Page 33

Phát triển bền vững - Kiến tạo tương lai.

2. TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

Bà ĐẶNG TỐ LOAN Phó Tổng Giám đốc Bà Đặng Tố Loan được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh SHB TP. Hồ Chí Minh từ 09/10/2012 đến nay; Bà tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Tài chính tín dụng, ĐH Kinh tế quốc dân; Bà có 23 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Chức vụ công tác đã qua: Từ 08/2007-10/2012: Giám đốc Chi nhánh SHB TP. Hồ Chí Minh

Ông NGUYỄN HUY TÀI Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Huy Tài được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc SHB kiêm Giám đốc Chi nhánh SHB Hà Nội từ 02/2013 đến nay; Ông tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính tín dụng Học viện Ngân hàng; Cử nhân Luật, ĐH Luật Hà Nội; Ông có 21 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Chức vụ công tác đã qua: - Từ 03/2009-02/2013: Giám đốc Chi nhánh SHB Hà Nội

Bà NGÔ THỊ VÂN Kế toán trưởng Bà Ngô Thị Vân được bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Kế toán SHB từ 2014 đến nay; Bà tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán Kiểm toán, Học viện Ngân hàng; Bà có 16 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Kế toán, tài chính ngân hàng. Chức vụ công tác đã qua: - Từ năm 2014 đến nay: Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Kế toán

33

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement