Page 179

Phát triển bền vững - Kiến tạo tương lai.

28. LÃI THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI 2018 Triệu VND

2017 Triệu VND

Hợp đồng tiền tệ giao ngay

310.901

479.847

Các công cụ phái sinh tiền tệ

418.858

375.242

1.659

176

731.418

855.265

Hợp đồng tiền tệ giao ngay

365.443

434.067

Các công cụ phái sinh tiền tệ

302.712

366.863

1.516

88

669.671

801.018

61.747

54.247

Doanh thu từ kinh doanh ngoại hối

Thu nhập kinh doanh vàng

Chi phí về kinh doanh ngoại hối

Chi phí kinh doanh vàng

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

179

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement