NHNN

150000 100000 50000 0 2014

2015

2016

2017

2018

Song song với việc tăng trưởng quy mô, SHB luôn chú ý nâng cao chất lượng tài sản với tỷ trọng các tài sản được cơ cấu ở mức hợp lý, đảm bảo sinh lời cao mà vẫn an toàn, thanh khoản tốt. Cơ cấu tài sản chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng cho vay khách hàng giai đoạn 2018 và tăng tỷ trọng các hoạt động phi tín dụng nhằm giảm sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng. Do đó, tỷ lệ cho vay/huy động ổn định ở mức 75,89%, (quy định của NHNN ≤ 80%). Tỷ lệ tài sản có sinh lời chiếm gần 90% quy mô tài sản. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 29,30% (quy định của NHNN ≤ 45%). Các tỷ lệ an toàn vốn và nợ xấu đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN. Cơ cấu tài sản 2018

67%

2017

69%

9% 12% 13%

16% 8%

8% 12%

2016

69%

2015

64%

15%

9%

12%

2014

62%

17%

8%

13%

0

20

40

60

9% 9%

80

Cho vay khách hàng

Tiền gửi và cho vay TCTD

Đầu tư chứng khoán & góp vốn

Tài sản khác

Đến 31/12/2018, tổng dư nợ cấp tín dụng của SHB đạt 231.498 tỷ đồng, tăng 15,0% so với 2017. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 216.989 tỷ đồng, tăng 9,43% so với 2017. Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng trong 5 năm qua là 23,48%, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành (tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành là 16,38%).

100

Dư nợ cho vay khách hàng (tỷ đồng)

250000

104,096

131,428

162,376

198,291

216,989

2014

2015

2016

2017

2018

200000 150000 100000 50000 0

Phát huy vai trò chủ lực là một trong 5 Ngân hàng TMCP tư nhân có quy mô lớn nhất Việt Nam, SHB đã hưởng ứng tích cực chủ trương của Chính phủ và NHNN, tập trung tín dụng vào các ngành thuộc 3 khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020, hướng dòng vốn đến các đối tượng khách hàng là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hàng xuất khẩu, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các doanh nghiệp khởi nghiệp,.. Năm 2018, SHB đã triển khai 15 chương trình ưu đãi lãi suất với doanh số giải ngân hơn 100 ngàn tỷ đồng nhằm hỗ trợ hoạt động

45

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement