Page 21

Phát triển bền vững - Kiến tạo tương lai.

5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 5.1 Các mục tiêu chủ yếu Để đạt được tầm nhìn trở thành Ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại hàng đầu Việt Nam và Tập đoàn tài chính mạnh theo chuẩn quốc tế, SHB thực hiện xây dựng chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn phát triển có định hướng lâu dài. Các mục tiêu tài chính chủ yếu năm 2019:

Đơn vị tính: % Huy động vốn từ TCKT và cá nhân tăng khoảng

Tổng tài sản tăng khoảng Dư nợ cấp tín dụng

15%

TĂNG

17%

Lợi nhuận trước thuế tăng

13% 47% Tỷ lệ nợ xấu

<3%

Tỷ lệ chia cổ tức

11%

21

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement