Page 185

Phát triển bền vững - Kiến tạo tương lai.

34. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 31/12/2018 Triệu VND

31/12/2017 Triệu VND

Tiền mặt và vàng

1.884.822

1.446.548

Tiền gửi tại NHNNVN

4.328.739

3.742.659

24.708.324

20.812.077

4.044.546

7.047.433

34.966.431

33.048.717

2018 Triệu VND

2017 Triệu VND

7.546

6.402

1.591.711

1.356.709

17,58

17,66

Tiền gửi không kỳ hạn tại các TCTD khác Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng với kỳ hạn gốc không quá 3 tháng

35. TÌNH HÌNH THU NHẬP CỦA CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN

Số lượng cán bộ, công nhân viên (người) Thu nhập của cán bộ, công nhân viên Thu nhập bình quân/tháng (triệu VND/người/tháng)

185

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement