Page 210

210

SHB - Báo cáo thường niên 2018

(ii) Rủi ro tiền tệ Rủi ro tiền tệ là rủi ro mà giá trị của các công cụ tài chính bị biến động xuất phát từ biến động tỷ giá. SHB được thành lập và hoạt động tại Việt Nam với đồng tiền báo cáo là Đồng Việt Nam. Đồng tiền giao dịch chính của SHB cũng là Đồng Việt Nam. Các khoản cho vay khách hàng của SHB chủ yếu bằng Đồng Việt Nam và Đô la Mỹ. Một số tài sản khác của SHB bằng ngoại tệ khác ngoài Đồng Việt Nam và Đô la Mỹ. SHB đã thiết lập hạn mức trạng thái cho từng loại tiền tệ dựa trên hệ thống đánh giá rủi ro nội bộ của SHB và các quy định của NHNNVN. Trạng thái đồng tiền được quản lý hàng ngày và chiến lược phòng ngừa rủi ro được SHB sử dụng để đảm bảo trạng thái đồng tiền được duy trì trong hạn mức đã thiết lập. VND Tài sản Tiền mặt và vàng Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Tiền gửi và cho vay các TCTD khác - gộp Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác Chứng khoán kinh doanh - gộp

950.382 2.750.809 27.458.147 2.354.997 3.889

Cho vay khách hàng - gộp

202.642.123

Chứng khoán đầu tư - gộp

49.954.145

Góp vốn, đầu tư dài hạn Tài sản cố định Tài sản có khác - gộp

201.750 4.770.780 18.851.329 309.938.351

Nợ phải trả Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước

12.096.858

Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác

36.242.521

Tiền gửi của khách hàng Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro Phát hành giấy tờ có giá Các khoản nợ khác

213.952.015 1.330.584 16.721.736 5.316.621 285.660.335

Trạng thái tiền tệ nội bảng

24.278.016

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement