Page 4

MỤC LỤC

01

Trang 06

02

THÔNG ĐIỆP

THÔNG TIN CHUNG

- Thông điệp của HĐQT - Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

- - - - - - -

03

Trang 27

Trang 10

Thông tin khái quát Quá trình hình thành và phát triển Những con số ấn tượng giai đoạn 2014 - 2018 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh Mô hình quản trị và bộ máy quản lý Định hướng phát triển Các rủi ro

04

Trang 43

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- - - - -

- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh - Tình hình tài chính - Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý - Kế hoạch phát triển

Tình hình hoạt động kinh doanh Tổ chức và nhân sự Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án Tình hình tài chính Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

05

Trang 55

06

Trang 59

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của ngân hàng - Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc - Kế hoạch, định hướng của HĐQT

- Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Các giao dịch thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement