Page 183

Phát triển bền vững - Kiến tạo tương lai.

32. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (a) Ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 2018 Triệu VND

2017 Triệu VND

421.534

386.183

2018 Triệu VND

2017 Triệu VND

2.093.853

1.925.311

418.771

385.062

Ảnh hưởng của các mức thuế suất khác áp dụng cho các ngân hàng con, công ty con

3.000

941

Thu nhập không bị tính thuế

(440)

(563)

Chi phí không được khấu trừ

203

743

421.534

386.183

Chi phí thuế hiện hành Năm hiện hành

(b) Đối chiếu thuế suất thực tế

Lợi nhuận trước thuế Thuế tính theo thuế suất của Ngân hàng

(c) Thuế suất áp dụng Mức thuế suất thuế thu nhập thông thường áp dụng cho Ngân hàng là 20% cho năm 2018 (Năm 2017: 20%).

183

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement