Page 19

Phát triển bền vững - Kiến tạo tương lai.

BAN KIỂM SOÁT

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Ban nghiên cứu phát triển

Trung tâm Kiểm toán hoạt động nghiệp vụ

Uỷ ban ALCO

Trung tâm Kiểm toán tổng hợp

Ban Quản lý và xử lý nợ CVĐ

Văn phòng Tổng giám đốc

Ban Kiểm soát nội bộ & giám sát tuân thủ

Trung tâm Kiểm toán giám sát

Khối Quản trị & Phát triển Nguồn nhân lực

Khối Hỗ trợ

Khối Marketing & Phát triển Thương hiệu

Khối Quản trị rủi ro

Trung tâm Dịch vụ Nhân sự

Trung tâm Hỗ trợ tín dụng

Trung tâm Marketing

Ban Chính sách tín dụng

Ban Nghiên cứu và phát triển chính sách nguồn nhân lực

Ban kiểm soát hỗ trợ nguồn vốn và Đầu tư

Ban Thương hiệu và truyền thông

Ban Quản lý rủi ro

Ban Hành chính Quản trị

Trung tâm Vận hành Công nghệ

Trung tâm Quản trị chất lượng và hiệu suất lao động

Trung tâm Thẩm định tài sản

Ban biên tập Bản tin SHB News

Ban Pháp chế

Ban Quản lý, Phát triển hệ thống và xây dựng cơ bản

Trung tâm Phát triển Công nghệ

Trung tâm Thanh toán trong nước

Trung tâm hỗ trợ Công nghệ

Trung tâm Đào tạo

Khối Vận hành

Khối Công nghệ thông tin

Trung tâm Quản lý Ngân quỹ

Trung tâm An toàn bảo mật công nghệ

Trung tâm Nghiệp vụ Ngân hàng Quốc tế

19

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement