Page 178

178

SHB - Báo cáo thường niên 2018

27. LÃI THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ 2018 Triệu VND

2017 Triệu VND

265.512

191.422

21.489

16.011

Dịch vụ đại lý

165.319

1.242.838

Dịch vụ tư vấn

125.934

-

Dịch vụ khác

244.735

75.899

822.989

1.526.170

Dịch vụ tư vấn

14.993

-

Dịch vụ thanh toán và tiền mặt

48.763

25.930

Cước phí bưu điện về mạng viễn thông

22.458

18.539

Dịch vụ ngân quỹ

14.912

10.179

7.921

14.657

109.047

69.305

713.942

1.456.865

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ từ Dịch vụ thanh toán và tiền mặt Dịch vụ ngân quỹ

Chi phí hoạt động dịch vụ cho

Dịch vụ khác

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement