Page 177

Phát triển bền vững - Kiến tạo tương lai.

26. THU NHẬP LÃI THUẦN 2018 Triệu VND

2017 Triệu VND

418.617

393.956

19.560.989

16.414.175

2.447.351

1.139.572

Thu phí từ nghiệp vụ bão lãnh

89.625

173.688

Các hoạt động tín dụng khác

124.784

98.823

22.641.366

18.220.214

14.753.429

11.493.165

355.968

473.635

1.150.310

1.124.006

825.757

332.748

17.085.464

13.423.554

5.555.902

4.796.660

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự từ Tiền gửi tại các TCTD khác Cho vay khách hàng và cho vay các TCTD khác Các khoản đầu tư chứng khoán nợ

Chi phí lãi và các chi phí tương tự cho Tiền gửi từ khách hàng và các tổ chức tín dụng khác Tiền vay và vốn ủy thác Giấy tờ có giá đã phát hành Chi phí hoạt động tín dụng khác

Thu nhập lãi thuần

177

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement