Page 184

184

SHB - Báo cáo thường niên 2018

33. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU (i) Lợi nhuận thuần thuộc về cổ đông phổ thông 2018 Triệu VND

2017 Triệu VND

1.672.319

1.539.128

2018

2017 (điều chỉnh lại)

2017 (theo báo cáo trước đây

1.119.192.914

1.119.192.914

1.119.192.914

83.927.010

83.927.010

-

1.203.119.924

1.203.119.924

1.119.192.914

2018

2017 (điều chỉnh lại)

2017 (theo báo cáo trước đây

1.390

1.279

1.375

Lợi nhuận thuần trong năm thuộc về cổ đông phổ thông

(ii) Số cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền

Cổ phiếu phổ thông đã phát hành năm trước mang sang Ảnh hưởng của số cổ phiếu phổ thông phát hành để trả cổ tức trong năm 2018 Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông trong năm (iii) Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement