Page 171

Phát triển bền vững - Kiến tạo tương lai.

Tiền gửi của khách hàng theo đối tượng khách hàng, loại hình doanh nghiệp như sau: 31/12/2018 Triệu VND Tiền gửi của tổ chức kinh tế Tiền gửi của cá nhân Tiền gửi của các đối tượng khác

31/12/2017 Triệu VND

69.427.788

58.819.060

147.319.885

125.990.775

8.476.468

10.079.935

225.224.141

194.889.770

Tiền gửi của khách hàng theo đối tượng khách hàng, loại hình doanh nghiệp như sau: 31/12/2018

31/12/2017

Tiền gửi có kỳ hạn bằng VND

1,00% - 7,80%

1,00% - 7,60%

Tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ

0,00% - 2,00%

0,00% - 2,00%

Đối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, trong trường hợp khách hàng rút trước hạn, lãi suất nhận được sẽ áp dụng theo chính sách của SHB theo từng thời kỳ, phù hợp với quy định của NHNNVN.

171

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement