Page 182

182

SHB - Báo cáo thường niên 2018

31. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

2018 Triệu VND

2017 Triệu VND (Phân loại lại)

44.573

28.134

1.836.453

1.566.067

424.756

408.687

Khấu hao tài sản cố định

113.073

116.641

Chi cho hoạt động quản lý công vụ

737.973

478.481

Chi nộp phí bảo hiểm, bảo hiểm tiền gửi của khách hàng

184.838

143.148

(Hoàn nhập)/trích lập dự phòng giảm giá góp vốn đầu tư dài hạn khác

(5.802)

5.341

3.222.791

2.629.858

Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí Chi phí cho nhân viên Chi về tài sản Trong đó:

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement